dnes je 5.6.2023

Input:

111/2009 Sb., Zákon o základních registrech, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 111/2009 Sb., Zákon o základních registrech, ve znění účinném k 1.7.2023
ZÁKON
ze dne 26. března 2009
o základních registrech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
100/2010 Sb.
(k 15.4.2010)
mění § 64 až § 69
424/2010 Sb.
(k 30.12.2010)
mění, celkem 53 novelizačních bodů
263/2011 Sb.
(k 29.11.2011)
mění § 54; nové přechodné ustanovení
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 2 písm. f), § 7, § 20 odst. 2, § 28 odst. 3, § 50 odst. 1 písm. b), § 52, § 58 odst. 2
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 26 odst. 2
312/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 19
192/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 57, § 58a; vkládá § 5a, § 56a,
192/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 58 odst. 2
456/2016 Sb.
(k 1.6.2017)
mění § 18 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 2 písm. a) a o); nové přechodné ustanovení
460/2016 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 25
251/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
mění; nová přechodná ustanovení
303/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 26 odst. 2
279/2019 Sb.
(k 21.11.2019)
mění § 5, § 14 a vkládá § 62b
12/2020 Sb.
(k 1.2.2020)
mění § 2 a § 53
12/2020 Sb.
(k 1.8.2020)
mění § 51, § 52, § 52b, § 52c, § 54, § 55, § 56, § 57, § 69; vkládá § 52d a § 62c; nová přechodná ustanovení (body 2 a 4)
12/2020 Sb.
(k 1.2.2022)
mění; nabývají účinnosti body 1, 3, 5, 6 a 7 přechodných ustanovení
12/2020 Sb.
(k 1.1.2025)
ve znění zák. č. 261/2021 Sb.
před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
33/2020 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 26, § 27, § 61 a § 65
47/2020 Sb.
(k 1.7.2024)
mění - dosud neuvedeno
ve znění zák. č. 88/2023 Sb.
51/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 29, § 31, § 33 a § 40
36/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 52d a vkládá § 52e
36/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 52e
88/2021 Sb.
(k 16.3.2021)
mění § 31 odst. 2; nová přechodná ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.8.2021)
mění § 2, § 17, § 25, § 51, § 54, § 54a, § 55, § 56 a § 69; nové přechodné ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.9.2021)
mění § 18, § 19, § 51, § 58, § 60, § 69
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění
261/2021 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 2 písm. c)
261/2021 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 8 - dosud neuvedeno
284/2021 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 42 odst. 4
429/2022 Sb.
(k 5.1.2023)
mění § 62 odst. 1 a § 69 odst. 1 písm. h)
471/2022 Sb.
(k 31.12.2022)
mění§ 18 odst. 6
471/2022 Sb.
(k 1.4.2023)
mění; nová přechodná ustanovení
471/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
ruší § 6 - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ REGISTRY
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon
a)  zřizuje základní registry a některé další informační systémy veřejné správy a stanoví působnosti, práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, správou, provozem a užíváním,
b)  stanovuje podmínky pro sdílení údajů mezi základními registry navzájem, základními registry a agendovými informačními systémy, základními registry a informačními systémy soukromoprávních uživatelů údajů umožňujícími využívání údajů ze základních registrů nebo agendových informačních systémů (dále jen „soukromoprávní systém pro využívání údajů”), agendovými informačními systémy navzájem a mezi agendovými informačními systémy a soukromoprávními systémy pro využívání údajů.
§ 2
Obecné pojmy
V tomto zákoně se rozumí
a)  základním registrem informační systém veřejné správy1) uvedený v § 3,
b)  referenčním údajem údaj vedený v základním registru, který je označen jako referenční údaj,
c)  orgánem veřejné moci státní orgán, územní samosprávný celek, fyzická nebo právnická osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notář, soudní exekutor, insolvenční správce, archiv, notář, soudní exekutor a archiv,
d)  soukromoprávním uživatelem údajů podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která a je podle jiného právního předpisu oprávněna využívat údaje ze základního registru nebo z agendového informačního systému, pro působení, které není působením orgánu veřejné moci,
e)  agendou ucelená oblast působení orgánu veřejné moci nebo ucelená oblast působení soukromoprávního uživatele údajů,
f)  agendovým informačním systémem informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy, využívání elektronických formulářů nebo elektronické identifikaci,
g)  informačním systémem základních registrů informační systém veřejné správy, který je součástí referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní informačních systémů veřejné správy54) (dále jen „referenční rozhraní”) a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem , základními registry a agendovými informačními systémy a agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se zapisují údaje do základních registrů, a jinými agendovými informačními systémy, správa oprávnění přístupu k datům a další činnosti podle tohoto zákona,
g)  informačním systémem základních registrů informační systém veřejné správy, který je součástí referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní informačních systémů veřejné správy54) (dále jen „referenční rozhraní”) a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení údajů mezi základními registry navzájem, základními registry a agendovými informačními systémy, základními registry a soukromoprávními systémy pro využívání údajů, agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se zapisují údaje do základních registrů, a jinými agendovými informačními systémy a mezi agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se zapisují údaje do základních registrů, a soukromoprávními systémy pro využívání údajů, správa oprávnění přístupu k údajům a další činnosti podle tohoto zákona,
h)  informačním systémem sdílené služby informační systém veřejné správy, který je součástí referenčního rozhraní a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení údajů mezi agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se nezapisují údaje do základních registrů, navzájem, a mezi agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se nezapisují údaje do základních registrů, a soukromoprávními systémy pro využívání údajů, správa oprávnění přístupu k údajům a další činnosti podle tohoto zákona,
§ 3
Základní registry
Základními registry jsou
a)  základní registr obyvatel (dále jen „registr obyvatel”),
b)  základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (dále jen „registr osob”),
c)  základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „registr územní identifikace”),
d)  základní registr agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností (dále jen „registr práv a povinností”).
§ 4
Údaje základního registru
(1)  Základní registr obsahuje referenční údaje, referenční vazby, identifikátory fyzických osob, popřípadě autentizační údaje, provozní údaje a jiné zákonem stanovené údaje. Referenční vazby jsou kódy nebo identifikátory, kterými je odkazováno na referenční údaje v základních registrech. Autentizační údaje jsou údaje umožňující provést ověření identity fyzické osoby.
(2)  Editor je zodpovědný za to, že jím zapsané referenční údaje jsou v souladu s údaji uvedenými v dokumentech, na jejichž základě jsou referenční údaje do příslušného základního registru zapsány; orgány veřejné moci, fyzické a právnické osoby jsou povinny poskytnout editorovi potřebnou součinnost k plnění jeho úkolů tím, že mu poskytnou údaje a podklady potřebné pro ověření správnosti zapisovaných referenčních údajů.
(3)  Editor zapíše referenční údaj do základního registru nebo provede jeho změnu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo o změně skutečnosti, kterou referenční údaj popisuje, dozví.
(4)  Referenční údaj je považován za správný, pokud není prokázán opak nebo pokud nevznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje. V případě pochybnosti editor nebo správce základního registru označí referenční údaj jako nesprávný; toto označení editor odstraní neprodleně poté, co ověří správnost údajů, jinak se postupuje obdobně podle odstavce 3.
(5)  Referenční údaj označený jako nesprávný má po dobu, po kterou je takto označen, pouze informativní povahu.
(6)  Má se za to, že ten, kdo vychází z referenčního údaje, je v dobré víře, že stav referenčního údaje odpovídá skutečnému stavu věci, ledaže musel vědět o jeho nesprávnosti.
(7)  Proti tomu, kdo jedná v důvěře ve správnost referenčního údaje, nemůže ten, jehož se referenční údaj týká, namítat, že referenční údaj neodpovídá skutečnosti, ledaže prokáže, že referenční údaj je nesprávný a že jeho nesprávnost nezpůsobil.
§ 4a
Údaje agendového informačního systému
(1)  Agendový informační systém obsahuje údaje, které se vytvářejí nebo využívají při výkonu agendy nebo při správě a provozování agendového informačního systému.
(2)  Údaj do agendového informačního systému zapisuje editor po vytvoření údaje při výkonu agendy nebo se využije ze základního registru nebo z jiného agendového informačního systému.
(3)  Editor zapíše údaj do agendového informačního systému nebo provede jeho změnu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne, kdy se dozví o vzniku nebo o změně skutečnosti, kterou údaj popisuje.
Využívání údajů vedených v základním registru nebo agendovém informačním systému
§ 5
(1)  Orgán veřejné moci využívá údaje vedené v základním registru nebo agendovém informačním systému v rozsahu potřebném k provedení úkonu orgánu veřejné moci a v rámci výčtu údajů zpřístupněných orgánu veřejné moci pro výkon agendy, v jejímž rámci je úkon orgánu veřejné moci prováděný a pro jejíž výkon je orgán veřejné moci registrovaný.
