dnes je 8.6.2023

Input:

357/2013 Sb., Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění účinném k 1.1.2023

č. 357/2013 Sb., Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění účinném k 1.1.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 1. listopadu 2013
o katastru nemovitostí
(katastrální vyhláška)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
87/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění, celkem 71 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
301/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 69
346/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění, nová přechodná ustanovení
346/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 15
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 66 odst. 1 písm. a) až c) a e) až i) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon):
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a)  obsah souboru geodetických informací,
b)  obsah souboru popisných informací,
c)  činnost při správě a obnově katastrálního operátu,
d)  postup při ověřování pravosti podpisů na soukromých listinách pro zápis do katastru, nejsou-li podpisy úředně ověřeny,
e)  formáty a další technické parametry písemností v elektronické podobě přijímaných k zápisu práv,
f)  listiny pro zápis do katastru v případech, kdy zákon stanoví, že určitá skutečnost zapisovaná do katastru vzniká, mění se, zaniká nebo se promlčuje, ale nestanoví listinu, na jejímž základě se tato změna zapíše do katastru,
g)  zeměměřické činnosti pro účely katastru, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků,
h)  označování územních hranic obcí a hranic pozemků trvalým způsobem.
§ 2
Vymezení pojmů
(1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a)  číselným vyjádřením předmětů polohopisu určení souřadnic S-JTSK geodetickými metodami,
b)  definičním bodem bod umístěný uvnitř katastrálního území, parcely, zobrazení budovy nebo vodního díla v katastrální mapě poblíž jejich středu se souřadnicemi určenými v S-JTSK,
c)  obvodem budovy průnik vnějšího obvodu budovy s terénem nebo u netypických budov svislý průmět vnějšího obvodu budovy na terén,
d)  parcelou zjednodušené evidence pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem podle katastrálního zákona, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence a označen parcelním číslem zpravidla podle této dřívější pozemkové evidence,
e)  plombou informace u nemovitosti, že práva k ní jsou dotčena změnou,
f)  pozemkovou tratí pomístním názvem označený pozemek nebo seskupení pozemků mimo zastavěné území,
g)  původním výsledkem zeměměřické činnosti výsledek zeměměřických činností, který byl podkladem pro zápis platného geometrického a polohového určení,
h)  S-JTSK souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální,
i)  vedlejší stavbou budova, která je určena k tomu, aby se jí trvale užívalo s hlavní stavbou v rámci jejich hospodářského účelu, a která není drobnou stavbou,
j)  záznamem podrobného měření změn výsledek zeměměřických činností podle této vyhlášky, jakož i obdobné výsledky zeměměřických činností, provedených podle dřívějších právních předpisů, dokumentované u katastrálního úřadu, zejména měřická část geometrického plánu, polní nebo měřický náčrt a s nimi související dokumentace, například zápisník měřených údajů.
(2)  Ustanovení této vyhlášky týkající se vlastníka se obdobně užijí i na oprávněného z práva odvozeného od vlastnického práva (dále jen „odvozené právo”).
(3)  Ustanovení této vyhlášky týkající se vlastníka se obdobně užijí i na svěřenského správce.
(4)  Ustanovení této vyhlášky týkající se nemovitostí se obdobně užijí i na jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů.
(5)  Ustanovení této vyhlášky týkající se věcných práv k věci cizí se obdobně užijí i na práva ujednaná jako věcná práva a na nájem a pacht.
ČÁST DRUHÁ
OBSAH SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ
HLAVA I
KATASTRÁLNÍ MAPA
§ 3
Katastrální mapa a její obsah
(1)  Katastrální mapa je státním mapovým dílem velkého měřítka.
(2)  Obsahem katastrální mapy je polohopis a popis, které se do ní vyznačují v souladu s bodem 10 přílohy k této vyhlášce.
§ 4
Forma katastrální mapy
(1)  Katastrální mapa má digitální formu. Katastrální mapa vzniklá podle dřívějších právních předpisů může být do obnovy operátu vedena na plastové fólii.
(2)  Katastrální mapa v digitální formě se vede počítačovými prostředky v S-JTSK ve vztažném měřítku 1 : 1 000.
(3)  Katastrální mapa může mít pro ucelené části katastrálního území různou formu.
§ 5
Polohopis katastrální mapy
(1)  Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl evidovaných v katastru, další prvky polohopisu, hranice chráněných území a ochranných pásem a body polohového bodového pole. Polohopis katastrální mapy v digitální formě obsahuje zobrazení hranic rozsahu věcného břemene k části pozemku.
(2)  Dalšími prvky polohopisu jsou
a)  most,
b)  propustek a tunel v násypovém tělese pozemní komunikace, pokud jimi prochází vodní tok nebo pozemní komunikace, přičemž pozemek pod tímto vodním tokem nebo pozemní komunikací je evidován jako parcela,
c)  obvod budovy, která je hlavní stavbou a je součástí pozemku nebo součástí práva stavby,
d)  obvod budovy, která je vedlejší stavbou.
(3)  Hranice a obvody budov a vodních děl se v katastrální mapě zobrazují přímými spojnicemi jejich lomových bodů, popřípadě bodů vložených do těchto přímých spojnic. Jsou-li hranice podle předchozí věty tvořeny kruhovým obloukem nebo jinou křivkou, vyjádří se úsečkami, jejichž délka se volí tak, aby se žádný bod na úsečce od skutečného průběhu hranice neodchýlil o více než 0,10 m. Není-li vhodné postupovat podle předchozí věty, lze použít kružnici nebo její část.
(4)  Při měření se rozlišují podrobné tvary předmětů polohopisu, pokud dosahuje délka přímé spojnice lomových bodů alespoň 0,10 m. Pro zobrazení polohopisu v mapě vedené na plastové fólii musí spojnice lomových bodů v mapě dosahovat délky alespoň 0,2 mm, jinak se nezobrazuje.
§ 6
Popis katastrální mapy
(1)  Popis katastrální mapy tvoří
a)  čísla bodů polohového bodového pole,
b)  čísla hraničních znaků na státní hranici,
c)  místní a pomístní názvosloví
1.  názvy územních samosprávných celků a částí obcí,
2.  pomístní jména pozemkových tratí ve standardizovaném znění,
3.  v příslušných listech katastrální mapy standardizovaná znění názvů sousedních států,
4.  názvy veřejných prostranství,
5.  názvy vodních toků a vodních ploch ve standardizovaném znění,
d)  mapové značky budov a vodních děl a
e)  označení parcel parcelními čísly a mapovými značkami; je-li v parcele zobrazen obvod budovy, je parcelní číslo umístěno uvnitř obvodu budovy hlavní.
(2)  U katastrální mapy vedené na plastové fólii tvoří její popis také mimorámové údaje, kterými jsou název Katastrální mapa, označení mapového listu a údaje o jeho poloze v územním členění státu, údaje o souřadnicovém systému, měřítko, označení sousedních mapových listů, údaje o vzniku katastrální mapy, tirážní údaje a okrajové náčrtky.
HLAVA II
GEOMETRICKÉ A POLOHOVÉ URČENÍ
§ 7
(1)  V souboru geodetických informací jsou geometricky a polohově určeny
a)  katastrální území,
b)  pozemky,
c)  rozsahy věcného břemene k části pozemku,
d)  budovy a vodní díla,
e)  další prvky polohopisu.
(2)  Geometrické a polohové určení je dáno číselným vyjádřením prvků podle odstavce 1 a spojnicemi lomových bodů, nebo jen zobrazením hranic nebo obvodů těchto prvků v katastrální mapě.
(3)  Přesnost geometrického a polohového určení vyplývá z charakteristik a kritérií pro přesnost určení podrobných bodů nebo z charakteristik a kritérií pro přesnost zobrazení hranice v katastrální mapě uvedených v bodech 13 a 15 přílohy k této vyhlášce. Přesnost je u souřadnic podrobných bodů, které byly určeny v S-JTSK, vyjádřena kódem charakteristiky kvality souřadnic (dále jen „kód kvality”).
(4)  Geometrické a polohové určení pozemků evidovaných zjednodušeným způsobem je dáno číselným vyjádřením hranic pozemků podle původních výsledků zeměměřických činností nebo jen zobrazením průběhu hranic v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence.
§ 8
Údaje o bodu podrobného polohového bodového pole
V katastru se o bodu podrobného polohového bodového pole evidují tyto geodetické údaje:
a)  číslo bodu,
b)  lokalizační údaje o katastrálním území a obci a označení listu Státní mapy 1 : 5 000,
c)  souřadnice v S-JTSK a výška bodu,
d)  místopisný náčrt s vyhledávacími mírami,
e)  nárys nebo detail,
f)  popis, způsob stabilizace a určení bodu a
g)  poznámka.
ČÁST TŘETÍ
OBSAH SOUBORU POPISNÝCH INFORMACÍ
HLAVA I
ÚDAJE O KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍCH A NEMOVITOSTECH
§ 9
Katastrální území
(1)  V katastru se o katastrálním území vedou tyto údaje:
a)  název katastrálního území,
b)  číselný kód katastrálního území,
c)  název a číselný kód obce, v jejímž územním obvodu katastrální území leží, s vazbou údajů o obci na název a číselný kód části obce,
d)  název a číselný kód kraje a okresu, ve kterém katastrální území leží, obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem, do jejichž správního obvodu náleží obec, v jejímž územním obvodu katastrální území leží; v případě katastrálního území na území hlavního města Prahy pouze název a číselný kód kraje,
e)  druh číslování parcel podle bodu 8 přílohy k této vyhlášce a údaj o formě katastrální mapy,
f)  souřadnice definičního bodu katastrálního území v S-JTSK.
(2)  Název katastrálního území je v rámci České republiky jedinečný.
§ 10
Pozemek
(1)  V katastru se o pozemku evidují
a)  příslušnost do katastrálního území,
b)  číslo listu vlastnictví,
c)  rozlišení a druh číslování parcel podle bodu 8 přílohy k této vyhlášce,
d)  parcelní číslo,
e)  výměra parcely,
f)  kód způsobu určení výměry,
g)  druh pozemku a způsob využití pozemku podle bodů 1 a 2 přílohy k této vyhlášce,
h)  údaje o budově podle § 11 odst. 1 písm. d), e), f), g) a m), která je součástí pozemku a která je hlavní stavbou na pozemku, nebo obdobné údaje o vodním díle spojeném se zemí pevným základem, které je součástí pozemku,
i)  údaje o jednotkách vymezených podle občanského zákoníku,
j)  číslo listu vlastnictví, na kterém je evidována stavba jiného vlastníka, než je vlastník pozemku, pokud tato stavba není součástí práva stavby,
k)  typ a způsob ochrany nemovitosti podle bodu 7 přílohy k této vyhlášce,
l)  údaje o právech,
m)  upozornění týkající se pozemku,
n)  označení listu katastrální mapy,
o)  souřadnice definičního bodu v S-JTSK.
(2)  Parcely se označují čísly vyjádřenými arabskými číslicemi
a)  ve dvou číselných řadách, odděleně pro pozemkové a stavební parcely, nebo
b)  v jedné číselné řadě.
(3)  Parcelní číslo má podobu samostatného kmenového čísla nebo zlomku. Parcelní číslo v podobě zlomku se skládá z kmenového čísla v čitateli a z čísla poddělení ve jmenovateli. Kmenové číslo může být nejvýše pětimístné, číslo poddělení nejvýše trojmístné.
(4)  Kód způsobu určení výměry rozlišuje, zda je výměra určena
a)  ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK s kódem kvality 3 nebo 4; způsob určení výměry se označuje kódem 2,
b)  z přímo měřených měr nebo ze souřadnic v místním systému; způsob určení výměry se označuje kódem 1,
c)  ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK, z nichž nejméně jeden lomový bod má souřadnici s kódem kvality 5 až 8; způsob určení výměry se označuje kódem 0, nebo
d)  graficky, a to planimetrováním, výpočtem z měr odměřených na mapě, nebo výpočtem ze souřadnic lomových bodů na obvodu parcely nebo dílu parcely odměřených na mapě; způsob určení výměry se označuje kódem 0.
(5)  V katastru se o parcele zjednodušené evidence evidují
a)  příslušnost do katastrálního území,
b)  číslo listu vlastnictví,
c)  rozlišení a druh číslování parcel a jejich původ podle bodu 8 přílohy k této vyhlášce,
d)  parcelní číslo,
e)  údaj o původním katastrálním území u pozemků evidovaných zjednodušeným způsobem dotčených změnou hranice katastrálního území,
f)  původní nebo zbytková výměra po provedených majetkoprávních změnách,
g)  údaje o právech,
h)  upozornění týkající se pozemku.
§ 11
Budova a vodní dílo
(1)  V katastru se o budově a vodním díle spojeném se zemí pevným základem, které nejsou součástí pozemku ani součástí práva stavby, evidují
a)  příslušnost do katastrálního území,
b)  číslo listu vlastnictví,
c)  údaje o parcele, popřípadě údaje o parcelách, je-li budova nebo vodní dílo postaveno na více pozemcích, u kterých jsou evidovány různé údaje o právech,
d)  číslo popisné nebo evidenční budovy, bylo-li přiděleno,
e)  příslušnost budovy k části obce, jde-li o budovu s číslem popisným nebo evidenčním,
f)  typ stavby podle bodu 3 přílohy k této vyhlášce,
g)  způsob využití stavby podle bodu 4 přílohy k této vyhlášce,
h)  údaje o jednotkách vymezených podle občanského zákoníku nebo o jednotkách vymezených podle zákona o vlastnictví bytů,
i)  typ a způsob ochrany nemovitosti podle bodu 7 přílohy k této vyhlášce,
j)  údaj o tom, zda jde o dočasnou stavbu,
k)  údaje o právech,
l)  upozornění týkající se budovy nebo vodního díla,
m)  souřadnice definičního bodu budovy nebo vodního díla v S-JTSK.
(2)  Budova může být evidována pouze na parcele
a)  s druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří bez vyznačení způsobu využití pozemku,
b)  s druhem pozemku lesní pozemek se způsobem využití podle bodu 2 přílohy k této vyhlášce kód 1 nebo 5,
c)  s druhem pozemku vodní plocha se způsobem využití podle bodu 2 přílohy k této vyhlášce kód 28,
d)  zemědělského pozemku se způsobem využití podle bodu 2 přílohy k této vyhlášce kód 1.
(3)  Vodní dílo může být evidováno pouze na parcele s druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří bez vyznačení způsobu využití pozemku.
§ 12
Právo stavby
V katastru se o právu stavby evidují
a)  příslušnost do katastrálního území,
b)  číslo listu vlastnictví,
c)  účel práva stavby, je-li uveden,
d)  údaje o pozemku, ke kterému je právo stavby zřízeno,
e)  údaje o budově podle § 11 odst. 1 písm. d), e), f), g) a m), která je součástí práva stavby a která je hlavní stavbou na pozemku, nebo obdobné údaje o vodním díle spojeném se zemí pevným základem, které je součástí práva stavby,
f)  údaje o jednotkách vymezených podle občanského zákoníku,
g)  poslední den doby, na kterou je právo stavby zřízeno,
h)  typ a způsob ochrany nemovitosti podle bodu 7 přílohy k této vyhlášce,
i)  údaje o právech,
j)  upozornění týkající se práva stavby.
§ 13
Jednotka
V katastru se o jednotce vymezené podle občanského zákoníku a jednotce vymezené podle zákona o vlastnictví bytů evidují
a)  číslo listu vlastnictví,
b)  číslo jednotky,
c)  údaje o nemovitosti, ve které je jednotka vymezena; je-li součástí této nemovitosti budova, pak i údaje o této budově,
d)  typ jednotky podle bodu 5 přílohy k této vyhlášce a způsob využití jednotky podle bodu 6 přílohy k této vyhlášce,
e)  typ a způsob ochrany nemovitosti podle bodu 7 přílohy k této vyhlášce,
f)  spoluvlastnický podíl na společných částech nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví u jednotky vymezené podle občanského zákoníku, nebo spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek, u jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů,
g)  údaje o právech,
h)  upozornění týkající se jednotky.
HLAVA II
ÚDAJE O PRÁVECH A UPOZORNĚNÍCH
§ 14
Údaje o vlastníkovi a jiném oprávněném
(1)  Datum narození fyzické osoby, které nebylo přiděleno rodné číslo splňující podmínky zákona o evidenci obyvatel, se eviduje ve tvaru RRMMDD, kde RR je poslední dvojčíslí letopočtu, MM měsíc a DD den.
(2)  Je-li vlastníkem nebo jiným oprávněným Česká republika, sídlo se neeviduje. O organizační složce státu se evidují obdobné údaje jako o právnické osobě.
(3)  Je-li vlastníkem nebo jiným oprávněným vyšší územní samosprávný celek nebo obec, eviduje se jako jeho sídlo adresa krajského či obecního úřadu.
(4)  Náleží-li majetek do podílového fondu, eviduje se označení podílového fondu, identifikační číslo podílového fondu, bylo-li mu přiděleno, a údaje o obhospodařující právnické osobě. Náleží-li majetek do podfondu investičního fondu, eviduje se označení podfondu, identifikační číslo podfondu, bylo-li mu přiděleno, a údaje o investičním fondu, o jehož podfond se jedná.
(5)  Je-li majetek ve svěřenském fondu, eviduje se název fondu, identifikační číslo svěřenského fondu, bylo-li mu přiděleno, a údaje o svěřenském správci. Obdobné údaje se evidují o zahraničním svěřenském fondu.
(6)  O zahraniční právnické osobě se eviduje název a adresa sídla; o organizační složce zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku se eviduje identifikační číslo osoby, její název a adresa jejího sídla.
(7)   O vlastníku nebo jiném oprávněném, kterým je cizí stát, se eviduje název státu a za pomlčkou název orgánu nebo osoby, které mají k nemovitostem právo odvozené od vlastnického práva, a adresa sídla tohoto orgánu nebo osoby. Není-li u cizího státu uveden orgán nebo osoba, které mají k nemovitosti právo odvozené od vlastnického práva, eviduje se jako sídlo vlastníka sídlo zastupitelského úřadu pro Českou republiku, pokud je zřízen. Identifikační číslo osoby se u cizího státu eviduje pouze v případě, že mu bylo v České republice přiděleno.
(8)   O vlastníku nebo jiném oprávněném, kterým je fyzická osoba, se na základě jeho požadavku eviduje údaj o akademickém titulu, vědecké hodnosti a označení akademického pracovníka vysoké školy titulem docent nebo profesor (dále jen „titul”).
§ 15
Údaje o vlastnickém právu
(1)  U vlastnického práva a odvozeného práva se evidují
a)  označení práva,
b)  údaje o vlastníku,
c)  spoluvlastnický podíl, popřípadě podíl, v jakém oprávněný z odvozeného práva toto právo vykonává,
d)  údaje o nemovitosti, která je předmětem práva,
e)  údaj o tom, že k užívání nemovitosti, která je předmětem práva, slouží nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví, a
f)  údaj o uložení dohody spoluvlastníků o správě nemovitosti do sbírky listin.
(2)  U majetku ve svěřenském fondu se evidují
a)  text „svěřenský správce”,
b)  údaje o svěřenském správci,
c)  označení svěřenského fondu,
d)  údaj o době trvání svěřenského fondu,
e)  spoluvlastnický podíl,
f)  údaje o nemovitosti, která náleží do majetku svěřenského fondu,
g)  údaj o tom, že k užívání nemovitosti, která náleží do majetku svěřenského fondu, slouží nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví, a
h)  údaj o uložení dohody spoluvlastníků o správě nemovitosti do sbírky listin.
 
