dnes je 15.7.2024

Input:

200/1994 Sb., Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 200/1994 Sb., Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném k 1.7.2023
ZÁKON
ze dne 29. září 1994
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
120/2000 Sb.
(k 1.9.2000)
mění § 13 odst. 1 písm. a), v § 16 doplňuje odst. 5
186/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
mění 32 novelizačních bodů
186/2001 Sb.
(k 1.5.2004)
§ 14 odst. 4
ÚZ 289/2001 Sb.
 
 
319/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění 11 novelizačních bodů
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 11 odst. 1 nahrazuje slovo
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 17c odst. 2 nahrazuje slova
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 14 vkládá odst. 9
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 14, § 14a a § 20
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 12
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění v § 17c odst. 2
380/2009 Sb.
(k 14.11.2009)
mění § 2, § 4, § 20 odst. 1
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 20 odst. 3
257/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 16
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 16 odst. 5
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 15, § 17a, § 17b a § 17c
47/2020 Sb.
(k 12.3.2020)
mění § 20; nová přechodná ustanovení
47/2020 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 2, § 4, § 12, § 13 a § 20, vkládá § 4b až 4d
ve znění zák. č. 88/2023 Sb.
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění § 4d odst. 3 písm. c)
88/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění; nová přechodná ustanovení
88/2023 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 4d, § 12, § 16, § 16f a § 20 - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Zeměměřictví
Oddíl první
Úvodní ustanovení
§ 1
Zákon vymezuje zeměměřické činnosti a upravuje práva a povinnosti při jejich výkonu, ověřování výsledků zeměměřických činností, geodetické referenční systémy a státní mapová díla.
§ 2
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  zeměměřictvím souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností včetně technických činností v katastru nemovitostí1) ,
b)  geodetickým referenčním systémem souřadnicový, výškový nebo tíhový systém jednoznačně definovaný pro zeměměřické činnosti v České republice,
c)  geodetickými základy soubor zařízení, technických parametrů geodetických referenčních systémů, katalogových dat a matematických vztahů a konstant, které slouží k jednoznačné prostorové a časové lokalizaci prostorových informací v závazných geodetických referenčních systémech, kde zařízení zahrnují základní bodová pole a státní síť permanentních stanic pro přesné určování polohy,
 
d)  bodovými poli soubor bodů základního bodového pole polohového, výškového a tíhového a soubor zhušťovacích bodů a bodů podrobných bodových polí,
e)  značkou měřická značka bodu bodového pole včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole,
f)  kartografickým dílem výsledek kartografického znázornění zemského povrchu, kosmu, kosmických těles nebo jejich částí, objektů, jevů a jejich prostorových vztahů v grafické nebo digitální formě spolu s textovými a jinými doplňky,
g)  základním státním mapovým dílem kartografické dílo se základním všeobecně využitelným obsahem, souvisle zobrazující území podle jednotných zásad, vytvářené a vydávané orgánem státní správy ve veřejném zájmu,
h)  tematickým státním mapovým dílem kartografické dílo zobrazující zpravidla na podkladě základního státního mapového díla tematické skutečnosti určené a vydávané orgánem státní správy ve veřejném zájmu,
i)  inženýrskou geodézií souhrn geodetických metod a postupů pro účely průzkumu, projektování, výstavby nebo montáže a při užívání stavebních objektů a technologických zařízení,
j)  dálkovým průzkumem Země sběr údajů o území z kosmických nebo leteckých nosičů a zpracování těchto údajů za účelem získání informací o poloze, druhu a stavu objektů a jevů na zemském povrchu a v přípovrchových vrstvách,
k)  ortofotem České republiky georeferencované bezešvé ortofotografické zobrazení území České republiky vzniklé na podkladě leteckých měřických snímků,
 
l)  základní bází geografických dat České republiky (dále jen „databáze”) databázový soubor vybraných geografických, topografických a geodetických dat z celého území České republiky
Nahrávám...
Nahrávám...