(2)  Orgán veřejné moci využívá údaje vedené v základním registru nebo údaje vedené v agendovém informačním systému, které nejsou ve tvaru předcházejícím současný stav, aniž by ověřoval jejich správnost. Od osob, po kterých je jiným právním předpisem požadováno doložení údajů vedených v základním registru nebo agendovém informačním systému, je orgán veřejné moci oprávněn požadovat poskytnutí takových údajů pouze, pokud
a)  nejsou obsaženy ve výčtu údajů zpřístupněných orgánu veřejné moci pro výkon agendy,
b)  jsou označeny jako nesprávné,
c)  vznikne oprávněná pochybnost o správnosti údaje, nebo
d)  jsou nezbytné pro bezpečnostní řízení podle jiného právního předpisu2) .
(3)  Orgán veřejné moci využívá údaje vedené v agendovém informačním systému, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(4)  V případě, že orgán veřejné moci, který není editorem údaje vedeného v základním registru nebo agendovém informačního systému, při své činnosti zjistí nesoulad údaje vedeného v základním registru nebo agendovém informačním systému se skutečným stavem, anebo vznikne-li u něj oprávněná pochybnost o správnosti údaje, uvědomí o tom neprodleně editora daného údaje.
(5)  Orgán veřejné moci využívá údaje vedené v základním registru nebo údaje do základního registru zapisuje prostřednictvím agendového informačního systému; jeho přístup k údajům vedeným v základním registru je zajišťován službami informačního systému základních registrů. Orgán veřejné moci využívá údaje vedené v agendovém informačním systému prostřednictvím služeb tohoto agendového informačního systému; není-li orgán veřejné moci současně správcem tohoto agendového informačního systému, je jeho přístup k údajům vedeným v agendovém informačním systému zajišťován službami informačního systému sdílené služby. Orgán veřejné moci zapisuje údaje do agendového informačního systému prostřednictvím služeb tohoto agendového informačního systému.
§ 5a
(1)  Soukromoprávní uživatel údajů, který je oprávněn využívat údaje vedené v základním registru nebo agendovém informačním systému právním předpisem, využívá tyto údaje k účelu stanovenému právním předpisem, v rozsahu potřebném k provedení úkonu soukromoprávního uživatele údajů a v rámci výčtu údajů zpřístupněných soukromoprávnímu uživateli údajů v rámci agendy.
(2)  Soukromoprávní uživatel údajů, který je oprávněn využívat údaje vedené v základním registru nebo agendovém informačním systému na základě souhlasu subjektu údajů, využívá tyto údaje k účelu stanovenému v souhlasu subjektu údajů, v rozsahu potřebném k provedení úkonu soukromoprávního uživatele údajů a v rámci výčtu údajů zpřístupněných soukromoprávnímu uživateli údajů souhlasem subjektu údajů.
(3)  Soukromoprávní uživatel údajů využívá údaje vedené v základním registru nebo agendovém informačním systému podle odstavců 1 a 2 prostřednictvím agendového informačního systému určeného ohlašovatelem agendy, a nebyl-li agendový informační systém ohlašovatelem agendy určen, prostřednictvím soukromoprávního systému pro využívání údajů. Ustanovení § 58 až 59 a ustanovení o oprávnění osoby poskytnout s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci výpis ze zápisu vedeného v elektronické podobě v základním registru nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v základním registru není veden, anebo údaje vedené o ní v základním registru podle zákona o informačních systémech veřejné správy nejsou větou první dotčeny. Soukromoprávní uživatel údajů zajistí, aby soukromoprávní systém pro využívání údajů umožnil využívání služeb informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby.
(4)  Soukromoprávní uživatel údajů využívá referenční údaje vedené v základním registru, aniž by ověřoval jejich správnost.
(5)  Ustanovení § 5 odst. 3 a 4 se na soukromoprávního uživatele údajů použijí obdobně.
§ 5b
(1)  Orgán veřejné moci využívá údaje vedené v agendovém informačním systému přímým přístupem, a to i pokud jsou vyžadovány údaje o fyzické osobě, která není jednoznačně určena, je-li to potřebné pro plnění úkolu v jeho působnosti při zajišťování
a)  bezpečnosti České republiky,
b)  obrany České republiky,
c)  veřejné bezpečnosti a účinné ochrany lidského života a zdraví,
d)  předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů,
e)  významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie včetně takového zájmu v oblasti měnové, rozpočtové a daňové, nebo
f)  ochrany práv osob v řízení před soudem.
(2)  Ustanovení tohoto zákona o realizaci vazeb prostřednictvím informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby se při postupu podle odstavce 1 nepoužijí.
§ 6
Správa základních registrů
(1)  Zřizuje se Správa základních registrů se sídlem v Praze. Správa základních registrů je správní úřad, který je podřízen Ministerstvu vnitra.
(2)  Správa základních registrů je účetní jednotkou a je součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra.
(3)  V čele Správy základních registrů stojí ředitel.
§ 7
(1)  Správcem informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby je Digitální a informační agentura (dále jen „Agentura”).
(2)  Agentura, informačního systému sdílené služby zajišťuje
a)  provoz informačního systému základních registrů, registru obyvatel a registru práv a povinností a jejich bezpečnost,
b)  realizaci vazeb mezi jednotlivými základními registry prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,
c)  realizaci vazeb mezi základními registry a agendovými informačními systémy nebo soukromoprávními systémy pro využívání údajů prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,
d)  realizaci vazeb mezi agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se zapisují údaje do základních registrů, a jinými agendovými informačními systémy nebo soukromoprávními systémy pro využívání údajů prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,
e)  realizaci vazeb mezi agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se nezapisují údaje do základních registrů, navzájem nebo mezi agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se nezapisují údaje do základních registrů, a soukromoprávními systémy pro využívání údajů prostřednictvím služeb informačního systému sdílené služby,
f)  zpřístupnění údajů vedených v základních registrech a údajů vedených v agendových informačních systémech, jejichž prostřednictvím se zapisují údaje do základních registrů, v rozsahu oprávnění vedených v registru práv a povinností prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,
g)  zpřístupnění údajů vedených v agendových informačních systémech, jejichž prostřednictvím se nezapisují údaje do základních registrů, v rozsahu oprávnění vedených v registru práv a povinností prostřednictvím služeb informačního systému sdílené služby,
h)  vedení záznamů o událostech souvisejících s provozováním informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby,
i)  propojení informačního systému základních registrů, informačního systému sdílené služby a dalších součástí referenčního rozhraní,
j)  zveřejňování aktuálních údajů o provozních stavech základních registrů a provozně technických údajů z provozu základních registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup,
k)  poskytování centrální služby pro vyrozumívání o změnách údajů, které se vedou v informačním systému veřejné správy o subjektu údajů vedeném v registru obyvatel nebo o subjektu údajů vedeném v registru osob.
(3)  Agentura zajišťuje, aby údaje byly předávány prostřednictvím informačního systému základních registrů nebo informačního systému sdílené služby v nezměněné podobě.
(4)  Agentura vede pro účely správy informačního systému sdílené služby záznam o využívání údajů vedených v agendových informačních systémech, nejde-li o využívání údajů veřejně přístupných, a uchovává jej po dobu 2 let; záznam obsahuje
a)  označení agendového informačního systému nebo soukromoprávního systému pro využívání údajů, jejichž prostřednictvím byly údaje využity, kód agendy, uživatelské jméno fyzické osoby, která je nositelem role, a označení subjektu, pro jehož účely se údaje využívají,
b)  roli podle § 51 odst. 6 písm. c), ve které fyzická osoba údaje využila,
c)  výčet údajů, které byly využity,
d)  datum a čas využití údajů,
e)  důvod a konkrétní účel využití údajů.
(5)  Agentura vydá na žádost osoby, o níž se vedou údaje v agendových informačních systémech, záznam o využívání těchto údajů. Záznam se vydává rovněž v podobě ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy.
(6)  Agentura není oprávněna k využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových informačních systémech s výjimkou využívání v rámci agendy, pro jejíž výkon byla zaregistrována.
(7)  Má-li Agentura důvodnou pochybnost, že orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů neoprávněně využívá osobní údaje, informuje neprodleně Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad”).
(8)  Náklady související s provozováním příslušného registru podle odstavce 2 písm. a) hradí jeho správce.
§ 8
Správce agendového informačního systému
(1)  Správce4) agendového informačního systému zajišťuje realizaci vazby mezi agendovým informačním systémem a informačním systémem základních registrů za účelem zapisování a využívání údajů.
(2)  Správce agendového informačního systému zajišťuje realizaci vazeb mezi agendovým informačním systémem a jinými agendovými informačními systémy prostřednictvím informačního systému základních registrů nebo informačního systému sdílené služby za účelem využívání údajů.
(3)  Správce agendového informačního systému umožní využívání údajů vedených v agendovém informačním systému orgánu veřejné moci v rozsahu, v jakém jsou orgánu veřejné moci tyto údaje zpřístupněny pro výkon agendy, a soukromoprávnímu uživateli údajů v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle tohoto zákona nebo podle jiného právního předpisu.