(3)  U bytového spoluvlastnictví podle občanského zákoníku se evidují
a)  údaje o vlastnících jednotek,
b)  celkový spoluvlastnický podíl každého vlastníka jednotek na společných částech nemovitosti,
c)  podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru uvedená v listině, která je podkladem pro zápis jednotky do katastru, pokud je v ní tento údaj obsažen; u souboru bytů a nebytových prostorů se eviduje souhrnná výměra za tento soubor,*)
d)  údaje o nemovitosti, ve které jsou jednotky vymezeny,
e)  údaj o tom, že k užívání jednotky slouží nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví, a
f)  údaj o uložení úplného znění prohlášení do sbírky listin.
(4)  U vlastnictví jednotek podle zákona o vlastnictví bytů se evidují
a)  údaje o vlastnících jednotek,
b)  celkový spoluvlastnický podíl každého vlastníka jednotek na společných částech domu, případně pozemku,
c)  podlahová plocha jednotky uvedená v listině, která je podkladem pro zápis jednotky do katastru, pokud je v ní tento údaj obsažen,*)
d)  údaje o domu, ve kterém jsou jednotky vymezeny,
e)  údaj o tom, že k užívání jednotky slouží nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví, a
f)  údaje o funkčně souvisejících pozemcích, na které se vztahuje § 21 zákona o vlastnictví bytů, a vedlejších stavbách, které tvoří společné části domu, a
g)  údaj o uložení úplného znění prohlášení do sbírky listin.
(5)  U přídatného spoluvlastnictví se evidují údaje podle odstavce 1, přitom namísto údajů o spoluvlastnících se evidují údaje o nemovitostech, k jejichž užívání věc v přídatném spoluvlastnictví slouží. Spoluvlastnický podíl na nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví se eviduje zvlášť pro každou nemovitost, k jejímuž užívání věc v přídatném spoluvlastnictví slouží.
§ 16
Údaje o věcném břemeni
(1)  U věcného břemene se evidují
a)  obsah práva jeho stručným popisem,
b)  údaje o zatížené nemovitosti včetně údajů o geometrickém plánu, kterým byl vymezen rozsah věcného břemene, pokud bylo věcné břemeno zřízeno k části pozemku,
c)  údaje o povinném v případě, kdy se věcné břemeno vztahuje pouze ke spoluvlastnickému podílu na nemovitosti,
d)  údaje o panující nemovitosti nebo údaje o oprávněné osobě, je-li věcné břemeno zřízeno ve prospěch osoby, a
e)  poslední den doby, na kterou bylo věcné břemeno sjednáno, pokud bylo sjednáno na omezenou dobu.
(2)  Věcné břemeno ve prospěch nemovitosti panující se v katastru eviduje jak u nemovitosti panující, tak u nemovitosti zatížené.
(3)  Věcné břemeno ve prospěch osoby se eviduje pouze u nemovitosti zatížené.
(4)  Věcné břemeno ve prospěch nemovitosti panující, která není předmětem evidování v katastru, se eviduje pouze u nemovitosti zatížené.
(5)  Věcné břemeno zatěžující nemovitost, která není předmětem evidování v katastru, se eviduje pouze u nemovitosti panující.
(6)  U budoucího výměnku se evidují obdobné údaje jako u věcného břemene.
§ 17
Údaje o zástavním právu
(1)  U zástavního práva se evidují
a)  údaje o zatížené nemovitosti,
b)  výše zajištěného dluhu, popřípadě podíl věřitele na pohledávce vyjádřený zlomkem, procentem nebo výší části dluhu,
c)  údaje o věřiteli,
d)  údaje o vlastníkovi spoluvlastnického podílu, který je zástavním právem zatížen, v případě, kdy se zástavní právo vztahuje pouze ke spoluvlastnickému podílu na nemovitosti,
e)  poslední den doby, na kterou bylo právo sjednáno, pokud bylo sjednáno na omezenou dobu.
(2)  U budoucího zástavního práva se evidují údaje podle odstavce 1 a údaj o zástavním dlužníku.
(3)  U uvolněného zástavního práva se evidují údaje podle odstavce 1 s výjimkou údaje podle písmena c) a poznámka o uvolnění zástavního práva.
(4)  Namísto výše dluhu se eviduje u
a)  budoucího dluhu výše jistiny, do které se zajištění poskytuje,
b)  dluhů určitého druhu, které budou vznikat dlužníkovi vůči zástavnímu věřiteli v určité době,
1.  výše jistiny, do které se zajištění poskytuje,
2.  druh dluhů stručným popisem nebo odkazem na listinu a
3.  doba, po kterou mohou vznikat, aby se na ně vztahovalo zajištění,
c)  různých dluhů z téhož právního důvodu
1.  výše jistiny, do které se zajištění poskytuje, a
2.  právní důvod dluhů.
(5)  Jde-li o zajištění nepeněžité pohledávky, zapíše se i tato skutečnost do katastru. Pokud nepeněžitá pohledávka nebyla oceněna, výše jistiny se neuvede.
(6)  Má-li být nové zástavní právo zapsáno v pořadí již zapsaného zástavního práva pod podmínkou, že do roku po zápisu nového zástavního práva bude staré zástavní právo vymazáno, zapíše se i tato podmínka včetně data, do kterého musí být výmaz starého zástavního práva proveden.
(7)  U podzástavního práva se evidují obdobné údaje jako u zástavního práva.
§ 18
Údaje o ostatních věcných právech, nájmu a pachtu
(1)  U předkupního práva, výhrady vlastnického práva, výhrady práva zpětné koupě, výhrady práva lepšího kupce s rozvazovací podmínkou, výhrady práva lepšího kupce s odkládací podmínkou, ujednání o koupi na zkoušku s odkládací podmínkou a zákazu zcizení nebo zatížení se evidují
a)  údaje o zatížené nemovitosti,
b)  údaje o oprávněném,
c)  údaje o povinném v případě, kdy se právo vztahuje pouze ke spoluvlastnickému podílu na nemovitosti,
d)  poslední den doby, na kterou bylo právo sjednáno, pokud bylo sjednáno na omezenou dobu, nebo na kterou je zákonem omezeno; nelze-li poslední den doby určit, eviduje se délka doby a způsob stanovení jejího počátku nebo jiný způsob jejího určení, a
e)  údaj o tom, že předkupní právo nebo výhrada práva zpětné koupě je zcizitelné, pokud bylo jako zcizitelné ujednáno.
(2)  U výhrady práva zpětného prodeje a ujednání o koupi na zkoušku s rozvazovací podmínkou se evidují
a)  údaje o nemovitosti, ke které se právo vztahuje,
b)  údaje o oprávněném v případě, kdy se právo vztahuje pouze ke spoluvlastnickému podílu na nemovitosti,
c)  údaje o povinném a
d)  poslední den doby, na kterou bylo právo sjednáno, pokud bylo sjednáno na omezenou dobu, nebo na kterou je zákonem omezeno; nelze-li poslední den doby určit, eviduje se délka doby a způsob stanovení jejího počátku nebo jiný způsob jejího určení.
(3)  U vzdání se práva na náhradu škody na pozemku se evidují
a)  údaje o zatíženém pozemku,
b)  údaje o oprávněném a
c)  poslední den doby, na kterou je vzdání se práva na náhradu škody omezeno, pokud bylo sjednáno na omezenou dobu.
(4)  U nájmu a pachtu se evidují
a)  údaje o zatížené nemovitosti,
b)  údaje o nájemci nebo pachtýři a
c)  poslední den doby, na kterou byl nájem nebo pacht sjednán, pokud byl sjednán na omezenou dobu.
§ 19
Údaje o pořadí
(1)  U věcných práv k věci cizí se eviduje údaj o pořadí práva. Jako údaj o pořadí se eviduje doba, která je podle jiného právního předpisu1) rozhodná pro pořadí, a to jako datum a čas s přesností na minuty.
(2)  Bylo-li pro věcné právo k věci cizí vyhrazeno přednostní pořadí, eviduje se jako údaj o jeho pořadí doba rozhodná pro pořadí věcného práva, vůči kterému bylo přednostní pořadí vyhrazeno, spolu s údajem o přednostním pořadí před právem, vůči kterému bylo přednostní pořadí vyhrazeno, a označením tohoto práva. Má-li být věcné právo k věci cizí zapsáno ve vyhrazeném přednostním pořadí, je k zápisu třeba doložit souhlas vlastníka; souhlas může být udělen ve smlouvě, kterou je věcné právo k věci cizí zřizováno, na samostatné listině nebo podáním žádosti o zápis práva ze strany vlastníka.
(3)  Bylo-li věcné právo k věci cizí zřízeno na základě přednostního práva zapsaného v katastru, eviduje se jako údaj o pořadí tohoto věcného práva doba, kdy bylo požádáno o zápis poznámky o přednostním právu, na jehož základě bylo zřízeno.
(4)  Vzniklo-li zástavní právo k rozestavěné budově zápisem do Rejstříku zástav nebo vzniklo-li zástavní právo k nemovitosti zastavením obchodního závodu (dále jen „závod”), ke kterému nemovitost náleží, eviduje se jako údaj o pořadí doba zápisu zástavního práva do Rejstříku zástav. Přibyla-li k již zastavenému závodu další nemovitost, eviduje se u ní jako údaj o pořadí zástavního práva vzniklého zastavením závodu doba vzniku vlastnického práva k této nemovitosti.
(5)  U zástavního práva, které je zapsáno pod podmínkou, že do roka po zápisu nového zástavního práva bude staré zástavní právo vymazáno, se jako údaj o pořadí eviduje doba rozhodná pro pořadí starého zástavního práva.
(6)  U zástavního práva, které vznikne tím, že zástavní dlužník nabude vlastnické právo k nemovitosti, ke které bylo zapsáno budoucí zástavní právo, se jako údaj o pořadí eviduje doba, kdy bylo požádáno o zápis budoucího zástavního práva.
(7)  U výměnku, který vznikne tím, že vlastník nemovitosti, který nechal pro sebe do katastru zapsat budoucí výměnek, převede nemovitost na jinou osobu, se jako údaj o pořadí eviduje doba, kdy bylo požádáno o zápis budoucího výměnku.
(8)  Lepší pořadí je vyjádřeno dřívějším datem a časem. V případě stejného data a času je lepší pořadí vyjádřeno údajem o přednostním pořadí.
§ 20
Údaje o poznámkách
(1)  U poznámky k nemovitosti se evidují
a)  předmět poznámky jeho stručným popisem,
b)  údaje o vlastníkovi spoluvlastnického podílu v případě, kdy se poznámka vztahuje pouze ke spoluvlastnickému podílu na nemovitosti,
c)  údaje o nemovitosti, jíž se poznámka týká, a
d)  údaje o oprávněné osobě, jde-li o poznámku zapisovanou o
1.  výhradě, že upevněný stroj nebo jiné upevněné zařízení není součástí nemovitosti,
2.  právu užívání nebo požívání, o němž se neprovádí zápis vkladem,
3.  přednostním právu ke zřízení věcného práva pro jinou osobu,
4.  závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh a
5.  závazku neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého.
(2)  U poznámky k osobě se evidují
a)  předmět poznámky jeho stručným popisem a
b)  údaje o osobě, jíž se poznámka týká.
§ 21
Údaje o upozorněních
(1)  V katastru se evidují upozornění na
a)  probíhající obnovu katastrálního operátu,
b)  probíhající řízení o opravě chyby v katastru nebo řízení o námitce,
c)  výzvu zapsanou v záznamu pro další řízení,
d)  podanou žalobu proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad,
e)  podané dovolání nebo ústavní stížnost proti rozhodnutí soudu o žalobě proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad,
f)  skutečnost, že jednotka vymezená podle občanského zákoníku je vymezena v souladu s povolením nebo kolaudací podle stavebního zákona,
g)  skutečnost, že probíhá řízení o pozůstalosti,
h)  související list vlastnictví,
i)  spornou hranici mezi pozemky,
j)  podanou žalobu o určení hranice mezi pozemky,
k)  závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástavního práva,
l)  podané dovolání nebo ústavní stížnost ve věci, o které se zapisuje poznámka spornosti nebo poznámka podle § 23 odst. 1 písm. o) katastrálního zákona,
m)  podanou žalobu proti rozhodnutí o opravě chyby nebo rozhodnutí o námitce proti obsahu obnoveného katastrálního operátu nebo podanou kasační stížnost ve věci opravy chyby nebo ve věci námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu,
n)  skutečnost, že pozemek se nachází v dobývacím prostoru, a
o)  další skutečnosti, pokud jiný právní předpis stanoví povinnost vyznačit je v katastru nebo jsou potřebné pro správu katastru.
(2)  U upozornění se v katastru eviduje předmět upozornění jeho stručným popisem, údaj o nemovitosti, popřípadě osobě, jíž se upozornění týká.
§ 22
Další údaje o právech a upozorněních
Při zápisu podle § 14 až 18, 20 a 21 se dále eviduje označení protokolu a pořadové číslo, pod kterým byl zápis do katastru v dané věci proveden. Při zápisu podle § 14 až 18, § 20 a § 21 odst. 1 písm. d) až g), písm. j) až m) a písm. o) se evidují také údaje o listině, která byla podkladem k zápisu; při zápisu na základě údajů převzatých z jiného informačního systému veřejné správy se údaje o listině, která byla podkladem k zápisu, neevidují. Při zápisu podle § 15 až 18 a 20 se k údajům o listině, která byla podkladem k zápisu, připojí údaje o datu provedení zápisu a datu právních účinků zápisu.
HLAVA III
LIST VLASTNICTVÍ
§ 23
(1)  List vlastnictví je evidenční jednotka, která se zakládá v rámci katastrálního území pro skupinu nemovitostí, ke kterým jsou evidovány shodné údaje o vlastnictví.
(2)  List vlastnictví se člení na části A, B, B1, C, D, E a F a obsahuje
a)  v části A slovní označení vlastnického práva a údaje o vlastníku nebo spoluvlastnících, nebo text „svěřenský správce”, údaje o svěřenském správci a označení svěřenského fondu, popřípadě slovní označení odvozeného práva a údaje o oprávněném z odvozeného práva, a dále spoluvlastnický podíl, popřípadě podíl, v jakém má oprávněný z odvozeného práva toto právo k nemovitostem uvedeným v části B,
b)  v části B údaje o nemovitostech, které jsou předmětem práv označených v části A, a případně plomby vyznačené písmenem „P” před označením nemovitosti,
c)  v části B1 práva založená služebností ve prospěch nemovitostí uvedených v části B, údaje o tom, že k užívání nemovitostí uvedených v části B slouží nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví, věcná práva ve prospěch vlastníka nemovitostí uvedených v části B a práva zapsaná podle dřívějších právních předpisů ve prospěch vlastníka nemovitostí uvedených v části B, včetně údajů o těmito právy dotčených nemovitostech, označení protokolu a pořadové číslo, pod kterým byl zápis v dané věci proveden, a údaje o listinách, které byly podkladem pro zápis,
d)  v části C věcná práva k věci cizí, která se zapisují do katastru, včetně věcných práv zřízených podle dřívějších právních předpisů, a která zatěžují nemovitosti uvedené v části B, včetně poznámek a upozornění, které se k těmto právům bezprostředně vážou, označení protokolu a pořadové číslo, pod kterým byl zápis v dané věci proveden, a údaje o listinách, které byly podkladem pro zápis,
e)  v části D
1.  omezení převodu nemovitostí podle § 58 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31. prosince 1991, a další omezení podle dřívějších právních předpisů,
2.  poznámky, které se vážou k osobě uvedené v části A nebo k nemovitosti uvedené v části B s výjimkou poznámek podle písmene d),
3.  údaj o době trvání svěřenského fondu,
4.  plomby,
5.  upozornění s výjimkou upozornění podle písmene d) a
6.  informaci o uložení dohody spoluvlastníků o správě nemovitosti,

