dnes je 11.6.2023

Input:

338/1992 Sb., Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 338/1992 Sb., Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí, ve znění účinném k 1.1.2021
ZÁKON
ze dne 4. května 1992
o dani z nemovitých věcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
242/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
ÚZ 174/1995 Sb.
 
 
248/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
doplňuje
65/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (27 novelizačních bodů)
492/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 3 odst. 1 a 4, § 4 odst. 3, § 8 odst. 5 a 6, § 9 odst. 5
239/2001 Sb.
(k 1.9.2001)
v § 4 a 9 odst. 1 doplňuje písm. s)
483/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění (13 novelizačních bodů, nová přechodná ust.)
576/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 5 odst. 2, § 6 odst. 3, § 13a, vkládá nový § 17a
237/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 6 odst. 3 doplňuje větu
669/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 3 mění odst. 2, v § 13a doplňuje odst. 7
179/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 3 odst. 2 písm. c), § 4 odst. 1 písm. d), § 9 odst. 1 písm. d)
nové znění § 8
217/2005 Sb.
(k 3.6.2005)
v § 3 vkládá nový odstavec 3
342/2005 Sb.
(k 13.9.2005)
mění, 7 novelizačních bodů
545/2005 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 3, § 4, § 13a, § 14, § 15 a vkládá nový § 19b
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 9 odst. 1 písm. n) a o)
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 6 odst. 3, § 7 odst. 1, § 9 odst. 1 písm. g), § 11 odst. 1 písm. c) a d)
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 4 odst. 1 a 4, § 11 odst. 3 písm. a), § 12, § 13a odst. 2 a § 16a; nová přechodná ustanovení
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
v § 13a odst. 3 nahrazuje slova, nové přechodné ustanovení
1/2009 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 9 odst. 1 ruší písm. g) a mění písm. r), mění § 12; nová přechodná ustanovení
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 3 odst. 6, § 8 odst. 4 a 5, § 12, § 13, § 13a, § 14 odst. 3, § 15; nové přechodné ustanovení
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 6 odst. 2 písm. a), b) a c),§ 11 odst. 1 písm. a), b), c), d), e) a f), § 16a
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 13a odst. 1
30/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
mění § 13a, § 13b, § 16a odst. 1
212/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 2 odst. 2 písm. a), § 6, § 7, § 11 a § 13a odst. 1
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 4 odst. 1 písm. g) a § 9 odst. 1 písm. k)
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 13a
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 6 odst. 3, § 7, § 9 odst. 1 písm. o) a p), § 11 odst. 1 písm. b) a odst. 4; nové přechodné ustanovení
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3, § 4, § 8 a § 9
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 140 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
23/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem k datu 75 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
23/2015 Sb.
(k 5.2.2015)
vkládá nový § 15a
84/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
mění § 4, § 9, § 16a odst. 1; vkládá § 12d a § 14; nové přechodné ustanovení
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 4 odst. 1 písm. o), § 6 odst. 3, § 9 odst. 1 písm. j)
364/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 4 odst. 1 písm. k); nová přechodná ustanovení
283/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 4 odst. 1 písm. j), § 13 a § 15a; nová přechodná ustanovení
299/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 17a
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 5, § 12, § 13a; vkládá § 12e; nové přechodné ustanovení
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tento zákon upravuje daň z nemovitých věcí, kterou tvoří
a)  daň z pozemků,
b)  daň ze staveb a jednotek.
ČÁST PRVNÍ
DAŇ Z POZEMKŮ
§ 2
Předmět daně
(1)  Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí.
(2)  Předmětem daně z pozemků nejsou
a)  pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb,
b)  lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení,
c)  pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb,
d)  pozemky určené pro obranu České republiky,
e)  pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané společně s těmito jednotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů těchto spoluvlastníků na nich.
(3)  Na pozemek, který je součástí jednotky, se pro účely daně z nemovitých věcí hledí jako na nemovitou věc, jejímž vlastníkem je ten, kdo vlastní jednotku.
§ 3
Poplatníci daně
(1)  Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku.
(2)  Poplatníkem daně z pozemků je, jde-li o pozemek
a)  ve vlastnictví České republiky,
1.  organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik nebo jiná státní organizace, které jsou příslušné hospodařit nebo mají právo hospodařit s majetkem státu,
2.  právnická osoba, která má právo užívat tento pozemek na základě výpůjčky vzniklé podle zákona upravujícího některé užívací vztahy k majetku České republiky,
b)  ve svěřenském fondu, tento fond,
c)  v podílovém fondu, tento fond,
d)  ve fondu obhospodařovaném penzijní společností, tento fond,
e)  zatížený právem stavby, stavebník.
(3)  Poplatníkem daně z pozemků je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, je-li
a)  evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem,
b)  s ním příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv, nebo
c)  převedený na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.
(4)  Uživatel je poplatníkem daně z pozemků v případě, že vlastník pozemku není znám.
§ 4
Osvobození od daně
(1)  Od daně z pozemků jsou osvobozeny
a)  pozemky ve vlastnictví České republiky,
b)  pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí,
c)  pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České republiky, a že je zaručena vzájemnost,
d)  pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou veřejně přístupného památkového objektu prohlášeného za kulturní památku, který je
1.  ve vlastnictví České republiky, nebo
2.  přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem kultury a vlastníkem,
e)  pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou, která je budovou, nebo se zdanitelnou jednotkou sloužící k vykonávání náboženských obřadů registrovaných církví a registrovaných náboženských společností podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti nebo sloužící k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských společností,
f)  pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou, která je budovou, nebo se zdanitelnou jednotkou ve vlastnictví obecně prospěšných společností, spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných organizací,
g)  pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou jednotkou sloužící
1.  škole nebo školskému zařízení zapsanému ve školském rejstříku,
2.  poskytování péče o děti do 3 let věku na základě oprávnění provozovat živnostenské podnikání,
3.  muzeu nebo galerii, které spravují sbírky zapsané do centrální evidence sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury,
4.  knihovně vedené v evidenci knihoven,
5.  veřejnému archivu podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu,
6.  zdravotnickému zařízení uvedenému v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo v rozhodnutí o registraci,
7.  zařízení sociálních služeb,
8.  fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti,
h)  pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou jednotkou sloužící výlučně
1.  k úpravě odpadů pro jejich další využití podle právních předpisů upravujících odpady,
2.  k asanaci a rekultivaci skládek odpadů podle právních předpisů upravujících odpady,
3.  k asanaci kontaminovaných pozemků, podzemních vod a objektů,
4.  pro třídění a sběr odpadů,
5.  pro tepelné, biologické, chemické nebo fyzikální zneškodňování odpadů,
6.  pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky podle právních předpisů upravujících odpady,
7.  provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW,
8.  provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,
9.  provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu, pokud je získaná energie dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům,
10.  pro zdroje využívající geotermální energie včetně tepelných čerpadel, které dodávají teplo spotřebitelům,
11.  pro čistírny odpadních vod,
12.  rozvodnému tepelnému zařízení podle energetického zákona,
i)  pozemky, na nichž jsou zřízena veřejná a neveřejná pohřebiště podle zákona upravujícího pohřebnictví,
j)  pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny s výjimkou národních parků a chráněných krajinných oblastí; v národních parcích pozemky zařazené do zóny přírodní a v chráněných krajinných oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny,
k)  pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází
1.  ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně,
2.  krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství, nebo
3.  příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání,
l)  pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť,
m)  zemědělské pozemky na dobu 5 let a lesní pozemky na dobu 25 let, počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci technickým opatřením nebo biologickým zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesní výrobě,
n)  v rozsahu zastavěné plochy uvedených staveb pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona
1.  upravující vodní tok,
2.  přehrady,
3.  sloužící ochraně před povodněmi,
4.  sloužící k závlaze a odvodňování pozemků,
5.  vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody,
6.  kanalizačních stok, kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, jakož i určenou k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací, nebo
7.  přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona,
o)  pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona, která je dálnicí, silnicí, místní komunikací, veřejnou účelovou komunikací, stavbou drah a na dráze, leteckou, vodních cest a přístavů, pokud jsou v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem stavebního úřadu užívány k veřejné dopravě, a to v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb, a jiné pozemky určené pro veřejnou dopravu,