(4)  Správce agendového informačního systému zajistí používání kódu agendy přiděleného správcem registru práv a povinností při komunikaci agendového informačního systému s informačním systémem základních registrů nebo informačním systémem sdílené služby.
(5)  Správce agendového informačního systému používá vlastní identifikátory fyzických osob a právnických osob a za účelem komunikace s informačním systémem základních registrů nebo informačním systémem sdílené služby používá agendové identifikátory fyzických osob a identifikátory právnických osob vedené v registru osob.
(6)  Správce agendového informačního systému zajistí vyrozumění o změně údaje, který se vede v agendovém informačním systému o subjektu údajů vedeném v registru obyvatel nebo o subjektu údajů vedeném v registru osob, s využitím služby podle § 7 odst. 2 písm. k).
§ 8a
(1)  Soukromoprávní uživatel údajů zajišťuje realizaci vazby mezi soukromoprávním systémem pro využívání údajů a informačním systémem základních registrů za účelem využívání údajů.
(2)  Soukromoprávní uživatel údajů zajišťuje realizaci vazeb mezi soukromoprávním systémem pro využívání údajů a agendovými informačními systémy prostřednictvím informačního systému základních registrů nebo informačního systému sdílené služby za účelem využívání údajů.
(3)  Soukromoprávní uživatel údajů zajistí používání kódu agendy při komunikaci soukromoprávního systému pro využívání údajů s informačním systémem základních registrů nebo informačním systémem sdílené služby.
(4)  Soukromoprávní uživatel údajů používá vlastní identifikátory fyzických osob a právnických osob a za účelem komunikace s informačním systémem základních registrů nebo informačním systémem sdílené služby používá agendové identifikátory fyzických osob a identifikátory právnických osob vedené v registru osob.
§ 9
Identifikátory fyzických osob
(1)  Agendový identifikátor fyzické osoby je neveřejným identifikátorem, který je jednoznačně přiřazen záznamu o fyzické osobě v agendovém informačním systému, základním registru nebo soukromoprávním systému pro využívání údajů v rámci příslušné agendy, je odvozen ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby, kódu agendy a v případě soukromoprávního systému pro využívání údajů rovněž z identifikátoru soukromoprávního uživatele údajů a je užíván výlučně k jednoznačnému určení fyzické osoby pro účely výkonu agendy, pro kterou byl přidělen. Z agendového identifikátoru fyzické osoby nelze odvodit zdrojový identifikátor fyzické osoby a nelze z něj ani dovodit osobní nebo jiné údaje o fyzické osobě, jíž byl přiřazen.
(2)  Zdrojový identifikátor fyzické osoby je neveřejným identifikátorem. Ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby nelze dovodit osobní ani jiné údaje o fyzické osobě, jíž byl přiřazen.
(3)  Za účelem zabránění neoprávněnému využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových informačních systémech orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů při komunikaci základních registrů navzájem, základních registrů s agendovými informačními systémy nebo soukromoprávními systémy pro využívání údajů, agendových informačních systémů navzájem a agendových informačních systémů se soukromoprávními systémy pro využívání údajů používá identifikátory, kterými jsou
a)  kód agendy,
b)  agendový identifikátor fyzické osoby.
§ 10
(1)  Fyzická osoba může být identifikována v jednotlivé agendě pouze jedním agendovým identifikátorem fyzické osoby. V případě agendy vykonávané soukromoprávním uživatelem údajů může být fyzická osoba identifikována agendovými identifikátory fyzické osoby jednoznačně přiřazenými záznamu o fyzické osobě v jednotlivých soukromoprávních systémech pro využívání údajů.
(2)  Agendový identifikátor fyzické osoby v jednotlivé agendě odvozený z jednoho zdrojového identifikátoru fyzické osoby nesmí být přidělen více fyzickým osobám.
(3)  Agendový identifikátor fyzické osoby nelze po přidělení měnit, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(4)  Pokud dojde k přidělení stejného agendového identifikátoru fyzické osoby v dané agendě záznamům o dvou nebo více fyzických osobách, je těmto záznamům přidělen nový agendový identifikátor fyzické osoby.
(5)  Pokud dojde k přidělení dvou nebo více agendových identifikátorů fyzických osob záznamu o jedné fyzické osobě v dané agendě, postupuje se obdobně podle odstavce 4.
(6)  Zjistí-li orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů nedostatky v přidělení agendového identifikátoru fyzické osoby, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu správci agendového informačního systému nebo soukromoprávního systému pro využívání údajů, v nichž byl nedostatek zjištěn. Příslušný správce agendového informačního systému nebo soukromoprávního systému pro využívání údajů prošetří, zda lze zjištěné nedostatky odstranit v agendovém informačním systému nebo soukromoprávním systému pro využívání údajů, a pokud je to možné, nedostatky odstraní.
(7)  Zjistí-li správce agendového informačního systému nebo soukromoprávního systému pro využívání údajů nedostatky v přidělení agendového identifikátoru fyzické osoby, které nelze odstranit podle odstavce 6, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu správci registru obyvatel. Správce registru obyvatel ve spolupráci se správcem agendového informačního systému nebo soukromoprávního systému pro využívání údajů prošetří, zda lze zjištěné nedostatky odstranit, a pokud je to možné, nedostatky odstraní; obdobně se postupuje v případě, kdy nedostatky v přidělení agendového identifikátoru fyzické osoby zjistí správce registru obyvatel. Nelze-li nedostatky odstranit postupem podle věty druhé, postupuje se podle odstavců 4 a 5.
§ 11
Působnost Úřadu
(1)  Úřad
a)  vytváří zdrojové identifikátory fyzických osob a agendové identifikátory fyzických osob a vede jejich seznamy,
b)  zajišťuje převod agendového identifikátoru fyzické osoby v agendě na agendový identifikátor této fyzické osoby v jiné agendě a převod mezi agendovými identifikátory fyzické osoby v rámci agendy vykonávané soukromoprávním uživatelem údajů, a to na základě zákonného požadavku.
(2)  Zdrojový identifikátor fyzické osoby používá výhradně Úřad pro vytváření agendových identifikátorů fyzických osob podle odstavce 1 písm. a) a jejich převod podle odstavce 1 písm. b).
§ 12
Identifikátor subjektů vedených v registru osob
Identifikátorem subjektu vedeného v registru osob je identifikační číslo osoby.
§ 13
Kód agendy
Kód agendy je veřejným identifikátorem, který je jednoznačně přiřazen záznamu o agendě v číselníku agend v registru práv a povinností.
§ 14
Vydávání ověřených výstupů, záznamů a výpisů ze základních registrů
(1)  Ze základního registru se vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy1) . K ověřenému výstupu z informačního systému veřejné správy, který je vydán z registru obyvatel a který obsahuje údaj o adrese místa pobytu, kontaktní místo veřejné správy na žádost přiloží vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie55) .
(2)  Ze základního registru se poskytují záznamy o využívání údajů vedených v základním registru za podmínek stanovených tímto zákonem.
(3)  Není-li zákonem stanoveno jinak, správce základního registru poskytne záznam o využívání údajů vedených v základním registru pouze osobě, o které jsou tyto údaje vedeny.
(4)  Správce příslušného základního registru umožní osobě uvedené v odstavci 3 obstarat si bezplatně záznam o využívání údajů vedených v základním registru způsobem stanoveným zákonem o informačních systémech veřejné správy pro obstarání si výstupu z informačního systému veřejné správy s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci. Správce příslušného základního registru zašle do datové schránky osoby uvedené v odstavci 3 na žádost této osoby bezplatně záznam o využívání údajů vedených v základním registru. Záznam se vydává rovněž v podobě ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy.
(5)  Dojde-li ke změně referenčního údaje, zašle bez zbytečného odkladu správce základního registru osobě uvedené v odstavci 3, které se tato změna týká, má-li zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, bezplatně výpis referenčních údajů z příslušného základního registru do datové schránky.
(6)  Zjistí-li osoba uvedená v odstavci 3 nesoulad referenčních údajů, které jsou o ní vedeny, se skutečným stavem, může bezplatně požádat o změnu referenčních údajů editora příslušného referenčního údaje, a to i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy6) . Kontaktní místo veřejné správy předá žádost editorovi příslušného referenčního údaje. Editor postupuje podle § 4 odst. 3.
§ 15
Základní registry, informační systém základních registrů a informační systém sdílené služby jsou majetkem státu. Zvláštní právo pořizovatele databáze7) , kterou je tvořen příslušný základní registr, vykonává správce příslušného základního registru.
HLAVA II
REGISTR OBYVATEL
§ 16
V registru obyvatel jsou o fyzických osobách uvedených v § 17 vedeny referenční údaje a další údaje, o nichž tak stanoví tento zákon.
§ 17
Subjekty údajů
Subjekty údajů vedených v registru obyvatel jsou
a)  státní občané České republiky,
b)  cizinci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu anebo na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu,
c)  občané jiných členských států Evropské unie, občané států, které jsou vázány mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím9) , a občané států, které jsou vázány smlouvou o Evropském hospodářském prostoru10) , a jejich rodinní příslušníci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném pobytu na území České republiky delším než 3 měsíce,
d)  cizinci, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany11) ,
e)  jiné fyzické osoby, u nichž to vyžaduje jiný právní předpis.
