dnes je 4.2.2023

Právní režim v území se zrušenou částí územně plánovací dokumentaceGarance

3.1.2023, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Územně plánovací dokumentace dle stávajícího stavebního zákona č. 183/2006 Sb., tj. územní rozvojový plán, zásady územního rozvoje, územní a regulační plán, je vydávána formou opatření obecné povahy. To je přezkoumatelné jak nadřízeným správním orgánem v…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Liniové stavby technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášeníGarance

29.12.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. vymezuje v § 103 stavby, které pro svou realizaci nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. V tomto výčtu je obsaženo i několik druhů staveb veřejné technické…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Závaznost českých technických noremGarance

27.12.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecná úprava technických norem je obsažena v zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Podle ustanovení § 4 odst. 1 tohoto zákona je česká technická norma dokument schválený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření z pohledu stavebního zákonaGarance

22.12.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi podklady rozhodnutí nebo jiných úkonů vydávaných v režimu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. patří mimo jiné také závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů. Jmenované úkony spojuje to, že jsou správními orgány, majícími k tomu zmocnění…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Veřejné prostranství z pohledu legislativyGarance

20.12.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Veřejné prostranství je pojem uplatňující se napříč právními oblastmi (objevuje se především v obecním právu, soukromém právu a v právu stavebním). Jeho definice je upravena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Podle ustanovení § 34 tohoto zákona jsou veřejným…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Novely nového stavebního zákona v roce 2022Garance

15.12.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 29. 7. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. Spolu s ním byl vydán také doprovodný zákon č. 284/2021 Sb., kterým je v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona novelizováno dalších 58 souvisejících zákonů. Celý proces…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Stavby technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášeníGarance

13.12.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 103 zákona č. 183/2006 Sb. vymezuje stavby, které pro svou realizaci nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. V tomto výčtu je obsaženo i několik druhů staveb veřejné technické…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Šetrnost k sousedstvíGarance

6.12.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. vymezuje obecné povinnosti stavebníka, mimo jiné stanoví, že stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, přičemž musí mít na zřeteli šetrnost k…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Osoby oprávněné uplatnit návrh na pořízení změny územního plánuGarance

29.11.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. upravuje různé formy iniciativy, na základě které může dojít k pořízení změny územního plánu. Stavební zákon rozlišuje dva druhy procesů pořízení změn územního plánu, a sice postup standardní (§ 55 odst. 2) a postup zkrácený (§…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Ochrana rostlin a živočichů - propojení s postupy podle stavebního zákonaGarance

22.11.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana přírody tak, jak ji upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zahrnuje i ochranu rostlin a živočichů.

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Kvalita prostředíGarance

15.11.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 90 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. je v územním řízení posuzován mimo jiné soulad záměru s obecnými požadavky na využívání území. Toto kritérium se uplatní i v jiných postupech upravených ve stavebním zákoně, při kterých dochází k umístění…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Koordinovaná (závazná) stanoviskaGarance

8.11.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koordinované stanovisko upravuje § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb. tak, že je-li dotčeným orgánem podle zvláštních právních předpisů tentýž orgán veřejné správy, vydává koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko, zahrnující požadavky na…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Povinnosti stavebníkaGarance

18.10.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při jakékoliv stavební činnosti bez ohledu na to, na základě jakého povolení či oprávnění k takovéto činnosti dochází, je třeba mít vždy na paměti obecné povinnosti stavebníka upravené v § 152 zákona č. 183/2006 Sb. Porušení těchto povinností může být…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Druhy územních rozhodnutíGarance

13.9.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Územní rozhodnutí je veřejnoprávní akt, jímž jeho adresát získává oprávnění umístit stavbu, zařízení, provést jejich změnu, měnit vliv jejich užívání na území a měnit využití území. Kromě obecné úpravy územního rozhodnutí a procesu vedoucího k jeho získání…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Oznámení záměru s certifikátem autorizovaného inspektoraGarance

6.9.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznámení záměru s certifikátem autorizovaného inspektora upravuje § 117 zákona č. 183/2006 Sb., který byl původně pojmenován „zkrácené stavební řízení”. Protože však bylo toto označení nepřiléhavé, neboť se o správní řízení jako takové nejedná, bylo v rámci…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Certifikát autorizovaného inspektoraGarance

2.8.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnost realizovat stavbu na základě oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora zavedlo ustanovení § 117 zákona č. 183/2006 Sb. Od té doby doznala i tato úprava značných změn, zejména pak v důsledku novely stavebního zákona č. 350/2012…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Aspekty kontrolní prohlídky stavbyGarance

26.7.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním nástrojem stavebního dozoru je kontrolní prohlídka stavby. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. upravuje kontrolní prohlídku, způsob jejího provádění a rozhodnutí při ní vydaná v § 133 a 134. Základním předpokladem pro konání kontrolní prohlídky je…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášeníGarance

5.7.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu upravuje § 103 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Co se týče změn staveb uvedených v tomto výčtu, ty vyžadují povolení nebo ohlášení pouze…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Prováděcí předpisy k zákonu o znalcíchGarance