p)  části pozemků, na kterých je zřízena měřická značka bodu bodového pole včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole, a pásy pozemků v lesích, vyčleněné pro rozvody elektrické energie a plynů,
r)  pozemky ve vlastnictví veřejných vysokých škol, které slouží k uskutečňování akreditovaných studijních programů,
s)  pozemky určené k plnění funkcí lesa, na nichž se nacházejí lesy hospodářské pod vlivem imisí, zařazené do dvou nejvyšších pásem ohrožení,
t)  pozemky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu,
u)  pozemky ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí,
v)  pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou; pokud obec uvedené pozemky od daně z pozemků takto osvobodí, toto osvobození se nevztahuje na pozemky v zastavěném území podle stavebního zákona nebo v zastavitelné ploše podle stavebního zákona obce, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, ve které současně vymezí tyto pozemky jejich parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží,
w)  pozemky tvořící funkční celek s veřejnou monitorovací sítí zajišťující informace o stavu jednotlivých složek životního prostředí financované z veřejných rozpočtů,
x)  nejdéle na dobu 5 let pozemky ve vládou schválené zvýhodněné průmyslové zóně podle zákona upravujícího investiční pobídky pořízené pro účely realizace investiční akce, pro kterou je vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky ve formě osvobození od daně z nemovitých věcí, jestliže obec zcela nebo částečně osvobodí pozemky ve zvýhodněné průmyslové zóně obecně závaznou vyhláškou.
(2)  Pozemkem tvořícím jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou jednotkou se rozumí část pozemku nezbytně nutná k provozu a plnění funkce této zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky.
(3)  Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li užívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány; jsou-li tyto pozemky pronajaty nebo propachtovány obci, kraji nebo organizační složce státu anebo příspěvkové organizaci, jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou užívány k podnikání. Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. d) až g), l), r), t) a u) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li užívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány. Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a t) jsou osvobozeny od daně z pozemků, není-li k nim zřízeno právo stavby.
(4)  Poplatník daně uplatní nárok na osvobození od daně z pozemků podle odstavce 1 písm. d) až h), j), k), m), p), r), u) až x) v daňovém přiznání.
(5)  Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje i na část pozemku.
§ 5
Základ daně
(1)  Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů je cena pozemku zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou pozemku stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce vydané na základě zmocnění v § 17 tohoto zákona.
(2)  Základem daně u pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období nebo součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč.
(3)  Základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemku v m2 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období.
§ 6
Sazba daně
(1)  Sazba daně činí u pozemků
a)  orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %,
b)  trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %.
(2)  Sazba daně u ostatních pozemků činí za každý 1 m2 u
a)  zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro
1.  zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1,00 Kč,
2.  průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání 5,00 Kč,
b)  stavebních pozemků 2,00 Kč,
c)  ostatních ploch 0,20 Kč,
d)  zastavěných ploch a nádvoří 0,20 Kč.
(3)  Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí zdanitelnou stavbou nezastavěný pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje nebo která bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, a to v rozsahu výměry pozemku v m2 odpovídající zastavěné ploše nadzemní části zdanitelné stavby. Stavebním pozemkem není pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která bude osvobozena podle § 9 odst. 1 písm. i) nebo j). Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se zdanitelná stavba nebo všechny jednotky v ní stanou předmětem daně ze staveb a jednotek, nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení nebo společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, pozbude platnosti nebo posouzení autorizovaným inspektorem pozbude účinků anebo zaniknou účinky veřejnoprávní smlouvy.
(4)  Základní sazba daně podle odstavce 2 písm. b) se násobí koeficientem
a)  1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
4,5 v Praze;
pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle posledního sčítání lidu;
b)  pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven v ustanovení písmene a), zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie podle členění koeficientů v ustanovení písmene a); koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0.
(5)  Zpevněnou plochou pozemku se v tomto zákoně rozumí pozemek nebo jeho část v m2 evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce, včetně plochy vlečky, bazénem nebo nádrží, pokud nejsou zdanitelnou stavbou.
