dnes je 19.7.2024

Input:

137/2006 Sb., Zákon o veřejných zakázkách, ve znění účinném k 1.1.2016, platné do 30.9.2016

č. 137/2006 Sb., Zákon o veřejných zakázkách, ve znění účinném k 1.1.2016, platné do 30.9.2016
ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o veřejných zakázkách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
110/2007 Sb.
(k 1.6.2007)
mění § 149 odst. 2, § 150, § 159 odst. 3 a 5
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 23 odst. 5 písm. d) a § 53 odst. 1 písm. d)
76/2008 Sb.
(k 15.3.2008)
mění 14 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 129 odst. 1
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 53 odst. 1 písm. a)
110/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění v § 18 odst. 1 písm. d)
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 17 písm. d)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 121 odst. 6 - změna neprovedena, před nabytím účinnosti byl § 121 změněn zák. č. 417/2009 Sb.
417/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění, celkem 42 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
179/2010 Sb.
(k 15.9.2010)
mění, celkem 141 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
423/2010 Sb.
(k 30.12.2010)
mění § 53, § 125 odst. 2, § 127 odst. 1 písm. a), § 133 odst. 1, § 138 odst. 1; nová přechodná ustanovení
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 101 odst. 2 a 6
258/2011 Sb.
(k 12.9.2011)
mění, celkem 67 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
367/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 101 odst. 1 a 2
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 53 odst. 1 písm. a) a b)
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
1/2012 Sb.
(k 5.1.2012)
mění § 53 odst. 1 a odst. 3
55/2012 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, nové přechodné ustanovení
ve znění tiskové opravy - viz částka č. 31/2012 Sbírky zákonů
55/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
změna neprovedena, před nabytím účinnosti byla novalizační ustanovení zrušena (viz zák. č. 341/2013 Sb.)
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 128 odst. 3, § 139 odst. 2, § 149 odst. 4
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 8 odst. 1, § 18, § 88 odst. 4 písm. h) a přílohu č. 1; nové přechodné ustanovení
341/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění; nová přechodná ustanovení
341/2013 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 30 odst. 5, § 59 odst. 2, § 74, § 74a odst. 1, § 76 odst. 2, § 97 odst. 1, § 151 odst. 1, § 156, § 159 odst. 3
40/2015 Sb.
(k 6.3.2015)
mění, 43 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 53
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  postupy při zadávání veřejných zakázek,
b)  soutěž o návrh,
c)  dohled nad dodržováním tohoto zákona,
d)  podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému certifikovaných dodavatelů.
§ 2
Zadavatel veřejné zakázky
(1)  Za zadavatele veřejné zakázky (dále jen „zadavatel”) se pro účely tohoto zákona považuje veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel.
(2)  Veřejným zadavatelem je
a)  Česká republika2) ,
b)  státní příspěvková organizace,
c)  územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek,
d)  jiná právnická osoba, pokud
1.  byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a
2.  je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.
(3)  Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200 000 000 Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby.
(4)  Pro účely uzavření smlouvy se subdodavatelem se za dotovaného zadavatele nepovažuje dodavatel, kterému byla veřejným zadavatelem zadána veřejná zakázka.
(5)  Dotovaný zadavatel postupuje při zadávání veřejné zakázky podle ustanovení tohoto zákona platných pro veřejného zadavatele; tím není dotčeno ustanovení odstavce 7. Dotovaný zadavatel nepostupuje podle ustanovení tohoto zákona v případě zadávání veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti.
(6)  Sektorovým zadavatelem je osoba vykonávající některou z relevantních činností podle § 4, pokud
a)  tuto relevantní činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního práva, nebo
b)  nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo či nepřímo uplatňovat dominantní vliv; dominantní vliv veřejný zadavatel uplatňuje v případě, že
1.  disponuje většinou hlasovacích práv sám3) či na základě dohody s jinou osobou, nebo
2.  jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.
(7)  Vykonává-li veřejný zadavatel nebo dotovaný zadavatel jednu či více relevantních činností podle § 4, platí pro něj ustanovení zákona vztahující se na sektorového zadavatele za předpokladu, že veřejná zakázka má být zadávána v souvislosti s výkonem relevantní činnosti. Veřejný zadavatel však nepostupuje podle ustanovení vztahujících se na sektorového zadavatele, pokud vykonává relevantní činnost podle § 4 odst. 1 písm. d) a e).
(8)  Sektorový zadavatel postupuje při zadávání veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle ustanovení
Nahrávám...
Nahrávám...