§ 18
Údaje vedené v registru obyvatel
(1)  V registru obyvatel se vedou
a)  příjmení, rodné příjmení
b)  jméno, popřípadě jména,
c)  pohlaví,
d)  adresa místa pobytu12) , případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu52) ; uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace; v případě adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu52) , se vede i údaj o identifikaci poštovní přihrádky, dodávací schránky nebo poštovním směrovacím číslu místa pobytu anebo adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa v registru územní identifikace; v případě adresy místa pobytu12) je tento údaj označen jako adresa úřadu, pokud je stejným způsobem označen v informačním systému evidence obyvatel nebo informačním systému cizinců,
e)  datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil; údaj o místě a okrese narození na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,
f)  datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí; údaj o místě a okrese úmrtí na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,
g)  státní občanství, popřípadě více státních občanství,
h)  omezení svéprávnosti,
i)  rodinný stav nebo registrované partnerství,
j)  čísla a druhy identifikačních dokladů a datum skončení jejich platnosti
k)  typ datové schránky a identifikátor datové schránky14) , je-li tato datová schránka zpřístupněna,
l)  telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty pro zasílání zvoleného okruhu informací,
m)  sériové číslo, vydavatel a platnost kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis,
n)  data potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci, včetně případného požadavku na doplnění fyzického prokázání totožnosti autentizací s využitím těchto dat, jde-li o subjekt údajů uvedený v § 17 písm. a),
o)  datum a čas zablokování a odblokování dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci, jde-li o subjekt údajů uvedený v § 17 písm. a).
(2)  Údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až k) jsou referenčními údaji.
(3)  Referenční údaj o čísle identifikačního dokladu slouží k elektronické identifikaci jeho držitele při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Data potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci jsou pro účely registru obyvatel autentizačním údajem, který se vede v jednosměrně šifrované podobě, která neumožňuje přístup k jeho hodnotě, a který je neveřejný.
(4)  Identifikátorem fyzické osoby podle § 9 je agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru obyvatel.
(5)  V registru obyvatel se dále vedou provozní údaje
a)  záznam o využívání údajů vedených v registru obyvatel pro potřeby agendových informačních systémů nebo soukromoprávních systémů pro využívání údajů,
b)  záznam o poskytnutí údajů subjektu údajů nebo jiné osobě podle § 58a, který obsahuje datum a čas poskytnutí, identifikátor souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů jiné fyzické nebo právnické osobě a identifikaci toho, kdo údaje poskytl,
c)  datum poslední změny každého údaje vedeného v registru obyvatel,
d)  záznam o udělení nebo odvolání souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů jiné fyzické nebo právnické osobě podle § 58a.
(6)  Orgán veřejné moci, který při své činnosti využívá na základě tohoto zákona nebo jiného právního předpisu některé referenční údaje vedené v registru obyvatel, je oprávněn rovněž využívat údaj podle odstavce 1 písm. d) o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti, a údaje podle odstavce 1 písm. j) až m) a odstavce 5 písm. c).
§ 19
Zapisování údajů do registru obyvatel
(1)  U subjektů údajů uvedených v § 17 písm. a) je editorem Ministerstvo vnitra, které zapisuje údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) až i) prostřednictvím informačního systému evidence obyvatel a údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. j), § 18 odst. 1 písm. n), jde-li o data potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci, § 18 odst. 1 písm. o) a v § 18 odst. 3 prostřednictvím informačního systému občanských průkazů nebo informačního systému cestovních dokladů.
(2)  U subjektů údajů uvedených v § 17 písm. b) až d) je editorem Policie České republiky nebo Ministerstvo vnitra, které zapisují údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) až j) a v § 18 odst. 3 prostřednictvím agendového informačního systému, ve kterém jsou vedeny údaje o cizincích podle jiného právního předpisu.
(3)  U subjektů údajů uvedených v § 17 písm. e) je editorem Ministerstvo vnitra, které zapisuje údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) až i) prostřednictvím informačního systému cizinců8) ; pokud tak stanoví jiný právní předpis, zapisuje se rovněž údaj uvedený v § 18 odst. 1 písm. j).
(4)  Jsou-li u subjektů údajů uvedených v § 17 písm. b) až e) vedeny údaje o jménu, popřípadě jménech, a příjmení, zpracovávají se tyto údaje v podobě uvedené v matričním dokladu. Nebyl-li matriční doklad vydán, zpracovávají se údaje o jménu, popřípadě jménech, a příjmení, v podobě uvedené latinkou v cestovním dokladu, v průkazu nebo v potvrzení cizince vydaném podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo zákona o azylu.
(5)  Údaje uvedené v § 18 odst. 5 zapisuje do registru obyvatel automatizovanými procesy prostřednictvím informačního systému základních registrů Agentura. Záznamy podle § 18 odst. 4 se zapisují v rozsahu
a)  kód agendy, kód agendového informačního systému nebo soukromoprávního systému pro využívání údajů, prostřednictvím kterých byly údaje využity, uživatelské jméno fyzické osoby, která je nositelem role, které je neveřejné, a označení subjektu, který údaje využil nebo kterému byly poskytnuty,
b)  datum a čas využití nebo poskytnutí údajů,
c)  obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení subjektu, kterému jsou na základě žádosti poskytovány údaje podle § 58a, datum a čas udělení nebo odvolání souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů podle § 58a a identifikátor souhlasu,
d)  agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru obyvatel, jejíž údaje jsou využívány nebo poskytovány,
e)  důvod a konkrétní účel využití nebo poskytnutí údajů.
(6)  Údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. k) zapisuje do registru obyvatel správce informačního systému datových schránek.
(7)  Údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. l) a m) a v § 18 odst. 1 písm. n), jde-li o požadavek na doplnění fyzického prokázání totožnosti autentizací s využitím dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci zapisuje do registru obyvatel Agentura na základě požadavku subjektu údajů uplatněného prostřednictvím portálu veřejné správy.
§ 20
Správce registru obyvatel
(1)  Správcem registru obyvatel je Ministerstvo vnitra.
(2)  Ministerstvo vnitra zajišťuje poskytování údajů z registru obyvatel podle § 58 a 58a.
(3)  Ministerstvo vnitra kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku registru obyvatel u územních samosprávných celků; ustanovení o kontrole výkonu přenesené působnosti krajskými úřady podle zákona o obcích tím není dotčeno.
(4)  Ministerstvo vnitra v registru obyvatel zpracovává údaje potřebné k plnění úkolů stanovených jiným právním předpisem16) v rozsahu údajů podle § 18.
§ 21
K umožnění výkonu volebního práva občana je obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn na základě dotazu okrskové volební komise využívat referenční údaje z registru obyvatel v rozsahu čísla a druhu identifikačních dokladů, jména, popřípadě jmen, příjmení a adresy místa pobytu. Tyto údaje sdělí obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně okrskové volební komisi.
§ 22
Uchovávání a likvidace údajů vedených v registru obyvatel
(1)  Údaje subjektu údajů se uchovávají v registru obyvatel po dobu 50 let od smrti subjektu údajů nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení o uchovávání údajů stanovená v jiných právních předpisech upravujících vedení agendových informačních systémů, prostřednictvím nichž jsou zapisovány referenční údaje vedené v registru obyvatel.
(2)  Pokud není údaj podle § 18 odst. 1 písm. f) v registru obyvatel veden, údaje subjektu údajů se uchovávají v registru obyvatel po dobu 50 let od poslední aktualizace alespoň jednoho z údajů uvedených v § 18.
(3)  Po uplynutí doby stanovené v odstavcích 1 a 2 se údaje likvidují17) , s výjimkou údajů podle § 18 odst. 5, které se vedou ještě po dobu následujících 10 let.
§ 23
Nové pořízení údajů
(1)  Na základě podnětu subjektu údajů podaného prostřednictvím správního orgánu, který vede agendu evidence obyvatel, nebo správního orgánu, který vede agendu cizinců podle jiného právního předpisu, zajistí Ministerstvo vnitra nové pořízení agendového identifikátoru fyzické osoby v registru obyvatel.
(2)  Ostatní údaje zlikvidované podle § 22 se nově pořídí opakovanou editací z informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému, ve kterém jsou vedeny údaje o cizincích podle jiného právního předpisu nebo jiného příslušného agendového informačního systému, na základě podnětu subjektu údajů.
(3)  Editor registru obyvatel zapisuje údaje podle posledního stavu vedeného v agendovém informačním systému, pokud subjekt údajů neprokáže jejich změnu.
