dnes je 8.6.2023

Input:

200/1994 Sb., Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném k 12.3.2020

č. 200/1994 Sb., Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném k 12.3.2020
ZÁKON
ze dne 29. září 1994
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
120/2000 Sb.
(k 1.9.2000)
mění § 13 odst. 1 písm. a), v § 16 doplňuje odst. 5
186/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
mění 32 novelizačních bodů
186/2001 Sb.
(k 1.5.2004)
§ 14 odst. 4
ÚZ 289/2001 Sb.
 
 
319/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění 11 novelizačních bodů
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 11 odst. 1 nahrazuje slovo
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 17c odst. 2 nahrazuje slova
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 14 vkládá odst. 9
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 14, § 14a a § 20
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 12
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění v § 17c odst. 2
380/2009 Sb.
(k 14.11.2009)
mění § 2, § 4, § 20 odst. 1
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 20 odst. 3
257/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 16
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 16 odst. 5
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 15, § 17a, § 17b a § 17c
47/2020 Sb.
(k 12.3.2020)
mění § 20; nová přechodná ustanovení
47/2020 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 2, § 4, § 12, § 13 a § 20, vkládá § 4b až 4d - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Zeměměřictví
Oddíl první
Úvodní ustanovení
§ 1
Zákon vymezuje zeměměřické činnosti a upravuje práva a povinnosti při jejich výkonu, ověřování výsledků zeměměřických činností, geodetické referenční systémy a státní mapová díla.
§ 2
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  zeměměřictvím souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností včetně technických činností v katastru nemovitostí,1)
b)  geodetickým referenčním systémem souřadnicový, výškový nebo tíhový systém jednoznačně definovaný pro zeměměřické činnosti v České republice,
c)  základním bodovým polem soubor bodů tvořících geodetické základy polohové, výškové a tíhové na území České republiky,
d)  bodovými poli soubor bodů základního bodového pole polohového, výškového a tíhového a soubor zhušťovacích bodů a bodů podrobných bodových polí,
e)  značkou měřická značka bodu bodového pole včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole,
f)  kartografickým dílem výsledek kartografického znázornění zemského povrchu, kosmu, kosmických těles nebo jejich částí, objektů, jevů a jejich prostorových vztahů v grafické nebo digitální formě spolu s textovými a jinými doplňky,
g)  základním státním mapovým dílem kartografické dílo se základním všeobecně využitelným obsahem, souvisle zobrazující území podle jednotných zásad, vytvářené a vydávané orgánem státní správy ve veřejném zájmu,
h)  tematickým státním mapovým dílem kartografické dílo zobrazující zpravidla na podkladě základního státního mapového díla tematické skutečnosti určené a vydávané orgánem státní správy ve veřejném zájmu,
i)  inženýrskou geodézií souhrn geodetických metod a postupů pro účely průzkumu, projektování, výstavby nebo montáže a při užívání stavebních objektů a technologických zařízení,
j)  dálkovým průzkumem Země sběr údajů o území z kosmických nebo leteckých nosičů a zpracování těchto údajů za účelem získání informací o poloze, druhu a stavu objektů a jevů na zemském povrchu a v přípovrchových vrstvách,
k)  informačním systémem v zeměměřictví soubor výsledků zeměměřických činností, matematických, programových, technických a organizačních prostředků k jejich ukládání a víceúčelovému využívání,
l)  základní bází geografických dat České republiky (dále jen „databáze”) databázový soubor vybraných geografických, topografických a geodetických dat z celého území České republiky (dále jen „data”),
m)  technickou mapou obce mapové dílo velkého měřítka vedené na prostředcích výpočetní techniky s podrobným zákresem přírodních a technických objektů a zařízení vyjadřující jejich skutečný stav.
Oddíl druhý
Zeměměřické činnosti
§ 3
(1)  Zeměměřickými činnostmi jsou činnosti při budování, obnově a údržbě bodových polí, podrobné měření hranic územně-správních celků a nemovitostí a dalších předmětů obsahu kartografických děl, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků,1) vyměřování státních hranic, tvorba, obnova a vydávání kartografických děl, standardizace geografického názvosloví, určení prostorových vztahů metodami inženýrské geodézie a dálkového průzkumu Země, vedení dat v informačních systémech zeměměřictví včetně dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností.
(2)  V případě pochybností, zda jde o zeměměřické činnosti, rozhoduje Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „Úřad”).2)
(3)  Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé osoby.
(4)  Za odborně způsobilou osobu k výkonu zeměměřických činností se považuje fyzická osoba s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru.
§ 4
Zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu
(1)  Zeměměřickými činnostmi ve veřejném zájmu jsou
a)  budování, obnova a údržba bodových polí,
b)  vyhotovení nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí,1)
c)  vyhotovení geometrického plánu a dokumentace o vytyčení hranice pozemku,1)
d)  plnění úkolů pro potřeby obrany státu včetně k tomu nezbytné mezinárodní spolupráce a vědecko-technického rozvoje,
e)  tvorba a vedení databáze,
f)  tvorba, obnova a vydávání základních a tematických státních mapových děl,
g)  vyhotovení zeměměřických podkladů a dokumentace pro výkon státní správy,3)
h)  vyměřování státních hranic,4)
i)  standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky a jmen sídelních a nesídelních geografických objektů z území mimo Českou republiku,
j)  vedení informačních systémů v zeměměřictví,
k)  dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností,
l)  založení a vedení technických map obcí3) .
(2)  Výsledky zeměměřických činností ve veřejném zájmu využívají
a)  orgány státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky2) (dále jen „orgány zeměměřictví a katastru”),
b)  orgány Ministerstva obrany a jím zřízené nebo založené právnické osoby v rozsahu potřeb obrany státu,
c)  jiné orgány státní správy a orgány územní samosprávy v rozsahu své působnosti.
(3)  Zeměměřické a katastrální orgány, které vytvářejí a vedou prostorová data z území České republiky, poskytují pro infrastrukturu pro prostorové informace v Evropském společenství4a) tato základní prostorová data:
a)  základní státní mapová díla pro veřejné použití,
b)  geodetické údaje o zařízeních geodetických základů,
c)  databáze,
d)  ortofotografické zobrazení území celé republiky,
e)  databázový soubor geografického názvosloví.
(4)  Zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, vyžadující použití měřidel, mohou být vykonávány pouze s použitím těchto měřidel splňujících požadavky zvláštního právního předpisu.4b)
§ 4a
Obsah, správa, užití a rozšiřování dat databáze
(1)  Databáze obsahuje data o objektech v kategoriích
a)  sídelní, hospodářské a kulturní objekty,
b)  komunikace,4c)
c)  rozvodné sítě a produktovody,
d)  vodstvo,
e)  územní jednotky včetně chráněných území,
f)  vegetace a povrch,
g)  terénní reliéf,
h)  geodetické body.
(2)  Správce4d) vytváří a vede databázi jako součást informačního systému veřejné správy.4e) Data databáze jsou všeobecně využitelná jako data základní.
(3)  Užívat a rozšiřovat data databáze lze pouze se souhlasem správce a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem.
(4)  Data databáze jsou závazná pro tvorbu státních mapových děl v měřítku 1 : 10 000 a menším a podkladem pro tvorbu informačních systémů veřejné správy obsahujících data. Ustanovení věty první se nevztahuje na státní mapová díla a informační systémy určené pro potřeby zajišťování obrany státu a krizového řízení.
