dnes je 10.6.2023

Input:

269/2009 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

č. 269/2009 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
VYHLÁŠKA
ze dne 12. srpna 2009,
kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 a § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
Čl. I
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, se mění takto:
1. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2)  Ustanovení části druhé této vyhlášky se použije při vymezování ploch v územních plánech. Ustanovení částí třetí a čtvrté této vyhlášky se použije při vymezování pozemků a umisťování staveb na nich; při rozhodování o nástavbách, stavebních úpravách, změně vlivu stavby na využití území, při vymezování pozemků veřejných prostranství a u zastavěných stavebních pozemků stavbami, které jsou kulturními památkami nebo jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách, se podle vyhlášky postupuje, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.”.
2. V § 7 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.”.
3. V § 20 odstavec 2 zní:
„(2)  V zastavěném území obce, která nemá územní plán, územní plán obce, regulační plán nebo územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, lze vymezovat pozemky a umisťovat stavby pro bydlení, pro rodinnou rekreaci, pro stavby občanského vybavení souvisejícího a slučitelného s bydlením a rekreací, a pro stavby dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství; vymezování jiných pozemků a umisťování dalších staveb na nich je možné, jen pokud tyto stavby nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy.”.
4. V § 20 odst. 5 písmeno c) zní:
„c)  vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno
1.  přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,
2.  jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo
3.  není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.”.
5. V § 22 se odstavce 3 a 4 zrušují.
6. V § 24 odst. 1 se slovo „zpravidla” zrušuje.
7. Za § 24 se vkládají nové § 24a až 24e, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 18a a 18b znějí:
㤠24a
Studny individuálního zásobování vodou
(1)  Studna individuálního zásobování vodou (dále jen „studna”) musí být situována v prostředí, které není zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti vody ve studni, a v takové poloze, aby nebyla ovlivněna vydatnost sousedních studní.
(2)  Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného zdroje znečištění pro málo prostupné prostředí takto:
a)  žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 12 m,
b)  nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo samostatné pomocné budově 7 m,
c)  chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospodářských zvířat 10 m,
d)  veřejné pozemní komunikace 12 m,
e)  individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a strouhy 15 m.
(3)  Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného zdroje znečištění pro prostupné prostředí takto:
a)  žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 30 m,
b)  nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo samostatné pomocné budově 20 m,
c)  chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospodářských zvířat 25 m,
d)  veřejné pozemní komunikace 30 m,
e)  individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a strouhy 40 m.
§ 24b
Žumpy a malé čistírny
(1)  Žumpy se budují pouze tam, kde splaškové odpadní vody nelze odvádět do kanalizace nebo kde vyčištěné odpadní vody v malé čistírně odpadních vod do ekvivalentu 500 obyvatel (dále jen „malá čistírna”) není možné vypouštět do vodního toku nebo do vod podzemních.
(2)  Žumpa nebo malá čistírna musí být umístěna a řešena tak, aby bylo umožněno výhledové připojení stavby na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod. Po připojení stavby na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod musí být u žumpy nebo malé čistírny zajištěno ukončení jejich užívání.
(3)  Žumpa nebo malá čistírna se umisťují tak, aby k nim byl umožněn přístup nebo příjezd pro vybírání jejich obsahu.
§ 24c
Oplocení pozemků
Oploceny musí být pozemky se stavbami,
a)  které mohou působit nepříznivě na životní prostředí, zejména stavby pro výrobu s nečistým provozem, čistírny odpadních vod, asanační podniky,
b)  kde je nutno zamezit volnému pohybu osob nebo zvířat,
c)  které je třeba chránit před okolními vlivy, zejména stavby pro výrobu potravin,
d)  které je třeba chránit před vstupem neoprávněných osob, zejména jaderná zařízení, regulační a měřicí stanice.
§ 24d
Stavby pro reklamu a reklamní zařízení
(1)  Stavby pro reklamu a
Nahrávám...
Nahrávám...