dnes je 2.12.2023

Input:

233/2010 Sb., Vyhláška o základním obsahu technické mapy obce

č. 233/2010 Sb., Vyhláška o základním obsahu technické mapy obce
VYHLÁŠKA
ze dne 15. července 2010
o základním obsahu technické mapy obce
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 380/2009 Sb.:
§ 1
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  dopravní infrastrukturou stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení,
b)  měřenými podrobnými body podrobné body určené geodetickými metodami v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK)1) a ve výškovém systému baltském - po vyrovnání (Bpv)1) s požadovanou přesností v poloze danou základní střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m a ve výšce danou základní střední výškovou chybou mH = 0,12 m 2) .
§ 2
Podklady technické mapy
(1)  Všechny prvky technické mapy obce jsou určeny polohově i výškově.
(2)  Polohopisným a výškopisným podkladem technické mapy obce jsou
a)  mapy vyjadřující skutečnou povrchovou situaci, objekty a technická zařízení na zemském povrchu, pod ním a nad ním,
b)  geodetické části dokumentace skutečného provedení staveb,
c)  geometrické plány,
d)  jiná účelová zaměření skutečného stavu, vyhovují-li svým obsahem a přesností v poloze základní střední souřadnicové chybě mxy = 0,14 m a ve výšce základní střední výškové chybě mH = 0,12 m 2) .
(3)  Geodetickým základem technické mapy obce jsou
a)  body bodových polí, pomocné měřické body, body sítí referenčních permanentních stanic,
b)  v terénu jednoznačně identifikovatelné podrobné body, jejichž souřadnice byly určeny geodetickými metodami v S-JTSK a Bpv s požadovanou přesností v poloze danou základní střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m a ve výšce danou základní střední výškovou chybou mH = 0,12 m 2) .
§ 3
Rozsah technické mapy
(1)  Technická mapa obce se zpracovává pro celé území obce, jeho část, zejména pro zastavěné území3) nebo zastavitelnou plochu4) nebo pro koridory5) .
(2)  Základní obsah technické mapy obce tvoří
a)  značky bodů bodových polí6) ,
b)  polohopis,
c)  výškopis,
d)  popis technické mapy obce a
e)  metadata o prvcích technické mapy obce.
(3)  Prvky základního obsahu technické mapy obce jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.
(4)  Obsahem technické mapy obce jsou prvky vedené v souladu se skutečností v terénu s využitím
a)  dokumentace skutečného provedení stavby7) ,
b)  geometrických plánů,
c)  výsledků revize technické mapy obce (podrobná kontrola souladu obsahu technické mapy se skutečným stavem),
d)  účelového zaměření skutečného stavu, nebo
e)  důlně měřické dokumentace8) .
(5)  Obsah technické mapy obce se vyznačuje způsobem stanoveným příslušnou technickou normou9) .
(6)  Objekty se zvláštním režimem ochrany a provozu lze jako prvky technické mapy obce uvádět pouze se souhlasem příslušného ministerstva.
§ 4
Polohopis
(1)  Polohopis technické mapy obce zobrazuje
a)  povrchovou situaci zobrazující hranice a druhy povrchu terénu, stavební objekty, důlní díla a důlní stavby na povrchu, vodstvo a zeleň,
b)  objekty a sítě dopravní a technické infrastruktury na zemském
Nahrávám...
Nahrávám...