včetně označení protokolu a pořadového čísla, pod kterým byl zápis v dané věci proveden, a údaje o listinách, které byly podkladem pro zápis, s výjimkou údajů převzatých z jiných informačních systémů veřejné správy,
 
 
 
 
 

f)  v části E údaje o listinách, které byly podkladem k zápisu vzniku nebo změny práva označeného v části A,
g)  v části F údaje pro daňové účely k pozemkům uvedeným v části B.
§ 23a
(1)  Pro bytové spoluvlastnictví se zakládá samostatný list vlastnictví pro všechny spoluvlastníky nemovitosti s vymezenými jednotkami (dále jen „list vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví”) a současně se zakládají samostatné listy vlastnictví pro každou skupinu jednotek vymezených v téže nemovitosti, ke které jsou evidovány shodné údaje o vlastnictví (dále jen „list vlastnictví pro vlastnictví jednotky”).
(2)  Údaje o věcných právech k věci cizí, oprávnění z věcných práv, poznámky a další údaje vztahující se k jednotlivým jednotkám jsou uvedeny pouze na listech vlastnictví pro vlastnictví jednotky.
(3)  Údaje o věcném břemeni váznoucím na nemovitosti, která je v bytovém spoluvlastnictví nebo je společnou částí nemovitosti, a údaje o oprávnění z věcného břemene zřízeného ve prospěch této nemovitosti jsou uvedeny pouze na listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví, pokud je realizace práv spojena výhradně s užitnou hodnotou této nemovitosti.
(4)  Údaje o věcných právech k nemovitosti, která je v bytovém spoluvlastnictví nebo je společnou částí nemovitosti, zřízených před vznikem tohoto spoluvlastnictví, jsou uvedeny pouze na listech vlastnictví pro vlastnictví jednotky, s výjimkou věcných břemen podle odstavce 3.
(5)  V části D listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví je vedena informace
a)  o listině, která byla podkladem k zápisu jednotek,
b)  o uložení úplného znění prohlášení vlastníka domu ve sbírce listin a
c)  o tom, zda již byl katastrálnímu úřadu doložen vznik společenství vlastníků jednotek, nebo o tom, do kterého dne má být pro vkladové řízení o převodu jednotky vznik společenství vlastníků jednotek katastrálnímu úřadu doložen.
(6)  Pro vlastnictví jednotek podle zákona o vlastnictví bytů se použijí odstavce 1 až 5 obdobně.
HLAVA IV
CENOVÉ ÚDAJE A ÚDAJE PRO DAŇOVÉ ÚČELY
§ 24
(1)  Cenový údaj je údaj o dosažené kupní ceně nemovitosti nebo skupiny nemovitostí.
(2)  Cenový údaj se vede pro skupinu nemovitostí, které byly nabyty
a)  na základě téže kupní smlouvy, nebo
b)  společně za jednu cenu podle ustanovení o výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí, ve veřejné dražbě podle zákona o veřejných dražbách, v dražbě provedené soudním exekutorem podle exekučního řádu nebo správcem daně podle daňového řádu.
(3)  Je-li cenový údaj v listině uveden v cizí měně, vede se v této cizí měně.
(4)  Cenový údaj se nevede, pokud je v listině vyjádřen jiným způsobem než konkrétní částkou v penězích nebo pokud jsou části kupní ceny uvedeny v různých měnách.
(5)  Cenový údaj se eviduje ve výši uvedené v listině k okamžiku zahájení vkladového řízení a dodatečně se neaktualizuje.
(6)  V katastru se cenový údaj vede bez daně z přidané hodnoty, lze-li z obsahu listiny tento údaj jednoduše určit.
(7)   Pro daňové účely se v souboru popisných informací evidují
a)  u parcel zemědělských pozemků s vyznačenou příslušností k vlastníku údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách, popřípadě další údaje stanovené jiným právním předpisem,
b)  u ostatních nemovitostí údaje stanovené jiným právním předpisem.
ČÁST ČTVRTÁ
ČINNOST PŘI SPRÁVĚ A OBNOVĚ
KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
HLAVA I
ČINNOST PŘI SPRÁVĚ KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
Díl 1
Změny obsahu katastru
§ 25
(1)  Změnou obsahu katastru je nahrazení, zrušení nebo doplnění údaje katastru. Katastrální úřad vede protokoly, do kterých průběžně zaznamenává údaje o činnostech při zápisech změn do katastrálního operátu.
(2)  Geometrický plán, který je součástí listiny, je podkladem pro zápis změny, pokud jeho obsah je v souladu s údaji katastru nebo pokud je z technického hlediska způsobilý k zápisu. Za nesoulad s údaji katastru se nepovažuje takový rozdíl mezi údaji katastru a geometrického plánu, který nebrání zápisu změny, nebo jej lze dodatečně odstranit ztotožněním pozemků podle stavu ke dni potvrzení geometrického plánu s pozemky podle stavu ke dni zápisu změny, pokud lze takové ztotožnění provést.
(3)  Za nesoulad s údaji katastru se rovněž nepovažuje, jsou-li v listině pozemky označeny parcelními čísly podle stavu ke dni uzavření smlouvy, ke dni vydání rozhodnutí nebo ke dni vyhotovení jiné listiny, pokud jsou v návrhu na zápis pozemky označeny podle stavu katastru ke dni podání návrhu na zápis a pokud lze pozemky uvedené v listině, na jejímž podkladě má být proveden zápis, ztotožnit s pozemky evidovanými v katastru k okamžiku, kdy návrh na zápis došel katastrálnímu úřadu. Obdobně se postupuje i v případě listin určených k zápisu, ke kterým se podle katastrálního zákona a této vyhlášky návrh na zápis nepředkládá.
Díl 2
Změny údajů o právech a upozorněních
§ 26
Vklad práv k nemovitostem
(1)  Katastrální úřad vede protokol o vkladech, ve kterém zaznamenává došlé návrhy na vklad, průběh a výsledek vkladového řízení.
(2)  Po provedení vkladu katastrální úřad odstraní plombu. Katastrální úřad odstraní plombu rovněž po nabytí právní moci rozhodnutí o zastavení vkladového řízení. Byl-li návrh na vklad zamítnut, odstraní katastrální úřad plombu po marném uplynutí lhůty pro podání žaloby nebo po doručení pravomocného rozhodnutí soudu, kterým byla žaloba zamítnuta, odmítnuta nebo bylo řízení o žalobě zastaveno. Bylo-li pravomocné rozhodnutí soudu o povolení nebo zamítnutí vkladu pravomocně zrušeno na základě dovolání nebo ústavní stížnosti, vyznačí katastrální úřad plombu nejpozději následující pracovní den poté, co mu bylo pravomocné rozhodnutí o dovolání nebo ústavní stížnosti doručeno.
(3)  Ve vyrozumění o provedeném vkladu katastrální úřad uvede
a)  název katastrálního úřadu,
b)  název, adresu a kontaktní údaje katastrálního pracoviště,
c)  text „Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí”,
d)  spisovou značku řízení,
e)  datum vydání rozhodnutí katastrálního úřadu nebo údaj o tom, že vklad byl povolen soudem, údaj o okamžiku právních účinků vkladu, údaj o datu provedení vkladu, označení listiny, na základě které byl vklad proveden, a
f)  výpis provedených změn, který obsahuje změnou dotčené údaje výpisu z katastru před vkladem a po vkladu s rozlišením vymazaných a nových údajů.
§ 27
Záznam odvozených práv k nemovitostem
(1)  Návrhy na záznam a související úkony katastrálního úřadu se zaznamenávají v protokolu o záznamech, poznámkách a dalších zápisech (dále jen „protokol o záznamech”).
(2)  V případě, že odvozené právo vzniká spolu s vlastnickým právem státu nebo územního samosprávného celku a předložená listina dokládá společný vznik obou těchto práv, provede se zápis odvozeného práva v rámci vkladu vlastnického práva.
(3)  V případě zániku vlastnického práva státu nebo územního samosprávného celku, od něhož je odvozeno další právo, se provede výmaz odvozeného práva v rámci vkladu, kterým je zapisován zánik příslušného vlastnického práva, a to pouze na základě listiny, na jejímž základě je prováděn výmaz vlastnického práva, od něhož je toto právo odvozeno.
(4)  Zjistí-li katastrální úřad, že listina podle odstavce 1 je způsobilá k provedení záznamu pouze ve vztahu k některým nemovitostem, provede záznam pouze v tomto rozsahu. O tom, v jakém rozsahu byl záznam proveden, pořídí katastrální úřad úřední záznam, který založí spolu s listinou do sbírky listin. Zároveň o této skutečnosti vyrozumí toho, kdo listinu předložil, a svůj postup odůvodní.
(5)  Po provedení záznamu katastrální úřad odstraní plombu. Katastrální úřad odstraní plombu rovněž bezodkladně po vrácení listiny nezpůsobilé k provedení záznamu.
§ 28
Poznámky
(1)  Návrhy na zápis nebo výmaz poznámky (dále jen „zápis poznámky”) a listiny určené k zápisu poznámky se zaznamenávají v protokolu o záznamech.
(2)  Katastrální úřad zkoumá, zda jsou listiny podle odstavce 1 bez chyb v psaní a počtech a bez jiných zřejmých nesprávností, zda obsah těchto listin odůvodňuje navrhovaný zápis poznámky a zda nemovitosti v nich uvedené jsou označeny podle katastrálního zákona. Je-li návrh na zápis poznámky doložen listinou, která odůvodňuje zápis jiné poznámky, než jaká má být zapsána podle návrhu, vyzve katastrální úřad navrhovatele k odstranění tohoto rozporu; přitom navrhovatele poučí o tom, jaká poznámka a z jakých důvodů může být na základě doložené listiny zapsána. Pokud žadatel neodstraní rozpor ve lhůtě stanovené katastrálním úřadem, katastrální úřad postupuje podle § 21 odst. 2 části věty za středníkem katastrálního zákona. Pokud v případě poznámky zapisované na základě podané žaloby předloží listinu pro její zápis katastrálnímu úřadu soud, zapíše katastrální úřad takovou poznámku, která odpovídá předložené listině.
(3)  Při zápisu poznámky na základě soukromé listiny katastrální úřad rovněž zkoumá, zda navrhovaný zápis poznámky navazuje na dosavadní zápisy v katastru a zda byla prokázána pravost podpisu podle části páté.
(4)  Při zápisu poznámky spornosti zápisu podle § 24 odst. 1 věty první nebo druhé katastrálního zákona katastrální úřad rovněž zkoumá, zda navrhovaný zápis poznámky navazuje na dosavadní zápisy v katastru, zda o zápis žádá osoba k tomu oprávněná podle § 985 nebo 986 občanského zákoníku a zda bylo prokázáno podání žaloby v případech, kdy je to podmínkou zápisu poznámky. Při zápisu poznámky spornosti zápisu podle § 24 odst. 1 věty druhé katastrálního zákona v případě, kdy žádost o zápis poznámky není doložena podanou žalobou, katastrální úřad rovněž zkoumá pravost podpisu žadatele podle části páté. To neplatí, pokud je žádost o zápis poznámky učiněna prostřednictvím datové schránky.
(5)  Při zápisu poznámek podle § 23 odst. 1 písm. o) nebo q) katastrálního zákona katastrální úřad rovněž zkoumá, zda navrhovaný zápis poznámky navazuje na dosavadní zápisy v katastru a zda bylo prokázáno podání žaloby.
(6)  V případě, kdy je podkladem pro zápis poznámky veřejná listina, která nenavazuje na dosavadní zápisy v katastru, katastrální úřad o zápisu poznámky vyrozumí vlastníka nemovitosti.
(7)   K výmazu poznámky na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci je nutné doložit nabytí právní moci rozhodnutí, pokud z jiného právního předpisu neplyne, že účinky rozhodnutí nastaly dříve.
(8)   Po zápisu poznámky katastrální úřad odstraní plombu. Katastrální úřad odstraní plombu rovněž bezodkladně po vrácení listiny nezpůsobilé k zápisu poznámky.
§ 29
Upozornění
Při zápisu nebo výmazu upozornění se § 28 použije přiměřeně.
Díl 3
Změny jiných údajů katastru
§ 30
(1)  Katastrální úřad zaznamenává činnosti při změně jiných údajů katastru v protokolu o záznamech.
(2)  Katastrální úřad zkoumá, zda listiny předložené k zápisu změn jiných údajů katastru jsou bez chyb v psaní a počtech a bez jiných zřejmých nesprávností a zda nemovitosti v nich uvedené jsou označeny podle katastrálního zákona. V případě rozhodnutí orgánů veřejné moci je nutné doložit nabytí právní moci rozhodnutí.
(3)  V případě, kdy se změna jiných údajů katastru vyplývající z rozhodnutí vydaného příslušným orgánem veřejné moci podle jiného právního předpisu dotýká většího počtu vlastníků, postačuje, je-li ohlášení změny učiněno kteroukoliv z dotčených osob v postavení vlastníka. Obdobně se postupuje v případě, kdy je ohlášení doloženo listinou, vztahující se na všechny vlastníky, kterých se ohlašovaná změna dotýká.
(4)  Změna údajů katastru, které vypovídají o fyzickém stavu nemovitosti, se v katastru provede na základě příslušných listin, pokud jich je podle jiných právních předpisů ke změně fyzického stavu nemovitosti potřeba, až po uskutečnění této změny. Pokud skutečnost, že změna fyzického stavu nemovitosti již byla uskutečněna, nevyplývá z předložených listin, lze ji doložit prohlášením vlastníka s úředně ověřeným podpisem.
(5)  Spočívá-li změna jiných údajů katastru ve výmazu budovy nebo vodního díla, vymaže katastrální úřad veškeré údaje evidované o budově nebo vodním díle, a to i v případě, že by jinak byl k jejich výmazu nezbytný návrh.
Změny katastrálního území
§ 31
(1)  Katastrální úřad vede protokol, do kterého zaznamenává došlé návrhy na schválení změny hranice katastrálního území, postup a výsledek řízení o schválení změny hranice katastrálního území.
(2)  Ke změně hranice katastrálního území, která není shodná s hranicí obce nebo městského obvodu nebo městské části statutárního města, dochází
a)  sloučením více katastrálních území v jedno katastrální území,
b)  oddělením části jednoho katastrálního území a připojením této části k jinému katastrálnímu území,
c)  vytvořením nového katastrálního území,
d)  nahrazením pohyblivé hranice pevnou hranicí.
(3)  Ke změně hranice katastrálního území podle odstavce 2 písm. b) může dojít jen v případě, že dosavadní hranice katastrálního území dělí nemovitost, která je předmětem evidence v katastru, nebo v důsledku změny uspořádání pozemků na základě provedených pozemkových úprav. Ke změně hranice katastrálního území podle odstavce 2 písm. c) může dojít jen v případě, že je to nezbytné pro správu katastru nebo z jiných závažných důvodů, například při vzniku nové obce.
§ 32
(1)  Pokud je hranice katastrálního území shodná s hranicí obce, změní se v důsledku změny hranice obce i hranice katastrálního území.
