dnes je 9.6.2023

Input:

359/2011 Sb., Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 359/2011 Sb., Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění účinném k 1.1.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 24. listopadu 2011
o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
415/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění celkem 15 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
409/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 6, § 7, § 17, § 19 a přílohu
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 69 odst. 1 písm. a) až g) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb.:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanoví
a)  způsob, formu a náležitosti vyjádření a parametry přesnosti lokalizačních údajů,
b)  způsob zápisu adresy,
c)  postup při zápisu údajů do registru územní identifikace obcemi a stavebními úřady,
d)  způsob, jakým obce a Ministerstvo vnitra poskytují Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu (dále jen „úřad”) lokalizační údaje územních prvků a územně evidenčních jednotek,
e)  způsob vedení technickoekonomických atributů o územním prvku stavební objekt,
f)  úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikace tak, aby celkový příjem z jejich poskytování nepřesahoval náklady na shromažďování údajů registru, jejich vytváření, reprodukci a šíření,
g)  způsob a náležitosti zápisu identifikátorů územních prvků a územně evidenčních jednotek.
§ 2
Vymezení pojmů
(1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  polygonem územního prvku plocha ohraničená lomenou čarou nebo i kruhovými oblouky určující tvar a polohu územního prvku v rovině,
b)  generalizovanou hranicí územního prvku zjednodušené zobrazení průběhu hranice územního prvku,
c)  samostatným vchodem část stavebního objektu, která má vlastní přístup z ulice a které je přiděleno jedno číslo popisné nebo evidenční nebo jedno či více čísel orientačních.
(2)  Zvláštními údaji pro doručování prostřednictvím poštovních služeb se rozumí údaje o poštovním směrovacím čísle, které přísluší danému územnímu prvku.
(3)  Mluvnickými charakteristikami názvu územního prvku nebo územně evidenční jednotky jsou mluvnické tvary názvu ve druhém až sedmém pádu.
Způsob, forma a náležitosti vyjádření a parametry přesnosti lokalizačních údajů
§ 3
(1)  Hranice územního prvku se vyjadřuje hranicí jeho polygonu. Polygon územního prvku se vytváří z údajů souboru geodetických informací katastru nemovitostí, není-li dále stanoveno jinak.
(2)  Polohová přesnost lokalizačních údajů o hranici pozemku a stavebního objektu je dána přesností souřadnic podrobných bodů polohopisu katastrální mapy v digitální formě, ze kterých je vytvořen jeho polygon.
(3)  Polohová přesnost lokalizačních údajů o hranici katastrálního území je dána přesností souřadnic podrobných bodů polohopisu katastrální mapy v digitální formě, ze kterých je vytvořen jeho polygon. V katastrálních územích, ve kterých není katastrální mapa v digitální formě, není polohová přesnost hranice katastrálního území stanovena.
(4)  Hranice polygonu území základní sídelní jednotky se vytváří na podkladě mapy základního státního mapového díla v měřítku 1 : 10 000 nebo větším a její polohová přesnost odpovídá polohové přesnosti mapy 1 : 10 000.
(5)  Hranice polygonu území městské části hlavního města Prahy a hranice polygonu území městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, která není totožná s hranicí pozemku, se vytváří na základě příslušného statutu; její polohová přesnost odpovídá polohové přesnosti mapy státního mapového díla v měřítku 1 : 5 000.
(6)  Hranice polygonu území obce, vojenského újezdu a nadřazených prvků vytváří informační systém územní identifikace automatizovaně z hranic jim podřazených územních prvků.
(7)  Hranice polygonu katastrálních území a nadřazených územních prvků je možno poskytovat generalizované, vždy však s údajem o stupni a mezi generalizace. Při generalizaci hranice se nahrazuje lomená čára úsečkou tak, aby v daném úseku vzdálenost lomových bodů původní hranice od generalizované hranice nepřesáhla zvolenou mez. Velikost této meze stanoví úřad v závislosti na stupni generalizace a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(8)  Stupeň generalizace hranice se vyjadřuje hodnotami 1 až 5 pro vztažná měřítka 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 200 000 a 1 : 1 000 000.
§ 4
Definiční bod územního prvku leží uvnitř tohoto územního prvku; pokud má územní prvek hranici, musí být definiční bod uvnitř polygonu územního prvku, zpravidla v blízkosti jeho těžiště. Pokud hranice územního prvku není spojitá, pak každá plocha územního prvku obsahuje vlastní definiční bod.
