dnes je 19.7.2024

Input:

357/2013 Sb., Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 357/2013 Sb., Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 1. listopadu 2013
o katastru nemovitostí
(katastrální vyhláška)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
346/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 15
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 66 odst. 1 písm. a) až c) a e) až i) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon):
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a)  obsah souboru geodetických informací,
b)  obsah souboru popisných informací,
c)  činnost při správě a obnově katastrálního operátu,
d)  postup při ověřování pravosti podpisů na soukromých listinách pro zápis do katastru, nejsou-li podpisy úředně ověřeny,
e)  formáty a další technické parametry písemností v elektronické podobě přijímaných k zápisu práv,
f)  listiny pro zápis do katastru v případech, kdy zákon stanoví, že určitá skutečnost zapisovaná do katastru vzniká, mění se, zaniká nebo se promlčuje, ale nestanoví listinu, na jejímž základě se tato změna zapíše do katastru,
g)  zeměměřické činnosti pro účely katastru, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků,
h)  označování územních hranic obcí a hranic pozemků trvalým způsobem.
§ 2
Vymezení pojmů
(1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a)  číselným vyjádřením předmětů polohopisu určení souřadnic S-JTSK geodetickými metodami,
b)  definičním bodem bod umístěný uvnitř katastrálního území, parcely, zobrazení budovy nebo vodního díla v katastrální mapě poblíž jejich středu se souřadnicemi určenými v S-JTSK,
c)  obvodem budovy průnik vnějšího obvodu budovy s terénem nebo u netypických budov svislý průmět vnějšího obvodu budovy na terén,
d)  parcelou zjednodušené evidence pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem podle katastrálního zákona, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence a označen parcelním číslem zpravidla podle této dřívější pozemkové evidence,
e)  plombou informace u nemovitosti, že práva k ní jsou dotčena změnou,
f)  pozemkovou tratí pomístním názvem označený pozemek nebo seskupení pozemků mimo zastavěné území,
g)  původním výsledkem zeměměřické činnosti výsledek zeměměřických činností, který byl podkladem pro zápis platného geometrického a polohového určení,
h)  S-JTSK souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální,
i)  vedlejší stavbou budova, která je určena k tomu, aby se jí trvale užívalo s hlavní stavbou v rámci jejich hospodářského účelu, a která není drobnou stavbou,
j)  záznamem podrobného měření změn výsledek zeměměřických činností podle této vyhlášky, jakož i obdobné výsledky zeměměřických činností, provedených podle dřívějších právních předpisů, dokumentované u katastrálního úřadu, zejména měřická část geometrického plánu, polní nebo měřický náčrt a s nimi související dokumentace, například zápisník měřených údajů.
(2)  Ustanovení této vyhlášky týkající se vlastníka se obdobně užijí i na oprávněného z práva odvozeného od vlastnického práva (dále jen „odvozené právo”).
(3)  Ustanovení této vyhlášky týkající se vlastníka se obdobně užijí i na svěřenského správce.
(4)  Ustanovení této vyhlášky týkající se nemovitostí se obdobně užijí
Nahrávám...
Nahrávám...