(6)  Slouží-li zpevněná plocha pozemku různým druhům podnikání a nelze-li vymezit rozsahy výměry zpevněné plochy pozemku sloužící jednotlivým druhům podnikání, použije se sazba daně uvedená v odstavci 2 písm. a) bodě 2.
ČÁST DRUHÁ
DAŇ ZE STAVEB A JEDNOTEK
§ 7
Předmět daně
(1)  Předmětem daně ze staveb a jednotek je, nachází-li se na území České republiky,
a)  zdanitelná stavba, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí dokončená nebo užívaná
1.  budova, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí budova podle katastrálního zákona,
2.  inženýrská stavba uvedená v příloze k tomuto zákonu,
b)  zdanitelná jednotka, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí jednotka dokončená nebo užívaná.
(2)  Předmětem daně ze staveb a jednotek není zdanitelná stavba, v níž jsou zdanitelné jednotky.
(3)  Na zdanitelnou stavbu, která není samostatnou nemovitou věcí, se pro účely daně z nemovitých věcí hledí jako na nemovitou věc, jejímž vlastníkem je ten, kdo vlastní věc, jejíž je tato stavba součástí.
(4)  Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na část budovy nebo inženýrské stavby uvedené v příloze k tomuto zákonu nebo součást jednotky, je-li dokončená nebo užívaná.
§ 8
Poplatníci daně
(1)  Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vlastník zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky.
(2)  Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je, jde-li o zdanitelnou stavbu nebo zdanitelnou jednotku, která je
a)  ve vlastnictví České republiky,
1.  organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik nebo jiná státní organizace, které jsou příslušné hospodařit nebo mají právo hospodařit s majetkem státu,
2.  právnická osoba, která má právo užívat tuto zdanitelnou stavbu nebo zdanitelnou jednotku na základě výpůjčky vzniklé podle zákona upravujícího některé užívací vztahy k majetku České republiky,
b)  ve svěřenském fondu, tento fond,
c)  v podílovém fondu, tento fond,
d)  ve fondu obhospodařovaném penzijní společností, tento fond.
(3)  Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajaté nebo propachtované zdanitelné jednotky, která zahrnuje nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru, nebo zdanitelné stavby, s výjimkou budovy obytného domu, jsou-li
a)  s nimi příslušné hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv, nebo
b)  převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.
§ 9
Osvobození od daně
(1)  Od daně ze staveb a jednotek jsou osvobozeny
a)  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví České republiky,
b)  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí,
c)  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví jiného státu užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České republiky, a že je zaručena vzájemnost,
d)  zdanitelné stavby veřejně přístupného památkového objektu prohlášeného za kulturní památku, který je
1.  ve vlastnictví České republiky, nebo
2.  přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem kultury a vlastníkem; ve smlouvě musí být uveden časový a prostorový rozsah zpřístupnění a stanoven jeho režim v souladu s památkovou hodnotou a dalšími způsoby využití objektu,
e)  stavby zdanitelné stavby, které jsou budovou, nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví registrovaných církví a registrovaných náboženských společností podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti sloužící k vykonávání náboženských obřadů a k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských společností,
f)  zdanitelné stavby, které jsou budovou, nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví obecně prospěšných společností, spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných organizací,
i)  zdanitelné stavby
1.  vodárenských objektů včetně úpraven vody,
2.  kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, jakož i zdanitelné stavby určené k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,
3.  k závlaze a odvodňování pozemků,
4.  přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona,
j)  zdanitelné stavby drah a na dráze, letecké, vodních cest a přístavů, pokud jsou v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem stavebního úřadu užívány k veřejné dopravě,
k)  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky sloužící
1.  školám a školským zařízením zapsaným ve školském rejstříku,
2.  poskytování péče o děti do 3 let věku na základě oprávnění provozovat živnostenské podnikání,
3.  muzeím a galeriím, které spravují sbírky zapsané do centrální evidence sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury,
4.  knihovnám vedeným v evidenci knihoven,
5.  veřejným archivům podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu,
6.  zdravotnickým zařízením uvedeným v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo v rozhodnutí o registraci,
7.  zařízením sociálních služeb,
8.  fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti,
9.  spolkům zdravotně postižených občanů.