§ 5
(1)  Definiční čára ulice se vyjadřuje úsečkou nebo lomenou čárou a umisťuje se tak, aby znázorňovala osu komunikace. Může být složena z více vzájemně nespojitých úseků nebo úseků spojených do uzavřeného obrazce.
(2)  Polohová přesnost definiční čáry ulice je vyhovující, jestliže vzájemná poloha definiční čáry ulice a hranic stavebních objektů vedených v informačním systému územní identifikace odpovídá vzájemné poloze ulice a stavebních objektů v terénu. Vede-li ulice po pozemku se způsobem využití ostatní komunikace, umístí se definiční čára ulice do příslušné parcely.
§ 6
Způsob zápisu adresy
(1)  Adresa se v registru územní identifikace vytvoří jako kombinace vybraných údajů o územních prvcích a o územně evidenčních jednotkách, kterými jsou území obce nebo území vojenského újezdu, katastrální území a území obvodu v hlavním městě Praze, stavební objekt, adresní místo, část obce a ulice, a o poštovním směrovacím čísle.
(2)  Adresa se ve výstupech z registru územní identifikace sestavuje v řádcích uspořádaných za sebou oddělených čárkou nebo ve sloupci takto:
a)  v prvním řádku se uvede název ulice, číslo popisné nebo evidenční a číslo orientační včetně dodatku9) , přitom číslo orientační se uvede za číslo popisné a oddělí se lomítkem,
b)  ve druhém řádku se uvede název části obce, v Praze název katastrálního území,
c)  ve třetím řádku se uvede poštovní směrovací číslo a název obce, v Praze se za názvem obce uvede číslo obvodu.
(3)  Jedná-li se o adresní místo v nepojmenované ulici, první řádek podle odstavce 2 písm. a) se neuvádí a za názvem části obce se uvede číslo popisné nebo evidenční.
(4)  Název části obce podle odstavce 2 písm. b) se uvede pouze tehdy, není-li totožný s názvem obce. Pokud se název části obce ani název ulice neuvádí, před číslem popisným se uvádí text „č.p.”. Před číslem evidenčním se text „č.ev.” uvádí vždy.
(5)  Vzory sestavení adresy ve výstupech z registru územní identifikace jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(6)  Pro území vojenských újezdů se obcí rozumí vojenský újezd. Poštovní směrovací čísla jsou pro sídelní útvary vojenských újezdů určena ve vztahu k nejbližším poštovním úřadům.
Postup při zápisu údajů do registru územní identifikace, způsob poskytování lokalizačních údajů obcemi a způsob vedení technickoekonomických atributů o územním prvku stavební objekt
§ 7
(1)  Editor při zápisu údaje o územním prvku nebo územně evidenční jednotce uvede k příslušnému návrhu změny v informačním systému územní identifikace údaje o rozhodnutích nebo jiných podkladech, na jejichž základě byl zápis proveden.
(2)  Při zápisu údaje, který editor sám zjišťuje, editor sepíše stručný záznam o způsobu a výsledku zjištění.
§ 8
(1)  Při zápisu ulice uvede editor identifikační údaje příslušné obce.
(2)  Identifikačními údaji pro zápis ulice jsou
a)  kód ulice, který přidělí informační systém územní identifikace, a
b)  název ulice.
§ 9
(1)  Údaje o definiční čáře ulice sdělí obec úřadu bezodkladně po svém rozhodnutí o vzniku ulice nebo o změně jejího průběhu.
(2)  Sdělení podle odstavce 1 obsahuje
a)  kód a název ulice,
b)  výkres s vyznačením průběhu definiční čáry ulice na podkladu katastrální mapy nebo digitální mapy veřejné správy.
(3)  Sdělení podle odstavců 1 a 2 zašle obec úřadu prostřednictvím datové schránky, přednostně ve formě vektorové kresby. Technické požadavky na formu sdělení zveřejní úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4)  Úřad zakreslí definiční čáru ulice v informačním systému územní identifikace tak, aby ji bylo možno napojit na síť komunikací vedenou v základní bázi geografických dat1).
(5)  Zpřesnění průběhu definiční čáry ulice, zejména jejím posunem v rámci téže ulice, vložením lomového bodu nebo navázáním na síť komunikací vedenou podle jiného právního předpisu1) , se nepovažuje za změnu a úřad je může provádět bez podkladu od obce.
(6)  Při zániku ulice zruší informační systém územní identifikace definiční čáru ulice automatizovaně.