(5)  Správce databáze je oprávněn od správních úřadů za účelem vedení databáze vyžadovat data, která tyto orgány spravují, a to
a)  identifikátory vodních toků a povodí, průběh rozvodnic od Ministerstva životního prostředí,
b)  identifikátory zvláště chráněných území a dobývacích prostorů, včetně jejich vymezení, od Ministerstva životního prostředí,
c)  data o dálniční, silniční, drážní a letištní síti ve vlastnictví státu4f) od Ministerstva dopravy,
d)  kódy územních jednotek podle Klasifikace územních statistických jednotek CZ-NUTS4g) od Českého statistického úřadu.
(6)  Ústřední správní úřady uvedené v odstavci 5 jsou povinny poskytnout potřebná data správci databáze bezplatně. Data z databáze jsou správním úřadům, soudům a orgánům veřejné správy pro výkon jejich působnosti poskytována bezplatně.
§ 5
Zeměměřické činnosti pro vlastní potřebu
(1)  Zeměměřické činnosti pro vlastní potřebu vykonávají fyzické osoby a právnické osoby v souladu s jejich zřizovacími nebo zakladatelskými listinami; tyto činnosti nesmějí být součástí díla zhotoveného na objednávku podle zvláštního zákona.5)
(2)  Zeměměřické činnosti pro vlastní potřebu vykonávají orgány státní správy v rozsahu působnosti stanovené zákonem; tyto činnosti mohou zajistit smluvně prostřednictvím osob, které jsou oprávněny k výkonu zeměměřických činností.
Oddíl třetí
Práva a povinnosti při výkonu zeměměřických činností
§ 6
Poskytování výsledků zeměměřických činností
(1)  Orgány zeměměřictví a katastru jsou povinny na vyžádání poskytovat orgánům státní správy a orgánům územní samosprávy uvedeným v § 4 odst. 2 písm. b) a c) a osobám, které jsou oprávněny vykonávat zeměměřické činnosti, nezbytné podklady a údaje z dokumentovaných výsledků a ze spravovaných bází dat informačních systémů, potřebné pro jejich činnost, pokud tím není dotčena ochrana práv podle zvláštních zákonů.6) Údaje z bází dat bodového pole a státní mapová díla se poskytují v písemné formě, grafické formě nebo na nosičích dat.
(2)  Osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti jsou povinny
a)  oznamovat změny a zjištěné závady v geodetických údajích bodů bodových polí orgánu zeměměřictví a katastru, který údaje poskytl, a to do 30 dnů po zjištění této skutečnosti,
b)  poskytnout orgánům uvedeným v § 4 odst. 2 písm. a) bezplatně výsledky zeměměřických činností využívané ve veřejném zájmu a doklady prokazující přesnost výsledků,
c)  poskytnout orgánům uvedeným v § 4 odst. 2 písm. b) bezplatně výsledky zeměměřických činností využitelné pro potřeby obrany státu.
(3)  Vlastník stavby, která tvoří polohopisný obsah kartografických děl, je povinen předložit na vyzvání orgánům státní správy a orgánům územní samosprávy uvedeným v § 4 odst. 2 geodetickou část dokumentace jejího skutečného provedení k nahlédnutí, popřípadě k využití pro vedení kartografických děl.
(4)  Orgány státní správy a orgány územní samosprávy jsou povinny poskytovat osobám oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu nezbytnou součinnost.
§ 7
Vstup na nemovitosti
(1)  Pověření zaměstnanci orgánů uvedených v § 4 odst. 2 a osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti jsou oprávněni při výkonu zeměměřických činností v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na pozemky po předchozím oznámení vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemků. Do staveb mohou tyto osoby vstupovat se souhlasem vlastníka nebo oprávněného uživatele stavby. Společně s nimi mohou na pozemky vstupovat a vjíždět a do staveb vstupovat i jejich pomocní pracovníci. Vlastník nebo oprávněný uživatel pozemku nesmí těmto osobám ve vstupu a vjíždění na pozemek bránit.
(2)  Pověřený zaměstnanec orgánu uvedeného v § 4 odst. 2 písm. a) a b) prokazuje oprávnění ke vstupu na nemovitost při výkonu zeměměřických činností a dohledu8) služebním průkazem.
