dnes je 2.12.2023

Input:

20/2012 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

č. 20/2012 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
VYHLÁŠKA
ze dne 9. ledna 2012,
kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
Čl. I
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
Čl. II
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, se mění takto:
1. V § 3 písm. f) bodu 1 se slova „s výjimkou staveb a zařízení pro včely a ryby” zrušují.
2. V § 3 písm. f) bod 4 zní:
„4.  stavba pro skladování minerálních hnojiv,”.
3. V § 3 písm. f) se doplňují body 5 a 6, které znějí:
„5.  stavba pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin,
6.  příruční sklad, stavba, část stavby nebo oddělená místnost určená pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin o maximální přípustné hmotnosti do 1 000 kg přípravků a prostředků na ochranu rostlin,”.
4. V § 3 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
„l)  havarijní jímkou - jímka, záchytná vana nebo nádrž, určená k zadržení závadných látek uniklých nebo vypuštěných při havarijních stavech z nádrží, kontejnerů, obalů, případně technologického zařízení s objemem minimálně odpovídajícím kapacitě největší nádrže v ní umístěné nebo do ní svedené.”.
5. V § 11 odstavce 3 až 5 znějí:
„(3)  Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání venkovním vzduchem a vytápění v souladu s normovými hodnotami, s možností regulace vnitřní teploty.
(4)  V pobytových místnostech musí být navrženo denní, umělé a případně sdružené osvětlení v závislosti na jejich funkčním využití a na délce pobytu osob v souladu s normovými hodnotami.
(5)  Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1 500 ppm.”.
6. V § 11 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:
„(6)  V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu rovný minimálně průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon a typ spotřebiče.
(7)  Záchody, prostory pro osobní hygienu a prostory pro vaření musí mít umělé osvětlení v souladu s normovými hodnotami, musí být účinně odvětrány v souladu s normovými hodnotami a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty.”.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 8 a 9.
7. V § 13 odst. 1 se slova „obytné místnosti” nahrazují slovy „všechny byty”.
8. V § 13 odst. 2 se věta první zrušuje.
Nahrávám...
Nahrávám...