dnes je 10.6.2023

Input:

359/1992 Sb., Zákon České národní rady o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 359/1992 Sb., Zákon České národní rady o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
České národní rady
ze dne 7. května 1992
o zeměměřických a katastrálních orgánech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
107/1994 Sb.
(k 1.6.1994)
mění, doplňuje
200/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
62/1997 Sb.
(k 1.5.1997)
mění, doplňuje
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění přílohu č. 1
186/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
v § 3 vkládá nová písm. k) a l), v § 3a mění písm. g, v § 4 písm. f), v § 5 vkládá nové písm. b), ruší část druhou
175/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění 18 novelizačních bodů
ÚZ 11/2004 Sb.
 
 
499/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 3a mění písm. f)
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
v § 3 odst. 1 vkládá nové písm. n)
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 1 odst. 2 a § 2 odst. 3
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 5 odst. 2
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
88/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 3 a § 4
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Zeměměřické a katastrální orgány a jejich působnost
§ 1
(1)  Zřizuje se Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „Úřad”), jako ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky se sídlem v Praze. Úřad je účetní jednotkou.1)
(2)  V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
§ 2
(1)  Zřizuje se Zeměměřický úřad jako jiný správní úřad zeměměřictví s celostátní působností se sídlem v Praze. Zeměměřický úřad je účetní jednotkou.1)
(2)  Zřizují se zeměměřické a katastrální inspektoráty (dále jen „inspektoráty”) a katastrální úřady jako jiné správní úřady pro zeměměřictví a katastr nemovitostí České republiky. Inspektoráty a katastrální úřady jsou účetními jednotkami.1)
(3)  Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady řídí ředitelé; jejich výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
(4)  Sídla a územní působnost inspektorátů jsou stanoveny v příloze č. 1 tohoto zákona. Sídla a územní působnost katastrálních úřadů jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto zákona.
§ 3
(1)  Úřad
a)  zabezpečuje jednotné provádění těchto činností
1.  správy katastru nemovitostí České republiky,1a)
2.  budování a údržby bodových polí,
3.  tvorby, obnovy a vydávání základních a tématických státních mapových děl a jiných publikací,
4.  standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky a jmen sídelních a nesídelních geografických objektů z území mimo Českou republiku,
5.  vytváření a vedení automatizovaného informačního systému zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,
6.  dokumentace výsledků zeměměřických činností,
b)  koordinuje výzkum v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky a systém vědeckotechnických informací pro tyto oblasti,
c)  zajišťuje a koordinuje mezinárodní spolupráci v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,
d)  řídí Zeměměřický úřad inspektoráty a katastrální úřady, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak,
e)  vykonává správu centrální databáze katastru nemovitostí České republiky, která je vedena v celostátním rozsahu počítačovými prostředky, obsahuje data o nemovitostech a poskytuje údaje katastru nemovitostí formou dálkového přístupu,
f)  rozhoduje v případě pochybností, zda jde o výkon zeměměřických činností,4)
g)  schvaluje standardizovaná jména geografických objektů a názvy katastrálních území,
h)  rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Zeměměřického úřadu a inspektorátů,
i)  stanovuje správce základních a tematických státních mapových děl,
j)  vydává základní státní mapová díla5a) a tématická státní mapová díla,5b)
k)  vykonává správu základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí a informačního systému územní identifikace,
l)  plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního předpisu6) a provádí další činnosti potřebné pro rozvoj zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky.
(2)  Ministerstvo obrany při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu plní obdobné úkoly jako Úřad.
§ 3a
Zeměměřický úřad
a)  vykonává správu geodetických základů České republiky,6a)
b)  rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole,6a) včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole,
c)  vykonává správu základních státních mapových děl5a) a tématických státních mapových děl5b) stanovených Úřadem,
d)  vede databázové soubory bodů bodového pole evidovaných v technických jednotkách,
e)  vykonává správu základní báze geografických dat České republiky,
f)  vede Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, který je specializovaným archivem2)
g)  provádí zeměměřické činnosti6b) na státních hranicích v dohodě se správcem dokumentárního díla státních hranic,6c)
h)  projednává porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zvláštního zákona,6d)
i)  plní další úkoly na úseku zeměměřictví, kterými ho pověří Úřad.
§ 4
Inspektoráty
a)  kontrolují výkon státní správy katastru nemovitostí České republiky katastrálními úřady,
b)  dohlížejí na ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro katastr nemovitostí České republiky a státní mapové dílo,
c)  předkládají Úřadu návrhy na opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a dohledu podle písmen a) a b),
d)  rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů,7)
e)  projednávají porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zvláštního zákona,8a)
f)  plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního předpisu9) a úkoly na úseku zeměměřictví, kterými je pověří Úřad.
§ 5
(1)  Katastrální úřady
a)  vykonávají státní správu katastru nemovitostí České republiky,1a)
b)  vykonávají správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového,
c)  projednávají porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky podle zvláštního zákona,10)
d)  schvalují změny pomístního názvosloví a zabezpečují činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví,
e)  schvalují změny hranic katastrálních území,
f)  vykonávají správu základních státních mapových děl5a) stanovených Úřadem,
g)  plní další úkoly na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky, kterými je pověří Úřad.
(2)  Seznam katastrálních pracovišť, která jsou vnitřními organizačními jednotkami katastrálních úřadů podle zvláštního právního předpisu,10a) jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu, vyhlásí Úřad sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv10b) .
§ 6
Obecné předpisy o správním řízení11) se vztahují na rozhodování Úřadu, Zeměměřického úřadu, inspektorátů a katastrálních úřadů ve věcech podle § 3 písm. f), h) a j), § 3a písm. b) a g), § 4 písm. d) a f) a § 5 odst. 1 písm. a), c) a e) tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
(zrušena 186/2001 Sb.)
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona české národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
§ 11
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
§ 2 odst. 1 bod 2 zní:
„2. Český úřad zeměměřický a katastrální,”.
ČÁST ČTVRTÁ
Závěrečná ustanovení
§ 12
(1)  Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí dnem účinnosti tohoto zákona z Českého úřadu geodetického a kartografického na Český úřad zeměměřický a katastrální.
(2)  Práva a závazky, které měl ke dni účinnosti tohoto zákona Zeměměřický ústav, přecházejí na Zeměměřický úřad. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Zeměměřického ústavu přecházejí na Zeměměřický úřad.
§ 13
Zrušují se:
1.  Zákon České národní rady č. 36/1973 Sb., o orgánech geodézie a kartografie.
2.  Ustanovení § 37 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
§ 14
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
* * *
Články II a III zákona č. 62/1997 Sb. znějí:
Čl. II
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona Katastrálním úřadem v Šumperku a Katastrálním úřadem v Bruntále ve vztahu k území okresu Jeseník dokončí katastrální úřady, které tato řízení zahájily.
Čl. III
Zrušuje se vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 78/1993 Sb., kterou se stanoví sídla a územní působnost zeměměřických a katastrálních inspektorátů a katastrálních úřadů.
* * *
Článek II zákona č. 175/2003 Sb. zní:
Čl. II
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Ke dni účinnosti tohoto zákona se zrušují tyto katastrální úřady:
Katastrální úřad v Benešově,
Katastrální úřad v Berouně,
Katastrální úřad v Blansku,
Katastrální úřad Brno-město,
Katastrální úřad Brno-venkov,
Katastrální úřad v Bruntále,
Katastrální úřad v Břeclavi,
Katastrální úřad v České Lípě,
Katastrální úřad v Českém Krumlově,
Katastrální úřad v Českých Budějovicích,
Katastrální úřad v Děčíně,
Katastrální úřad v Domažlicích,
Katastrální úřad ve Frýdku-Místku,
Katastrální úřad v Havlíčkově Brodě,
Katastrální úřad v Hodoníně,
Katastrální úřad v Hradci Králové,
Katastrální úřad v Chebu,
Katastrální úřad v Chomutově,
Katastrální úřad v
Nahrávám...
Nahrávám...