HLAVA III
REGISTR OSOB
§ 24
Pojmy
V tomto zákoně se rozumí
a)  agendovým místem
1.  orgán veřejné moci, který vede evidenci subjektů uvedených v § 25 podle jiného právního předpisu, pokud tyto subjekty vznikají zápisem do této evidence nebo jiný právní předpis spojuje vznik těchto subjektů se zápisem do této evidence,
2.  orgán veřejné moci, který uděluje oprávnění k činnosti podle jiného právního předpisu,
3.  správce rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, je-li subjekt uvedený v § 25 orgánem veřejné moci,
4.  ústřední správní úřad, jehož oblasti působnosti je vznik subjektu uvedeného v § 25 nejbližší, není-li orgán veřejné moci podle bodů 1 až 3,
b)  editorem registru osob agendová místa, správce registru osob v souvislosti se správou identifikačních čísel a Agentura, jde-li o údaj podle § 26 odst. 2 písm. w),
c)  identifikačním číslem osoby číselný kód označovaný zkratkou „IČO”, který slouží k jednoznačné identifikaci subjektu,
d)  identifikačním číslem provozovny20) číselný kód označovaný zkratkou „IČP”, který slouží k jednoznačné identifikaci provozovny subjektu, který vykonává činnost stanovenou zákonem upravujícím živnostenské podnikání21) .
§ 25
Subjekty vedené v registru osob
Subjekty, o nichž se vedou v registru osob údaje (dále jen „osoba”), jsou
a)  právnická osoba,
b)  organizační složka a organizační jednotka právnické osoby,
c)  organizační složka státu,
d)  vnitřní organizační jednotka organizační složky státu, pokud je této vnitřní organizační jednotce zákonem svěřena vlastní působnost oblast působení,
e)  podnikající fyzická osoba,
f)  zahraniční osoba a organizační složka zahraniční osoby,
g)  svěřenský fond,

pokud jsou zapsány do evidence tohoto zákona nebo jiného právního předpisu.
§ 26
Údaje vedené v registru osob
(1)  V registru osob se vedou referenční údaje, referenční vazby a dále provozní údaje o osobách v rozsahu stanoveném tímto zákonem.
(2)  O osobě se vedou
a)  obchodní firma nebo název nebo označení nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, pokud není fyzická osoba uvedená v § 25 písm. e) zapsána do obchodního rejstříku,
b)  jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby uvedené v § 25 písm. e) a f); jde-li o osobu vedenou v registru obyvatel, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj v registru obyvatel,
c)  agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru osob,
d)  identifikační číslo osoby,
e)  datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiných právních předpisů,
f)  datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiných právních předpisů,
g)  právní forma,
h)  typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna,
i)  statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení, datu narození a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,
j)  fyzická osoba zastupující právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu jiné právnické osoby, vyjádřená referenční vazbou na registr obyvatel nebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení, datu narození a bydlišti u fyzické osoby, nevede-li se tato osoba v registru obyvatel,
k)  likvidátor vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení, datu narození a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,
l)  opatrovník právnické osoby vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení, datu narození a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,
m)  insolvenční správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení, datu narození a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,
n)  nucený správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení, datu narození a bydlišti, nevede-li se tato osoba v registru obyvatel,
o)  právní stav,
p)  adresa sídla osoby, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu52) ; uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace; v případě adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu52) , se vede i údaj o identifikaci poštovní přihrádky, dodávací schránky nebo poštovním směrovacím číslu osoby anebo adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa v registru územní identifikace; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,
q)  datum zahájení provozování činnosti v provozovně,
r)  identifikační číslo provozovny,
s)  datum ukončení provozování činnosti v provozovně,
t)  adresa místa provozovny, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu52) ; uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace; v případě adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu52) , se vede i údaj o identifikaci poštovní přihrádky, dodávací schránky nebo poštovním směrovacím číslu osoby anebo adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa v registru územní identifikace; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,
u)  adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, popřípadě bydliště v zahraničí fyzické osoby uvedené v § 25 písm. e) a f); jde-li o osoby vedené v registru obyvatel, vede se adresa místa pobytu ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj o fyzické osobě v registru obyvatel,
v)  přerušení nebo pozastavení činnosti podle jiného právního předpisu; v případě činností, jimž odpovídá jedna agenda, přerušení všech takových činností,
w)  telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty pro zasílání zvoleného okruhu informací.
(3)  Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až v) jsou referenčními údaji.
(4)  O osobě se vedou provozní údaje zapisované prostřednictvím informačního systému základních registrů
a)  kód agendy,
b)  identifikační číslo osoby editora,
c)  datum prvotního zápisu do registru osob,
d)  datum poslední změny údaje vedeného v registru osob,
e)  záznam o využívání údajů z registru osob.
(5)  Identifikační číslo osoby se přidělí na základě elektronického požadavku příslušného agendového místa v rozsahu referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. a) až c). Není-li osobě uvedené v § 25 písm. e) a f) přiřazen agendový identifikátor fyzické osoby, požadavek bude obsahovat i údaj uvedený v odstavci 2 písm. u).
(6)  Identifikační číslo provozovny se přidělí na základě elektronického požadavku příslušného agendového místa v rozsahu
a)  referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. a) až c), q) a t), nemá-li osoba přiděleno identifikační číslo,
b)  identifikátoru osoby a referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. q) a t), má-li osoba přiděleno identifikační číslo.
(7)  Správce registru osob poskytne neprodleně informaci o přidělení identifikačního čísla osoby nebo identifikačního čísla provozovny příslušnému agendovému místu.
(8)  Každé osobě nebo její provozovně smí být přiděleno pouze jedno identifikační číslo osoby nebo identifikační číslo provozovny bez ohledu na počet činností, které vykonává. Již jednou přidělené identifikační číslo nesmí být přiděleno jiné osobě nebo provozovně, a to ani v případě, že osoba nebo provozovna, které bylo identifikační číslo přiděleno, zanikla.
§ 27
Zapisování údajů do registru osob
(1)  Editor registru osob zapisuje referenční údaje do registru osob.
(2)  Do registru osob se zapisují údaje uvedené v § 26 odst. 2 písm. g), h), o) a v) formou kódované informace vyjádřené pomocí číselníků.
§ 28
Správce registru osob
(1)  Správcem registru osob je Český statistický úřad.
(2)  Správce registru osob poskytuje editorům k přidělení identifikační číslo osoby a identifikační číslo provozovny a odpovídá za jejich správnost.
(3)  Správce registru osob zajišťuje poskytování údajů z registru osob podle § 61.
(4)  Správce registru osob zveřejňuje seznam agendových míst způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5)  Správce registru osob spravuje integrovaný agendový informační systém registru osob, který slouží k zápisu referenčních údajů do registru osob, popřípadě se souhlasem správce registru osob k vedení údajů potřebných k výkonu agendy spojené s evidencí subjektů zapisovaných do registru osob v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.
(6)  Správce registru osob zpracovává údaje potřebné k plnění úkolů stanovených jiným právním předpisem v rozsahu údajů podle § 26.
§ 28a
(zrušen zák. č. 12/2020 Sb. k 1.2.2022)
HLAVA IV
REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE
§ 29
Pojmy
(1)  V tomto zákoně se rozumí
a)  územním prvkem
1.  část zemského povrchu vymezená hranicí nebo výčtem jiných územních prvků, které ji dohromady tvoří,
2.  adresní místo, nebo
3.  stavební objekt,
b)  územně evidenční jednotkou jednotka sloužící pro evidenci územních prvků stejného druhu, která nemá hranici,
c)  stavebním objektem dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí, která je samostatnou věcí, nebo budova, která je součástí pozemku nebo součástí práva stavby a údaje o ní se do katastru nemovitostí zapisují k pozemku nebo k právu stavby, nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční,
d)  adresním místem takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresu,
e)  lokalizačními údaji územního prvku nebo územně evidenční jednotky údaje, které jednoznačně vymezují jejich umístění v terénu, vyjádřené souřadnicemi v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK),
f)  vazbou mezi územními prvky vztah, vyjadřující, do kterých územních prvků daný územní prvek náleží (nadřazené územní prvky) nebo z kterých územních prvků se daný územní prvek skládá (podřazené územní prvky),
g)  vazbou územně evidenčních jednotek na územní prvky vztah, vyjadřující jakých územních prvků je územně evidenční jednotka součástí (nadřazené územní prvky) a ze kterých územních prvků se územně evidenční jednotka skládá (podřazené územní prvky),
h)  adresou kombinace názvu okresu, názvu obce nebo vojenského újezdu, názvu části obce nebo v případě hlavního města Prahy názvu katastrálního území a názvu obvodu, čísla popisného nebo evidenčního, názvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje adresní místo,
i)  správním obvodem v hlavním městě Praze území, na němž vykonává úřad městské části hlavního města Prahy určený Statutem hlavního města Prahy některou přenesenou působnost26) z rozsahu svěřeného orgánu obce s rozšířenou působností.
(2)  Pro vedení registru územní identifikace plní v hlavním městě Praze funkci části obce katastrální území.
§ 30
Veřejnost registru územní identifikace a jeho správce
(1)  Registr územní identifikace je veřejným seznamem.
(2)  Správcem registru územní identifikace je Český úřad zeměměřický a katastrální.
