dnes je 22.6.2024

Input:

254/2019 Sb., Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

č. 254/2019 Sb., Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
ZÁKON
ze dne 10. září 2019
o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Obecná ustanovení o výkonu znalecké činnosti
(1)  Výkonem znalecké činnosti se rozumí provádění znaleckých úkonů, zejména zpracování a podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení, a činnost, která bezprostředně směřuje k podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení.
(2)  Nestanoví-li zákon jinak, platí ustanovení o znalci také pro znaleckou kancelář a znalecký ústav.
(3)  Znalec je povinen vykonávat znaleckou činnost pouze v oboru a odvětví a případně specializaci, pro které má oprávnění vykonávat znaleckou činnost, s odbornou péčí, nezávisle, nestranně a ve sjednané nebo stanovené době.
(4)  Znalec vykonává znaleckou činnost osobně; to platí i v případě, že znaleckou činnost vykonává ve znalecké kanceláři.
§ 2
Způsob výkonu znalecké činnosti
(1)  K výkonu znalecké činnosti jsou oprávněni znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy.
(2)  Znalec může vykonávat znaleckou činnost samostatně, nebo jako zaměstnanec, společník nebo člen znalecké kanceláře. Je-li znalec v pracovněprávním nebo obdobném vztahu ke znaleckému ústavu, může vykonávat znaleckou činnost rovněž samostatně, nebo jako zaměstnanec, společník nebo člen znalecké kanceláře.
§ 3
Příslušnost
Ve věcech výkonu znalecké činnosti a ve věcech žádostí o zápis do seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů (dále jen „seznam znalců”) rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo”).
§ 4
Seznam znaleckých oborů a seznam znaleckých odvětví
(1)  Seznam znaleckých oborů je stanoven v příloze tohoto zákona.
(2)  Seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů stanoví ministerstvo vyhláškou.
ČÁST DRUHÁ
VÝKON ZNALECKÉ ČINNOSTI
HLAVA I
PODMÍNKY PRO VÝKON ZNALECKÉ ČINNOSTI
§ 5
Podmínky pro výkon znalecké činnosti znalce a slib znalce
(1)  Znalcem může být fyzická osoba, která
a)  je odborně způsobilá k výkonu znalecké činnosti v daném oboru a odvětví a případně specializaci, pro které má být zapsána,
b)  je bezúhonná,
c)  má odpovídající materiálně technické zázemí a přístrojové vybavení, které dává záruku řádného výkonu znalecké činnosti,
d)  je plně svéprávná,
e)  nebyla v posledních 3 letech před podáním žádosti o zápis potrestána pokutou ve výši nej- méně 100 000 Kč za přestupek podle § 39 odst. 1 písm. a) až c), e) až l), pokutou ve výši nejméně 100 000 Kč za přestupek podle § 40 odst. 1 písm. a) až g), ani pokutou ve výši nejméně 100 000 Kč za přestupek podle § 41 odst. 1 písm. a) až d), nebo které v posledních 5 letech před podáním žádosti o zápis nebylo zrušeno oprávnění vykonávat znaleckou činnost podle § 14 odst. 1 písm. e),
f)  není na základě pravomocného rozhodnutí soudu v úpadku,
g)  má kontaktní adresu na území České republiky v případě, že nemá sídlo nebo místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle druhu pobytu cizince na území České republiky, a
h)  po splnění podmínek uvedených pod písmeny a) až g) složila bez výhrady do rukou ministra
Nahrávám...
Nahrávám...