(3)  Ostatní osoby se prokazují
a)  úředním průkazem vydaným některým ze státních orgánů uvedených v § 4 odst. 2, nebo
b)  živnostenským listem k výkonu zeměměřických činností, popřípadě jeho ověřenou kopií.
(4)  Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit život nebo zdraví, umožní pověřeným zaměstnancům orgánů státní správy a územní samosprávy a osobám, oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti, vstup do tohoto zařízení a je povinen je poučit o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Všechny tyto osoby jsou povinny dodržovat předpisy upravující činnosti v těchto zařízeních.
Zřizování měřických značek, signalizačních a ochranných zařízení bodů bodového pole
§ 8
Zřizování značek bodů bodového pole
(1)  Orgány státní správy a osoby, které jsou oprávněny vykonávat zeměměřické činnosti, jsou oprávněny v nezbytném rozsahu užívat nemovitosti ke zřizování, udržování, přemísťování, odstraňování a obnovování značek.
(2)  Správcem značky je orgán zeměměřictví a katastru s výjimkou značek zřízených na základě zeměměřických činností vykonávaných pro potřeby obrany státu, jejichž správcem je Ministerstvo obrany nebo právnické osoby jím zřízené. Správce značky vykonává činnosti vyplývající z odstavce 1 a vede o značce dokumentaci.
(3)  Osoba, která zřizuje značku, je před jejím zřízením povinna projednat její umístění s vlastníkem nemovitosti. Správce značky je povinen vlastníka nemovitosti a oprávněného uživatele nemovitosti, není-li jím vlastník, písemně poučit o omezeních, která mu zřízením značky vznikají. Takové omezení výkonu vlastnických nebo uživatelských práv musí být spojeno s poskytnutím přiměřené náhrady (§ 10 odst. 3).
(4)  Vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti je povinen strpět umístění značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo co by je mohlo zničit.
(5)  Jsou-li činnostmi podle odstavce 1 dotčeny jiné zákonem chráněné zájmy,9) postupuje se po předchozím projednání s orgány státní správy, kterým přísluší ochrana těchto zájmů.
§ 9
(1)  Správce značky je povinen zajistit její údržbu, přemístění, odstranění a obnovu.
(2)  K ochraně značky základního bodového pole se podle potřeby vymezí a vyhlásí chráněné území podle zvláštního zákona.10) V chráněném území nesmí být prováděna činnost, jež by mohla ohrozit značku nebo ztížit či znemožnit její využívání.
(3)  Body podrobného polohového bodového pole a jejich značky mohou zřizovat a v dohodě s jejich správcem a na jeho náklad udržovat, přemísťovat, odstraňovat a obnovovat i osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti.
(4)  Má-li být značka ze závažných důvodů přemístěna, odstraněna nebo učiněno jiné opatření k její ochraně, je vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti povinen to předem oznámit jejich správci.
(5)  Vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti je povinen oznámit správci značky poškození, ohrožení a zničení značky do 30 dnů ode dne zjištění této skutečnosti.
(6)  Správce značky je povinen zpravidla do 60 dnů ode dne doručení oznámení podle odstavce 4 rozhodnout o přemístění či odstranění značky nebo o uložení opatření k ochraně značky vlastníku a oprávněnému uživateli nemovitosti.
§ 10
Náhrada za majetkové újmy a náhrada za omezení využívání nemovitosti
(1)  Pověření zaměstnanci orgánů uvedených v § 4 odst. 2 a osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti jsou povinni šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti a po ukončení zeměměřických činností uvést nemovitost do původního stavu. Přitom jsou povinni dbát, aby co nejméně rušili hospodaření a užívání nemovitosti. Mohou také, po předchozím upozornění, v nezbytném rozsahu provádět na vlastní náklad nutné úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty překážející zeměměřickým činnostem a využívání značek.