(2)  Mapovým podkladem při změně průběhu hranice obce a s ní související změně hranice katastrálního území je kopie katastrální mapy, na níž se vyznačí navrhovaná změněná hranice černou čárou o tloušťce 1 mm. Číselným podkladem je výkaz o celkových výměrách katastrálních území dotčených obcí před změnou a po navrhované změně. Katastrální úřad projedná s obcemi průběh navrhované hranice z hlediska správy katastru.
§ 33
Společně s rozhodnutím, kterým se schvaluje změna hranice katastrálního území, zašle katastrální úřad vlastníkům, jejichž nemovitosti byly změnou dotčeny, srovnávací sestavení přečíslovaných parcel.
§ 34
(1)  Schválení názvu katastrálního území oznámí Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „Úřad”) příslušnému katastrálnímu úřadu, zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu a obci, v níž katastrální území leží.
(2)  Změny názvů katastrálních území provedené v katastru zveřejňuje Úřad na svých internetových stránkách.
(3)  Změnu údajů podle § 9 odst. 1 písm. c) a d) v rámci celé České republiky zapisuje do katastru Úřad jako správce číselníků informačního systému katastru nemovitostí podle podkladů ústředních orgánů státní správy, které tyto údaje spravují.
§ 35
Změny údajů o geometrickém a polohovém určení
(1)  Změnu geometrického a polohového určení v důsledku vytyčení nebo zpřesnění hranice pozemků lze provést pouze v mezích přesnosti dosavadního geometrického a polohového určení, přitom průběh zpřesněné hranice musí pohledově odpovídat jejímu zobrazení v katastrální mapě.
(2)  Listinou dokládající shodu vlastníků na průběhu hranice pozemků je zejména souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranice pozemků s náležitostmi obdobnými souhlasnému prohlášení podle § 66 odst. 2 písm. a) až c), které dále obsahuje popis průběhu vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemku čísly bodů podle geometrického plánu, a uvedení skutečnosti, že hranice nebyly osobami, které prohlášení činí, měněny, nejsou sporné a že je jejich vůlí, aby tak, jak byly zaměřeny, byly evidovány v katastru. V případě pozemku, který je společnou částí nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví nebo tvoří funkční celek s domem s vymezenými jednotkami podle zákona o vlastnictví bytů, je shoda vlastníků na průběhu hranice tohoto pozemku považována za doloženou i v případě, kdy existenci takové shody v listině podpisem potvrdí osoba odpovědná za správu domu a pozemku.
(3)  Podpisy na souhlasném prohlášení musí být úředně ověřeny; to neplatí, pokud úředně oprávněný zeměměřický inženýr (dále jen „ověřovatel”), který geometrický plán ověřil, na tomto prohlášení písemně potvrdil, že vlastníci dotčených pozemků, jejichž totožnost zjistil, před ním souhlasné prohlášení podepsali. V potvrzení o zjištění totožnosti ověřovatel uvede druh a číslo průkazu totožnosti, na jehož základě byla totožnost zjištěna. Průkazem totožnosti se pro tyto účely rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo, popřípadě místo trvalého pobytu nebo bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
(4)  Jde-li o hranici mezi pozemky téhož vlastníka, katastrální úřad do katastru zapíše zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněnou výměru parcely na základě jeho ohlášení s náležitostmi obdobnými souhlasnému prohlášení.
(5)  Zpřesněné geometrické a polohové určení se do katastru zapíše i bez ohlášení vlastníka, a to na základě původního výsledku zeměměřické činnosti, ze kterého lze polohu lomových bodů určit s přesností vyšší, než je platné geometrické a polohové určení podle katastru. Bez samostatného ohlášení se zapíše do katastru zpřesnění dosavadní hranice v souvislosti s rozdělením pozemku, a to v rozsahu bodu vloženého do dosavadní hranice, ze kterého při dělení pozemku vychází nová hranice.
(6)  Zpřesněním geometrického a polohového určení pozemku dochází zároveň ke zpřesnění geometrického a polohového určení rozsahu věcného břemene k části změnou dotčených pozemků, pokud byl rozsah vymezen určujícími mírami od hranice parcely.
(7)  Není přípustné slučovat parcely nebo části parcel, pokud jsou u parcel evidovány různé údaje o právech nebo o upozorněních. Sloučení parcel nebrání, jsou-li u parcel evidovány různé údaje o
a)  věcném břemeni, jehož rozsah byl vymezen v geometrickém plánu; je-li věcné břemeno evidováno k celé parcele, lze tuto parcelu nebo její část sloučit jen při současném vymezení dosavadního rozsahu věcného břemene v geometrickém plánu, pokud to povaha věcného břemene umožňuje,
b)  věcném břemeni, které bylo zřízeno pouze ke stavbě, jež se stala součástí pozemku,
c)  nájmu nebo pachtu,
d)  předkupním právu podle stavebního zákona na části pozemku,
e)  poznámce o výhradě, že upevněný stroj nebo jiné upevněné zařízení není součástí nemovitosti,
f)  poznámce o stavbě, která není součástí pozemku, nebo
g)  upozornění, pokud to nevylučuje povaha skutečnosti, na kterou je upozorňováno.
(8)  Je-li k rozdělení parcely, u které je zapsána poznámka o výhradě, že upevněný stroj nebo jiné upevněné zařízení není součástí nemovitosti, nebo poznámka o stavbě, která není součástí pozemku, doloženo potvrzení dotčených osob s úředně ověřenými podpisy o tom, na které oddělované části původní parcely se nachází objekt, který je důvodem pro zápis poznámky, eviduje se poznámka po rozdělení pouze u této části. Obdobně se postupuje v případě, kdy je propachtována nebo pronajata část pozemku.
§ 36
Označování parcel parcelními čísly
(1)  Nově vzniklé parcely se označují
a)  číslem ve tvaru zlomku, kde čitatelem je kmenové číslo původní parcely a jmenovatelem první vyšší dosud nepoužité číslo poddělení, nebo
b)  číslem následujícím za posledním použitým kmenovým parcelním číslem příslušné číselné řady.
(2)  Pokud by rozdělením parcely vznikalo víc než 999 poddělení, může katastrální úřad provést na dotčené části katastrálního území přečíslování parcel nebo označit parcely kmenovými čísly navazujícími na poslední použité číslo.
(3)  Zanikne-li parcela, nesmí se jejím číslem v budoucnu označit jiná nově vzniklá parcela kromě přečíslování parcel v celém katastrálním území při obnově katastrálního operátu.
(4)  Při slučování parcel stejného druhu pozemku v obvodu vlastnictví jednoho vlastníka se ponechá číslo parcely s největší výměrou a ostatní parcelní čísla se zruší.
(5)  Nová parcela vytvářená z částí dosavadních parcel se zpravidla označí kmenovým číslem té parcely, jejíž část v nové parcele má největší výměru. Přitom se podle potřeby kmenové číslo poddělí podle odstavce 1.
(6)  Při oddělování části parcely pro jiného vlastníka se zpravidla ponechá zbytku parcely dosavadního vlastníka původní parcelní číslo, je-li již poddělené, nebo se poddělí číslem jedna, popřípadě jiným nejnižším dosud nepřiděleným číslem poddělení.
(7)  Při dělení parcely na více parcel bez změny vlastníka se zpravidla ponechá u největší nově vznikající parcely původní parcelní číslo, včetně jeho případného poddělení, nebo se poddělí číslem jedna, popřípadě jiným nejnižším dosud nepřiděleným číslem poddělení. Ostatní nově vzniklé parcely se označí kmenovým číslem původní parcely a navazujícím dosud nepoužitým poddělením.
(8)  Části dosavadních parcel, které jsou nebo mají být součástí nově vznikající parcely v důsledku zahájení rozsáhlejší změny v území, například nová komunikace, letiště, vodní plocha, skládka, dobývací prostor, a které nebudou v době zápisu změny pravděpodobně majetkoprávně vypořádány, se označí jako samostatné parcely kmenovým číslem navazujícím na poslední použité číslo a podděleními počínajícími číslem jedna.
(9)  Při samostatných číselných řadách pozemkových a stavebních parcel se nově vznikající stavební parcela oddělená z pozemkové parcely označí podle odstavce 1 písm. b). Číslo pozemkové parcely, z níž je stavební parcela oddělena, zůstane nezměněno, popřípadě se zruší, zaniká-li pozemková parcela. Pokud zrušením budovy v katastru ze stavební parcely vzniká pozemková parcela, označí se podle odstavce 1 písm. b).
(10)  Při změně hranice katastrálního území nesmí převodem parcel mezi katastrálními územími dojít k duplicitě parcelních čísel. Při přečíslování parcel se použijí parcelní čísla podle odstavce 1 písm. b).
(11)  Při doplnění celého pozemku dosud evidovaného zjednodušeným způsobem nebo jeho zbývající části do souboru geodetických informací se tomuto pozemku ponechá parcelní číslo parcely zjednodušené evidence, nevznikne-li duplicita v číslování parcel. V opačném případě nebo při jednotném číslování parcel se pozemek označí novým parcelním číslem podle odstavce 1.
(12)  Při změně označení parcel parcelními čísly katastrální úřad písemně vyrozumí vlastníky dotčených pozemků a oprávněné z věcných práv k věci cizí, pokud není změna číslování provedena na podkladě jejich jednání nebo v rámci obnovy katastrálního operátu; u bytového spoluvlastnictví katastrální úřad vyrozumí namísto vlastníků dotčených pozemků společenství vlastníků jednotek, pokud je zapsáno ve veřejném rejstříku.
(13)  Ve vztahu k jedné parcele mohou být evidovány údaje podle § 10 odst. 1 písm. h) nebo podle § 11 nejvýše o jedné budově nebo o jednom vodním díle.
§ 37
Změna výměry parcely
(1)  Ke změně výměry parcely dochází
a)  při změně hranice pozemku a při určení hranice pozemku soudem,
b)  při změně geometrického určení pozemku i při nezměněných hranicích pozemku,
c)  výpočtem s vyšším kódem způsobu určení výměry i při nezměněném geometrickém určení pozemku, nebo
d)  při opravě chyb zobrazení hranice parcely v katastrální mapě a chyb výpočtů výměr parcel.
(2)  Ke změně výměry podle odstavce 1 písm. b) a d) evidované v katastru nedochází, není-li při shodném kódu způsobu určení výměry překročena mezní odchylka, pokud nejde o obnovu katastrálního operátu novým mapováním nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav.
§ 37a
Označování jednotek čísly
(1)  Nově vymezené jednotky se označují číslem jednotky, které je tvořeno číslem popisným nebo číslem evidenčním budovy, ve které se jednotka nachází, podlomením a nejvýše čtyřmístným vlastním číslem jednotky podle listiny, která byla podkladem k zápisu. Nachází-li se jednotka v budově, které nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční, označuje se pouze vlastním číslem jednotky.
(2)  Není-li číslo jednotky v listině, která byla podkladem k zápisu, uvedeno podle odstavce 1, katastrální úřad jednotku pro účely evidence v katastru přečísluje způsobem podle odstavce 1 tak, aby výsledné číslování co nejvíce odpovídalo číslování podle listiny.
(3)  Dojde-li u budovy, ve které se nachází jednotka, k doplnění nebo změně čísla popisného nebo evidenčního, promítne katastrální úřad tuto skutečnost i do číslování jednotek.
§ 38
Změna údajů o typu a způsobu ochrany nemovitosti
(1)  Změna údajů o typu a způsobu ochrany nemovitosti se v katastru provádí podle písemných podkladů
a)  o zařazení nebo odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu a souhlasu nebo rozhodnutí orgánu ochrany zemědělského půdního fondu,
b)  o určení nebo odnětí pozemků k plnění funkcí lesa a rozhodnutí orgánu státní správy lesů,
c)  o ochraně přírodních léčebných lázní, přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodní minerální vody a jejich ochranných pásem a podle ohlášení Ministerstva zdravotnictví,
d)  o ochraně části přírody a krajiny a jejím ochranném pásmu a ohlášení příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny nebo odborné organizace ochrany přírody a krajiny, která vede ústřední seznam ochrany přírody,
e)  o ochraně památkově chráněné nemovitosti, památkové rezervace, památkové zóny a jejich ochranném pásmu a ohlášení odborné organizace státní památkové péče, která vede Ústřední seznam kulturních památek České republiky,
f)  o ochraně značky geodetického bodu a chráněného území geodetického bodu a ohlášení správce bodového pole; u chráněného území dále rozhodnutí příslušného orgánu,
g)  o chráněném ložiskovém území a ohlášení příslušného orgánu, který chráněné ložiskové území stanovil,
h)  o ochranném pásmu vodního zdroje a ohlášení příslušného vodoprávního úřadu,
i)  o ochranném pásmu vodního díla a ohlášení příslušného vodoprávního úřadu.
(2)  Podkladem podle odstavce 1 je listina, která obsahuje seznam chráněných nemovitostí označených údaji podle katastru a typ a způsob ochrany nemovitosti podle bodu 7 přílohy k této vyhlášce. Seznam je členěn podle obcí a katastrálních území. Jestliže jsou stejným způsobem ochrany nemovitostí dotčeny všechny nemovitosti v katastrálním území, vyznačí se v listině tato skutečnost bez uvedení jednotlivých nemovitostí.
(3)  Nejsou-li hranice chráněného území nebo hranice ochranného pásma shodné s hranicemi parcel v katastrální mapě, je obsahem listiny podle odstavce 2 odkaz na číslo záznamu podrobného měření změn obsahujícího jejich geometrické a polohové určení, který je již založen v katastrálním operátu v dokumentaci výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací.
(4)  Změna údajů o typu a způsobu ochrany zemědělských pozemků se v katastru provádí také společně se změnou druhu pozemku na druh náležící mezi zemědělské pozemky, s výjimkou případu, kdy je tento pozemek určen k plnění funkcí lesa.
§ 39
Změny ostatních údajů o nemovitosti
Katastrální úřad z moci úřední provádí změny
a)  údajů o pozemku podle § 10 odst. 1 písm. a) až f), j), m), n) a o),
b)  údajů o budově podle § 11 odst. 1 písm. a) až c), l) a m),
c)  údajů o právu stavby podle § 12 písm. a), b), d), j) a e) a
d)  údajů o jednotce podle § 13 písm. a) a h).

