dnes je 2.4.2023

Input:

268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby, ve znění účinném k 12.11.2021

č. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby, ve znění účinném k 12.11.2021
VYHLÁŠKA
ze dne 12. srpna 2009
o technických požadavcích na stavby
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
20/2012 Sb.
(k 1.2.2012)
mění, celkem 21 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
323/2017 Sb.
(k 19.10.2017)
mění § 48a; nové přechodné ustanovení
266/2021 Sb.
(k 1.10.2021)
vkládá § 48b
266/2021 Sb.
(k 12.11.2021)
mění § 48a
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů.
(2)  Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
§ 2
(1)  Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u zařízení, změn dokončených staveb, udržovacích prací, změn v užívání staveb, u dočasných staveb zařízení staveniště, jakož i u staveb, které jsou kulturními památkami1) nebo jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.
(2)  Požadavky obsažené v částech druhé až páté této vyhlášky platí pro všechny druhy staveb a zařízení, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů, není-li v její části šesté uvedeno jinak.
§ 3
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  budovou nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí,
b)  stavbou se shromažďovacím prostorem stavba, ve které se nachází prostor určený pro shromažďování osob, v němž počet a hustota osob převyšují mezní normové hodnoty a je určena ke kulturním, sportovním a obdobným účelům,
c)  stavbou pro obchod stavba s prodejní plochou
1.  do 2000 m2, která musí splňovat požadavky druhé až páté části vyhlášky,
2.  nad 2000 m2, která musí navíc splňovat zvláštní požadavky uvedené v šesté části vyhlášky,
d)  ubytovací jednotkou
1.  jednotlivý pokoj nebo soubor místností, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na přechodné ubytování a jsou k tomuto účelu určeny,
2.  ubytovací jednotka v zařízení sociálních služeb2) , určená k trvalému bydlení,
e)  stavbou pro výrobu a skladování stavba určená pro průmyslovou, řemeslnou nebo jinou výrobu, popřípadě služby mající charakter výroby, a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů, kromě staveb pro skladování uvedených pod písmenem f),
f)  stavbou pro zemědělství
1.  stavba pro hospodářská zvířata3) , tj. stavba nebo soubor staveb pro zvířata k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům,
2.  doprovodná stavba pro hospodářská zvířata, tj. stavba pro dosoušení a skladování sena a slámy, stavba pro skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy, močůvky a hnojůvky, stavba pro skladování tekutých odpadů a stavba pro konzervaci a skladování siláže a silážních šťáv,
3.  stavba pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby,
4.  stavba pro skladování minerálních hnojiv,
5.  stavba pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin,
6.  příruční sklad, stavba, část stavby nebo oddělená místnost určená pro skladování přípravků a
Nahrávám...
Nahrávám...