dnes je 8.6.2023

Input:

225/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně

č. 225/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 17. května 2002
o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 56 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška podrobně vymezuje stavby k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich části, a to k závlaze pozemků, k odvodnění pozemků a k ochraně pozemků před erozní činností vody. Vyhláška dále stanoví způsob a rozsah péče o tyto stavby a jejich části.
Podrobné vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí
§ 2
(1)  Stavba k závlaze pozemku je stavba, soubor staveb, jejich částí a zařízení závlahové soustavy; je tvořena hlavním závlahovým zařízením a podrobným závlahovým zařízením a slouží k umělému dodávání závlahové vody pro vyrovnání vláhového deficitu zemědělských plodin, k aplikaci hnojivých a jiných roztoků na pozemky, popřípadě k tepelné regulaci, například protimrazové ochraně nebo ochlazování, a to postřikem, podmokem (brázdovým nebo drenážním), přeronem, výtopou nebo jiným způsobem, zejména kapkovým, bodovým nebo podpovrchovým systémem.
(2)  Hlavní závlahové zařízení je soubor objektů, které slouží k odběru a dopravě závlahové vody (závlahový provoz), zejména odběrné objekty, nádrže, čerpací stanice, otevřené kanály i krytá potrubí, včetně objektů na nich, přivaděče kryté i otevřené s objekty na nich, závlahová trubní síť pro přívod závlahové vody k místům jejího odběru do podrobných závlahových zařízení, včetně objektů a zařízení na ní, například vzdušníky, kalníky, výtlaky, hydranty nebo armaturní šachty. Hlavním závlahovým zařízením jsou i zpevněné manipulační plochy a cesty sloužící výhradně pro závlahový provoz.
(3)  Podrobné závlahové zařízení je soubor objektů a zařízení, které slouží k rozvodu závlahové vody po pozemcích, zejména přenosné potrubí a armatury na něm, postřikovače, pásové zavlažovače, širokozáběrové zavlažovací stroje nebo zavlažovací hadice s kapkovači.
(4)  Stavba k odvodnění pozemku je stavba, soubor staveb, jejich částí a zařízení odvodňovací soustavy; je tvořena hlavním odvodňovacím zařízením a podrobným odvodňovacím zařízením a slouží k odvádění nadbytku povrchové a podzemní vody z pozemku, k provzdušňování pozemku a k ochraně odvodňovaného pozemku před zaplavením vnějšími vodami, a to podzemním nebo povrchovým odvodněním. Odvodnění pozemků podzemním odvodněním se provádí zejména drenážní sítí (trubkovou drenáží, krtčí drenáží, křížovou drenáží), nebo regulační drenáží. Odvodnění pozemků povrchovým odvodněním se provádí zejména odvodňovacími kanály nebo příkopy.
(5)  Hlavní odvodňovací zařízení je soubor objektů, které slouží k odvádění nadbytku povrchové a podzemní vody z pozemku, k provzdušňování pozemku a k ochraně odvodňovaného pozemku před zaplavením vnějšími vodami, zejména otevřené kanály (svodné odvodňovací příkopy, záchytné příkopy a suché nádrže k zachycení vnějších vod, přehrážky a objekty sloužící k regulaci), krytá potrubí (od světlosti 30 cm včetně), včetně objektů na nich (stupně, skluzy) a odvodňovací čerpací stanice.
(6)  Podrobné odvodňovací zařízení je soubor objektů, které slouží k bezprostřední úpravě vodního režimu půdy tak, aby stav pozemku odpovídal vláhové potřebě plodin a předpokládané činnosti na něm; pro podzemní odvodnění je tvořeno sběrnými drény, svodnými drény, výustěmi, drenážními šachtami (podzemní drenážní síť) a pro povrchové odvodnění je tvořeno sběrnými příkopy a objekty na nich.
(7)  Stavba k ochraně pozemku před erozní činností vody je stavba nebo soubor staveb, upravující sklon území nebo zachycující a odvádějící povrchovou vodu a splaveniny stékající po pozemcích nebo zvyšující infiltraci povrchové vody; je tvořena zejména protierozními příkopy, průlehy, terasami, přehrážkami nebo suchými nádržemi.
(8)  Protierozní příkop je zpravidla lichoběžníkového profilu, sloužící k zachycování a odvádění nebo k infiltraci povrchové vody a k zachycování splavenin.
(9)  Průleh je mělký a široký příkop s mírným sklonem svahů.
(10)  Terasa je umělý nebo přírodní terénní stupeň, zmenšující sklon části svahu.
(11)  Přehrážka je příčný objekt v korytě, strži nebo na svahu pozemku, vytvářející prostor pro zachycení splavenin a zmenšení sklonu dna koryta nebo dna strže nad objektem.
(12)  Suchá nádrž je vodní nádrž se speciálním rozdělením prostoru nádrže, určená zejména k ochraně níže položeného území před účinky erozní činnosti vody nebo ke krátkodobému zachycení a odtoku tekoucí povrchové vody a splavenin.