§ 40
Změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném
(1)  Změna jména, popřípadě jmen, příjmení, rodného čísla a adresy místa pobytu fyzické osoby, která je v katastru vedena jako vlastník nebo jiný oprávněný, se v katastru provede
a)  převzetím ze základního registru obyvatel,
b)  na podkladě listiny při vkladu práva obsahující údaje o vlastníku nebo jiném oprávněném,
c)  na podkladě potvrzení matričního úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu nebo Ministerstva vnitra,
d)  na podkladě zjištění při obnově katastrálního operátu novým mapováním a zapsaných v soupisu nemovitostí a při obnově katastrálního operátu na základě výsledků pozemkových úprav,
e)  na podkladě ohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného, nebo
f)  na podkladě oznámení správního orgánu.
(2)  Před zápisem se ohlášené údaje o fyzické osobě porovnávají s údaji základního registru obyvatel. Údaje, které nejsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se porovnají s údaji agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců.
(3)  Změna jména, popřípadě jmen, příjmení, rodného čísla, popřípadě data narození, pokud rodné číslo nebylo přiděleno, a adresa bydliště v cizině fyzické osoby, která nemá trvalý pobyt ani povolení k pobytu na území České republiky, a která je v katastru vedena jako vlastník nebo jiný oprávněný, se v katastru provede podle odstavce 1. Pokud změnu nelze provést podle odstavce 1, protože osoba není vedena v registru obyvatel, nebo měnící se údaj není v tomto registru obsažen, provede se změna na podkladě listiny při vkladu práv obsahující údaje o vlastníku a jiném oprávněném, průkazu o povolení pobytu, potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie na území České republiky, nebo jiného dokladu prokazujícího změnu; změna bydliště v cizině u osoby, která nemá trvalý pobyt na území České republiky, se provede i jen na základě jejího ohlášení.
(4)  Změna názvu, identifikačního čísla a adresy sídla právnické osoby, organizační složky státu, městské části, městského obvodu a organizační složky právnické osoby, která je vedena jako vlastník nebo jiný oprávněný, se zapisuje do katastru
a)  převzetím ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,
b)  na podkladě listiny vyhotovené soudem, správním orgánem, exekutorem, notářem, pokud údaje v listině uvedené odpovídají údajům vedeným v příslušném rejstříku podle písmena a) zveřejněným způsobem umožňujícím dálkový přístup a ze zápisu v daném rejstříku vyplývá, že jde o tutéž osobu.
(5)  U správce daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění a okresní správy sociálního zabezpečení nebo Pražské správy sociálního zabezpečení, kteří se evidují v katastru jako zástavní věřitelé, se zapisuje změna údajů o
a)  názvu na základě změny zakladatelské nebo jiné obdobné listiny, popřípadě změny zákona, a
b)  adrese sídla pouze na základě jejich ohlášení.
(6)  Změna údaje o titulu fyzické osoby, která je v katastru vedena jako vlastník nebo jiný oprávněný, se v katastru provede na podkladě ohlášení této osoby. Za ohlášení se považuje, i pokud tato osoba uvede titul v návrhu na vklad jako navrhovatel.
§ 41
Změny údajů o bodu podrobného polohového bodového pole
(1)  Body podrobného polohového bodového pole do katastru zapisuje a vymazává katastrální úřad na návrh nebo i bez návrhu. Zápis bodu podrobného polohového bodového pole se provádí podle dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole.
(2)  Změnu čísla bodu, lokalizačních údajů o katastrálním území a obci a označení listu Státní mapy 1 : 5 000 zapisuje katastrální úřad z moci úřední.
(3)  Změnu souřadnic a výšky bodu, místopisného náčrtu, nárysu nebo detailu, popisu, způsobu stabilizace a určení bodu zapisuje katastrální úřad na podkladě dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole.
(4)  Poznámku zapisuje katastrální úřad na podkladě vlastního zjištění nebo oznámení odborně způsobilé osoby podle § 3 odst. 3 a 4 zeměměřického zákona (dále jen „odborně způsobilá osoba”).
§ 42
Změny místního a pomístního názvosloví
V katastru se změní
a)  název katastrálního území na podkladě rozhodnutí Úřadu o schválení názvu katastrálního území,
 
b)  název vodního toku a vodní plochy podle standardizovaného geografického názvosloví,
c)  pomístní jména pozemkových tratí na podkladě ohlášení obce; před zápisem se ohlášená jména porovnávají se standardizovaným geografickým názvoslovím.
Díl 4
§ 43
Revize katastru
(1)  Katastrální úřad vede protokol, do kterého průběžně zaznamenává činnosti při revizi katastru.
(2)  Vyhlášení revize katastru oznámí katastrální úřad nejpozději 2 měsíce před jejím zahájením obci, na jejímž území bude revize katastru prováděna. Současně určí územní a věcný rozsah, ve kterém bude revize prováděna.
(3)  Pokud je při revizi katastru nezbytná účast vlastníka, přizve jej katastrální úřad k revizi písemnou pozvánkou; jeho nepřítomnost však není provedení revize na překážku.
(4)  Předmětem revize katastru jsou
a)  hranice pozemků,
b)  obvody budov a vodních děl,
c)  druh pozemku, způsob využití pozemku,
d)  typ stavby a způsob využití stavby, pokud katastrální úřad při přípravě revize zjistí, že je třeba prověřit rozdíly mezi evidovanými údaji a skutečným stavem, a
e)  zápisy v záznamu pro další řízení z hlediska potřebnosti jejich dalšího evidování, sledování a řešení.
(5)  Podle potřeby se dále revidují i
a)  hranice katastrálního území,
b)  zhušťovací body, podrobné polohové a výškové bodové pole,
c)  další prvky polohopisu a
d)  místní názvy a pomístní jména.
(6)  Protokol o výsledku revize katastru obsahuje datum, rozsah a způsob provedené revize katastru, dále jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis zaměstnance pověřeného provedením revize a zástupce obce, který se revize katastru zúčastnil. Zjištěné změny a nesoulady se zaznamenávají v přílohách protokolu.
(7)  U změny vyžadující doložení příslušnou listinou se s vlastníkem projedná způsob odstranění zjištěného nesouladu v údajích katastru. V případě, že listina není při revizi doložena, vyznačí se do příloh protokolu o výsledku revize katastru také lhůta pro její předložení. Je-li to možné, vyžádá si katastrální úřad potvrzení příslušného orgánu veřejné moci podle § 39 písm. c) katastrálního zákona.
(8)  V příloze protokolu o výsledku revize katastru vlastník podpisem potvrdí, že byl seznámen se změnami, které budou na základě revize provedeny v katastru, případně že byl vyzván k předložení listin umožňujících zjištěné změny v katastru provést. Vlastník, který není revizi katastru přítomen, se písemně vyrozumí o změnách, které byly na základě revize provedeny v katastru, případně se písemně vyzve k předložení listin umožňujících zjištěné změny v katastru provést, a to včetně stanovení lhůty pro jejich předložení. V případě marného uplynutí lhůty pro předložení listin pro vyznačení změny v katastru se založí záznam pro další řízení.
(9)  Informace o neodstraněných nesouladech zveřejní Úřad na svých internetových stránkách.
Díl 5
Oprava chyby v katastrálním operátu
§ 44
(1)  Katastrální úřad vede protokol, do kterého průběžně zaznamenává činnosti při opravě chyby v katastrálním operátu.
(2)  Chybné údaje katastru, které vznikly zřejmým omylem při vedení a obnově katastru, a to geometrické a polohové určení, číslo parcely, údaj o právu, upozornění, druh pozemku, způsob ochrany nemovitosti, způsob využití nemovitosti, údaj o budově včetně údaje o její dočasnosti, údaj o jednotce, cenový údaj a údaj pro daňové účely katastrální úřad opraví na základě původního výsledku zeměměřické činnosti nebo listiny, která byla podkladem pro zápis tohoto údaje do katastru, a v případě chyby vzniklé zřejmým omylem při obnově katastrálního operátu i na základě výsledků zjišťování hranic.
(3)  Chybné geometrické a polohové určení, které vzniklo nepřesností při podrobném měření a zobrazení předmětu měření v katastrální mapě, nejde-li o případy podle odstavce 2, opraví katastrální úřad na základě
a)  výsledku zeměměřických činností, který je využíván pro vyznačení příslušného předmětu polohopisu do katastrální mapy, a
b)  písemného prohlášení vlastníků pozemků, že hranice pozemků nebyla jimi měněna, není sporná ani nebyla zpochybněna.

Podpisy na písemném prohlášení podle písmene b) musí být úředně ověřeny; to neplatí, pokud ověřovatel, který ověřil výsledek zeměměřické činnosti podle písmene a), na tomto prohlášení písemně potvrdil, že vlastníci dotčených pozemků, jejichž totožnost zjistil, před ním prohlášení podepsali. V potvrzení o zjištění totožnosti ověřovatel uvede druh a číslo průkazu totožnosti, na jehož základě byla totožnost zjištěna. Průkazem totožnosti se pro tyto účely rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo, popřípadě místo trvalého pobytu nebo bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
(4)  Opravou geometrického a polohového určení pozemku dochází zároveň k opravě geometrického a polohového určení rozsahu věcného břemene k části změnou dotčeného pozemku, pokud byl rozsah vymezen určujícími mírami od hranice parcely.
(5)  Chybné určení výměry parcely opraví katastrální úřad podle platného geometrického určení.
§ 45
(1)  Jiné nepřesnosti v údajích katastru, které nejsou uvedeny v § 44, například údaj o bodu podrobného bodového pole, místní název nebo pomístní jméno, kód kvality podrobného bodu, se nepovažují za chyby; správný údaj se po jeho zjištění zapíše z moci úřední.
(2)  Chyba v určení hranice pozemku, která je současně státní hranicí, se opraví na podkladě dokumentárního díla státní hranice.
HLAVA II
ČINNOST PŘI OBNOVĚ KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
Díl 1
Vedení protokolu při obnově katastrálního operátu
§ 46
Katastrální úřad vede protokol, do kterého průběžně zaznamenává činnosti při obnově katastrálního operátu.
Díl 2
Obnova katastrálního operátu novým mapováním
§ 47
Zahájení obnovy katastrálního operátu
(1)  Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním zveřejní katastrální úřad na úřední desce s předstihem nejméně 6 měsíců nebo, jde-li o obnovu v části katastrálního území, s předstihem nejméně 2 měsíců. Oznámení obsahuje i výzvu ke splnění povinností vlastníků a obce podle katastrálního zákona. Katastrální úřad zašle oznámení obci, na jejímž území bude katastrální operát obnovován, s žádostí o jeho zveřejnění, sousední obci, bude-li obnovou dotčena hranice této obce, Státnímu pozemkovému úřadu a osobám, které vlastní v daném území rozsáhlý nemovitý majetek, zejména dráhy, letiště, pozemní komunikace nebo lesy.
(2)  Datum zahájení obnovy katastrálního operátu oznámí katastrální úřad obci nejméně 30 dní předem a zveřejní ho na úřední desce.
Zjišťování hranic
§ 48
(1)  Složení komise pro zjišťování hranic projedná předseda komise s obcí, popřípadě podle místních podmínek s dalšími správními orgány, například orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, orgánem státní správy lesů nebo vodoprávním úřadem.
(2)  Ke zjišťování hranic přizve katastrální úřad vlastníky, jejichž nemovitosti leží v území, ve kterém bude provedena obnova katastrálního operátu novým mapováním, a rovněž vlastníky nemovitostí sousedících s tímto územím, popřípadě sousední obec, je-li předmětem zjišťování hranice obce. To neplatí, pokud se údaje přebírají z dosavadního katastrálního operátu. Písemná pozvánka vlastníka obsahuje
a)  místo a čas zjišťování hranic,
b)  upozornění, že k účasti při zjišťování hranic může vlastník zmocnit svého zástupce a že neúčast pozvaného vlastníka nebo jeho zástupce při jednání není na překážku využití výsledků zjišťování hranic,
c)  oznámení o oprávnění zaměstnanců pověřených zjišťováním hranic vstupovat a vjíždět na nemovitosti podle zákona o zeměměřictví a
d)  poučení o povinnostech vlastníka a případných sankcích podle katastrálního zákona a upozornění, že neoznačené hranice nebudou předmětem zaměření a budou do obnoveného katastrálního operátu doplněny podle dosavadního katastrálního operátu, popřípadě podle operátu dřívější pozemkové evidence, a
e)  upozornění, že obnovený katastrální operát bude v obci vyložen k veřejnému nahlédnutí.
(3)  Vlastníci jsou ke zjišťování hranic zváni písemnou pozvánkou doručenou nejméně týden předem. Tyto osoby jsou zvány tak, aby zjišťování hranic týkající se všech jejich nemovitostí v katastrálním území mohlo proběhnout v jeden den, ledaže by tomu bránily závažné důvody.
§ 49
(1)  Podkladem pro zjišťování hranic, které jsou obsahem katastru, je dosavadní katastrální operát a operáty dřívějších pozemkových evidencí. Na jejich podkladě se vyhotoví náčrty a k nim soupisy nemovitostí uspořádané podle čísel listů vlastnictví.
(2)  Předmětem zjišťování hranic jsou
a)  hranice pozemků,
b)  obvody budov a obvody vodních děl,
c)  hranice katastrálního území a hranice obce.
(3)  Komise při zjišťování hranic prověřuje i další údaje, které jsou obsahem katastru, a to
a)  údaje o vlastníku,
b)  druh a způsob využití pozemku,
c)  typ a způsob využití stavby,
d)  popisné číslo budovy nebo evidenční číslo budovy,
e)  místní názvy a pomístní jména.
§ 50
(1)  Při zjišťování hranic se vyšetřuje skutečný průběh hranice v terénu, který se porovnává s jejím zobrazením v katastrální mapě nebo v mapě dřívější pozemkové evidence. Průběh hranice se nevyšetřuje, pokud byl již dříve vyšetřen při obnově katastrálního operátu v sousedním katastrálním území nebo v sousední části téhož katastrálního území nebo jde o hranici na obvodu pozemkových úprav.
(2)  Lomové body vlastnické hranice označené trvalým způsobem, jejíž průběh v terénu odpovídá zobrazení v katastrální mapě nebo v mapě dřívější pozemkové evidence a vlastníci s ní souhlasí, se v terénu označí barvou. V případě, že lomové body takové hranice nejsou označeny trvalým způsobem a vlastníci se na průběhu hranice shodli, označí se tyto body dočasně, například červeně obarveným kolíkem. Označení těchto lomových bodů trvalým způsobem provedou vlastníci ve lhůtě uvedené v soupisu nemovitostí.
(3)  U trvale označené vlastnické hranice, jejíž průběh neodpovídá zobrazení v katastrální mapě nebo zobrazení pozemků evidovaných zjednodušeným způsobem v mapě dřívější pozemkové evidence, prověří komise příčinu tohoto stavu. Je-li příčinou chybné zobrazení hranice, vyznačí se v náčrtu zjišťování hranic její oprava a tato skutečnost se poznamená v soupisu nemovitostí. Není-li příčinou chybné zobrazení hranice, vyznačí se v náčrtu hranice dosud zobrazená v katastrální mapě a tato skutečnost se poznamená v soupisu nemovitostí.
(4)  Dojde-li k rozporu v tvrzení vlastníků o průběhu vlastnické hranice, komise poučí vlastníky o možnosti určení sporné hranice soudem.
(5)  Hranice pozemku, který se v katastru eviduje se způsobem využití vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném, se v terénu zjišťuje za účasti správce vodního toku, zástupce vodoprávního úřadu a přítomných vlastníků sousedních pozemků.
(6)  Při zjištění, že
a)  na pozemku se nachází hlavní budova nebo vodní dílo, jejichž obvod není zobrazen v katastrální mapě,
b)  obvod hlavní budovy na pozemku nebo obvod vodního díla neodpovídá zobrazení v katastrální mapě,
c)  typ a způsob využití stavby neodpovídá zápisu v katastru,
d)  hranice druhu pozemku nebo rozhraní způsobu využití pozemku neodpovídá zobrazení v katastrální mapě, nebo
e)  druh a způsob využití pozemku neodpovídá zápisu v katastru,

