dnes je 13.7.2024

Input:

300/2008 Sb., Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění účinném k 1.2.2024

č. 300/2008 Sb., Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění účinném k 1.2.2024
ZÁKON
ze dne 17. července 2008
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
192/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 1 odst. 1 písm. a), § 6, § 8 odst. 5, § 11, § 13 § 15; ruší § 5a; nová přechodná ustanovení
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 20, § 22, § 24, § 25 a § 27
299/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 4 odst. 3 a § 15; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 14b, § 22, § 24, § 25, § 26b a § 26c
255/2019 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 3, § 4, § 11 a § 15; nové přechodné ustanovení
279/2019 Sb.
(k 21.11.2019)
mění § 9, § 10, § 24, § 25 a § 27
12/2020 Sb.
(k 1.2.2020)
mění § 1, § 9, § 10 a § 27; vkládá § 9a
12/2020 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 15
261/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 12, § 18a, § 20 a § 30; nabývají účinnosti body 5 a 6 přechodných ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 24, § 25 a § 26; nabývá účinnosti bod 7 přechodných ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.1.2023)
mění, § 1, § 4, § 5, § 6, § 8, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 14b, § 28; vkládá § 30a; nabývají účinnosti body 1 až 4 přechodných ustanovení
ve znění zák. č. 457/2022 Sb.
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění § 4 odst. 3; nová přechodná ustanovení
457/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 3, § 9, § 10, § 11, § 15 a § 27
457/2022 Sb.
(k 1.7.2023)
nabývají účinnosti ustanovení § 15 odst. 3 až 5
471/2022 Sb.
(k 1.4.2023)
mění; nové přechodné ustanovení
327/2023 Sb.
(k 1.2.2024)
mění § 14 a § 14b; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon upravuje
a)  elektronické úkony státních orgánů, územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notářů, soudních exekutorů a insolvenčních správců (dále jen „orgán veřejné moci”) vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a právnických osob vůči orgánům veřejné moci a elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem prostřednictvím datových schránek,
b)  dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob prostřednictvím datových schránek,
c)  informační systém datových schránek,
d)  autorizovanou konverzi dokumentů1) (dále jen „konverze”).
(2)  Tento zákon se nevztahuje na dokumenty, které obsahují utajované informace2) .
§ 2
Datová schránka
(1)  Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k
a)  doručování orgány veřejné moci,
b)  provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci,
c)  dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob.
(2)  Datové schránky zřizuje a spravuje Digitální a informační agentura (dále jen „Agentura”).
§ 3
Datová schránka fyzické osoby
(1)  Datovou schránku fyzické osoby zřídí Agentura bezplatně fyzické osobě, která je plně svéprávná, na žádost této osoby bezodkladně po podání žádosti.
(2)  Fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky fyzické osoby.
(3)  Náležitosti žádosti o zřízení datové schránky fyzické osoby jsou
a)  jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny,
b)  rodné příjmení,
c)  den, měsíc a rok narození,
d)  místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila,
e)  státní občanství, není-li fyzická osoba státním občanem České republiky, a
f)  číslo a druh identifikačního dokladu, je-li fyzické osobě vydán.
(4)  Žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby musí obsahovat úředně ověřený podpis fyzické osoby.
(5)  Splňuje-li žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby požadavky stanovené v odstavcích 3 a 4, zřídí Agentura datovou schránku fyzické osoby, jinak fyzickou osobu po předchozí marné výzvě k odstranění nedostatků žádosti vyrozumí o tom, že datovou schránku fyzické osoby nelze zřídit. Má-li již fyzická osoba zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo není-li plně svéprávná, Agentura ji vyrozumí, že datovou schránku fyzické osoby nelze zřídit.
§ 4
Datová schránka podnikající fyzické osoby
(1)  Datovou schránku podnikající fyzické osobě, advokátu, statutárnímu auditorovi, daňovému poradci, insolvenčnímu správci, znalci, soudnímu tlumočníku a soudnímu překladateli zřídí Agentura bezplatně a bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence nebo rejstříku.
(2)  Podnikající fyzická osoba, advokát, statutární auditor, daňový poradce, insolvenční správce, znalec,
Nahrávám...
Nahrávám...