dnes je 19.7.2024

Input:

359/2011 Sb., Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 359/2011 Sb., Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění účinném k 1.1.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 24. listopadu 2011
o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
415/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění celkem 15 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
409/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 6, § 7, § 17, § 19 a přílohu
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 69 odst. 1 písm. a) až g) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb.:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanoví
a)  způsob, formu a náležitosti vyjádření a parametry přesnosti lokalizačních údajů,
b)  způsob zápisu adresy,
c)  postup při zápisu údajů do registru územní identifikace obcemi a stavebními úřady,
d)  způsob, jakým obce a Ministerstvo vnitra poskytují Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu (dále jen „úřad”) lokalizační údaje územních prvků a územně evidenčních jednotek,
e)  způsob vedení technickoekonomických atributů o územním prvku stavební objekt,
f)  úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikace tak, aby celkový příjem z jejich poskytování nepřesahoval náklady na shromažďování údajů registru, jejich vytváření, reprodukci a šíření,
g)  způsob a náležitosti zápisu identifikátorů územních prvků a územně evidenčních jednotek.
§ 2
Vymezení pojmů
(1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  polygonem územního prvku plocha ohraničená lomenou čarou nebo i kruhovými oblouky určující tvar a polohu územního prvku v rovině,
b)  generalizovanou hranicí územního prvku zjednodušené zobrazení průběhu hranice územního prvku,
c)  samostatným vchodem část stavebního objektu, která má vlastní přístup z ulice a které je přiděleno jedno číslo popisné nebo evidenční nebo jedno či více čísel orientačních.
(2)  Zvláštními údaji pro doručování prostřednictvím poštovních služeb se rozumí údaje o poštovním směrovacím čísle, které přísluší danému územnímu prvku.
(3)  Mluvnickými charakteristikami názvu územního prvku nebo územně evidenční jednotky jsou mluvnické tvary názvu ve druhém až sedmém pádu.
Způsob, forma a náležitosti vyjádření a parametry přesnosti lokalizačních údajů
§ 3
(1)  Hranice územního prvku se vyjadřuje hranicí jeho polygonu. Polygon územního prvku se vytváří z údajů souboru geodetických informací katastru nemovitostí, není-li dále stanoveno jinak.
(2)  Polohová přesnost lokalizačních údajů o hranici pozemku a stavebního objektu je dána přesností souřadnic podrobných bodů polohopisu katastrální mapy v digitální formě, ze kterých je vytvořen jeho polygon.
(3)  Polohová přesnost lokalizačních údajů o hranici katastrálního území je dána přesností souřadnic podrobných bodů polohopisu katastrální mapy v digitální formě, ze kterých je vytvořen jeho polygon. V katastrálních územích, ve kterých není katastrální mapa v digitální formě, není polohová přesnost hranice katastrálního území stanovena.
(4)  Hranice polygonu území základní sídelní jednotky se vytváří na podkladě mapy základního státního mapového díla v měřítku 1 : 10 000 nebo větším a její polohová přesnost odpovídá polohové přesnosti mapy 1 : 10 000.
(5)  Hranice polygonu území městské části hlavního města Prahy a hranice polygonu území městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního
Nahrávám...
Nahrávám...