§ 10
(1)  Identifikačním údajem pro zápis stavebního objektu je
a)  kód stavebního objektu, který přidělí informační systém územní identifikace,
b)  kód a název katastrálního území spolu s parcelním číslem pozemku, na kterém se nachází stavební objekt nebo jeho významná část,
c)  číslo popisné nebo evidenční spolu s údajem o části obce, nebo údaj o tom, že se toto číslo nepřiděluje.
(2)  Ke stavebnímu objektu editor zapíše typ stavebního objektu2) a vyznačí vazbu na městský obvod nebo městskou část, pokud existuje.
(3)  Způsob využití stavebního objektu3) editor zapíše v souladu s účelem užívání, ke kterému je stavební objekt určen, zpravidla podle kolaudačního souhlasu, oznámení o záměru užívání stavby nebo dokumentace skutečného provedení stavby. Způsob využití stavebního objektu editor zapíše současně s ostatními referenčními údaji o stavebním objektu.
(4)  Údaje o typu a způsobu ochrany stavebního objektu se automatizovaně přebírají z informačního systému katastru nemovitostí v rozsahu, ve kterém jsou v katastru nemovitostí vedeny.
§ 11
(1)  Technickoekonomické atributy zapíše editor ke stavebnímu objektu současně se zápisem stavebního objektu.
(2)  Pokud má stavební objekt více samostatných vchodů, zapíše k němu editor i v podrobnějším členění podle samostatných vchodů tyto technickoekonomické atributy:
a)  počet bytů u stavebního objektu s byty,
b)  počet nadzemních a podzemních podlaží,
c)  druh svislé nosné konstrukce,
d)  připojení na vodovod,
e)  připojení na kanalizační síť,
f)  připojení na rozvod plynu,
g)  způsob vytápění.
§ 12
(1)  Měsíc a rok dokončení stavebního objektu odpovídá měsíci a roku nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí anebo měsíci a roku vydání kolaudačního souhlasu, kterým bylo povoleno užívání stavebního objektu, nebo měsíci a roku, který odpovídá třicátému dni od podání oznámení záměru o užívání dokončené stavby, pokud do té doby stavební úřad užívání stavebního objektu nezakázal. U stavebního objektu, u kterého se rozhodnutí, kterým bylo povoleno jeho užívání, nezachovalo, zapíše editor poslední měsíc pravděpodobného roku dokončení stavby podle dokumentace skutečného provedení stavby ověřené stavebním úřadem.
(2)  Údaje o zastavěné ploše4) , obestavěném prostoru4) , podlahové ploše4) , počtu všech nadzemních a podzemních podlaží5) a o druhu svislé nosné konstrukce zapíše editor podle ověřené dokumentace odpovídající skutečnému provedení stavby.
(3)  Technickoekonomický atribut měsíc a rok odstranění stavebního objektu zapíše editor do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o odstranění stavebního objektu dozví.
§ 13
(1)  Je-li stavební objekt zapisován obcí6) , zjistí obec údaje o definičním bodě v součinnosti s vlastníkem stavebního objektu, například při přidělení čísla popisného nebo evidenčního.
(2)  Hranice polygonu stavebního objektu se automatizovaně převezmou ze souboru geodetických informací katastru nemovitostí. U stavebních objektů, které se do katastru nemovitostí nezapisují, se v registru územní identifikace hranice neevidují.
(3)  Vznikne-li současně se stavebním objektem adresní místo, zapíše editor adresní místo podle § 14.
§ 14
(1)  Identifikačními údaji pro zápis adresního místa jsou
a)  kód adresního místa, který přidělí informační systém územní identifikace,
b)  přidělené číslo popisné nebo evidenční a
c)  název ulice a číslo orientační včetně dodatku9) , pokud existují.
(2)  Úřad zapíše k adresnímu místu poštovní směrovací číslo.
(3)  Nově zapisovaný nebo změněný definiční bod adresního místa se umístí uvnitř polygonu stavebního objektu v místě vchodu z ulice. V případě, že přístup z ulice ke stavebnímu objektu vhodný pro vjezd vozidel používaných složkami integrovaného záchranného systému (dále jen „příjezdové místo”) je umístěn odlišně od vchodu z ulice do stavebního objektu, lze uvést k adresnímu místu také souřadnice příslušného příjezdového místa. Parametry příjezdového místa jsou uvedeny v
Nahrávám...
Nahrávám...