l)  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky k zajištění hromadné osobní přepravy,
m)  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky sloužící výlučně
1.  k úpravě odpadů pro jejich další využití podle právních předpisů upravujících odpady,
2.  k asanaci a rekultivaci skládek odpadů podle právních předpisů upravujících odpady,
3.  k asanaci kontaminovaných pozemků, podzemních vod a objektů,
4.  pro třídění a sběr odpadů,
5.  pro tepelné, biologické, chemické a fyzikální zneškodňování odpadů,
6.  pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky podle právních předpisů upravujících odpady,
7.  provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW,
8.  provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,
9.  provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu, pokud je získaná energie dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům,
10.  pro zdroje využívající geotermální energie včetně tepelných čerpadel, které dodávají teplo spotřebitelům, nebo
11.  jako zdroje energie z biomasy, nejde-li o její přímé spalování,
n)  zdanitelné stavby, které jsou budovou obytného domu, nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, který je příjemcem příspěvku na živobytí nebo je osobou společně posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení,
o)  zdanitelné stavby, které jsou budovou pro rodinnou rekreaci a jsou ve vlastnictví
1.  držitele průkazu ZTP, který je buď příjemcem příspěvku na živobytí nebo osobou společně posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí, nebo
2.  držitele průkazu ZTP/P,
p)  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky kulturních památek po provedení stavební úpravy, počínaje rokem následujícím po vydání kolaudačního souhlasu, a to na dobu 8 let,
r)  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky na dobu 5 let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální, biomasy, nejde-li o její přímé spalování,
s)  budovy, s nimiž je příslušná hospodařit Česká konsolidační agentura,
t)  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu,
u)  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí,
v)  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví veřejných vysokých škol,
w)  nejdéle na dobu 5 let zdanitelné stavby ve vládou schválené zvýhodněné průmyslové zóně podle zákona upravujícího investiční pobídky pořízené nebo zřízené pro účely realizace investiční akce, pro kterou je vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky ve formě osvobození od daně z nemovitých věcí, jestliže obec zcela nebo částečně osvobodí zdanitelné stavby ve zvýhodněné průmyslové zóně obecně závaznou vyhláškou.
(2)  Podléhá-li osvobození podle odstavce 1 pouze část zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky, zjistí se nárok na osvobození z poměru, v jakém je podlahová plocha nadzemní části zdanitelné stavby nebo podlahová plocha zdanitelné jednotky podléhající osvobození k celkové podlahové ploše nadzemních částí zdanitelné stavby nebo podlahové ploše zdanitelné jednotky.
(3)  V případě zdanitelných staveb podle odstavce 1 písm. i) a j) podléhá osvobození podle odstavce 1 vždy celá zdanitelná stavba.
(4)  Zdanitelné stavby, s výjimkou budov obytných domů, a zdanitelné jednotky, které zahrnují nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru, uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou osvobozeny od daně ze staveb a jednotek, nejsou-li užívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány; jsou-li pronajaty nebo propachtovány obci, kraji nebo organizační složce státu anebo příspěvkové organizaci, jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou užívány k podnikání. Zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky uvedené v ustanovení odstavce 1 písm. e), f), u) a v) jsou osvobozeny od daně ze staveb a jednotek, nejsou-li užívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány. Osvobození od daně ze staveb a jednotek podle odstavce 1 písm. r) se nevztahuje na zdanitelnou stavbu a zdanitelnou jednotku, je-li centrálně vytápěna a napojena na systém rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona.
(5)  Poplatník uplatní nárok na osvobození od daně ze staveb a jednotek podle odstavce 1 písm. d) až f), k), m) až r), u) až w) v daňovém přiznání.
§ 10
Základ daně
(1)  Základem daně ze staveb a jednotek u zdanitelné stavby je výměra zastavěné plochy v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období.
(2)  Zastavěnou plochou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí zastavěná plocha stavby podle stavebního zákona odpovídající nadzemní části zdanitelné stavby.