(2)  Není-li možné nemovitost uvést do původního stavu a vznikla-li vlastníku nebo oprávněnému uživateli nemovitosti majetková újma v důsledku výkonu zeměměřických činností, má právo na náhradu. Majetkovou újmu hradí ten, kdo ji výkonem zeměměřických činností způsobil. Právo na náhradu majetkové újmy musí být uplatněno u polních kultur nejpozději do 30 dnů ode dne jejího vzniku, v ostatních případech do jednoho roku ode dne jejího vzniku, jinak zaniká.
(3)  Je-li vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti omezen umístěním značky v obvyklém využívání nemovitosti, má právo na přiměřenou náhradu za toto omezení. Náhradu za omezení hradí správce značky, u kterého je nutno toto právo uplatnit do jednoho roku ode dne oznámení o umístění značky na nemovitosti, jinak zaniká.
(4)  Nedojde-li k dohodě o náhradě a její výši podle odstavců 2 a 3, rozhoduje soud.
§ 11
Povinnosti při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu a v objektech se zvláštním režimem ochrany
(1)  Orgány státní správy a osoby jsou povinny při výkonu zeměměřických činností dbát zájmů obrany státu. Ve věcech dotýkajících se utajovaných informací se řídí zvláštním zákonem.11)
(2)  Vymezení obsahu, prostoru a způsobu výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu přísluší Ministerstvu obrany.
(3)  Výsledky zeměměřických činností určené pro potřeby obrany státu spravuje Ministerstvo obrany, jeho orgány a právnické osoby jím zřízené.
(4)  V objektech se zvláštním režimem ochrany a provozu je k výkonu zeměměřických činností potřebný předchozí souhlas příslušného ministerstva.
Oddíl čtvrtý
Ověřování výsledků zeměměřických činností
§ 12
(1)  Výsledky zeměměřických činností
a)  využívané pro správu a vedení katastru nemovitostí11) a pro státní mapová díla,
b)  ve výstavbě,10)
musí být ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností (dále jen „úřední oprávnění”).
(2)  Přeshraniční poskytování služeb v České republice zahraniční fyzickou osobou podle odstavce 1 je možné pouze na základě úředního oprávnění.
(3)  Výsledky zeměměřických činností uvedené v odstavci 1 písm. a) musí být ověřeny, že svými náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům.1)
(4)  Výsledky zeměměřických činností uvedené v odstavci 1 písm. b) musí být ověřeny, že svými náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.
§ 13
Rozsah úředního oprávnění
(1)  Úřední oprávnění se uděluje pro ověřování
a)  geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upřesněného přídělového plánu, nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí a dokumentace o vytyčení hranice pozemku,
b)  dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření předmětů měření, které jsou obsahem základních státních mapových děl, pro potřeby orgánů zeměměřictví a katastru,
c)  geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby10) a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby,10) která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení,
d)  dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření a šetření předmětů měření, které jsou obsahem státních mapových děl, pro potřeby obrany státu.
(2)  Úřední oprávnění může být uděleno též samostatně pro ověřování výsledků uvedených v odstavci 1.
§ 14
Udělení úředního oprávnění
(1)  Úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) uděluje Úřad. Úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. d) uděluje Ministerstvo obrany.
(2)  Úřední oprávnění se udělí fyzické osobě na podkladě její písemné žádosti, jestliže
a)  je plně způsobilá k právním úkonům a bezúhonná,
b)  má ukončené vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru alespoň magisterského studijního programu11a) a poté vykonala v České republice nejméně 5 let odborné praxe v zeměměřických činnostech, pro které žádá o udělení úředního oprávnění, a
c)  úspěšně složila zkoušku odborné způsobilosti (dále jen „zkouška”).
(3)  Po úspěšném vykonání zkoušky příslušný orgán uvedený v odstavci 1 rozhodne o udělení úředního oprávnění a do 10 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí fyzické osobě úřední oprávnění vydá.