a vlastník předloží komisi listinu potřebnou pro zápis změny do katastru, nebo taková listina není pro zápis třeba, předseda komise sepíše s vlastníkem protokol o nesouladu, který je podkladem pro zápis změny do dosavadního katastrálního operátu.
(7)  Průběh hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku se v terénu nezjišťuje, do obnoveného souboru geodetických informací se doplní z údajů dosavadního katastrálního operátu, pokud to tyto údaje umožňují.
(8)  Při zjišťování hranic se projedná s obcemi a příslušnými vlastníky možnost nahrazení pohyblivé hranice katastrálního území nebo obce probíhající korytem vodního toku nebo pozemní komunikací pevnou hranicí.
§ 51
(1)  Změna hranice druhu pozemku, která v terénu vznikla v důsledku drobných pozvolných dlouhodobých posunů hranice v rámci zemědělského půdního fondu, se vyznačí v náčrtu zjišťování hranic podle skutečného stavu v terénu.
(2)  Zjištěné změny dalších údajů, popřípadě návrh na sloučení parcel, doložené příslušnou listinou nebo tuto listinu nevyžadující, se vyznačí do protokolu o nesouladu, v němž vlastníci potvrdí svým podpisem, že byli seznámeni s vyznačením této změny v katastru. Je-li to možné, vyžádá si komise potvrzení příslušných orgánů veřejné moci podle § 39 písm. c) katastrálního zákona.
(3)  Výsledky jednání komise s vlastníky při zjišťování hranice se zaznamenávají v náčrtu zjišťování hranic a v soupisu nemovitostí, ve kterém příslušní vlastníci potvrdí svým podpisem s uvedeným datem podpisu souhlas
a)  s průběhem a označením hranice podle zjištění v terénu, nebo se uvede důvod odmítnutí vlastníka takový souhlas vyjádřit,
b)  s převzetím dosavadní hranice z údajů katastru,
c)  se zobrazením zjištěných změn hranic v obnoveném souboru geodetických informací,
d)  s lhůtou k označení hranic trvalým způsobem a k předložení listin potřebných pro zápis zjištěných změn v katastru.
(4)  Změny vyšetřené a ve stanovené lhůtě nedoložené příslušnými listinami se zapíší do záznamu pro další řízení s uvedením projednaného způsobu odstranění nesouladů. Informace o nedoložených změnách zveřejní Úřad na svých internetových stránkách. Údaje, u kterých došlo v soupise ke změně, se přeškrtnou tak, aby původní údaj zůstal čitelný. Změny údajů v jednotlivých částech soupisu nemovitostí musí být podepsány vlastníky dotčených pozemků a předsedou komise. V případě, že vlastník s výsledky zjišťování hranic nesouhlasí, vyjádří svůj důvod nesouhlasu v soupisu nemovitostí s připojením podpisu a data podpisu. Pokud vlastník odmítne soupis nemovitostí podepsat, tato skutečnost se v něm poznamená.
(5)  O výsledku zjišťování hranic sepíše komise protokol, který obsahuje
a)  údaj o katastrálním území a období, ve kterém bylo provedeno zjišťování hranic,
b)  jména a příjmení předsedy a dalších členů komise,
c)  způsob vyhlášení zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním v obci,
d)  způsob zajištění účasti vlastníků při zjišťování hranic,
e)  odkaz na přílohy,
f)  datum sepsání protokolu s podpisy členů komise.
(6)  Přílohou protokolu jsou náčrty zjišťování hranic s přehledem jejich kladu, soupisy nemovitostí a seznam místních a pomístních názvů, dále doklady o doručení pozvání k účasti na zjišťování hranic, doklady o účasti zástupců vlastníků doložené plnou mocí apod.
Vyhotovení nového souboru geodetických informací a nového souboru popisných informací
§ 52
(1)  Při obnově katastrálního operátu novým mapováním může katastrální úřad provést přečíslování parcel.
(2)  Parcely se přečíslovávají v rámci katastrálního území. Při přečíslování se zpravidla parcely číslují průběžně v jedné číselné řadě bez rozlišení na stavební a pozemkové parcely. V případě potřeby lze přečíslovat pouze jednu z číselných řad parcel, popřípadě jen část katastrálního území.
(3)  S přečíslováním se započne v zastavěném území, kde se všechny parcely přečíslují v průběžném sledu, a dále mimo zastavěné území tak, aby čísla parcel na sebe s ohledem na vzájemnou polohu nemovitostí pokud možno vhodně navazovala.
(4)  Součástí obnoveného katastrálního operátu je srovnávací sestavení parcel s porovnáním parcel dosavadního a obnoveného katastrálního operátu, a to podle jednotlivých listů vlastnictví.
§ 53
Obnovený soubor geodetických informací se vyhotoví na podkladě
a)  výsledků zjišťování hranic,
b)  výsledků zeměměřických činností v polohovém bodovém poli a výsledků měření pro účely nového geometrického a polohového určení katastrálního území, pozemků, budov, vodních děl a dalších prvků polohopisu,
c)  výsledků dřívějších zeměměřických činností dokumentovaných v katastru, pokud vyhovují z hlediska přesnosti a pokud je jejich využití účelné,
d)  výsledků zeměměřických činností vyznačených v dosavadním souboru geodetických informací v průběhu obnovy katastrálního operátu novým mapováním,
e)  dosavadní katastrální mapy a mapy dřívějších pozemkových evidencí,
f)  přečíslování parcel, pokud bylo provedeno.
§ 54
Obnovený soubor popisných informací se vyhotoví na podkladě dosavadního souboru popisných informací, v němž jsou zapsány změny údajů katastru uvedené v protokolu o výsledku zjišťování hranic a změny údajů o parcelách, vyplývající z obnoveného souboru geodetických informací.
Díl 3
Obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací
§ 55
(1)  Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací (dále jen „obnova katastrálního operátu přepracováním”) se zveřejní nejméně 2 měsíce předem na úřední desce katastrálního úřadu. Oznámení zašle katastrální úřad územně příslušné obci s žádostí o jeho zveřejnění.
(2)  Při obnově katastrálního operátu přepracováním se provede
a)  částečná revize katastru v rozsahu alespoň podle § 43 odst. 5,
b)  doplnění pozemků dosud evidovaných zjednodušeným způsobem do obnovovaného souboru geodetických informací,
c)  oprava zjištěných chyb v katastru,
d)  porovnání souladu mezi souborem popisných a souborem geodetických informací.
(3)  Při obnově katastrálního operátu přepracováním lze přečíslovat parcely, pokud jejich číslování je nepřehledné nebo je poddělení některých kmenových čísel parcel příliš vysoké. Přečíslování parcel se dokumentuje ve srovnávacím sestavení parcel dosavadního katastrálního operátu včetně parcel zjednodušené evidence a obnoveného katastrálního operátu.
(4)  V souboru popisných informací se při obnově katastrálního operátu přepracováním při shodném kódu způsobu určení výměry ponechají dosavadní výměry v případě, že nejsou překročeny mezní odchylky, a v ostatních případech se zavedou výměry určené ze souřadnic lomových bodů v obnoveném katastrálním operátu.
Díl 4
Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav
§ 56
(1)  Katastrální úřad stanoví do 30 dnů po obdržení vyrozumění Státního pozemkového úřadu o zahájení řízení o pozemkových úpravách podmínky a způsob zpracování výsledků pozemkových úprav, které budou podkladem pro obnovu katastrálního operátu.
(2)  V případě, že se v katastrálním území současně s obnovou katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav obnovuje katastrální operát mimo obvod pozemkových úprav, projedná katastrální úřad se Státním pozemkovým úřadem organizaci vlastních činností tak, aby zúčastnění vlastníci byli informováni a zváni k účasti na zjišťování hranic bez zbytečné újmy na času nebo nákladech.
(3)  Upřesněný obvod pozemkových úprav podle jiného právního předpisu2) se v katastru zapíše na základě ohlášení Státního pozemkového úřadu, jehož součástí je geometrický plán.
(4)  Nebudou-li výsledky využity k obnově katastrálního operátu (například pro jejich malý územní rozsah), vyhotoví se pro vyznačení výsledku pozemkových úprav v katastrálním operátu geometrický plán.
(5)  Katastrální úřad po obdržení výsledků zeměměřických činností2) provede kontrolu a vydá Státnímu pozemkovému úřadu do 30 dnů od obdržení stanovisko k výsledkům těchto činností.
§ 57
(1)  Podklady pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav jsou
a)  pravomocné rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k řešeným pozemkům nebo pravomocné rozhodnutí o určení hranic pozemků,
b)  protokoly o zjišťování hranice obvodu pozemkových úprav a hranic pozemků, které nevyžadovaly řešení pozemkovými úpravami, ale bylo u nich třeba obnovit soubor geodetických informací (dále jen „neřešené pozemky”), související náčrty a soupisy nemovitostí,
c)  geometrické plány a záznamy podrobného měření změn na obvodu pozemkových úprav,
d)  technická zpráva, popřípadě dílčí technické zprávy podle ucelených etap činností s výčtem předávaných částí,
e)  dokumentace o zřízení nebo doplnění podrobného polohového bodového pole,
f)  dokumentace nového geometrického a polohového určení pozemků a dalších prvků polohopisu katastrální mapy, která obsahuje
1.  měřické náčrty,
2.  přehled měřických náčrtů,
3.  zápisníky podrobného měření,
4.  protokol o výpočtech a splnění kritérií přesnosti výsledku zeměměřické činnosti (dále jen „protokol o výpočtech”),
5.  srovnávací sestavení parcel s porovnáním parcel dosavadního a obnoveného katastrálního operátu u neřešených pozemků, a to podle jednotlivých listů vlastnictví,
g)  seznam souřadnic pomocných a podrobných bodů v rozsahu týkajícím se obnovy souboru geodetických informací,
h)  geometrické plány pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, není-li jeho rozsah vymezen ve výsledcích podle písmena f),
i)  digitální mapa ve vztažném měřítku 1 : 1 000 a údaje evidované o parcelách v souboru popisných informací podle schváleného návrhu pozemkových úprav včetně vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku; tyto údaje se předávají ve výměnném formátu stanoveném Úřadem (dále jen „výměnný formát”),
j)  podklady nebo listiny pro
1.  vydání rozhodnutí o schválení změny hranic katastrálních území,
2.  vyznačení změn údajů o ochraně nemovitostí,
3.  jednání o změnách místních názvů a pomístních jmen,
k)  námitky podané k neřešeným pozemkům k rozhodnutí katastrálnímu úřadu, nebo
l)  dohody obcí o změnách hranic obcí.
(2)  Výsledky zeměměřických činností podle odstavce 1 musí být katastrálnímu úřadu předány odborně způsobilou osobou k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru bez zbytečného odkladu, nejméně však 30 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
(3)  Je-li to pro vedení katastru účelné, katastrální úřad obnoví katastrální operát novým mapováním s využitím podkladů podle odstavce 1 u neřešených pozemků v předstihu před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k řešeným pozemkům.
Díl 5
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
§ 58
(1)  Platnost obnoveného katastrálního operátu je katastrálním úřadem vyhlášena ke dni, kdy dosavadní katastrální operát je nahrazen v informačním systému katastru nemovitostí obnoveným katastrálním operátem.
(2)  Sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu zašle katastrální úřad obci, na jejímž území byl katastrální operát obnoven.
(3)  Katastrální úřad uvědomí o platnosti obnoveného katastrálního operátu vlastníky neřešených pozemků, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, písemným oznámením.
HLAVA III
DOKUMENTACE VÝSLEDKŮ ČINNOSTÍ PŘI SPRÁVĚ A OBNOVĚ KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
§ 59
Dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací, včetně seznamu místního a pomístního názvosloví
(1)  Dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací, včetně seznamu místního a pomístního názvosloví (dále jen „měřická dokumentace”), obsahuje výsledky činností při
a)  správě podrobného polohového bodového pole,
b)  zjišťování hranic a podrobném měření využívaném pro katastr,
c)  projednání místních názvů a pomístních jmen, uspořádané podle katastrálních území.
(2)  Dokumentace podle odstavce 1 písm. a) obsahuje zejména
a)  dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole,
b)  geodetické údaje o bodech podrobného polohového bodového pole,
c)  záznamy měření a protokoly o výpočtech,
d)  seznamy souřadnic,
e)  technické zprávy o zřízení nebo revizi bodů podrobného polohového bodového pole v celém katastrálním území nebo jeho části, údaje o přesnosti určení nově zřízených či opakovaně určených bodů, oznámení závad a změn na bodech,
f)  oznámení o zřízení měřické značky.
(3)  Dokumentace podle odstavce 1 písm. b) obsahuje zejména
a)  doklady ze zjišťování hranic pozemků,
b)  doklady z podrobného měření při novém mapování,
c)  záznamy podrobného měření změn a neměřické záznamy, jejich přehledy,
d)  geometrické plány,
e)  soubor geodetických informací jako výkres ve výměnném formátu a koncept katastrální mapy,
f)  doklady z průběhu řízení o námitkách proti obsahu obnoveného katastrálního operátu.
(4)  Dokumentace podle odstavce 1 písm. c) obsahuje zejména
a)  seznam místních názvů a pomístních jmen,
b)  grafický přehled místních názvů a pomístních jmen na zmenšenině katastrální mapy v rozsahu celého katastrálního území,
c)  doklady o změnách a o schválení místních názvů, pomístních jmen a názvů katastrálních území.
§ 60
Sbírka listin
Listiny se ukládají do sbírky listin v takové podobě, v jaké byly doručeny katastrálnímu úřadu.
§ 61
Dokumentace činností při vedení souboru popisných informací
(1)  Dokumentace činností při vedení souboru popisných informací obsahuje
a)  spisy z řízení o povolení vkladu práv a spisy dokumentující průběh jiných postupů katastrálního úřadu,
b)  protokol o vkladech, protokol o záznamech, protokol o opravách chyb, námitkách proti obnovenému katastrálnímu operátu, změnách hranice katastrálního území, označení hranice na náklad vlastníka a k evidenci dalších grafických podkladů, protokol o výsledcích revize katastru, protokol o záznamech pro další řízení, protokol o porušení pořádku na úseku katastru, protokol o potvrzení geometrického plánu, protokol o poskytování údajů z katastru, protokol o průběhu obnovy katastrálního operátu a protokol o průběhu pozemkových úprav souvisejícím se správou katastru,
c)  listy vlastnictví v listinné podobě, doklady vztahující se ke komplexnímu zakládání právních vztahů k nemovitostem v evidenci nemovitostí a další související dokumenty.
(2)  Protokoly podle odstavce 1 písm. b), pokud jsou vedeny v elektronické podobě, jsou dokumentovány v informačním systému katastru nemovitostí.
ČÁST PÁTÁ
POSTUP PŘI OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISŮ
§ 62
(1)  Katastrální úřad v řízení o povolení vkladu zkoumá, zda vlastnoruční nebo elektronické podpisy na soukromé listině, které nejsou úředně ověřeny, jsou pravé, to je, zda skutečně náleží osobám v ní uvedeným.
(2)  Pravost podpisu a oprávnění jednat jménem zástavního věřitele při zřízení zástavního práva a souvisejících oprávnění sjednaných ve prospěch zástavního věřitele na téže listině katastrální úřad nezkoumá.
(3)  Podle části páté se postupuje obdobně i v ostatních případech, kdy tato vyhláška vyžaduje úřední ověření podpisu.
§ 63
Ověření pravosti vlastnoručního podpisu
(1)  Katastrální úřad považuje pravost vlastnoručního podpisu na soukromé listině za prokázanou, jestliže
a)  listina obsahuje prohlášení advokáta o pravosti vlastnoručního podpisu,
b)  právnická osoba předložila podpisový vzor s úředně ověřeným podpisem jednající osoby shodný s vlastnoručním podpisem na listině a doklad o oprávnění této osoby jednat za právnickou osobu, pokud tato skutečnost nevyplývá ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, nebo
c)  podepsaná osoba uznala před katastrálním úřadem, že jde o její vlastní podpis nebo o kopii jejího vlastního podpisu.
(2)  V případě, že pravost vlastnoručního podpisu není prokázána žádným z uvedených způsobů, může ji navrhovatel prokázat jiným vhodným způsobem, zejména předložením znaleckého posudku.
§ 64
Ověření pravosti elektronického podpisu
(1)  Katastrální úřad považuje pravost elektronického podpisu, kterým je podepsána písemnost, která obsahuje právní jednání fyzické osoby, za prokázanou, jestliže
a)  kvalifikovaný certifikát, na němž je založen elektronický podpis, kterým byla písemnost v elektronické podobě podepsána, obsahuje jméno, popřípadě jména, a příjmení podepisující osoby a údaj, který umožňuje jednoznačnou identifikaci podepisující osoby3) , nebo
b)  podepsaná osoba uznala před katastrálním úřadem, že obsah písemnosti v elektronické podobě je projevem její vůle, a potvrdila, že je držitelem kvalifikovaného certifikátu, na kterém je založen uznávaný elektronický podpis, kterým byla písemnost podepsána.
(2)  Katastrální úřad považuje pravost elektronického podpisu, kterým je podepsána písemnost, která obsahuje právní jednání právnické osoby, za prokázanou, jestliže
a)  právnická osoba potvrdila skutečnost, že datům pro ověřování elektronických podpisů obsaženým v certifikátu, o jehož vydání pro svého zaměstnance požádala, odpovídají data pro vytváření elektronických podpisů, která používá její zaměstnanec coby podepisující osoba, a předložila doklad o oprávnění této osoby jednat za právnickou osobu, pokud tato skutečnost nevyplývá ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci; údaje obsažené v kvalifikovaném certifikátu, na němž je založen elektronický podpis, kterým byla písemnost v elektronické podobě podepsána a který byl k této písemnosti připojen, se shodují s údaji uvedenými v potvrzení právnické osoby, nebo
b)  kvalifikovaný certifikát, na němž je založen elektronický podpis, kterým byla písemnost v elektronické podobě podepsána a který byl k této písemnosti připojen, obsahuje jméno, popřípadě jména, a příjmení podepisující osoby a údaj o tom, že tato osoba je statutárním orgánem právnické osoby, pokud ke dni vydání kvalifikovaného certifikátu byla jako statutární orgán v obchodním rejstříku uvedena a do okamžiku, ke kterému je ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu, se tato skutečnost nezměnila, nebo
c)  podepisující fyzická osoba doložila oprávnění jednat za právnickou osobu, pokud tato skutečnost nevyplývá ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, a zároveň je její podpis považován za pravý podle odstavce 1.
(3)  Na prokazování pravosti podpisu podnikající fyzické osoby se přiměřeně použije odstavec 2.
ČÁST ŠESTÁ
FORMÁTY A DALŠÍ TECHNICKÉ PARAMETRY PÍSEMNOSTÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
§ 65
(1)  Písemnosti v elektronické podobě určené k zápisu práv do katastru jsou z technického hlediska způsobilé k zápisu, pokud
a)  jsou ve formátu Portable Document Format (PDF) nebo Portable Document Format for the Longterm Archiving (PDF/A),
b)  uznávaný elektronický podpis je vložen do dokumentu,
c)  k elektronickému podpisu je připojen certifikát, na kterém je tento podpis založen.
(2)  Ustanovení odstavce 1 se obdobně použije i na písemnosti opatřené uznávanou elektronickou značkou, uznávanou elektronickou pečetí a kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.
ČÁST SEDMÁ
NĚKTERÉ LISTINY PRO ZÁPIS DO KATASTRU
HLAVA I
NĚKTERÉ LISTINY PRO ZÁPIS VKLADEM
§ 66
(1)  V případech, kdy zákon stanoví, že právo zapisované do katastru vzniká, mění se nebo zaniká na základě určité právní skutečnosti nezávisle na zápisu do katastru, anebo se promlčuje, ale nestanoví listinu, na jejímž základě se tato změna zapíše do katastru, ani listinu, která tuto změnu potvrzuje, nebo listinu, na jejímž základě k takové změně dochází, případně pro tuto listinu nestanoví náležitosti potřebné pro zápis do katastru, lze provést zápis do katastru na základě
a)  souhlasného prohlášení o vzniku, změně nebo zániku práva učiněného osobou, jejíž právo zapsané dosud v katastru zaniklo nebo se omezilo, a osobou, jejíž právo vzniklo nebo se rozšířilo (dále jen „souhlasné prohlášení”), nebo
b)  potvrzení o zániku nebo promlčení práva zapsaného dosud v katastru vydaného osobou, v jejíž prospěch je zaniklé nebo promlčené právo dosud v katastru zapsáno (dále jen „potvrzení o zániku práva”),
c)  prohlášení o vzniku práva vydaného osobou, jejíž právo vzniklo při zániku osoby, v jejíž prospěch je zaniklé právo dosud v katastru zapsáno (dále jen „prohlášení o vzniku práva”),
d)  potvrzení o vzniku, změně nebo zániku práva vydaného orgánem veřejné moci, pokud právo vzniklo, změnilo se, nebo zaniklo v důsledku jeho úkonu při výkonu veřejné moci (dále jen „potvrzení orgánu veřejné moci”).