10.5.2022, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví. Účinnost předpisu je od 1. 1. 2021 ve…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavechGarance

3.5.2022, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Znalci nejsou podle stavebního zákona definováni jako hlavní účastníci výstavby, přesto se s jejich činností při projektování, přípravě a provádění staveb mnohdy setkáváme a jejich činnost do jednotlivých fází také přímo zasahuje. Je proto prospěšné znát, co…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

LB FORUM 5: Nový stavební zákon

3.1.2022, Zdroj: Lawyers & Business: Forum

LB FORUM 5: Nový stavební zákonI přes veto Senátu schválila předchozí Poslanecká sněmovna nový stavební zákon. Je tak součástí právního řádu a postupně má nabývat účinnosti, a to až do 1. července…

Novela vyhlášky o technických požadavcích na stavby

19.7.2021, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer

Novela vyhlášky o technických požadavcích na stavbyTranspozice požadavků evropských směrnic si vyžádala novelu prováděcího předpisu ke stavebnímu zákonu.

MMR: Nový stavební zákon kulturní památky v žádném případě neohrožuje

16.7.2021, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR: Nový stavební zákon kulturní památky v žádném případě neohrožujeMinisterstvo pro místní rozvoj odmítá tvrzení v článku ČTK „Stavební zákon ohrozí památky, měl by se novelizovat, míní odborník“, že přijetím nového stavebního zákona jsou v ohrožení kulturní památky a kulturní dědictví v České republice. Nový…

Nový stavební zákon zruší stavební uzávěry starší 15 let

16.7.2021, Zdroj: ČTK

Nový stavební zákon zruší stavební uzávěry starší 15 letNový stavební zákon zruší den po zveřejnění ve Sbírce zákonů všechny stavební uzávěry, řekl ČTK náměstek pražského primátora Petr Hlaváček (TOP 09). Majitelé pozemků by tak bez ohledu na město mohli zažádat o územní rozhodnutí pro stavby, pokud jejich záměr…

Vybavení staveb dobíjecími stanicemi po novele vyhlášky o technických požadavcích na stavbyGarance

14.7.2021, redakce Stavebniklub.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1745 ze dne 13. srpna 2019 doplňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014, o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (dále jen „směrnice”) a novelizuje její přílohu II…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Přehled prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonuGarance

13.7.2021, redakce StavebniKlub.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) má tyto podřezené vyhlášky:

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Návrh novely vyhlášky o obecných požadavcích na využívání územíGarance

6.7.2021, redakce StavebniKlub.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedená zákonem č. 47/2020 Sb., zavedla úpravu jednotného standardu územně plánovací dokumentace a úpravu národního geoportálu územního…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Anonymní nahlížení do katastru bude dál možné, spekulace má omezit test

2.6.2021, Zdroj: ČTK

Anonymní nahlížení do katastru nemovitostí přes internet bude zachováno, i když od června měli mít přístup například ke jménu vlastníka nemovitosti či účastníka řízení jen přihlášení uživatelé. Proti softwarovým robotům, které využívají spekulanti s pozemky a…

Projektová dokumentace jako autorské dílo - pořizování kopií při nahlížení do spisuGarance

1.6.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Autorské dílo je autorským zákonem definováno jako literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Ekologové: Nový stavební zákon zhoršuje ochranu přírody, lidem také nepomůže

27.5.2021, Zdroj: ČTK

Ekologové: Nový stavební zákon zhoršuje ochranu přírody, lidem také nepomůžeNový stavební zákon podle ekologů zásadně zhoršuje ochranu životního prostředí. To, že by o kácení stromů či zabírání zemědělské půdy měly rozhodovat jen stavební úřady, je podle nich špatně. Lidem nová právní úprava také nepomůže. ČTK o tom informovali…

Práva a povinnosti z rozhodnutí o povolení stavby a jejich převod/přechodGarance

25.5.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavební zákon upravuje několik režimů, v rámci kterých může dojít k povolení stavby, přičemž základní předpoklad je, že k tomuto povolení dochází ve dvou fázích, kterými jsou umístění záměru a povolení stavby. Obě tyto fáze lze spojit do jednoho řízení, jehož…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Omezení nahlížení do katastru nemovitostí je nezákonné, tvrdí advokát

20.5.2021, Zdroj: ČTK

Omezení nahlížení do katastru nemovitostí je nezákonné, tvrdí advokátZrušení možnosti anonymního nahlížení do katastru nemovitostí je nezákonné a navíc sníží úroveň ochrany soukromí i osobních údajů. Tvrdí to advokát Petr Novotný, který se obrátil otevřeným dopisem na vedení Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a…

Rodinný dům versus stavba pro rodinnou rekreaciGarance

4.5.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rodinný dům a stavba pro rodinnou rekreaci představují ve stavebně právních předpisech dvě samostatné kategorie budov. Obě z nich definuje prováděcí vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Dle příslušných ustanovení této vyhlášky je…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Zástupci národních parků varují před pozměňovacími návrhy ke stavebnímu zákonu

