dnes je 19.7.2024

Input:

141/2021 Sb., Vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 141/2021 Sb., Vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění účinném k 1.2.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 24. března 2021
o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
15/2022 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 2, § 4, § 5 a přílohy
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 9a odst. 5 a § 9b odst. 3 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje
a)  obsah energetického posudku, způsob jeho zpracování a jeho rozsah,
b)  údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie.
§ 2
Obsah energetického posudku
Energetický posudek obsahuje
a)  titulní list,
b)  souhrn energetického posudku podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a
c)  podrobnosti energetického posudku podle § 4.
 
 
 
§ 3
Titulní list s identifikačními údaji vlastníka předmětu energetického posudku, identifikačními údaji předmětu energetického posudku a identifikačními údaji energetického specialisty
(1)  Titulní list obsahuje
a)  účel zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 nebo 2 zákona o hospodaření energií,
b)  identifikační údaje o vlastníkovi předmětu energetického posudku,
c)  identifikační údaje o předmětu energetického posudku,
d)  datum vypracování energetického posudku,
e)  identifikační údaje energetického specialisty a
f)  evidenční číslo energetického posudku z evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů.
(2)  Identifikačními údaji o vlastníkovi předmětu energetického posudku jsou u
a)  právnické osoby název nebo obchodní firma a sídlo, adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu, který je za ni oprávněný jednat,
b)  fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a adresa bydliště.
(3)  Identifikačními údaji o předmětu energetického posudku jsou název, adresa nebo umístění předmětu energetického posudku a stručný popis předmětu energetického posudku.
(4)  Identifikačními údaji energetického specialisty jsou u
a)  právnické osoby obchodní firma nebo název, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, datum vydání oprávnění, jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby pověřené jednáním a jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby určené a její číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty,
b)  fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a datum vydání
Nahrávám...
Nahrávám...