dnes je 19.7.2024

Input:

131/2024 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb

č. 131/2024 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb
VYHLÁŠKA
ze dne 17. května 2024
o dokumentaci staveb
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 333 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 158 odst. 5 a § 166 odst. 4 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška stanoví obsah
a)  dokumentace pro povolení stavby,
b)  dokumentace pro rámcové povolení,
c)  dokumentace pro povolení změny využití území,
d)  dokumentace pro provádění stavby,
e)  dokumentace pro odstranění stavby,
f)  pasportu stavby a
g)  doplnění dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby o architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení.
(2)  Tato vyhláška dále stanoví obsahové náležitosti stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení.
§ 2
Obsah dokumentace
(1)  Obsah jednotlivých částí dokumentace musí odpovídat druhu a účelu stavby, charakteru navrhované změny v území, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.
(2)  Dokumentace pro povolení stavby v případě souboru staveb musí vždy obsahovat části A až C zpracované pro celý soubor staveb a část D zpracovanou pro jednotlivé stavby souboru staveb podle příslušné přílohy k této vyhlášce nebo podle jiných právních předpisů stanovujících rozsah a obsah dokumentace nebo projektové dokumentace.
§ 3
Dokumentace pro povolení stavby
(K § 158 odst. 1 zákona)
(1)  Obsah dokumentace pro povolení stavby je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce, nejde-li o
a)  stavbu vodního díla,
b)  síť technické infrastruktury nebo
c)  stavbu dopravní infrastruktury.
(2)  Obsah dokumentace pro povolení stavby vodního díla včetně souvisejících technologických objektů je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3)  Obsah dokumentace pro povolení stavby sítí technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(4)  Obsah dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury stanoví jiný právní předpis.
§ 4
Dokumentace pro povolení stavby v případě souboru staveb
(K § 158 odst. 1 zákona)
(1)  Obsah dokumentace pro povolení stavby v případě souboru staveb je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(2)  Jde-li o dokumentaci pro povolení stavby v případě souboru staveb, jejíž součástí je změna využití území vyžadující povolení, příloha č. 7 k této vyhlášce se použije přiměřeně.
§ 5
Dokumentace pro rámcové povolení
(K § 158 odst. 1 zákona)
(1)  Obsah dokumentace pro rámcové povolení je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce, nejde-li o záměry v působnosti jiného stavebního úřadu, jež slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, které se nenachází v areálech dokončených staveb.
(2)  Obsah dokumentace pro rámcové povolení záměrů v působnosti jiného stavebního úřadu, jež slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, které se nenachází v areálech dokončených staveb, je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.
§ 6
Dokumentace pro povolení změny využití území
(K § 158 odst. 1 zákona)
Obsah dokumentace pro povolení změny využití území je stanoven v příloze
Nahrávám...
Nahrávám...