(3)  Základem daně ze staveb a jednotek u jednotky je upravená podlahová plocha, kterou je výměra podlahové plochy zdanitelné jednotky v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená
a)  koeficientem 1,22, je-li
1.  tato zdanitelná jednotka v budově bytového domu a
2.  její součástí podíl na pozemku nebo je-li její vlastník spoluvlastníkem jiného pozemku ve spoluvlastnictví vlastníků takových zdanitelných jednotek užívaného společně s těmito jednotkami, nebo
b)  koeficientem 1,20 v ostatních případech.
(4)  Podlahová plocha zdanitelné jednotky pro účely daně z nemovitých věcí nezahrnuje podlahovou plochu společných částí nemovité věci v rozsahu podílu na nich, který je zahrnut v jednotce.
§ 11
Sazba daně
(1)  Základní sazba daně činí
a)  u budovy obytného domu 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy; u ostatní budovy tvořící příslušenství k budově obytného domu z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,
b)  u budovy pro rodinnou rekreaci a budovy rodinného domu užívané pro rodinnou rekreaci 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy a u budovy, která plní doplňkovou funkci k těmto budovám, s výjimkou garáže, 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,
c)  u garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů a u zdanitelné jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž, 8 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,
d)  u zdanitelné stavby a u zdanitelné jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy nadzemní části zdanitelné stavby nebo, nemá-li podlahovou plochu, zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy zdanitelné jednotky je užívaná k
1.  podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,
2.  podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,
3.  ostatním druhům podnikání 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,
e)  u ostatní zdanitelné stavby 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,
f)  u ostatní zdanitelné jednotky 2 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy.
(2)  Základní sazby daně za 1 m2 zastavěné plochy zdanitelné stavby zjištěné podle odstavce 1 písm. a) až c) a e) se zvyšují o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy. U zdanitelné stavby k podnikání se základní sazba daně za 1 m2 zastavěné plochy zjištěné podle odstavce 1 zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy. Za zastavěnou plochu nadzemního podlaží se považuje zastavěná plocha nadzemním podlažím ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí tohoto podlaží do vodorovné roviny. Za první nadzemní podlaží se považuje každé konstrukční podlaží, které má úroveň podlahy nebo i její části do 0,80 m pod nejnižším bodem přilehlého terénu, není-li v projektové dokumentaci stanoveno jinak. Všechna podlaží umístěná nad tímto podlažím včetně účelově určeného podkroví se považují za další nadzemní podlaží.
(3)  Základní sazba daně
a)  podle odstavce 1 písm. a) a f), případně zvýšená u zdanitelné stavby podle odstavce 2, se násobí koeficientem přiřazeným k jednotlivým obcím podle počtu obyvatel z posledního sčítání lidu
1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
4,5 v Praze;
pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie v členění koeficientů; koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0,
b)  u jednotlivých druhů zdanitelných staveb podle odstavce 1 písm. b) až d), případně zvýšená podle odstavce 2, a zdanitelných jednotek podle odstavce 1 písm. c) a d) se v celé obci násobí koeficientem 1,5, který může obec stanovit obecně závaznou vyhláškou.
(4)  U budovy pro rodinnou rekreaci a budovy rodinného domu užívané pro rodinnou rekreaci a u budovy, která plní doplňkovou funkci k těmto budovám, s výjimkou garáže, se základní sazba daně podle odstavce 1 písm. b), případně zvýšená podle odstavce 2 násobí koeficientem 2,0 nebo se koeficient, je-li stanoven podle odstavce 3 písm. b), násobí koeficientem 2,0, pokud jsou tyto budovy umístěny v národních parcích a v zónách I. chráněných krajinných oblastí.
(5)  Při stejném poměru podlahových ploch užívaných k různým účelům se u zdanitelné jednotky použije nejvyšší příslušná sazba. U zdanitelné stavby, jejíž podlahová plocha nadzemní části je užívána ve stejném poměru k různým druhům podnikání, se použije nejvyšší příslušná sazba.
(6)  U zdanitelné stavby uvedené v odstavci 1 písm. a), b), c) nebo e), jejíž převažující část podlahové plochy nadzemní části je užívána k podnikání, se použije sazba podle odstavce 1 písm. d).