§ 31
Obsah registru územní identifikace
(1)  Registr územní identifikace obsahuje údaje o těchto základních územních prvcích
a)  území státu,
b)  území regionu soudržnosti podle jiného právního předpisu27) ,
c)  území vyššího územního samosprávného celku28) ,
d)  území okresu,
e)  správní obvod obce s rozšířenou působností31) ,
f)  správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem32) ,
g)  území obce33) ,
h)  území vojenského újezdu34) ,
i)  správní obvod v hlavním městě Praze35) ,
j)  území obvodu v hlavním městě Praze,
k)  území městské části v hlavním městě Praze37) ,
l)  území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města38) ,
m)  katastrální území39) ,
n)  území základní sídelní jednotky40) ,
o)  stavební objekt,
p)  adresní místo,
q)  pozemek v podobě parcely41) .
(2)  Registr územní identifikace obsahuje též údaje o účelových územních prvcích, pomocí kterých je vyjádřeno území jiným právním předpisem, pokud jiný právní předpis stanoví, že se tyto údaje do registru územní identifikace zapisují.
(3)  Registr územní identifikace dále obsahuje údaje o těchto územně evidenčních jednotkách
a)  část obce42) ,
b)  ulice nebo jiné veřejné prostranství43) (dále jen „ulice”).
(4)  Registr územní identifikace obsahuje i zvláštní údaje pro doručování prostřednictvím poštovních služeb.
§ 32
Údaje vedené o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách
(1)  O každém územním prvku se v registru územní identifikace vedou
a)  identifikační údaje, kterými jsou kód a název, pokud není v odstavci 3 stanoveno jinak,
b)  lokalizační údaje, kterými jsou definiční bod, a nejde-li o adresní místo nebo stavební objekt, jehož hranice nejsou zobrazeny v katastrální mapě, též hranice,
c)  údaje o vazbách na jiné územní prvky, případně na územně evidenční jednotky.
(2)  O každé územně evidenční jednotce se v registru územní identifikace vedou
a)  identifikační údaje, kterými jsou kód a název,
b)  lokalizační údaje, kterými jsou u části obce definiční bod a u ulice definiční čára,
c)  údaje o vazbách na územní prvky.
(3)  Identifikačními údaji o územním prvku, kterým je
a)  pozemek, jsou kód a název katastrálního území, ve kterém pozemek leží, a parcelní číslo,
b)  stavební objekt, jsou identifikační údaje pozemku, na kterém je stavební objekt postaven, a dále
1.  údaj o jeho čísle popisném nebo evidenčním, pokud se přiděluje, a údaj o části obce, ke které stavební objekt přísluší, nebo
2.  údaj o tom, že se jedná o stavební objekt, kterému se popisné ani evidenční číslo nepřiděluje.
(4)  Kódem územního prvku nebo územně evidenční jednotky je číselný nebo abecedně číselný údaj, který je jim jako jedinečný přiřazen a je veden v registru územní identifikace. Kód územního prvku nebo územně evidenční jednotky, který byl přidělen, nelze užívat opakovaně, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.
(5)  Definičním bodem územního prvku nebo územně evidenční jednotky je bod umístěný uvnitř územního prvku nebo územně evidenční jednotky poblíž jejich středu.
(6)  Definiční čára ulice vyjadřuje průběh ulice v terénu.
§ 33
Doplňující údaje vedené o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách
(1)  K názvu území obce, území vojenského újezdu, území městské části v hlavním městě Praze, území městského obvodu nebo městské části ve statutárních městech, katastrálního území a části obce se vedou doplňující údaje vyjadřující mluvnické charakteristiky názvu.
(2)  O území obce se v registru územní identifikace vede doplňující údaj o tom, zda obec je městys, město, statutární město nebo hlavní město (dále jen „status obce”).
(3)  O území obce, území městské části v hlavním městě Praze, území městského obvodu nebo městské části ve statutárních městech se v registru územní identifikace vedou doplňující údaje o znaku a vlajce, kterými jsou vyobrazení a popis znaku nebo vlajky.
(4)  O základní sídelní jednotce se vede doplňující údaj o jejím charakteru, který je dán převažujícím způsobem využití území a strukturou zástavby základní sídelní jednotky.
(5)  O základních územních prvcích uvedených v § 31 odst. 1 písm. a) až n) a o územně evidenční jednotce část obce se vede doplňující údaj o datu jejich vzniku.
§ 34
Další údaje vedené o stavebním objektu
(1)  O stavebním objektu se dále v registru územní identifikace vedou údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a o typu a způsobu jeho ochrany a technickoekonomický atribut měsíc a rok dokončení.
(2)  O stavebním objektu s číslem popisným nebo evidenčním se dále vedou technickoekonomické atributy, kterými jsou
a)  počet bytů u stavebního objektu s byty,
b)  zastavěná plocha v m2,
c)  obestavěný prostor v m3,
d)  podlahová plocha v m2,
e)  počet nadzemních a podzemních podlaží,
f)  druh svislé nosné konstrukce,
g)  připojení na vodovod,
h)  připojení na kanalizační síť,
i)  připojení na rozvod plynu,
j)  způsob vytápění a
k)  vybavení výtahem.
(3)  Stavební objekt, kterému bylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční, má jedno nebo více adresních míst.
§ 35
Další údaje vedené o pozemku a adresním místě
(1)  O pozemku se dále v registru územní identifikace vedou údaje o druhu a způsobu využití pozemku, typu a způsobu jeho ochrany a technickoekonomické atributy tohoto pozemku, kterými jsou
a)  výměra parcely,
b)  údaj o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcele.
(2)  O adresním místě se dále v registru územní identifikace vedou údaje o adrese a identifikační údaje o čísle orientačním v ulici, pokud je přiděleno.
§ 36
Zobrazení územních prvků
Územní prvky z registru územní identifikace jsou zobrazovány nad mapami státního mapového díla nebo nad digitální mapou veřejné správy, která je vytvořena propojením katastrální mapy, ortofotomapy, popřípadě též technické mapy obce nebo města, pokud je vedena.
§ 37
Zvláštní způsob vedení údajů
Údaje o nemovitostech důležitých z hlediska obrany státu, vnitřního pořádku a bezpečnosti se vedou v registru územní identifikace způsobem dohodnutým s příslušným státním orgánem.
§ 38
Referenční údaje
(1)  Referenčními údaji v registru územní identifikace jsou
a)  identifikační údaje,
b)  údaje o vazbách na ostatní územní prvky, případně na územně evidenční jednotky,
c)  údaje o druhu a způsobu využití pozemku a jeho technickoekonomické atributy,
d)  údaje o typu, způsobu využití a měsíci a roku dokončení stavebního objektu,
e)  technickoekonomické atributy stavebního objektu s číslem popisným nebo evidenčním,
f)  údaje o typu a způsobu ochrany nemovitosti,
g)  adresy.
(2)  Lokalizační údaje katastrálních území a nadřazených prvků jsou referenčními údaji. Lokalizační údaje ostatních územních prvků a územně evidenčních jednotek jsou referenčními údaji pouze v těch katastrálních územích, ve kterých je katastrální mapa vedena v digitální formě.
§ 39
Informační systém územní identifikace
(1)  K podpoře vedení údajů o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách se zřizuje informační systém územní identifikace, který je agendovým informačním systémem; jeho prostřednictvím se zapisují údaje do registru územní identifikace, není-li dále stanoveno jinak.
(2)  Informační systém územní identifikace obsahuje údaje registru územní identifikace, s výjimkou těch údajů, které jsou vedeny v katastru nemovitostí, a zachycuje stav těchto údajů k jakémukoli datu od jeho vytvoření. Informační systém územní identifikace nadto obsahuje další technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění.
(3)  Informační systém územní identifikace je veřejným seznamem.
(4)  Správcem informačního systému územní identifikace je Český úřad zeměměřický a katastrální, který vykonává též zvláštní právo pořizovatele databáze7) tohoto systému. Informační systém územní identifikace je majetkem České republiky.
(5)  Český statistický úřad, obce a stavební úřady mohou údaje stanovené tímto zákonem zapisovat do informačního systému územní identifikace prostřednictvím informačních systémů sloužících k plnění jejich úkolů.
Zapisování údajů do registru územní identifikace
§ 40
Identifikační a lokalizační údaje a údaje o vazbách na ostatní územní prvky o
a)  území státu,
b)  území regionu soudržnosti,
c)  území vyššího územního samosprávného celku,
d)  území okresu,
e)  správním obvodu obce s rozšířenou působností,
f)  správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem,
g)  území vojenského újezdu,
h)  území obvodu v hlavním městě Praze,
i)  území městského obvodu a městské části ve statutárním městě,

zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace.
§ 41
Identifikační a lokalizační údaje o katastrálním území a o pozemku a údaje o jejich vazbách na ostatní územní prvky zapisuje editor těchto údajů, kterým je příslušný katastrální úřad, prostřednictvím informačního systému katastru nemovitostí.
§ 42
(1)  Identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce zapisuje editor těchto údajů, kterým je příslušný stavební úřad. Kód stavebního objektu přiděluje správce registru územní identifikace.