Obdobně se postupuje při uznání existence nebo neexistence práva zapisovaného do katastru.
(2)  V souhlasném prohlášení musí být
a)  označení osob, které činí souhlasné prohlášení, a to
1.  jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, popřípadě adresa bydliště v cizině, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky, a rodné číslo fyzické osoby, popřípadě datum narození, pokud rodné číslo nebylo přiděleno, nebo
2.  název, adresa sídla a identifikační číslo právnické osoby, bylo-li přiděleno,
b)  označení nabyvatele práva, popřípadě toho, jehož právo se změnilo nebo zaniklo, údaji podle písmena a),
c)  označení nemovitostí údaji podle katastrálního zákona,
d)  označení práva, které vzniklo, popřípadě se změnilo nebo zaniklo,
e)  odkaz na ustanovení jiného právního předpisu, podle kterého ke vzniku, změně nebo zániku práva došlo,
f)  uvedeny právní skutečnosti, které vedly ke vzniku, změně nebo zániku práva,
g)  uvedeno, že práva k nemovitosti nejsou mezi osobami, které prohlášení činí, sporná ani pochybná.
(3)  V potvrzení o zániku práva musí být
a)  označení osoby, která potvrzení vydává, údaji podle odstavce 2 písm. a),
b)  označení osoby, jejíž právo zaniklo nebo se promlčelo, údaji podle odstavce 2 písm. a),
c)  označení nemovitostí údaji podle katastrálního zákona,
d)  označení práva, které podle potvrzení zaniklo nebo se promlčelo,
e)  odkaz na ustanovení jiného právního předpisu, podle kterého k zániku nebo promlčení práva došlo, a
f)  uvedeny právní skutečnosti, které vedly k zániku nebo promlčení práva.
(4)  V prohlášení o vzniku práva musí být
a)  označení osoby, která prohlášení vydává a které právo vzniklo, údaji podle odstavce 2 písm. a),
b)  označení osoby, jejíž právo zaniklo, údaji podle odstavce 2 písm. a),
c)  označení nemovitostí údaji podle katastrálního zákona,
d)  označení práva, které podle prohlášení vzniklo,
e)  odkaz na ustanovení jiného právního předpisu, podle kterého ke vzniku práva došlo, a
f)  uvedeny právní skutečnosti, které vedly ke vzniku práva.
(5)  V potvrzení orgánu veřejné moci musí být
a)  označení orgánu veřejné moci, který potvrzení vydává,
b)  označení nabyvatele práva, popřípadě osoby, jejíž právo se změnilo nebo zaniklo, údaji podle odstavce 2 písm. a),
c)  označení nemovitostí údaji podle katastrálního zákona,
d)  označení práva, které podle potvrzení vzniklo, změnilo se nebo zaniklo,
e)  odkaz na ustanovení jiného právního předpisu, podle kterého ke vzniku, změně nebo zániku práva došlo, a
f)  uvedeny právní skutečnosti, které vedly ke vzniku, změně nebo zániku práva.
(6)  Pokud vznik, změna nebo zánik práva, ke kterému došlo podle jiného právního předpisu, není podmíněn žádnou právní skutečností a nemovitosti jsou v tomto jiném právním předpisu označeny podle katastrálního zákona, provede se zápis do katastru na základě prohlášení osoby, jejíž právo vzniklo, změnilo se nebo zaniklo, s náležitostmi přiměřeně podle odstavce 2 písm. b) až e).
(7)  V případech, kdy zákon stanoví, že právo zapisované do katastru vzniká, mění se nebo zaniká na základě určité právní skutečnosti nezávisle na zápisu do katastru anebo se promlčuje, a zároveň stanoví listinu, na jejímž základě se tato změna zapíše do katastru, nebo listinu, která tuto změnu potvrzuje, nebo listinu, na jejímž základě k takové změně dochází, přičemž pro tuto listinu stanoví náležitosti potřebné pro zápis do katastru, lze tuto listinu nahradit souhlasným prohlášením podle odstavce 1 písm. a) pouze za předpokladu, že se taková listina nedochovala, nebo v případě, že příslušné právní jednání bylo učiněno ústně, pokud to jeho povaha připouští. Souhlasné prohlášení musí v takovém případě obsahovat uvedení skutečnosti, že se listina nedochovala nebo že právní jednání bylo učiněno ústně.
§ 67
(1)  Vlastnické právo a jiná věcná práva pro obec nově vzniklou podle jiného právního předpisu se zapíší na základě rozhodnutí krajského úřadu a dohody obce a přípravného výboru o rozdělení majetku obce mezi původní obec a nově vzniklou obec. Nebylo-li dosaženo dohody obce a přípravného výboru o rozdělení majetku, zapíše se vlastnické právo a jiná věcná práva pro nově vzniklou obec na základě ohlášení nově vzniklé obce s náležitostmi obdobnými potvrzení o vzniku práva.
(2)  Vlastnické právo k nové jednotce vystavěné v domě na základě smlouvy o výstavbě se zapíše na základě smlouvy o výstavbě, popřípadě další listiny, která prokazuje, že právo ze smlouvy o výstavbě přešlo nebo ho nabyla jiná osoba.
(3)  Změna vlastnického práva v důsledku přeměny obchodní společnosti nebo družstva se zapíše v případě
a)  fúze nebo převodu jmění na společníka na základě výpisu z obchodního rejstříku dokládajícího, že k přeměně došlo, a projektu přeměny, pokud obsahuje údaje podle § 66 odst. 4 písm. c) a d), nebo prohlášení nástupnické společnosti nebo družstva nebo přejímajícího společníka s náležitostmi podle § 66 odst. 4 písm. a), b), c), d) a f),
b)  rozdělení formou rozštěpení nebo formou odštěpení na základě výpisu z obchodního rejstříku dokládajícího, že k přeměně došlo, a projektu přeměny.
(4)  Změna jiného věcného práva v důsledku přeměny obchodní společnosti nebo družstva se zapíše v případě
a)  fúze nebo převodu jmění na společníka na základě výpisu z obchodního rejstříku dokládajícího, že k přeměně došlo, a projektu přeměny, pokud obsahuje údaje podle § 66 odst. 4 písm. c) a d), nebo prohlášení nástupnické společnosti nebo družstva nebo přejímajícího společníka s náležitostmi podle § 66 odst. 4 písm. a), b), c), d) a f),
b)  rozdělení formou rozštěpení na základě výpisu z obchodního rejstříku dokládajícího, že k přeměně došlo, a schváleného projektu přeměny, pokud obsahuje údaje podle § 66 odst. 4 písm. c) a d), nebo souhlasného prohlášení nástupnických společností nebo družstev,
c)  rozdělení formou odštěpení na základě výpisu z obchodního rejstříku dokládajícího, že k přeměně došlo, a schváleného projektu přeměny, pokud obsahuje údaje podle § 66 odst. 4 písm. c) a d), nebo souhlasného prohlášení rozdělované společnosti nebo družstva a nástupnických společností nebo družstev.
(5)  Vzniklo-li zástavní právo k rozestavěné budově zápisem do Rejstříku zástav, zapíše katastrální úřad zástavní právo k dokončené budově na základě výpisu z Rejstříku zástav, který obsahuje údaje podle § 66 odst. 2 písm. b) až d), nebo na základě souhlasného prohlášení podle § 66 odst. 1 písm. a) doloženého výpisem z Rejstříku zástav. Obdobně se postupuje, vzniklo-li zástavní právo k nemovitosti zastavením závodu, ke kterému nemovitost náleží, nebo přibyla-li nemovitost k zastavenému závodu.
(6)  Byl-li do katastru proveden zápis na základě pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci, kterým bylo rozhodnuto o vzniku, změně, zániku, promlčení, existenci nebo neexistenci vlastnického nebo jiného věcného práva, obnoví katastrální úřad předchozí zápis vlastnického nebo jiného věcného práva na základě
a)  pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci, jímž bylo rozhodnutí, které bylo podkladem zápisu, zrušeno, nebo
b)  pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci, jímž byla odložena právní moc nebo vykonatelnost rozhodnutí, které bylo podkladem zápisu, nebo potvrzení orgánu veřejné moci o této skutečnosti.

