dnes je 10.8.2022

Input:

106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 11. května 1999
o svobodném přístupu k informacím
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
101/2000 Sb.
(k 1.6.2000)
mění (§ 2 odst. 3, § 5 odst. 3, ruší § 8)
159/2000 Sb.
(k 1.8.2000)
mění (§ 11 odst. 4 doplňuje písm. e, včetně pozn. 12a)
39/2001 Sb.
(k 25.1.2001)
mění § 2 odst. 1
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 7 nahrazuje slova
61/2006 Sb.
(k 1.1.2006)
mění, celkem 53 novelizačních bodů
ÚZ 176/2006 Sb.
 
 
110/2007 Sb.
(k 1.6.2007)
v § 21 odst. 3 nahrazuje slovo
32/2008 Sb.
(k 1.3.2008)
mění § 11 odst. 1
254/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
mění § 11 odst. 4
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 11 vkládá nový odst. 6
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění v § 14 odst. 2
nález ÚS
123/2010 Sb.
(k 29.4.2010)
ruší v § 11 odst. 4 písm. b) slovo „pravomocných”
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 8b odst. 2
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 5 odst. 1 písm. j) a § 14 odst. 3
181/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 11 odst. 4
222/2015 Sb.
(k 10.9.2015)
mění, celkem 18 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
298/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 3, § 4b a § 21; vkládá § 4c; nové přechodné ustanovení
301/2016 Sb.
(k 6.10.2016)
mění § 2 odst. 3 a § 11 odst. 4
368/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 11 odst. 4 písm. e)
205/2017 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 11 odst. 4
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění § 4b, § 7, § 8a, § 11, § 16, § 16a, § 20; vkládá § 16b; nové přechodné ustanovení
12/2020 Sb.
(k 1.8.2020)
mění § 5 a § 21
36/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 5 odst. 2
ve znění zák. č. 261/2021 Sb.
261/2021 Sb.
(k 24.7.2021)
mění § 4b, § 5, § 21; vkládá nový § 5a; nové přechodné ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 5a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.
§ 2
Povinnost poskytovat informace
(1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.
(2) Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.
(3) Zákon se nevztahuje na poskytování informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví1a) , a dalších informací, pokud zvláštní zákon1b) upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.
(4) Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
§ 3
Základní pojmy
(1) Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
(2) Možností dálkového přístupu pro účel tohoto zákona je přístup k informaci neomezeného okruhu žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací2) .
(3) Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
(4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program.
(5) Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona2a)
(6) Doprovodnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například informace o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důležitých rysech).
(7) Strojově čitelným formátem se pro účely tohoto zákona rozumí formát datového souboru s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat z tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury.
(8) Otevřeným formátem se pro účely tohoto zákona rozumí formát datového souboru, který není závislý na konkrétním technickém a programovém vybavení a je zpřístupněn veřejnosti bez jakéhokoli omezení, které by znemožňovalo využití informací obsažených v datovém souboru.
(9) Otevřenou formální normou se pro účely tohoto zákona rozumí
Nahrávám...
Nahrávám...