dnes je 21.7.2024

Input:

182/2006 Sb., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném k 1.1.2025

č. 182/2006 Sb., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném k 1.1.2025
ZÁKON
ze dne 30. března 2006
o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
362/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 59 odst. 2, § 295 odst. 2 písm. a) a § 330 odst. 5, ruší poznámky č. 14 a 15
ÚZ 56/2008 Sb.
 
 
301/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
mění v § 77 odst. 1, § 78 odst. 1, § 79 odst. 1 a 2
458/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 101 odst. 1 vkládá větu
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 77 odst. 1, § 79 odst. 1 a 2; ruší v § 77 odst. 3
nález ÚS
163/2009 Sb.
(k 9.6.2009)
v § 394 odst. 2 ruší část věty za středníkem
217/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění; celkem 40 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
217/2009 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 98 odst. 1
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 88 odst. 2
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
vkládá v § 35 nový odst. 3
nález ÚS
241/2010 Sb.
(k 1.4.2011)
ruší v § 192 odst. 1 větu první;
(před nabytím účinnosti byl § 192 změněn zák. č. 69/2011 Sb.)
nález ÚS
260/2010 Sb.
(k 10.9.2010)
v § 399 odst. 2 ruší část věty za středníkem
409/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 366
69/2011 Sb.
(k 31.3.2011)
mění § 14 odst. 2, § 16, § 51, § 137, § 160 odst. 3, § 161, § 178, § 179, § 192, § 198, § 199, § 200, § 201, § 202, § 336, § 394 odst. 2, § 410 odst. 2, § 431; nová přechodná ustanovení
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 102 odst. 1 písm. c), § 139 odst. 1 písm. c), § 169 odst. 1 písm. c), § 266 odst. 1 písm. n)
139/2011 Sb.
(k 27.5.2011)
mění, celkem 32 novelizačních bodů
188/2011 Sb.
(k 15.7.2011)
mění § 254, § 345 odst. 1
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
466/2011 Sb.
(k 30.12.2011)
ruší v § 6 odst. 1 písm. g)
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 97 odst. 2
334/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění, celkem 20 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 109 odst. 1 písm. c), § 267, § 285 odst. 1 písm. a) a § 411 odst. 1; nové přechodné ustanovení
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 168 odst. 2 písm. e) a § 170 písm. d)
45/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění § 167, § 173 odst. 1, § 227, § 248 odst. 2, § 283 a § 305 odst. 2
185/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění § 24 odst. 2, § 25, § 28, § 29 odst. 2, § 31, § 32 odst. 2, § 313 odst. 2
294/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 248 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2 písm. k), § 6, § 367, § 368, § 370, § 376 a § 377; vkládá nové § 368a až 368e, § 374 a 374a
377/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 168 odst. 2 písm. e)
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 97 odst. 2 a 3
64/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 141 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 418h, § 418j, § 418k a § 418l
291/2017 Sb.
(k 1.12.2017)
mění § 298
182/2018 Sb.
(k 1.10.2018)
mění § 368, § 368b a § 374
307/2018 Sb.
(k 4.1.2019)
mění § 2, § 35, § 366, § 374, § 375; vkládá § 374b a § 375a; nová přechodná ustanovení
31/2019 Sb.
(k 1.6.2019)
mění, celkem k datu 139 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
31/2019 Sb.
(k 1.6.2022)
ruší § 102 a § 139
80/2019 Sb.
(k 1.4.2019)
mění § 168 odst. 2 a § 169 odst. 1; nové přechodné ustanovení
230/2019 Sb.
(k 1.10.2019)
vkládá v § 412a odst. 6; nové přechodné ustanovení
119/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
vkládá v části druhé hlavě IV nový díl 3
191/2020 Sb.
(k 24.4.2020)
vkládá § 127a; mění § 389; nové přechodné ustanovení
460/2020 Sb.
(k 13.11.2020)
mění § 127a a § 418
527/2020 Sb.
(k 1.6.2021)
mění § 19, § 105 a § 177
588/2020 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 169 odst. 1 písm. c) a § 398 odst. 4
261/2021 Sb.
(k 24.7.2021)
vkládá v § 432 odst. 5
261/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 420
298/2021 Sb.
(k 14.8.2021)
vkládá § 374c
96/2022 Sb.
(k 29.5.2022)
mění § 358 a § 375
416/2022 Sb.
(k 31.12.2022)
mění § 420 a § 432
285/2023 Sb.
(k 23.9.2023)
mění § 24, § 97, § 98, § 169, § 231 a § 235
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 418l; nová přechodná ustanovení
430/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 420 a § 432
462/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 82, § 113, § 118, § 172; ruší § 247; vkládá § 333d až 338e; nové přechodné ustanovení
29/2024 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 36
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje
a)  řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů,
b)  oddlužení dlužníka.
§ 2
Vymezení některých základních pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  insolvenčním řízením soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení,
b)  insolvenčním soudem soud, před nímž probíhá insolvenční řízení, jakož i soud, který rozhoduje o opravném prostředku v insolvenčním řízení,
c)  insolvenčním návrhem u insolvenčního soudu podaný návrh na zahájení insolvenčního řízení,
d)  incidenčním sporem spory vyvolané insolvenčním řízením, o kterých tak stanoví tento zákon, projednávané v rámci insolvenčního řízení,
e)  majetkovou podstatou majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů,
f)  osobou s dispozičními oprávněními osoba, které v průběhu insolvenčního řízení přísluší právo nakládat s majetkovou podstatou ohledně všech oprávnění, ze kterých se skládá,
g)  zajištěným věřitelem věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to jen zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy; zajištěným věřitelem je i agent pro zajištění podle zákona o dluhopisech,
h)  přihláškou pohledávky procesní úkon, kterým věřitel uplatňuje uspokojení svých práv v insolvenčním řízení,
i)  insolvenčním rejstříkem informační systém, který obsahuje údaje podle tohoto zákona,
j)  společným zájmem věřitelů zájem nadřazený jejich jednotlivým zájmům, je-li jeho cílem, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení úpadku; tím není dotčeno zákonem zaručené zvláštní postavení některých věřitelů,
k)  finanční institucí banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, který je investičním podnikem podle čl. 4 odstavce 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (dále jen „obchodník s cennými papíry”), pojišťovna a zajišťovna, a za dále stanovených podmínek tohoto zákona i některé další osoby.
§ 3
Úpadek
(1)  Dlužník je v úpadku, jestliže má
a)  více věřitelů a
b)  peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a
c)  tyto závazky není schopen plnit

(dále jen „platební neschopnost”).
(2)  Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže
a)  zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo
b)  je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo
c)  není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo
d)  nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1,
Nahrávám...
Nahrávám...