Společně s obnovením předchozího zápisu vlastnického nebo jiného věcného práva obnoví katastrální úřad i tomu odpovídající zápisy poznámek.
(7)  Vlastnické právo státu k nemovitosti, na kterou se podle § 65 odst. 9 katastrálního zákona pohlíží jako na opuštěnou, se zapíše na základě prohlášení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o vzniku práva, pokud obsahuje náležitosti podle § 66 odst. 4 písm. a) a c) až f), známé údaje o osobě, v jejíž prospěch je vlastnické právo v katastru dosud zapsáno, a prohlášení o tom, že postupem podle § 65 katastrálního zákona se nepodařilo vlastníka nemovitosti zjistit a že marně uplynula lhůta, po jejímž uplynutí se podle jiného právního předpisu má za to, že nemovitost je opuštěná.
(8)  Vlastnické právo pro lepšího kupce v případě, kdy bylo uplatněno právo dát přednost lepšímu kupci s povahou rozvazovací podmínky, se zapíše na základě kupní smlouvy uzavřené mezi oprávněným z výhrady práva lepšího kupce jako prodávajícím a lepším kupcem jako kupujícím doložené prohlášením oprávněného z výhrady práva lepšího kupce, že vůči povinnému uplatnil právo dát přednost lepšímu kupci, který se přihlásil v určené lhůtě.
§ 68
(1)  Zánik společného jmění manželů a vznik podílového spoluvlastnictví bývalých manželů se po uplynutí 3 let od zániku manželství bez vypořádání společného jmění manželů vkladem práva na základě dohody o vypořádání společného jmění manželů zapíše i na základě prohlášení jednoho z bývalých manželů s náležitostmi obdobnými souhlasnému prohlášení, doloženého pravomocným rozhodnutím tuzemského soudu o rozvodu manželství a potvrzením tohoto soudu, že do uplynutí tří let od zrušení manželství nebyla podána žaloba na soudní vypořádání společného jmění manželů, ani neproběhlo nebo neprobíhá řízení o vypořádání zaniklého společného jmění manželů. Tyto skutečnosti se považují za prokázané také v případě, kdy z obsahu rozhodnutí o dědictví nebo o nařízení likvidace pozůstalosti, jehož předmětem byl podíl zemřelého bývalého manžela, nebo z obsahu usnesení o příklepu vydaného v rámci výkonu rozhodnutí nebo exekuce vedené vůči jednomu z bývalých manželů vyplývá, že v rámci řízení byl vznik podílového spoluvlastnictví bývalých manželů zjištěn a potvrzen s náležitostmi podle § 66 odst. 2 písm. c) až f).
(2)  V případě, že k vypořádání zaniklého společného jmění manželů má podle § 269 odst. 2 insolvenčního zákona dojít poté, co již byl do katastru proveden zápis podílového spoluvlastnictví, neboť uplynula lhůta k vypořádání společného jmění manželů, aniž byla uzavřena dohoda o vypořádání společného jmění manželů, zapíše se vypořádání společného jmění manželů na základě dohody o vypořádání společného jmění manželů nebo rozhodnutí soudu o vypořádání společného jmění manželů předložených společně s potvrzením insolvenčního správce o tom, že nastaly skutečnosti podle § 269 odst. 2 insolvenčního zákona, s náležitostmi obdobnými souhlasnému prohlášení.
§ 69
(1)  Změnu velikosti podílů spoluvlastníků, ke které došlo v důsledku oddělení ze spoluvlastnictví, zapíše katastrální úřad bez návrhu spolu se zápisem vlastnického práva k oddělené nemovitosti.
(2)  Vznik, změnu, zánik nebo promlčení zástavního práva včetně budoucího, podzástavního práva, předkupního práva, práva zpětné koupě, práva zpětného prodeje, výhrady vlastnického práva, výhrady lepšího kupce, ujednání o koupi na zkoušku nebo reálného břemene k podílu na nemovité věci v přídatném spoluvlastnictví zapíše katastrální úřad bez návrhu spolu se zápisem těchto práv k nemovitosti, k jejímuž využití věc v přídatném spoluvlastnictví slouží.
(3)  Změnu budoucího zástavního práva na existující zástavní právo, ke které došlo nabytím vlastnického práva zástavním dlužníkem k nemovitosti, ke které bylo dosud zapsáno budoucí zástavní právo, zapíše katastrální úřad k návrhu zástavního dlužníka nebo jeho právního nástupce spolu se zápisem jeho vlastnického práva nebo i později na základě prohlášení zástavního věřitele s náležitostmi obdobnými prohlášení o vzniku práva.
(4)  Změnu budoucího výměnku na existující výměnek, ke které došlo převodem nemovitosti z budoucího výměnkáře na jinou osobu, zapíše katastrální úřad k návrhu výměnkáře spolu se zápisem vlastnického práva pro jinou osobu nebo i později na základě prohlášení výměnkáře s náležitostmi obdobnými prohlášení o vzniku práva.
(5)  Není-li v právním jednání, na základě kterého dochází k rozdělení pozemku, k jehož užívání slouží nemovitost v přídatném spoluvlastnictví, ujednáno, jaké podíly na nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví náleží k nově vznikajícím parcelám, zapíše katastrální úřad změnu podílů na nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví bez návrhu podle poměru výměr parcel vzniklých rozdělením původního pozemku. Obdobně se postupuje i v případě, kdy k rozdělení pozemku, k jehož užívání slouží nemovitost v přídatném spoluvlastnictví, došlo z jiného důvodu.
(6)  Nejsou-li v listině vydané za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie4) , která prokazuje univerzální právní nástupnictví, uvedena práva nebo nemovitosti, kterých se právní nástupnictví týká, protože to neumožňuje právní řád státu, ve kterém byla listina vydána, zapíše katastrální úřad změnu vlastnického nebo jiného věcného práva na základě této listiny a prohlášení právního nástupce s náležitostmi podle § 66 odst. 4 písm. a) až d) a f).
§ 70
(1)  Je-li trvání práva omezeno na dobu života fyzické osoby, provede se výmaz tohoto práva na základě prohlášení o zániku práva s náležitostmi podle § 66 odst. 3 písm. a) až d) a f) doloženého úmrtním listem, pravomocným rozhodnutím o skončení řízení o pozůstalosti, rozhodnutím soudu o prohlášení za mrtvého nebo potvrzením příslušného orgánu dokládajícího, že oprávněná osoba již nežije, pokud nelze tuto skutečnost ověřit v základním registru obyvatel nebo v evidenci obyvatel.
(2)  Je-li trvání práva omezeno na dobu existence právnické osoby, provede se výmaz tohoto práva na základě prohlášení o zániku práva s náležitostmi podle § 66 odst. 3 písm. a) až d) a f) doloženého listinou, která prokazuje, že oprávněná právnická osoba zanikla, pokud nelze tuto skutečnost ověřit v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci.
(3)  Je-li trvání práva omezeno podle zápisu v katastru nebo podle obsahu listiny uložené ve sbírce listin na předem známou dobu, provede se výmaz tohoto práva na základě prohlášení vlastníka nemovitosti, že právo zapsané v katastru zaniklo uplynutím času, s náležitostmi obdobnými potvrzení o zániku práva.
(4)   Výmaz výhrady vlastnického práva provede katastrální úřad k návrhu prodávajícího nebo kupujícího spolu se zápisem vlastnického práva pro kupujícího na základě kupní smlouvy, v jejímž rámci byla výhrada zřízena, nebo i později na základě potvrzení kupujícího podle § 66 odst. 1 písm. b).
(5)   Zanikne-li právo stavby před uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, a vázne-li na právu stavby věcné právo pro třetí osobu, lze právo stavby vymazat jen se souhlasem oprávněných ze všech věcných práv, kterými je právo stavby zatíženo.
(6)   Zánik přídatného spoluvlastnictví v důsledku nabytí všech nemovitostí, k jejichž užívání věc v přídatném spoluvlastnictví slouží, toutéž osobou, zapíše katastrální úřad společně se zápisem vlastnického práva, kterým dojde k tomuto sjednocení, a to bez návrhu.
(7)  Výmaz věcných břemen a dalších věcných práv, která zanikla zpeněžením majetkové podstaty podle insolvenčního zákona, zapíše katastrální úřad na základě potvrzení insolvenčního správce s náležitostmi podle § 66 odst. 3. Na výmaz věcných práv zaniklých podle zákona o konkursu a vyrovnání se věta první použije přiměřeně.
(8)  Výmaz předkupních a dalších obdobných věcných práv, jejichž zápis byl do katastru převzat z bývalé pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy, která jsou zapsána ve prospěch osoby s údaji neumožňujícími její dostatečnou identifikaci, provede katastrální úřad také na základě prohlášení vlastníka o tom, že předkupní nebo jiné obdobné věcné právo je promlčeno, s náležitostmi obdobnými potvrzení o zániku práva.
§ 70a
(1)  Podzástavní právo se zapíše na základě smlouvy, kterou se zřizuje zástavní právo k pohledávce, která je zajištěna zástavním právem zapsaným v katastru. Nejsou-li v této smlouvě obsaženy všechny údaje potřebné pro zápis podzástavního práva, zapíše se podzástavní právo na základě této smlouvy doložené souhlasným prohlášením podzástavního věřitele a podzástavního dlužníka osvědčujícím, že byly splněny podmínky pro vznik podzástavního práva vyplývající z § 1390 občanského zákoníku, s náležitostmi obdobnými podle § 66 odst. 2.
(2)  Podzástavní právo se vymaže spolu s výmazem zástavního práva, kterým je zajištěna pohledávka, jejímž zastavením podzástavní právo vzniklo, i bez návrhu. Zástavní právo, kterým je zajištěna pohledávka, jejímž zastavením vzniklo podzástavní právo zapsané v katastru, lze vymazat na základě soukromé listiny, pouze pokud jsou k jeho výmazu předloženy i listiny umožňující výmaz podzástavního práva.
(3)  Výmaz podzástavního práva, které zaniklo v důsledku postoupení pohledávky zajištěné zástavním právem zapsaným v katastru podzástavnímu věřiteli, provede katastrální úřad k návrhu zástavního věřitele nebo podzástavního věřitele spolu se zápisem změny v osobě zástavního věřitele nebo i později na základě potvrzení podzástavního věřitele podle § 66 odst. 1 písm. b).
(4)  Výmaz zástavního práva provede katastrální úřad také na základě prohlášení vlastníka o tom, že zástavní právo je promlčeno, s náležitostmi obdobnými potvrzení o zániku práva, pokud je zástavním věřitelem právnická osoba a uplynulo 10 let od zániku této osoby po jejím zrušení s likvidací nebo od zániku této osoby po jejím zrušení bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. Obdobně se postupuje i u dalších věcných práv k věci cizí.
(5)  Změna vlastnického práva v důsledku výkonu zástavního práva ponecháním si zástavy zástavním věřitelem za cenu určenou na základě znaleckého posudku nejdříve k okamžiku dospělosti zajištěného dluhu se zapíše na základě
a)  ujednání mezi zástavním věřitelem a zástavcem nebo zástavním dlužníkem, že si zástavní věřitel může zástavu ponechat za cenu určenou znalcem nejdříve k okamžiku dospělosti zajištěného dluhu,
b)  oznámení zástavního věřitele vůči zástavnímu dlužníkovi, že si zástavu ponechává,
c)  potvrzení zástavního věřitele, že oznámení podle písmene b) bylo učiněno po uplynutí lhůty podle § 1364 občanského zákoníku nebo podle § 123 zákona o spotřebitelském úvěru a zástavnímu dlužníkovi bylo doručeno, a
d)  znaleckého posudku o určení ceny zástavy.
(6)  Změna vlastnického práva v důsledku výkonu zástavního práva ponecháním si zástavy zástavním věřitelem za cenu, která není určena na základě znaleckého posudku nebo jiným způsobem zajišťujícím objektivitu jejího určení, se zapíše na základě
a)  ujednání mezi zástavním věřitelem a zástavcem nebo zástavním dlužníkem, že si zástavní věřitel může zástavu ponechat,
b)  oznámení zástavního věřitele vůči zástavnímu dlužníkovi, že si zástavu ponechává,
c)  potvrzení zástavního věřitele, že k ujednání podle písmene a) došlo po splatnosti zajištěného dluhu a že oznámení podle písmene b) bylo učiněno po uplynutí lhůty podle § 1364 občanského zákoníku a zástavnímu dlužníkovi bylo doručeno, a
d)  dokladů prokazujících, že zástavní dlužník nebyl v okamžiku uzavření dohody podle písmene a) vůči zástavnímu věřiteli v postavení spotřebitele nebo malého nebo středního podnikatele, je-li zástavní věřitel podnikatelem.
HLAVA II
NĚKTERÉ LISTINY PRO ZÁPIS ZÁZNAMEM
§ 71
Pokud u změny zapisované záznamem jiný právní předpis nestanoví, jaká listina dokládá navrhovanou změnu, použije se přiměřeně ustanovení § 66.
HLAVA III
NĚKTERÉ LISTINY PRO ZÁPIS POZNÁMKOU
§ 72
(1)  Poznámka o dočasné povaze věcného práva v případě zajišťovacího převodu práva se zapíše bez návrhu spolu se zápisem věcného práva na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva.
(2)  Poznámka o omezení při hospodaření a nakládání s nemovitostí v souvislosti s poskytnutím podpory z veřejných prostředků se zapíše na základě ohlášení orgánu, který podporu poskytl.
(3)  Poznámka o přednostním právu ke zřízení věcného práva pro jinou osobu se zapíše na základě
a)  smlouvy o smlouvě budoucí o převodu vlastnického nebo zřízení věcného práva k věci cizí,
b)  smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva nebo věcného práva k věci cizí, pokud byl zajišťovací převod sjednán s povinností převést právo zpět při splnění dluhu,
 
c)  smlouvy, kterou se zřizuje věcné právo s odkládací podmínkou nebo s doložením času, pokud podmínka dosud nebyla splněna nebo čas nenastal,

a souhlasu vlastníka k zápisu; souhlas může být udělen ve smlouvě, na samostatné listině nebo podáním žádosti o zápis poznámky ze strany vlastníka.
(4)  Poznámka o výhradě, že upevněný stroj nebo jiné upevněné zařízení není součástí nemovitosti, se zapíše na základě společného prohlášení vlastníka stroje a vlastníka nemovitosti, do které je stroj zabudován, které obsahuje:
a)  označení osoby, která je vlastníkem nemovitosti,
b)  označení osoby, která si vyhrazuje vlastnictví stroje,
c)  označení upevněného stroje,
d)  prohlášení, že stroj je vlastnictvím osoby, která si jeho vlastnictví vyhrazuje,
e)  prohlášení, zda byl stroj k okamžiku podání žádosti již s nemovitostí spojen, nebo nikoliv,
f)  prohlášení, zda se jedná o nahrazení stroje, který je součástí nemovitosti, nebo nikoliv, a
g)  souhlas vlastníka nemovitosti se zápisem poznámky.

Je-li nemovitost zatížena věcným právem, které může být zápisem výhrady zkráceno, musí být žádost o zápis poznámky doložena také prohlášením osoby oprávněné z tohoto věcného práva, že proti zápisu poznámky nevznáší odpor, pokud byl stroj k okamžiku podání žádosti již s nemovitostí spojen nebo dochází-li k nahrazení stroje, který byl součástí nemovitosti, strojem novým.
(5)  Změna údaje o vlastníkovi upevněného stroje nebo jiného upevněného zařízení, které není součástí nemovitosti, se zapíše na základě listiny, která prokazuje převod nebo přechod vlastnického práva ke stroji. Nejsou-li v této listině obsaženy všechny údaje potřebné pro zápis změny poznámky, zapíše se změna na základě souhlasného prohlášení dosavadního vlastníka stroje a nového vlastníka stroje s náležitostmi obdobnými podle § 66 odst. 2.
(6)   Poznámka o stavbě, která není součástí pozemku, se zapíše na základě souhlasného prohlášení učiněného vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby, které obsahuje údaj o tom, že na pozemku se nachází konkrétně určená stavba, která je samostatnou nemovitostí a která vznikla nejpozději do 31. prosince 2013, nebo vznikla na základě věcného práva vzniklého stavebníkovi do 31. prosince 2013 nebo na základě smlouvy zakládající oprávnění zřídit stavbu na pozemku jiného vlastníka uzavřené do 31. prosince 2013 nebo se jedná o takovou stavbu, o které právní předpis stanoví, že není součástí pozemku. Poznámku lze vyznačit i na základě nájemní smlouvy nebo jiného právního jednání, ze kterého vyplývá, že účelem nájmu nebo jiného právního vztahu je umožnit užívání pozemku tím způsobem, že na něm je nebo bude zřízena stavba, pokud z nich vyplývají údaje podle věty první.
§ 73
(1)  Poznámka o dočasné povaze věcného práva na základě zajišťovacího převodu se vymaže na základě potvrzení osoby, která věřiteli převedla své právo, o tom, že převod práva se stal nepodmíněným, s náležitostmi obdobnými potvrzení o zániku práva. Poznámka o dočasné povaze věcného práva na základě zajišťovacího převodu se vymaže rovněž spolu s opětovným zápisem vlastnického práva pro osobu, která věřiteli převedla své právo, a to bez návrhu.
(2)  Poznámka o omezení při hospodaření a nakládání s nemovitostí v souvislosti s poskytnutím podpory z veřejných prostředků se vymaže na základě ohlášení orgánu, který podporu poskytl.
(3)  Poznámka o zahájení pozemkových úprav se vymaže spolu se zápisem poznámky o schválení návrhu pozemkových úprav. Poznámka o schválení návrhu pozemkových úprav se vymaže na základě doručeného pravomocného rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům.
(4)  Poznámka o podání návrhu na zahájení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti nebo správou nemovitosti se vymaže spolu se zápisem poznámky o nařízení výkonu rozhodnutí. Poznámka informující o nařízení dražebního jednání se vymaže spolu s výmazem
Nahrávám...
Nahrávám...