(4)  Úřední oprávnění udělí příslušný orgán uvedený v odstavci 1 také fyzické osobě, které uzná odbornou kvalifikaci a bezúhonnost podle zákona o uznávání odborné kvalifikace11b) .
(5)  Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen
a)  pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem zeměměřických činností,
b)  pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň 1 roku.
(6)  Písemná žádost o udělení úředního oprávnění
a)  podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) se podává zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu2) (dále jen „inspektorát”), v jehož působnosti má fyzická osoba místo trvalého pobytu; jestliže fyzická osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky, podává žádost Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Praze,
b)  podle § 13 odst. 1 písm. d) se podává Ministerstvu obrany.
(7)  Úřad a Ministerstvo obrany vedou seznamy fyzických osob, kterým udělily úřední oprávnění. Seznamy jsou veřejně přístupné. Seznam vedený Úřadem je k nahlédnutí u orgánů zeměměřictví a katastru, seznam vedený Ministerstvem obrany je k nahlédnutí u tohoto ministerstva.
(8)  Za účelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby si úřad udělující oprávnění vyžádá podle zvláštního právního předpisu11b) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 14a
Zkouška
(1)  Zkoušku může vykonat pouze fyzická osoba, která požádala o udělení úředního oprávnění a splňuje podmínky stanovené v § 14 odst. 2 písm. a) a b). Zkouška se koná před odbornou zkušební komisí nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení písemné žádosti o udělení úředního oprávnění příslušnému orgánu uvedenému v § 14 odst. 7. Zkouška se skládá v českém jazyce.
(2)  Členy odborných zkušebních komisí pro udělení úředního oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) jmenuje a odvolává předseda Úřadu ze zaměstnanců Úřadu, popřípadě dalších orgánů zeměměřictví a katastru, jakož i z odborníků z vysokých škol a z praxe. Členy odborných zkušebních komisí pro udělení úředního oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. d) jmenuje a odvolává ministr obrany. Odborné zkušební komise pro udělení úředního oprávnění mají lichý počet členů a jsou nejméně tříčlenné.
(3)  Zkouškou se prokazují teoretické a praktické znalosti zeměměřických činností, pro které žádá fyzická osoba o udělení úředního oprávnění, znalosti souvisejících právních předpisů a schopnosti jejich aplikace a odborná způsobilost ověřit výsledky zeměměřických činností v praxi.
(4) Fyzická osoba, která nesložila úspěšně zkoušku, je oprávněna ji jednou opakovat do 6 měsíců od neúspěšného konání zkoušky. Pokud v tomto termínu ani opakovaně úspěšně zkoušku nesloží, může podat novou žádost o udělení úředního oprávnění až po uplynutí 2 let od neúspěšného vykonání zkoušky.
(5)  Ustanovení odstavců 1, 2 a 4 se použijí obdobně pro vykonání rozdílové zkoušky podle zákona o uznávání odborné kvalifikace11b) . Ustanovení odstavce 3 se použije pro vykonání rozdílové zkoušky přiměřeně.
§ 15
Zánik a odejmutí úředního oprávnění
(1)  Úřední oprávnění zaniká na písemnou žádost držitele úředního oprávnění, nebo jestliže držitel úředního oprávnění zemře nebo je prohlášen za mrtvého.12)
(2)  Příslušný orgán státní správy uvedený v § 14 odst. 1 odejme fyzické osobě úřední oprávnění, jestliže pominula některá ze skutečností uvedených v § 14 odst. 2 písm. a).
(3)  Úřad odejme fyzické osobě úřední oprávnění při opakovaném spáchání přestupku na úseku zeměměřictví, nejvýše na dobu pěti let.
(4)  Úřad může odejmout fyzické osobě úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. c) na základě pravomocného rozsudku, kterým byla uložena povinnost uhradit škodu způsobenou zeměměřickými činnostmi, jejichž výsledek ověřila; jde-li o fyzickou osobu s úředním oprávněním podle § 13 odst. 1 písm. d), může úřední oprávnění odejmout Ministerstvo obrany.