4.5.2021, Zdroj: ČTK

Zástupci národních parků varují před pozměňovacími návrhy ke stavebnímu zákonuSchválení některých pozměňovacích návrhů k novému stavebnímu zákonu by znamenalo oslabení ochrany přírody a otevření cenných území developerům, uvedli dnes v tiskové zprávě představitelé národních parků a Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). Vadí jim, že…

UniCredit Bank: Výhodnost nákupu rezidenčních nemovitostí v ČR klesá

3.5.2021, Zdroj: ČTK

UniCredit Bank: Výhodnost nákupu rezidenčních nemovitostí v ČR klesáVýhodnost nákupu rezidenčních nemovitostí v Česku v posledních měsících strmě klesá. Vyplývá to z ukazatele, který ČTK poskytla UniCredit Bank, tzv. Indikátoru napětí na trhu nemovitostí. Ukazatel se v dubnu dostal po sedmi letech kladných hodnot pod nulu,…

Změna účelu užívání jednotky v domě v bytovém spoluvlastnictvíGarance

13.4.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změnu v užívání stavby upravuje ustanovení § 126 a 127 zákona č. 183/2006 Sb. Předmětná úprava dopadá také na změny v užívání jednotek v bytovém domě, např. změny v účelu jejich užívání z bytového na nebytový prostor a podobně. Otázkou, jak v této souvislosti…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Údržba a výměna výtahů - nová metodická pomůckaGarance

9.3.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 27. 1. 2021 publikovalo Ministerstvo pro místní rozvoj na svých stránkách novou metodiku s názvem „Údržba a výměna výtahů”. Tato metodická pomůcka je dostupná na:…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Nové rozhodnutí o dodatečném povolení stavby v kontextu judikaturyGarance

24.2.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ust. § 129 zákona č. 183/2006 Sb., může stavební úřad nařídit vlastníku stavby za stanovených podmínek její odstranění. Jedná se o případy, kdy stavba svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Opomenutí účastníci řízeníGarance

10.2.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve správních řízeních vedených stavebními úřady se setkáváme poměrně často se situací, kdy došlo k opomenutí některých účastníků řízení. Důvodem může být např. to, že úprava okruhu účastníků řízení je v řízeních vedených podle stavebního zákona odlišná oproti…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Kdy lze (ještě) dodatečně povolit stavbu?Garance

3.2.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádost o dodatečné povolení stavby je mnohdy stavebníky podávána, i opakovaně, v různých momentech řízení o jejím odstranění, přestože zákon předpokládá její uplatnění do 30 dnů od zahájení řízení o odstranění stavby (ust. § 129 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.).…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Dotace na rekonstrukce a přestavby veřejných budovGarance

1.2.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 23. 12. 2020 začalo Ministerstvo pro místní rozvoj přijímat žádosti obcí o dotace na rekonstrukce a přestavby veřejných budov. Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Územní systém ekologické stabilityGarance

28.1.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

S pojmem územní systém ekologické stability se mnozí setkávají poměrně pravidelně, ať už jako projektanti, investoři, vlastníci dotčených pozemků nebo kdokoliv jiný, kdo určitým způsobem pracuje s územně plánovací dokumentací.…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Zákon o technických požadavcích na výrobky od 1. 1. 2021Garance

16.1.2021, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 526/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Nový stavební zákon - komplexní pozměňovací návrh předkládaný opozicíGarance

5.1.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh nového stavebního zákona byl projednán v prvním čtení v Poslanecké sněmovně dne 5. 11. 2020 pod číslem sněmovního tisku 1008/0. Následně byl návrh projednán ve výborech, které jeho projednávání přerušily. K tomuto návrhu jsou aktuálně připravovány dva…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Územně plánovací informace - informace o přípustnosti záměru v územíGarance

3.12.2020, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro případy, kdy potřebujeme zjistit přípustnost záměru v území z hlediska souladu s platnou územně plánovací dokumentací, upravuje zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v ust. § 21 institut tzv. územně plánovací informace. Územně plánovací informaci poskytují…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Povolování kácení dřevin - aktuální metodikaGarance

2.12.2020, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kácení dřevin a jeho povolování provází mnohdy stavební činnost v území, a jako takové je po administrativní stránce poměrně úzce spjato s procesy dle stavebního zákona. Úprava povolování kácení dřevin je obsažená v ust. § 8 a 9 zákona č. 114/1992 Sb., o…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Změny v zákoně o urychlení výstavby infrastruktury od 1. 1. 2021Garance

23.11.2020, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 13. 10. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony. Tato novela…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Změny ve stavebním zákoně od 1. 1. 2021Garance

10.11.2020, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 13. 10. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony. Novela, která…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Stavební zákon 2021 - základní pojmyGarance

23.10.2020, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem tohoto článku je představit základní pojmy definované stávajícím i novým stavebním zákonem s důrazem na změny, které má v této části přinést nová právní úprava. U jednotlivých pojmů budou uvedeny příklady jejich použití, příp. nastíněny výkladové…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus
Nahrávám...
Nahrávám...