(13)  Přeron je způsob umělého dodávání závlahové vody, při němž závlahová voda stéká po povrchu půdy v tenké vrstvě a přitom ji vsakem navlažuje.
(14)  Výtopa je způsob umělého dodávání závlahové vody, při němž je půda zaplavována vodou ve vrstvě do 0,3 m.
Způsob a rozsah péče o stavby k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich části
§ 3
(1)  Péči o stavby k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich části provádí jejich vlastník údržbou těchto staveb. Údržba staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí se provádí za účelem zpomalení procesu fyzického opotřebení a zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu těchto staveb. Rozsah údržby vychází ze zápisu o udržovací prohlídce.
(2)  Udržovací prohlídka se provádí za účelem zjištění stavu a funkčnosti těchto staveb nebo jejich částí pro posouzení nutnosti údržby. Podkladem pro udržovací prohlídku je dokumentace těchto staveb (včetně manipulačního a provozního řádu), popřípadě jiné okolnosti, které vlastník těchto staveb považuje za důležité pro zajištění účelu udržovací prohlídky.
(3)  Udržovací prohlídka se provádí nejméně jedenkrát ročně. O výsledku udržovací prohlídky se pořizuje zápis o udržovací prohlídce, který se archivuje po dobu pěti let. Zápis o udržovací prohlídce obsahuje obecné náležitosti a soupis závad, zjištěných udržovací prohlídkou podle odstavce 2. Obecnými náležitostmi zápisu jsou název stavby, datum udržovací prohlídky a vymezení lokality stavby.
§ 4
Udržovací prohlídky staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí
Při udržovací prohlídce se ověřuje
a)  u kanálů, příkopů, protierozních příkopů a průlehů
1.  stav opevnění, popřípadě těsnění dna a svahů, (nátrže) a souběžných ochranných hrázek,
2.  stav nánosů v korytě,
3.  stav travních porostů, doprovodných a břehových porostů křovin a dřevin,
4.  výskyt řas a jiných vodních rostlin v korytě,
5.  stav objektů (například prahů, stupňů, skluzů, propustků, mostků, rozdělovacích objektů nebo hradicích zařízení),
6.  stav uzávěrů a dalších pohyblivých mechanizmů,
b)  u přehrážek a teras
1.  deformace a stav koruny, jíž se rozumí horní část konstrukce přehrážek a teras (poklesy, posuny, trhliny),
2.  stav opevnění, těsnicích prvků, břehů,
3.  stav doprovodných porostů,
4.  stav zanesení prostoru pro zachycení splavenin,
5.  stav funkčních objektů,
c)  u podzemních trubních kanálů a přivaděčů (zařízení sloužících k přivádění závlahové vody)
1.  stav šachet,
2.  stav usazovacích prostorů,
3.  stav vtokových a výtokových objektů,
4.  stav česlí (zařízení bránící vniknutí pevných předmětů),
d)  u trubního podzemního vedení a drenážní sítě
1.  výskyt vlhkých nebo zbahnělých míst,
2.  stav nadzemních objektů (šachty, výustě, jímky, objekty regulační drenáže),
3.  odtoky z drénů, stav recipientu v okolí vyústi drenážní sítě,
e)  u trubního podzemního tlakového vedení (výtlaků)
1.  výskyt vlhkých nebo zbahnělých míst,
2.  stav nadzemních objektů (hydranty, kalníky, vzdušníky, šachty, značení, potřeba čištění, potřeba obnovy nátěrů),
3.  stav zařízení katodové ochrany,
f)  u trubního nadzemního tlakového vedení (výtlaků)
1.  stav spojek a těsnění,
2.  poškození zařízení, deformace,
3.  potřeba obnovy nátěrů,
4.  stav postřikovačů a výtokových zařízení,
5.  stav podpůrných a pomocných konstrukcí,
g)  u čerpacích stanic, přivaděčů (zařízení sloužících k přivádění závlahové vody) a dalších pozemních objektů
1.  stav cest sloužících výhradně pro závlahový provoz, zpevněných manipulačních ploch, oplocení,
2.  stav venkovních vedení (elektrické, telefonní, signalizace),
3.  stav odběrných objektů, čerpacích jímek, hrazení, česlí, usazovacích prostorů,
4.  stav pohybových mechanizmů,
5.  stav stavební části (zdivo, omítky, střechy, okna, dlažby apod.),
6.  stav instalací (zdravotně-technické, vytápění, elektroinstalace, protipožární ochrana),
7.  stav technologického vybavení (čerpací agregáty, evakuační stanice, kompresory),
8.  stav potrubí a armatur,
9.  stav tlakových nádob a platnost revizí,
10.  stav zdvihacího zařízení a platnost revizí,
11.  stav elektrozařízení a platnost revizí (rozvodny, transformátory, motorové rozvody, elektromotory, rozvaděče, automatické systémy řízení),
h)  u suchých nádrží
1.  stav opevnění,
2.  stav usazovacích prostorů,
3.  stav zanesení prostorů pro zachycení splavenin,
4.  stav prostorů ke krátkodobému zachycení odtoku povrchové vody.
§ 5
Nahrávám...
Nahrávám...