(5)  Zdůvodněný písemný návrh na odejmutí úředního oprávnění předkládá Úřadu inspektorát, v jehož územní působnosti byly výsledky zeměměřických činností předloženy k využití pro účely katastru nemovitostí a státních mapových děl. Úřad může též odejmout úřední oprávnění z vlastního podnětu.
(6)  Fyzické osobě, které bylo odejmuto úřední oprávnění podle odstavců 2 a 3 nebo 4, může být znovu uděleno při splnění podmínek uvedených v § 14 a 14a po uplynutí doby, na kterou bylo odejmuto.
(7)  Příslušný orgán státní správy uvedený v § 14 odst. 1 vyškrtne fyzickou osobu ze seznamu fyzických osob s úředním oprávněním, jejíž úřední oprávnění zaniklo nebo jíž bylo odejmuto.
§ 16
Práva a povinnosti fyzické osoby s úředním oprávněním
(1)  Fyzická osoba s úředním oprávněním je povinna
a)  jednat odborně, nestranně a vycházet vždy ze spolehlivě zjištěného stavu věci při ověřování výsledků zeměměřických činností uvedených v § 13 odst. 1 písm. a), b) a d),
b)  jednat odborně a dodržovat podmínky stanovené právními předpisy a písemně dohodnuté podmínky s objednatelem, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, při ověřování výsledků zeměměřických činností uvedených v § 13 odst. 1 písm. c),
c)  oznámit příslušnému orgánu státní správy uvedenému v § 14 odst. 1 všechny skutečnosti, které mají vliv na odejmutí úředního oprávnění,
d)  poskytnout orgánu zeměměřictví a katastru potřebnou součinnost při využívání touto osobou ověřených výsledků zeměměřických činností a při dohledu na zeměměřické činnosti8) uvedené v § 13 odst. 1 písm. a) a b),
e)  vést evidenci výsledků, které ověřila, odděleně podle § 13 odst. 1 písm. a) až d), s uvedením jména osoby, která zeměměřické činnosti vykonala, katastrálního území, kde byly zeměměřické činnosti vykonány, data a pořadového čísla ověření,
f)  potvrdit vykonanou praxi osobě žádající o udělení úředního oprávnění, pokud tato osoba praxi pod jejím vedením vykonala,
g)  oznámit změny údajů uvedených v žádosti o udělení úředního oprávnění tomu orgánu státní správy, který úřední oprávnění vydal.
(2)  Fyzická osoba s úředním oprávněním odpovídá za odbornou úroveň jí ověřených výsledků zeměměřických činností, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost a úplnost náležitostí podle právních předpisů.
(3)  Fyzická osoba s úředním oprávněním je oprávněna používat označení „úředně oprávněný zeměměřický inženýr”.
(4)  Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti se vyznačí textem: „Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.”. K textu se připojí vlastnoruční podpis fyzické osoby, datum ověření výsledků zeměměřických činností, číslo z evidence ověřovaných výsledků a otisk razítka se státním znakem, jehož obsahem je
a)  jméno a příjmení fyzické osoby a označení podle odstavce 3,
b)  číslo položky, pod kterou je fyzická osoba vedena v seznamu u příslušného orgánu státní správy uvedeného v § 14 odst. 1,
c)  rozsah úředního oprávnění podle § 13 odst. 1.
(5)  Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti v elektronické podobě se provádí přiměřeně podle odstavce 4. Výsledek zeměměřické činnosti v elektronické podobě fyzická osoba podepíše uznávaným elektronickým podpisem, připojí kvalifikovaný certifikát, na kterém je uznávaný elektronický podpis založen a který obsahuje údaje podle odstavce 4 písm. a) až c), a opatří kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. Kvalifikovaný certifikát, na kterém je založeno kvalifikované elektronické časové razítko, musí mít platnost nejméně 5 let od data ověření výsledku
Nahrávám...
Nahrávám...