(2)  Údaje o
a)  definičním bodu stavebního objektu,
b)  typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech

zapisuje editor těchto údajů, kterým je příslušný stavební úřad.
(3)  Technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění, zapisuje stavební úřad do informačního systému územní identifikace.
(4)  Pokud stavební objekt nevyžaduje povolení stavebního úřadu, je editorem údajů podle odstavců 1 až 3 obec, na jejímž území se stavební objekt nachází. Obec před zápisem údajů zjistí údaje určující polohu definičního bodu stavebního objektu a adresního místa.
(5)  Údaje o
a)  hranici stavebního objektu, který se eviduje v katastru nemovitostí,
b)  druhu a způsobu využití pozemku a jeho technickoekonomické atributy,
c)  typu a způsobu ochrany nemovitosti

zapisuje editor těchto údajů, kterým je příslušný katastrální úřad, prostřednictvím informačního systému katastru nemovitostí.
§ 43
(1)  Identifikační údaje, údaje o vazbách na ostatní územní prvky a lokalizační údaje o
a)  území obce zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, v případě
1.  sloučení nebo připojení obcí na základě sdělení Ministerstva vnitra,
2.  změny názvu obce na základě sdělení Ministerstva vnitra,
3.  rozdělení obcí na základě opisu pravomocného rozhodnutí krajského úřadu,
4.  změny lokalizačních údajů bezprostředně po jejich zápisu do katastru nemovitostí,
5.  změny statusu obce na základě sdělení Kanceláře Poslanecké sněmovny,
6.  udělení nebo změně znaku nebo vlajky obce na základě sdělení Kanceláře Poslanecké sněmovny v elektronické podobě, jehož součástí je vyobrazení a popis znaku nebo vlajky,
b)  části obce zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, na základě sdělení Ministerstva vnitra,
c)  území městské části hlavního města Prahy a správním obvodu v hlavním městě Praze zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, na základě sdělení hlavního města Prahy,
d)  území městské části nebo městského obvodu v územně členěných statutárních městech zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, na základě sdělení příslušného statutárního města.
(2)  Pokud dochází při změnách uvedených v odstavci 1 písm. a) bodech 1 a 3 ke změnám v podřazených územních prvcích nebo územně evidenčních jednotkách, zapisuje i tyto změny správce registru územní identifikace a nabývají platnosti ve stejný den, ve který nabudou platnosti změny nadřazeného územního prvku nebo územně evidenční jednotky; změny podřazených územních prvků a územně evidenčních jednotek musí být součástí podkladů předaných Ministerstvem vnitra nebo krajským úřadem.
(3)  Identifikační údaje, údaje o vazbách na ostatní územní prvky, údaje o charakteru základní sídelní jednotky a lokalizační údaje o území základní sídelní jednotky zapisuje editor těchto údajů, kterým je Český statistický úřad.
(4)  Název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky zapisuje do registru územní identifikace editor těchto údajů, kterým je příslušná obec. Kód ulice přiděluje správce registru územní identifikace.
(5)  Údaje o definiční čáře ulice zapisuje do registru územní identifikace editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, na základě sdělení obce.
(6)  Doplňující údaj o datu vzniku zapisuje editor tohoto údaje, kterým je správce registru územní identifikace, na základě právního předpisu, který základní územní prvek zřídil, nebo na základě údajů o vzniku základního územního prvku nebo územně evidenční jednotky sdělených příslušným správním orgánem.
§ 44
(1)  Změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce zapisuje do registru územní identifikace editor těchto údajů, kterým je příslušná obec. Kód adresního místa přiděluje správce registru územní identifikace.
(2)  Pokud adresní místo vzniká, mění se nebo zaniká současně se vznikem, změnou nebo zánikem stavebního objektu, zapisují se všechny údaje o adresním místě současně s údaji o stavebním objektu.
§ 45
(1)  Zvláštní údaje pro doručování prostřednictvím poštovních služeb zapisuje do registru územní identifikace editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, na základě podkladů předaných držitelem poštovní licence.
(2)  Držitel poštovní licence předává podklady podle odstavce 1 způsobem dohodnutým se správcem registru územní identifikace.
§ 46
(zrušen zák. č. 192/2016 Sb. k 1.1.2017)
§ 47
(1)  Správce registru územní identifikace prostřednictvím registru územní identifikace zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup
a)  změny v územně správním členění České republiky,
b)  vzájemné vazby a skladebnost územních prvků a územně evidenčních jednotek, a to i v grafické formě,
c)  adresy adresních míst na území České republiky.
(2)  Správce informačního systému územní identifikace informuje způsobem umožňujícím dálkový přístup příslušný obecní úřad o odstranění stavebního objektu.
HLAVA V
REGISTR PRÁV A POVINNOSTÍ
§ 48
Pojmy
V tomto zákoně se rozumí
a)  činností soubor úkonů vykonávaných v rámci agendy,
b)  rolí souhrn oprávnění fyzické osoby, která vykonává určitou činnost, k využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových informačních systémech,
c)  identifikátorem orgánu veřejné moci kód, který slouží k jednoznačnému určení orgánu veřejné moci,
d)  identifikátorem soukromoprávního uživatele údajů kód, který slouží k jednoznačnému určení soukromoprávního uživatele údajů,
e)  kategorií skupina orgánů veřejné moci nebo soukromoprávních uživatelů údajů, kteří vykonávají stejné činnosti,
f)  ohlašovatelem agendy orgán veřejné moci, který ohlašuje agendu pro potřeby její registrace.
§ 49
Správce registru práv a povinností
(1)  Správcem registru práv a povinností je Agentura.
(2)  Správce registru práv a povinností přiděluje identifikátor orgánu veřejné moci a identifikátor soukromoprávního uživatele údajů.
§ 50
Údaje vedené v registru práv a povinností
(1)  V registru práv a povinností jsou vedeny údaje o
a)  orgánech veřejné moci,
b)  soukromoprávních uživatelích údajů,
c)  agendách,
d)  právech a povinnostech fyzických a právnických osob (dále jen „práva a povinnosti osob”), pokud jsou údaje o těchto osobách vedeny v základních registrech, a to včetně údajů o rozhodnutích orgánů veřejné moci.
(2)  Správce registru práv a povinností umožní Českému statistickému úřadu vést v registru práv a povinností číselníky vydávané podle zákona upravujícího státní statistickou službu.
(3)  V registru práv a povinností nejsou vedeny utajované informace44) a další údaje, jejichž vedení by podle jiných právních předpisů45) mohlo ohrozit bezpečnost České republiky nebo jiné její zájmy anebo činnost jejích bezpečnostních sborů, zpravodajských služeb nebo Finančního analytického úřadu anebo činnost orgánů veřejné moci v oblastech stanovených v § 5b odst. 1.
(4)  V registru práv a povinností se kromě údajů uvedených v odstavci 1 a 2 vedou další údaje, které stanoví tento zákon.
Údaje o orgánech veřejné moci, soukromoprávních uživatelích údajů a agendách
§ 51
(1)  Údaji o orgánu veřejné moci jsou
a)  identifikátor orgánu veřejné moci,
b)  název orgánu veřejné moci; jde-li o orgán veřejné moci vedený v registru obyvatel nebo registru osob, vede se tento údaj ve formě referenční vazby na registr obyvatel nebo registr osob,
c)  údaj o tom, zda je orgán veřejné moci vnitřní organizační jednotkou organizační složky státu, které byla zákonem svěřena vlastní působnost oblast působení,
d)  identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
e)  identifikátor datové schránky14) ; jde-li o orgán veřejné moci vedený v registru obyvatel nebo registru osob, vede se tento údaj ve formě referenční vazby na registr obyvatel nebo registr osob,
f)  číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě orgán veřejné moci působí,
g)  kategorie orgánu veřejné moci a údaje o ní
1.  identifikátor kategorie,
2.  název kategorie,
3.  číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, které kategorii vymezuje,
4.  ústřední správní úřad, který ohlašuje kategorii podle § 52b odst. 5,
h)  adresa místa pobytu nebo adresa sídla orgánu veřejné moci; jde-li o orgán veřejné moci vedený v registru obyvatel nebo registru osob, vede se tento údaj ve formě referenční vazby na registr obyvatel nebo registr osob, jinak se vede ve formě referenční vazby na registr územní identifikace,
i)  jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu osoby stojící v čele orgánu veřejné moci vyjádřené referenční vazbou na registr obyvatel,
j)  datum, od kterého orgán veřejné moci působí,
k)  přerušení nebo pozastavení působení orgánu veřejné moci,
l)  adresa pracoviště orgánu veřejné moci, které vykonává úkon podle odstavce 5 písm. d), vyjádřená referenční vazbou (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,
m)  výčet a popis informačních systémů veřejné správy, jichž je orgán veřejné moci správcem; to neplatí pro zpravodajské služby.
(2)  Údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až l) jsou referenčními údaji.
