Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

260/2016 Sb., Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody

č. 260/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. července 2016
o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 213 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje
a) podmínky poskytování a přístupu k dokumentům a informacím prostřednictvím elektronického nástroje,
b) podmínky doručování prostřednictvím elektronického nástroje,
c) podmínky podávání, příjmu a otevírání nabídek, žádostí o účast a návrhů v soutěži o návrh prostřednictvím elektronického nástroje,
d) požadavky na provádění elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek,
e) požadavky na pořizování záznamů o elektronických úkonech,
f) podmínky pro vydání certifikátu shody,
g) náležitosti a platnost certifikátu shody,
h) požadavky na funkční vlastnosti elektronického nástroje a prostředí, ve kterém má být elektronický nástroj provozován ve vztahu k certifikaci elektronického nástroje, a
i) technické náležitosti profilu zadavatele.
(2) Tato vyhláška se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce1) .
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) certifikačním auditem proces ověřování shody elektronického nástroje prováděný subjektem posuzování shody akreditovaným vnitrostátním akreditačním orgánem na základě jiného právního předpisu nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti akreditace a dozoru2) (dále jen „certifikační orgán”),
b) certifikačními pravidly souhrn podmínek a předpokladů, za nichž bude proveden certifikační audit, stanovených certifikačním orgánem,
c) certifikátem veřejného klíče datová zpráva, která důvěryhodným způsobem spojuje veřejný klíč zadavatele se zadavatelem, slouží k přenášení veřejného klíče a může sloužit k ověřování identity zadavatele a adresy jeho internetových stránek,
d) časovou informací zaznamenání data a času elektronického úkonu s uvedením hodiny, minuty a sekundy,
e) elektronickou adresou místo pro příjem zpráv v rámci elektronického nástroje,
f) funkcionalitou souhrn funkčních vlastností elektronického nástroje, které slouží k realizaci elektronických úkonů, a které jsou vymezeny v příloze k této vyhlášce,
g) prostředím podmínky, za kterých je elektronický nástroj provozován, které jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce,
h) soukromým klíčem zadavatele jedinečná elektronická data, která jednoznačně odpovídají veřejnému klíči zadavatele a slouží zadavateli k odšifrování obsahu nabídky,
i) systémovým stavem stav, ve kterém se v daném okamžiku nachází elektronický nástroj, a který může nabývat hodnot
1. v provozu,
2. mimo provoz,
3. omezení funkcionality neumožňující realizovat elektronické úkony, které jinak prostřednictvím elektronického nástroje realizovat lze,
j) veřejným klíčem zadavatele jedinečná elektronická data, která jednoznačně odpovídají soukromému klíči zadavatele a slouží
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: