dnes je 21.7.2024

Input:

395/1992 Sb., Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., ve znění účinném k 1.8.2018

č. 395/1992 Sb., Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., ve znění účinném k 1.8.2018
VYHLÁŠKA
ministerstva životního prostředí České republiky
ze dne 11. června 1992,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
574/2004 Sb.
(k 1.12.2004)
ruší položku v příloze č. V
452/2005 Sb.
(k 1.12.2005)
ruší položku v příloze č. V
175/2006 Sb.
(k 8.5.2006)
mění 22 novelizačních bodů
425/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v příloze č. V ruší slova
96/2007 Sb.
(k 1.5.2007)
mění přílohu č. V
141/2007 Sb.
(k 1.7.2007)
mění přílohu č. V
267/2007 Sb.
(k 1.11.2007)
mění přílohu č. V.
60/2008 Sb.
(k 1.3.2008)
ruší § 10 až 13, v § 16 odst. 4 a přílohu č. I; mění § 22 odst. 1
75/2008 Sb.
(k 1.4.2008)
mění přílohu č. V
30/2009 Sb.
(k 1.2.2009)
mění přílohu č. V
262/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění přílohu č. V
189/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění přílohu č. V
17/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
mění přílohu č. V
393/2012 Sb.
(k 1.4.2013)
mění přílohu č. III
189/2013 Sb.
(k 15.7.2013)
ruší § 8
142/2018 Sb.
(k 1.8.2018)
ruší § 18
Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví podle § 4 odst. 1 a 2, § 8 odst. 3 a 5, § 24 odst. 2, § 38 odst. 3, § 40 odst. 1, § 42 odst. 2 a 5, § 47 odst. 3, § 48 odst. 3, § 49 odst. 5, § 50 odst. 5, § 60 odst. 4, § 67 odst. 1, § 69 odst. 3, § 81 odst. 5, § 82 odst. 2, § 90 odst. 5, 6 a 7 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb. (dále jen „zákon”):
Vymezení a hodnocení územního systému ekologické stability krajiny
(k § 4 odst. 1 zákona)
§ 1
Pro účely této vyhlášky se vymezují následující pojmy územního systému ekologické stability krajiny (dále jen „systém ekologické stability”)
a)  biocentrum je biotop (§ 3 písm. i) zákona) nebo soubor biotopů v krajině (§ 3 písm. k) zákona), který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či po změněného, avšak přírodě blízkého ekosystému (§ 3 písm. j) zákona),
b)  biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.
§ 2
(1)  Vymezení místního, regionálního i nadregionálního systému ekologické stability stanoví orgány ochrany přírody v plánu systému ekologické stability.
(2)  Plán systému ekologické stability obsahuje
a)  mapový zákres existujících a navržených biocenter a biokoridorů s vyznačením zvláště chráněných částí přírody, a to v měřítku 1:50 000 a větším pro nadregionální a regionální systém ekologické stability a v měřítku 1:10 000 a větším pro místní systém ekologické stability,
b)  tabulkovou a popisnou část charakterizující funkční a prostorové ukazatele, zejména rozmanitost ekosystémů, charakteristiky zvláště chráněných částí přírody, prostorové vazby, nezbytné prostorové údaje (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů a jejich minimální nutné šířky) a jejich současný stav,
c)  bližší odůvodnění včetně návrhů rámcových opatření k jeho zachování a zlepšení.
(3)  Plán systému ekologické stability je podkladem pro projekty systému ekologické stability podle § 4, provádění pozemkových úprav,1) pro zpracování územně plánovací dokumentace, pro lesní hospodářské plány2) a pro vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny. Zpracování plánu systému ekologické stability provádějí odborně způsobilé osoby.3)
§ 3
(1)  Orgán ochrany přírody průběžně provádí hodnocení systému ekologické stability (dále jen „hodnocení”) z hlediska jeho stabilizační funkce.
(2)  Hodnocení obsahuje zejména upřesnění hranic, úroveň biologické diverzity, hodnocení druhové skladby porostů a schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické
Nahrávám...
Nahrávám...