(7)  Má-li podnikatel zařazenu v obchodním majetku podle zákona upravujícího daně z příjmů zdanitelnou stavbu nebo zdanitelnou jednotku, s výjimkou budovy podle odstavce 1 písm. a), zdanitelné jednotky podle odstavce 1 písm. c) a zdanitelné jednotky podle odstavce 1 písm. f), která nezahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru, použije se u nich sazba podle odstavce 1 písm. d).
§ 11a
Zvýšení daně
(1)  Daň ze staveb a jednotek se za budovu obytného domu s nebytovým prostorem užívaným k podnikání, s výjimkou nebytového prostoru, který je osvobozenou částí budovy nebo který je užíván k podnikání v zemědělské prvovýrobě, zvyšuje o součin
a)  výměry podlahové plochy tohoto nebytového prostoru v m2 a
b)  2 Kč.
(2)  Daň ze staveb a jednotek se za zdanitelnou jednotku, která zahrnuje i nebytový prostor užívaný k podnikání s výjimkou nebytového prostoru, který je osvobozenou částí zdanitelné jednotky, nebo je užíván k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství, zvyšuje o součin
a)  upravené podlahové plochy tohoto nebytového prostoru a
b)  kladného rozdílu mezi
1.  sazbou daně příslušnou pro zdanitelnou jednotku, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána pro podnikání, a
2.  sazbou daně příslušnou pro tuto zdanitelnou jednotku.
ČÁST TŘETÍ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 12
Místní koeficient
Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovité věci na území celé obce nebo pro všechny nemovité věci na území jednotlivé části obce stanovit jeden místní koeficient ve výši v rozmezí 1,1 až 5, přičemž koeficient musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo. Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1.
§ 12a
Zaokrouhlování
(1)  Základ daně z pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů a základ daně z pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.
(2)  Základ daně z pozemků u ostatních pozemků se zaokrouhluje na celé m2 nahoru.
(3)  Základ daně ze staveb a jednotek se zaokrouhluje na celé m2 nahoru.
(4)  Daň z pozemků za jednotlivé druhy pozemků a daň ze staveb a jednotek za jednotlivé zdanitelné stavby nebo souhrn zdanitelných staveb, za jednotlivé zdanitelné jednotky nebo souhrn zdanitelných jednotek se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. Obdobně se postupuje při zaokrouhlování daně odpovídající spoluvlastnickému podílu na pozemku, zdanitelné stavbě nebo zdanitelné jednotce.
§ 12b
Jednotky
Ustanovení tohoto zákona o jednotce a o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu se s ní spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.
§ 12c
Zdaňovací období
Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Ke změnám skutečností rozhodných pro daň, které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží.
§ 12d
Osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách
(1)  Osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněné průmyslové zóně nesmí ve zdaňovacím období překročit míru veřejné podpory podle zákona upravujícího investiční pobídky vztaženou k dosud skutečně vynaloženým způsobilým nákladům a současně nemůže v celkovém souhrnu s dalšími formami investiční pobídky překročit maximální výši podpory stanovenou rozhodnutím o příslibu investiční pobídky podle zákona upravujícího investiční pobídky.
(2)  Částečné osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněné průmyslové zóně určí obec v obecně závazné vyhlášce procentem.
(3)  V obecně závazné vyhlášce obec vymezí pozemky zvýhodněné průmyslové zóny jejich parcelním číslem s uvedením katastrálního území, ve kterém leží.
§ 12e
Druh pozemku
(1)  Pro účely daně z pozemků je rozhodující druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí bez ohledu na to, zda odpovídá skutečnému stavu.
(2)  Není-li o pozemku evidován v katastru nemovitostí jeho druh, je pro účely daně z pozemků rozhodující jeho skutečný stav odpovídající jednotlivým druhům pozemků podle katastrálního zákona.
ČÁST ČTVRTÁ
SPRÁVA DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
§ 13
Solidární daňová povinnost
(1)  Poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemovité věci, nebo u nichž nelze určit podíl na nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně.
(2)  Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a
Nahrávám...
Nahrávám...