(3)  Údaji o soukromoprávním uživateli údajů jsou
a)  identifikátor soukromoprávního uživatele údajů,
b)  obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení soukromoprávního uživatele údajů; jde-li o soukromoprávního uživatele údajů vedeného v registru osob, vede se tento údaj ve formě referenční vazby na registr osob,
c)  identifikační číslo osoby,
d)  typ datové schránky a identifikátor datové schránky14) ; jde-li o soukromoprávního uživatele údajů vedeného v registru osob, vede se tento údaj ve formě referenční vazby na registr osob,
e)  číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě je soukromoprávní uživatel údajů oprávněn k využívání údajů ze základních registrů nebo z agendových informačních systémů,
f)  kategorie soukromoprávního uživatele údajů a údaje o ní
1.  identifikátor kategorie,
2.  název kategorie,
3.  číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, které kategorii vymezuje,
4.  ústřední správní úřad, který ohlašuje kategorii podle § 52b odst. 5,
g)  adresa sídla soukromoprávního uživatele údajů; jde-li o soukromoprávního uživatele údajů vedeného v registru osob, vede se tento údaj ve formě referenční vazby na registr osob, jinak se vede ve formě referenční vazby na registr územní identifikace,
h)  datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiného právního předpisu, je-li se zápisem do evidence spojen vznik soukromoprávního uživatele údajů,
i)  přerušení nebo pozastavení působení soukromoprávního uživatele údajů,
j)  datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiného právního předpisu, je-li s výmazem z evidence spojen zánik soukromoprávního uživatele údajů,
k)  výčet a popis soukromoprávních systémů pro využívání údajů.
(4)  Údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) a f) jsou referenčními údaji.
(5)  K referenčním údajům o orgánech veřejné moci a soukromoprávních uživatelích údajů se vedou provozní údaje zapisované prostřednictvím informačního systému základních registrů
a)  kód agendy, v rámci které byl zápis proveden,
b)  identifikační číslo osoby editora a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,
c)  datum prvotního zápisu do registru práv a povinností,
d)  datum poslední změny údaje vedeného v registru práv a povinností,
e)  záznam o využívání údajů z registru práv a povinností.
(6)  Údaji o agendě jsou
a)  název agendy a její číselný kód, které jsou součástí číselníku agend,
b)  číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě orgán veřejné moci působí nebo na jehož základě je soukromoprávní uživatel údajů oprávněn k využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových informačních systémech,
c)  výčet a popis činností, které mají být vykonávány v agendě včetně výčtu rolí pro danou činnost,
d)  výčet a označení úkonů orgánu veřejné moci vykonávaných v rámci agendy jako úkony vůči subjektu, který v postavení adresáta těchto úkonů nepůsobí jako orgán veřejné moci, identifikátor úkonu, vymezení subjektu, forma úkonu a požadavek na prokázání totožnosti subjektu při provádění úkonu a možnost doplnění fyzického prokázání totožnosti autentizací s využitím dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci,
e)  výčet a označení úkonů subjektu, který při vykonávání těchto úkonů nepůsobí jako orgán veřejné moci, vykonávaných v rámci agendy vůči orgánu veřejné moci, identifikátor úkonu, vymezení orgánu veřejné moci, forma úkonu a požadavek na prokázání totožnosti subjektu při provádění úkonu, včetně úrovně záruky prostředku pro elektronickou identifikaci, umožňuje-li se prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace, a možnosti doplnění fyzického prokázání totožnosti autentizací s využitím dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci,
f)  popis úkonů orgánu veřejné moci podle písmene d),
g)  popis úkonů subjektu, který při vykonávání těchto úkonů nepůsobí jako orgán veřejné moci, podle písmene e),
h)  výčet orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, kteří agendu vykonávají, nebo jejich kategorie,
i)  název ohlašovatele agendy a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,
j)  výčet orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, kteří byli pro výkon agendy zaregistrováni, a jejich identifikátor orgánu veřejné moci nebo identifikátor soukromoprávního uživatele údajů,
k)  výčet a struktura údajů vedených nebo vytvářených podle jiného právního předpisu v rámci agendy, přístupnost jednotlivých údajů veřejnosti a v případě, že údaj není přístupný veřejnosti, číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě není údaj přístupný veřejnosti, číselníky pro vymezení možných hodnot údajů, byly-li vydány, a v případě, že jsou tyto údaje vedeny v agendovém informačním systému, rovněž určení, které z nich jsou zapisovány do agendového informačního systému na základě jiné skutečnosti, než je zpřístupnění údaje prostřednictvím referenčního rozhraní, a které lze zpřístupnit pro výkon jiné agendy; to neplatí pro Generální inspekci bezpečnostních sborů a Finanční analytický úřad,
l)  výčet údajů vedených v základních registrech zpřístupněných pro výkon agendy a rozsah oprávnění k využívání těchto údajů,
m)  výčet a struktura údajů vedených v jiných agendových informačních systémech zpřístupněných pro výkon dané agendy a rozsah oprávnění k využívání těchto údajů,
n)  číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě je orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů oprávněn využívat údaje ze základních registrů nebo z agendových informačních systémů anebo je zapisovat, nejde-li o tento zákon,
o)  adresa pracoviště orgánu veřejné moci, které vykonává úkon podle písmene d) nebo vůči kterému lze vykonat úkon podle písmene e), vyjádřená referenční vazbou (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace, nebo údaj o převedení výkonu úkonu podle písmene d) na jiný orgán veřejné moci.
(7)  Údaji o agendě zpravodajských služeb jsou
a)  název agendy,
b)  číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě zpravodajská služba působí,
c)  výčet zpravodajských služeb, které agendu vykonávají,
d)  název ohlašovatele agendy a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,
e)  výčet zpravodajských služeb, které byly pro výkon agendy zaregistrovány.
(8)  Údaje uvedené v odstavci 6 s výjimkou údaje podle písm. f) a g) a údaje uvedené v odstavci 7 jsou referenčními údaji.
(9)  K referenčním údajům o agendě se vedou provozní údaje zapisované prostřednictvím informačního systému základních registrů
a)  kód agendy, v rámci které byl zápis proveden,
b)  identifikační číslo osoby editora a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,
c)  datum prvotního zápisu do registru práv a povinností,
d)  datum poslední změny údaje vedeného v registru práv a povinností,
e)  záznam o využívání údajů z registru práv a povinností.
(10)  Editorem údajů podle
a)  odstavce 1 písm. a) a g) bodu 1, odstavce 3 písm. a), písm. f) bodu 1 a písm. k), odstavce 5 písm. d), odstavce 6 písm. j) a editorem číselného kódu podle odstavce 6 písm. a) a identifikátoru úkonu podle odstavce 6 písm. d) a e) je Agentura,
b)  odstavce 1 písm. b) až f), písm. g) bodů 2 až 4 a písm. h) až k), odstavce 3 písm. b) až e), písm. f) bodů 2 až 4 a písm. g) až j) a odstavce 6 písm. a) až c), písm. f) až i) a písm. k) až n) a editorem údajů podle odstavce 6 písm. d) a e) s výjimkou identifikátoru úkonu, je ohlašovatel agendy; ohlašovatel agendy údaje zapisuje prostřednictvím informačního systému registru práv a povinností neprodleně po ohlášení agendy,
c)  odstavce 1 písm. l) a m) a odstavce 6 písm. o) je orgán veřejné moci, o jehož pracoviště se jedná, který převedl výkon úkonu nebo který je správcem informačního systému veřejné správy; orgán veřejné moci údaje zapisuje prostřednictvím informačního systému registru práv a povinností neprodleně po zřízení pracoviště, převedení výkonu úkonu nebo vytvoření informačního systému veřejné správy.
(11)  Údaje uvedené v odstavcích 1, 3, 6 a 7 a číselníky podle § 50 odst. 2 jsou veřejně přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup; to neplatí, pokud by tím byla ohrožena činnost zpravodajské služby46) , Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo Finančního analytického úřadu.
§ 51a
(1)  Správce agendového informačního systému může určit, že údaj, který není veřejnosti přístupný, vedený v agendovém informačním systému je údajem, který lze zpřístupnit pro výkon jiné agendy, než pro kterou je agendový informační systém spravován.
(2)  Správce agendového informačního systému může postupovat podle odstavce 1, jestliže
a)  se jedná o údaj, který je do agendového informačního systému zapsán na základě jiné skutečnosti, než je zpřístupnění údaje prostřednictvím referenčního rozhraní,
b)  má možnost spolehlivě ověřit správnost údaje nebo jde o údaj, pro který právní předpis stanoví, že se má za to, že je správný a úplný, a
c)  Agentura zaujala při posuzování podle odstavce 3 kladné stanovisko.
(3)  Agentura posoudí na žádost správce agendového informačního systému, zda jsou splněny podmínky podle odstavce 2 písm. b).
(4)  Vláda může uložit správci agendového informačního systému, který je jí podřízen, aby vytvořil podmínky podle odstavce 2 písm. b) a postupoval podle odstavce 1.
§ 52
Údaje o právech a povinnostech
Nahrávám...
Nahrávám...