Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

172/2016 Sb., Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

č. 172/2016 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. května 2016
o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
Vláda nařizuje podle § 18 odst. 3 a § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
§ 1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje
a) finanční limity pro určení nadlimitní veřejné zakázky,
b) částky pro účely možnosti vyčlenění jednotlivé části veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky.
§ 2
Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
(1) Není-li v odstavci 2 stanoveno jinak, činí finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
a) 3 686 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon”); to neplatí pro zadavatele působícího v oblasti obrany v případech uvedených v písmeni b) bodě 1,
b) 5 706 000 Kč pro zadavatele podle
1. § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona působícího v oblasti obrany, pokud předmět veřejné zakázky nezahrnuje výrobky uvedené v příloze k tomuto nařízení,
2. § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona,
3. § 4 odst. 2 zákona, nebo
4. § 4 odst. 5 zákona.
(2) Finanční limit pro určení nadlimitní sektorové veřejné zakázky na dodávky nebo pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí 11 413 000 Kč.
§ 3
Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby
(1) Není-li v odstavcích 2 až 4 stanoveno jinak, činí finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby
a) 3 686 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona,
b) 5 706 000 Kč pro zadavatele podle
1. § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona,
2. § 4 odst. 2 zákona, nebo
3. § 4 odst. 5 zákona.
(2) Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby v případě sektorové veřejné zakázky nebo v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí 11 413 000 Kč.
(3) Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky, která je koncesí na služby, činí 142 668 000 Kč.
(4) Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném režimu činí 20 478 000 Kč, s výjimkou
a) sektorové veřejné zakázky na služby, u které činí 27 305 000 Kč,
b) koncese na služby, u které činí 142 668 000 Kč.
§ 4
Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce
Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce činí 142 668 000 Kč.
§ 5
Částka pro účely možnosti vyčlenění části veřejné zakázky
Částka pro jednotlivou část veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky podle § 18 odst. 3 zákona, činí
a) 2 184 000 Kč v případě dodávek nebo služeb,
b) 27 305 000 Kč v případě stavebních prací.
§ 6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně pro místní rozvoj:
Ing. Šlechtová v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 172/2016 Sb.
Seznam výrobků podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 1
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: