dnes je 29.5.2023

Input:

186/2006 Sb., Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 186/2006 Sb., Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, ve znění účinném k 1.1.2021
ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
201/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
ruší část dvacátou osmou
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část čtyřicátou první
256/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třicátou první a třicátou druhou
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třicátou sedmou
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třicátou sedmou
541/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší část dvacátou čtvrtou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o státní památkové péči
Čl. I
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).”.
2. V § 11 odst. 1 větě první se slova „po předchozí dohodě s příslušným orgánem” nahrazují slovy „na základě závazného stanoviska2apříslušného orgánu”.
Poznámka pod čarou č. 2a zní:


2a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.”.
3. V § 11 odstavec 3 zní:
„(3)  Správní úřady a orgány krajů a obcí vydávají svá rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo zachování kulturních památek nebo památkových rezervací a památkových zón a na jejich vhodném využití, jen na základě závazného stanoviska2aobecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památky, jen na základě závazného stanoviska krajského úřadu.”.
4. V § 12 odst. 1 se odkaz na poznámku pod čarou č. 3 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 1 a poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.
5. V § 14 odst. 2 se slova „stavební změně” nahrazují slovy „změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin” a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova „ , není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena (§ 17)”.
6. V § 14 odstavec 4 zní:
„(4)  V územním řízení, při vydání územního souhlasu a v řízení o povolení staveb, změn staveb, terénních úprav1, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby a udržovacích prací, prováděném v souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče9, nebo v souvislosti s obnovou nemovité kulturní památky, popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami1, umístěním nebo odstraněním zařízení, odstraněním stavby nebo udržovacími pracemi na nemovitosti podle odstavce 2, rozhoduje stavební úřad v souladu se závazným stanoviskem obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, se závazným stanoviskem krajského úřadu.”.
7. V § 14 odst. 5 se slova „drobnou stavbu, stavební úpravu nebo udržovací práce” nahrazují slovy „stavbu, změnu stavby, terénní úpravy1, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovací práce”.
8. V § 14 odst. 7 se slova „stavební změny” nahrazují slovy „změny stavby, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravy dřevin”.
9. V § 15 odst. 3 větě první se slovo „stavebního” nahrazuje slovem „vyvlastňovacího” a ve větě druhé se slovo „stavební” nahrazuje slovem „vyvlastňovací”.
10. Poznámka pod čarou č. 12 zní:


12 Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).”.
11. V § 17 odstavec 1 zní:
„(1)  Vyžaduje-li to ochrana nemovité kulturní památky nebo jejího prostředí, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností po vyjádření odborné organizace státní památkové péče územní rozhodnutí o ochranném pásmu1a určí, u kterých nemovitostí v ochranném pásmu, nejsou-li kulturní památkou, nebo u jakých druhů prací na nich, včetně úpravy dřevin, je vyloučena povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko podle § 14 odst. 2; tato povinnost je vyloučena vždy, jde-li o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu této nemovitosti. Obecní úřad obce s rozšířenou působností může v ochranném pásmu omezit nebo zakázat určitou činnost nebo učinit jiná vhodná opatření na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu.”.

Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.
12. V § 17 odst. 2 se odkaz na poznámku pod čarou č. 15 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 12 a poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.
13. V § 17 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5)  O změně ochranného pásma nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností na návrh krajského úřadu, který tento návrh předem dohodne s ministerstvem kultury.
(6)  Obecní úřad obce s rozšířenou působností může po vyjádření odborné organizace státní památkové péče pravomocné rozhodnutí vydané podle odstavce 1 nebo 3 změnit, pokud se změnil účel, pro který bylo ochranné pásmo vymezeno, a může je i zrušit, pokud zanikl předmět ochrany.”.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.
14. V § 23 odst. 6 se odkaz na poznámku pod čarou č. 18 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 1 a poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.
15. Za § 23a se vkládá nový § 23b, který včetně nadpisu zní:
㤠23b
Plány území s archeologickými nálezy
(1)  Kraj může vydat v dohodě s ministerstvem kultury nařízením kraje plán území s archeologickými nálezy v kraji nebo ve vymezené části kraje, ve kterém se vyznačí území, na nichž se vyskytují nebo se mohou odůvodněně vyskytovat archeologické nálezy, a který slouží pro zabezpečení archeologického dědictví17aa jako podklad pro plnění oznamovací povinnosti stavebníka podle § 22 odst. 2.
(2)  Plán území s archeologickými nálezy lze vydat na dobu nejdéle 20 let.
(3)  Plán území s archeologickými nálezy lze změnit, pokud se významně změnily vědecké poznatky o archeologických nálezech a jejich výskytu v území. Pro vydání změny plánu území s archeologickými nálezy se použije odstavec 1 obdobně.
(4)  Archeologický ústav a odborná organizace státní památkové péče poskytují kraji na požádání bezplatně potřebnou odbornou pomoc a odborné podklady, údaje a informace nezbytné pro vydání plánu území s archeologickými nálezy.
(5)  Náležitosti a obsah plánu území s archeologickými nálezy stanoví ministerstvo kultury prováděcím právním předpisem.”.
16. V § 26 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 18b zní:
„c)  uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje, a dále stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková rezervace, nebo nemovitá věc nebo soubor nemovitých věcí zapsané na Seznamu světového dědictví18b, a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území,


18b Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 159/1991 Sb.”.

Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena d) až k).
17. V § 28 odst. 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až e), která včetně poznámky pod čarou č. 19 znějí:
„c)  uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá národní kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území,
d)  je dotčeným orgánem k zabezpečení nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo archeologických nálezů, k nimž došlo při řízení nebo postupu podle zvláštního právního předpisu1, nejde-li o nálezy učiněné při přípravě nebo provádění obnovy kulturní památky nebo při přípravě nebo provádění prací v území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče9,
e)  vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko2aa poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady než orgány státní památkové péče podle zvláštních právních předpisů19, jde-li o zabezpečení péče o národní kulturní památky,


19 Například zákon č. 183/2006 Sb.”.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena f) a g).
18. V § 28 odst. 2 písm. f) se slova „státní stavební dohled” nahrazují slovem „dozor”.
19. V § 29 odst. 2 písmeno b) zní:
„b)  zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu (§ 17), a v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko2aa poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady než orgány státní památkové péče podle zvláštních právních předpisů19,”.
20. V § 29 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c)  uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c) nebo působnost krajského úřadu podle § 28 odst. 2 písm. c), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území,”.

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena d) až i).
21. V § 29 odst. 2 písmeno g) zní:
„g)  vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu (§ 17) z hlediska státní památkové péče1,”.

Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.
22. V § 32 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a je současně poskytovatelem údajů podle zvláštního právního předpisu1”.
23. V § 35 odst. 1 písm. h) se slova „stavební změnu” nahrazují slovy „změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin” a na konci textu písmene h) se doplňují slova „ , nejde-li o případ vyloučení povinnosti tohoto vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si závazné stanovisko (§ 17)”.
24. V § 39 odst. 1 písm. g) se slova „stavební změnu” nahrazují slovy „změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin” a na konci textu písmene g) se doplňují slova „ , nejde-li o případ vyloučení povinnosti tohoto vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si závazné stanovisko (§ 17)”.
25. Za § 44 se vkládá nový § 44a, který zní:
㤠44a
Závazné stanovisko podle § 14 odst. 1 a 2, je-li vydáno orgánem státní památkové péče ve věci, o které není příslušný rozhodovat stavební úřad podle zvláštního právního předpisu1, je samostatným rozhodnutím ve správním řízení, jinak je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím.”.
26. V § 45 odst. 1 se za slova „§ 20 odst. 4,” vkládají slova „§ 23b odst. 5,”.
27. V § 45 odst. 2 písm. a) se číslo „5” nahrazuje číslem „7”.
ČÁST DRUHÁ
Změna autorského zákona
Čl. II
V § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), se za slovo „rozhodnutí,” vkládají slova „opatření obecné povahy,”.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. III
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb. a zákona č. 74/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 41 odst. 3 se za slova „skupin 2 až 4” vkládají slova „ , jakož i opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu”.
2. V § 80 odst. 1 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:
„r)  uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje z hlediska ochrany veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik.”.
3. V § 82 odst. 2 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:
„j)  uplatňovat stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik,”.

Dosavadní písmena j) až u) se označují jako písmena k) až v).
4. V § 94 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu56aa nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.”.
Poznámka pod čarou č. 56a zní:


56a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.”.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna lázeňského zákona
Čl. IV
Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 33 odst. 3 se slovo „stavební” nahrazuje slovem „vyvlastňovací”.
Poznámka pod čarou č. 6 zní:


6 Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).”.
2. § 37 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 22, 23 a 23a zní:
㤠37
Závazné stanovisko k některým činnostem
(1)  V ochranných pásmech a na území lázeňského místa je ministerstvo pro pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace a v územním řízení22dotčeným orgánem.
(2)  V ochranném pásmu zdroje a na území lázeňského místa, pokud dále není stanoveno jinak, nelze podle zvláštních právních předpisů23bez závazného stanoviska ministerstva
a)  schválit plán hlavních povodí, plány oblastí povodí a plány rozvoje vodovodů a kanalizací,
b)  povolit hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, pokud je spojena se zásahem do pozemku,
c)  vydat povolení k provedení trhacích prací,
d)  vydat rozhodnutí o pozemkových úpravách a vydat pozemky v rámci náhradních restitucí,
e)  vydat povolení k nakládání s podzemními vodami podle zvláštního právního předpisu23a,
f)  vydat povolení k nakládání s povrchovými vodami, povolení k vodním dílům a k některým činnostem a udělit souhlas vodoprávním úřadem, pokud nesouvisí se stavbami uvedenými v odstavci 3 písm. b),
g)  schválit lesní hospodářské plány a předat lesní hospodářské osnovy.
(3)  V ochranném pásmu zdroje a na území lázeňského místa, pokud dále není stanoveno jinak, nelze podle zvláštního právního předpisu22bez závazného stanoviska ministerstva, pokud bylo uplatněno ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem, vydat územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou, kolaudační souhlas, rozhodnutí o změně užívání stavby, povolení k odstranění stavby, terénních úprav a zařízení nebo nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení pro
a)  stavby, změny staveb, terénní úpravy, zařízení a údržby staveb ve vnitřním území lázeňského místa a v ochranném pásmu I. stupně, s výjimkou stavebních úprav, při nichž se zachovává vnější půdorysné a výškové ohraničení stavby a zároveň nedochází ke změně v užívání stavby,
b)  stavby, změny staveb, terénní úpravy, zařízení a údržby staveb ve vnějším území lázeňského místa a v ochranném pásmu II. stupně, s výjimkou těch, které jsou v souladu s územně plánovací dokumentací a které zároveň
1.  nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas,
2.  nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,
3.  vyžadují ohlášení,
4.  mají charakter staveb pro bydlení, staveb pro rekreaci, staveb pro shromažďování většího počtu osob, staveb pro obchod, staveb ubytovacích zařízení, staveb škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení a současně nezasahují do hloubky více než 6 metrů pod úroveň terénu,
5.  mají charakter liniových staveb a současně nezasahují do hloubky více než 2 metry pod úroveň terénu,
c)  stavby pro rekreaci a zřízení rekreační oblasti na území lázeňského místa.
(4)  V ochranných pásmech nelze bez závazného stanoviska ministerstva provádět geologické práce spojené se zásahem do pozemku.
(5)  Vodoprávní úřad v ochranných pásmech zdrojů, jejichž výtěžkem je pouze neuhličitá voda, vykonává kompetence stanovené v odstavcích 2 až 4.
(6)  V ochranných pásmech a na území lázeňského místa se závazné stanovisko ministerstva podle odstavce 2 písm. b), c), e) a f) a odstavců 3 a 4 nevydá podle tohoto zákona, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.


22 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
23 Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
23a § 8 až 13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.”.
3. V § 38 se slovo „souhlas” nahrazuje slovy „závazné stanovisko”.
4. V § 43 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Souhlasy a stanoviska vydávané podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu25aa nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.”.
Poznámka pod čarou č. 25a zní:


25a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.”.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o požární ochraně
Čl. V
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 24 odst. 2 se slova „staveb a” zrušují.
2. V § 24 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3)  Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu nebo užívání staveb, a to za účelem omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavby, evakuace osob a zvířat v případě ohrožení stavby požárem nebo při požáru a umožnění účinného a bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. Pro podrobnější vymezení těchto podmínek lze využít hodnot a postupů stanovených českou technickou normou nebo jiným technickým dokumentem upravujícím podmínky požární ochrany staveb.”.
3. V § 31 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3f zní:
„(3)  Státní požární dozor podle odstavce 1 písm. b) a c) se nevykonává u staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení. U ohlašovaných staveb podle zvláštního právního předpisu3fse státní požární dozor vykonává
a)  u podzemních staveb, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a hloubka 3 m,
b)  u staveb, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a výška 10 m a staveb hal o zastavěné ploše do 1000 m2 a výšce do 15 m, pokud budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a budou povolovány jako stavby dočasné na dobu nejdéle 3 let,
c)  u stavebních úprav pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí,
d)  u udržovacích prací na stavbě, pokud mohou negativně ovlivnit požární bezpečnost,
e)  u změny v užívání stavby, pro kterou je podle zvláštního právního předpisu3ftřeba souhlas nebo rozhodnutí stavebního úřadu.


3f Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).”.
4. Na konci § 95 se doplňují věty „Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas jsou závazným stanoviskem podle správního řádu11a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.”.
Poznámka pod čarou č. 11 zní:


11 § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.”.
5. § 99 včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:
㤠99
Autorizovaný inženýr nebo technik, kterému byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb12(dále jen „autorizovaná osoba”), je při realizaci technických podmínek požární ochrany staveb stanovených prováděcím právním předpisem vydaným podle § 24 odst. 3 oprávněn použít postup odlišný od postupu, který stanoví česká technická norma nebo jiný technický dokument upravující podmínky požární ochrany. Při použití takového postupu však musí autorizovaná osoba dosáhnout alespoň stejného výsledku, kterého by dosáhla při postupu podle prováděcího právního předpisu vydaného podle § 24 odst. 3.


12 Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.”.
Čl. VI
Přechodná ustanovení
1. Výkon státního požárního dozoru podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zahájený před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2. Stanoviska vydaná podle § 31 odst. 4 před účinností tohoto zákona zůstávají pro účely stavebního řízení podle zvláštního právního předpisu3fv platnosti do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Po nabytí účinnosti tohoto zákona se při ověřování dodržení podmínek podle § 31 odst. 1 písm. c) spojeného zpravidla s místním šetřením zjišťuje, zda stavba odpovídá požadavkům vyplývajícím z požárně bezpečnostního řešení, podmínkám vyplývajícím ze stavebního povolení a stanoviskům vydaným k této dokumentaci ještě před účinností tohoto zákona.
4. Stanovením postupu a lhůt podle bodů 1 až 3 nejsou dotčeny požadavky na stavební výrobky stanovené zvláštním právním předpisem13) .
5. Jedná-li se o stavby, nad kterými není vykonáván státní požární dozor podle § 31 odst. 3, postupuje stavební úřad při posuzování požární bezpečnosti staveb, které bylo zahájeno před nabytím účinnosti tohoto zákona, podle bodů 1 a 2; pokud si stavební úřad před nabytím účinnosti tohoto zákona vyžádal k posouzení požární bezpečnosti staveb odbornou pomoc orgánu vykonávajícího státní požární dozor, postupuje se podle bodů 1 a 2.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o integrovaném záchranném systému
Čl. VII
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 2 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
„h)  uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování při přípravě na mimořádné události,”.

Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena i) až k).
2. V § 7 odst. 7 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.
3. V § 10 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j)  uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování při přípravě na mimořádné události.”.
4. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i)  uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska své působnosti v požární ochraně, integrovaném záchranném systému a ochraně obyvatelstva při přípravě na mimořádné události.”.
5. V § 15 odstavec 5 zní:
„(5)  Obecní úřad je dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva při rozhodování o umisťování a povolování staveb, změnách staveb a změnách v užívání staveb, odstraňování staveb a při rozhodování o povolení a odstraňování terénních úprav a zařízení.”.
6. V § 33 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu25aa nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.”.
Poznámka pod čarou č. 25a zní:


25a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.”.
7. V § 35 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
8. V části třetí se hlava II včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o obcích (obecní zřízení)
Čl. VIII
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 61/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 84 odst. 2 se písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 28 zrušuje.
Dosavadní písmena c) až y) se označují jako písmena b) až x).
2. V § 84 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno y), které zní:
„y)  plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.”.
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o krajích (krajské zřízení)
Čl. IX
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 35 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až v) se označují jako písmena e) až u).
2. V § 59 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:
„n)  plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.”.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. X
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a) až h).
2. V § 59 odst. 2 písmeno c) zní:
„c)  vydávat územně plánovací dokumentaci pro celé území hlavního města Prahy,”.
3. V § 59 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až v) se označují jako písmena e) až u).
4. V § 89 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) až o) se označují jako písmena g) až n).
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o hospodaření energií
Čl. XI
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb. a zákona č. 180/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 4 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „s výjimkou technických řešení navrhujících umístění staveb a zařízení”.
2. V § 6 odst. 4 se za slova „Vlastník budovy” vkládá slovo „ , stavebník”.
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna energetického zákona
Čl. XII
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb. a zákona č. 670/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 16 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h)  uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám územního rozvoje.”.
2. V § 24 odst. 4 se slovo „stavební” nahrazuje slovem „vyvlastňovací”.
3. V § 25 odst. 5 se slovo „stavební” nahrazuje slovem „vyvlastňovací”.
4. V § 46 odstavec 11 zní:
„(11)  Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, fyzická nebo právnická osoba provozující příslušné části elektrizační soustavy nebo provozovatel přímého vedení
a)  stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud se prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu,
b)  může udělit písemný souhlas se stavbou neuvedenou v písmenu a) nebo s činností v ochranném pásmu, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.”.
5. V § 46 se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12, který zní:
„(12)  Podmínky nebo souhlas se připojují k návrhu regulačního plánu nebo návrhu na vydání územního rozhodnutí a orgán, který je příslušný k vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, podmínky nepřezkoumává.”.

Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 13.
6. V § 58 odst. 2 se slovo „stavební” nahrazuje slovem „vyvlastňovací”.
7. V § 59 odst. 2 se slovo „stavební” nahrazuje slovem „vyvlastňovací”.
8. V § 60 odst. 2 se slovo „stavební” nahrazuje slovem „vyvlastňovací”.
9. V § 68 odstavec 6 zní:
„(6)  Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, fyzická nebo právnická osoba provozující příslušnou plynárenskou soustavu či podzemní zásobník plynu nebo přímý plynovod či plynovodní přípojku
a)  stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud se prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu,
b)  může udělit písemný souhlas se stavební činností, umisťováním staveb neuvedených v písmenu a), zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu; souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.”.
10. V § 68 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7)  Podmínky nebo souhlas se připojují k návrhu regulačního plánu nebo návrhu na vydání územního rozhodnutí a orgán, který je příslušný k vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, podmínky nepřezkoumává.”.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.
11. V § 69 odstavec 3 zní:
„(3)  Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, lze v bezpečnostním pásmu
a)  realizovat veřejně prospěšnou stavbu, pokud se prokáže nezbytnost jejího umístění v bezpečnostním pásmu, jen na základě podmínek stanovených fyzickou nebo právnickou osobou, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení,
b)  umístit stavbu neuvedenou v písmenu a) pouze po předchozím písemném souhlasu fyzické nebo právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.”.
12. V § 76 odst. 7 se slovo „stavební” nahrazuje slovem „vyvlastňovací”.
13. V § 87 odstavec 4 zní:
„(4)  V ochranném pásmu zařízení, která slouží pro výrobu či rozvod tepelné energie, i mimo ně je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud se prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu, stanoví provozovatel tohoto zařízení podmínky. Ostatní stavební činnosti, umisťování staveb, zemní práce, uskladňování materiálu, zřizování skládek a vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech je možno provádět pouze po předchozím písemném souhlasu provozovatele tohoto zařízení. Podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby nebo souhlas, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen, se připojují k návrhu regulačního plánu nebo návrhu na vydání územního rozhodnutí; orgán, který je příslušný k vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, podmínky nepřezkoumává.”.
14. V § 94 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:
„(2)  Státní energetická inspekce, jako dotčený správní orgán, uplatňuje stanoviska k územnímu plánu a regulačnímu plánu a závazná stanoviska v územním řízení a stavebním řízení15.


15 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
§ 13 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.”.
15. V § 96 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu17a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.”.
Poznámka pod čarou č. 17 zní:


17 § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.”.
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje
Čl. XIII
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 2 se za slova „plánovací podklady” vkládají slova „ , politiku územního rozvoje”.
2. V § 19 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3)  Podpory podle tohoto zákona nesmí být poskytnuty v rozporu s politikou územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentací.”.
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna lesního zákona
Čl. XIV
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 14 odst. 1 se slovo „Zpracovatelé” nahrazuje slovem „Projektanti”.
2. V § 14 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správního řádu10aa není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.”.
Poznámka pod čarou č. 10a zní:


10a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.”.
3. V § 48 odst. 1 se písmena c) a d) zrušují.
Dosavadní písmena e) až s) se označují jako písmena c) až p).
4. V § 48 odst. 2 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:
„b)  uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud není příslušný kraj nebo ministerstvo,
c)  vydávají souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2),”.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena d) až i).
5. V § 48a odst. 1 se písmena b) až d) zrušují.
Dosavadní písmena e) až r) se označují jako písmena b) až n).
6. V § 48a odst. 2 se vkládají nová písmena a) až c), která znějí:
„a)  uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa, není-li příslušné ministerstvo,
b)  uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností,
c)  vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa těžbou nevyhrazených nerostů nebo jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více,”.

Dosavadní písmena a) až f) se označují jako písmena d) až i).
7. V § 49 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).
8. V § 49 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c)  uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje,”.

Dosavadní písmena c) až m) se označují jako písmena d) až n).
9. V § 58 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím.”.
Poznámka pod čarou č. 30 zní:


30 § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.”.
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Čl. XV
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 2 větě poslední se slovo „závazný” nahrazuje slovem „nezbytný”.
2. Poznámka pod čarou č. 4 zní:


4 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).”.
3. V § 3 odst. 3 větě druhé se slova „současně zastavěném území obce, pozemky v zastavitelném území obce” nahrazují slovy „zastavěném území, pozemky v zastavitelných plochách”.
4. V § 9 odst. 12 se slovo „obce” zrušuje a na konci odstavce 12 se doplňuje věta „V ostatních případech musí být plán společných zařízení dohodnut s úřadem územního plánování.”.
5. V § 9 odst. 14 větě druhé se slova „současně zastavěném území obce, pozemky v zastavitelném území obce” nahrazují slovy „zastavěném území, pozemky v zastavitelných plochách”.
6. V § 14 odst. 8 písm. a) se slova „současně zastavěném území obce nebo v zastavitelném území obce” nahrazují slovy „zastavěném území nebo v zastavitelných plochách”.
7. V § 20 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ ; uplatňují stanoviska k územním plánům a regulačním plánům”.
8. V § 22 písmeno f) zní:
„f)  zabezpečuje v dohodě s krajským úřadem vazbu pozemkových úprav na zásady územního rozvoje.”.
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna veterinárního zákona
Čl. XVI
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 49 odst. 1 písmeno i) zní:
„i)  vydává závazné posudky pro stavební řízení, ohlášení stavby a pro kolaudační souhlas a osvědčuje splnění požadavků a podmínek stanovených pro zacházení se živočišnými produkty,”.
2. V § 49 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:
„j)  uplatňuje stanoviska k územním plánům, regulačním plánům a závazná stanoviska v územním řízení z hlediska veterinární péče,”.

Dosavadní písmena j) až u) se označují jako písmena k) až v).
3. V § 56 úvodní část odstavce 1 zní: „Závazný posudek orgánu veterinární správy, který není správním rozhodnutím, je podkladem ve stavebním řízení, pro ohlášení stavby a pro vydání kolaudačního souhlasu a musí být vyžádán”.
4. V § 76 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Stanoviska uplatněná k územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska a posudky vydávané podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu39a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.”.
Poznámka pod čarou č. 39 zní:


39 § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.”.
5. V § 77a větě první se slova „v územním, stavebním a kolaudačním řízení” nahrazují slovy „ve stavebním řízení, pro ohlášení stavby a pro vydání kolaudačního souhlasu”.
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna vodního zákona
Čl. XVII
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 3 větě druhé se slova „kolaudační rozhodnutí” nahrazují slovy „kolaudační souhlas”.
2. V § 23 odst. 2 se za slovo „jsou” vkládá slovo „nezbytným”.
3. V § 50 písm. g) se slovo „současně” a slovo „obce” zrušují.
4. V § 51 odst. 1 písm. c) se slovo „současně” a slovo „obce” zrušují.
5. V § 66 odst. 2 se slova „současně zastavěných územích obcí, v územích určených k zástavbě” nahrazují slovy „zastavěných územích, v zastavitelných plochách”.
6. V § 66 odst. 5 se za slovo „úřady” vkládají slova „a orgány územního plánování”.
7. V § 106 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2)  Obecní úřady obcí s rozšířenou působností uplatňují stanoviska k územním plánům a regulačním plánům, s výjimkou územních plánů těchto obcí.”.
8. V § 107 se vkládá nové písmeno a), které zní:
„a)  uplatňovat stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností,”.

Dosavadní písmena a) až x) se označují jako písmena b) až y).
9. V § 107 se na konci písmene y) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno z), které zní:
„z)  vyžadovat od vlastníků (správců) vodních děl I. až III. kategorie, kterým byla uložena povinnost zajistit provádění technicko-bezpečnostního dohledu, zpracování údajů o parametrech možné zvláštní povodně, zejména charakteristiky průtokových vln a rozsah ohroženého území, a jejich poskytnutí příslušným povodňovým orgánům, orgánům krizového řízení a složkám integrovaného záchranného systému.”.
10. V § 108 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2)  Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí uplatňují stanoviska k politice územního rozvoje.”.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
11. V § 126 se odstavec 6 zrušuje.
12. Část osmá se včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o zajišťování obrany České republiky
Čl. XVIII
V § 6 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h)  uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci z hlediska zájmů obrany České republiky.”.
ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o dráhách
Čl. XIX
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 1/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 2 větě první se slovo „rozhodnutí” nahrazuje slovem „souhlasu”.
2. V § 56 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d)  uplatňuje stanoviska k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci z hlediska zájmů a záměrů ve věcech drah.”.
3. Za § 56 se vkládá nový § 56a, který zní:
㤠56a
Obecní úřady uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska dráhy speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové, pokud není příslušné ministerstvo.”.
4. Na konci § 64 se doplňuje věta „Souhlas drážního správního úřadu podle § 7 odst. 3 a § 9 odst. 1 vydávaný jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu podle zvláštního právního předpisu, územní souhlas nebo ohlášení stavby je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.”.
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o vnitrozemské plavbě
Čl. XX
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 118/2004 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 327/2005 Sb., se mění takto:
1. Na konci § 4 se doplňují věty „V této působnosti uplatňuje též stanoviska k politice územního rozvoje a k územně plánovací dokumentaci. Tato stanoviska nejsou správním rozhodnutím.”.
2. V § 5 odst. 3 se slova „ve správním řízení” zrušují.
3. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 2a a 2b
Nahrávám...
Nahrávám...