dnes je 10.6.2023

Input:

4/2020 Sb., Vyhláška o energetických specialistech

č. 4/2020 Sb., Vyhláška o energetických specialistech
VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2019
o energetických specialistech
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 3/2020 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 10 odst. 6, odst. 7 písm. d), odst. 8 a 10 a § 10a odst. 3 a 5 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška stanoví obsah a rozsah odborné zkoušky pro udělení oprávnění energetického specialisty, obsah a rozsah průběžného vzdělávání energetických specialistů, pravidla pro jmenování a jednání zkušební komise a odborné komise pro výběr vzdělávacích akcí zařazených do průběžného vzdělávání, pravidla pro výběr vzdělávacích akcí a počet kreditů potřebných k úspěšnému absolvování průběžného vzdělávání. Současně se stanoví formulář žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, který je pro fyzickou osobu uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce a pro právnickou osobu v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(2)  Vyhláška stanoví rozsah údajů předávaných energetickým specialistou do evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů.
§ 2
Odborná zkouška
(K § 10a odst. 3 zákona)
(1)  Odborná zkouška se vykonává v českém jazyce.
(2)  Státní energetická inspekce písemně vyrozumí žadatele o datu, místu a čase konání odborné zkoušky, a to nejméně 30 dnů před jejím konáním.
(3)  Odborná zkouška se vykonává zvlášť pro každou z činností energetického specialisty podle § 10 odst. 1 zákona a má písemnou a ústní část. Písemná část se provádí formou testu a její úspěšné složení je podmínkou pro konání ústní části zkoušky. Ústní část se provádí formou rozpravy na základě 3 žadatelem vylosovaných tematických zkušebních okruhů. Obě části odborné zkoušky se skládají v jednom dni.
(4)  Písemná část odborné zkoušky trvá nejdéle 90 minut a ústní část odborné zkoušky trvá nejdéle 60 minut.
§ 3
(1)  Písemná část odborné zkoušky prověřuje znalosti právních předpisů, technických norem a technických dokumentů z oblastí souvisejících s jednotlivými činnostmi energetického specialisty podle § 10 odst. 1 zákona. Písemná část odborné zkoušky se skládá z
a)  80 otázek pro činnost energetického specialisty podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona,
b)  50 otázek pro činnosti energetického specialisty podle § 10 odst. 1 písm. b) až d) zákona.
(2)  Písemnou část vyhodnotí zkušební komise, a to výrokem „vyhověl”, nebo „nevyhověl” podle dosažených správných odpovědí vyjádřených procentuálně, a to tak, že žadatel o oprávnění, který splnil
a)  méně než 80 %, nevyhověl,
b)  80 % a více, vyhověl.
(3)  Výsledek ústní části odborné zkoušky se hodnotí výrokem „vyhověl”, nebo „nevyhověl” na základě shodného vyjádření většiny přítomných členů zkušební komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo místopředsedy.
(4)  Tematické zkušební okruhy pro ústní část odborné zkoušky pro jednotlivé činnosti energetického specialisty podle § 10 odst. 1 zákona jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(5)  Z odborné zkoušky se pořizuje protokol o výsledku odborné zkoušky. Součástí protokolu je vyhodnocení písemné i ústní části odborné zkoušky, záznam o hlasování zkušební komise k ústní části zkoušky a konstatování, zda žadatel v odborné zkoušce vyhověl nebo nevyhověl. Vzor protokolu o výsledku odborné zkoušky je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(6)  Žadatel o oprávnění je rovněž hodnocen výrokem „nevyhověl”, jestliže
a)  se bez řádné omluvy podané od vyrozumění Státní energetickou inspekcí o konání zkoušky avšak nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne konání zkoušky ke zkoušce nedostaví,
b)  od zkoušky v jejím průběhu odstoupí, aniž by k tomu měl vážné důvody, nebo
c)  se ze zkoušky opakovaně omluví, a to více než třikrát.
§ 4
Zkušební komise
(K § 10a odst. 3 zákona)
(1)  Zkušební komise má nejméně 11 členů, z nichž je jeden jmenován předsedou, a nejméně 2 další členové jsou jmenováni místopředsedy. Zkušební komise je složena ze zástupců ministerstva, vysokých škol a profesních organizací. Členové zkušební komise včetně předsedy a místopředsedů jsou jmenováni a odvoláváni ústředním ředitelem Státní energetické inspekce.
(2)  Jednání zkušební komise řídí předseda komise, a není-li ten přítomen nebo pověří-li místopředsedu, tak místopředseda komise. V případě, že předseda komise nepověří místopředsedu komise, pověří místopředsedu komise tajemník komise v den konání odborné zkoušky.
(3)  Tajemník svolává zkušební komisi nejméně jednou za 2 měsíce nebo na výzvu ministerstva.
(4)  Zkušební komise je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň 7 členů, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda, a za předpokladu, že nadpoloviční většinu členů zkušební komise tvoří zástupci ministerstva a odborníci z vysokých škol. O výsledcích odborné zkoušky se zkušební komise usnáší většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo místopředsedy.
(5)  Předseda nebo místopředseda zkušební komise oznámí žadateli výsledek odborné zkoušky v den jejího konání.
(6)  Protokol o výsledku odborné zkoušky podepisují všichni přítomní členové zkušební komise.
(7)  Z jednání zkušební komise se pořizuje zápis. Součástí tohoto zápisu jsou také jednotlivé protokoly o výsledku odborných zkoušek žadatelů. Zápis vyhotovuje tajemník a podepisuje jej předseda nebo místopředseda. Vzor zápisu je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.
§ 5
Průběžné vzdělávání
(K § 10 odst. 8 a § 10a odst. 3 zákona)
(1)  Průběžné vzdělávání podle § 10 odst. 8 zákona se skládá z jednotlivých vzdělávacích akcí. Energetický specialista absolvuje vzdělávací akci osobně.
(2)  Energetický specialista úspěšně dokončí průběžné vzdělávání, pokud absolvuje v průběhu 3 let vzdělávací akce v rozsahu nejméně 18 kreditů.
(3)  Vzdělávací akci zařazenou do průběžného vzdělávání si energetický specialista vybírá ze seznamu dostupného v evidenci o prováděných činnostech. Na vzdělávací akci se přihlašuje u osoby, která vzdělávací akci pořádá (dále jen „organizátor”). Po absolvování vzdělávací akce tuto skutečnost bez zbytečného odkladu uvede energetický specialista v evidenci o prováděných činnostech energetického specialisty.
(4)  Organizátor je povinen do 14 kalendářních dnů ode dne konání vzdělávací akce průběžného vzdělávání předat Státní energetické inspekci seznam zúčastněných energetických specialistů na jím organizované vzdělávací akci ve formě prezenční listiny s podpisy zúčastněných energetických specialistů. Státní energetická inspekce následně bez zbytečného odkladu zapíše tyto údaje do evidence ministerstva o provedených činnostech energetického specialisty.
(5)  Organizátor je povinen bez zbytečného odkladu informovat účastníky vzdělávací akce průběžného vzdělávání a Státní energetickou inspekci o změnách v organizaci vzdělávací akce, které nastaly v době od zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání až do její realizace, nebo o jejím zrušení.
§ 6
Pravidla pro výběr vzdělávacích akcí
(K § 10a odst. 5 zákona)
(1)  Žadatel o organizování vzdělávací akce podává žádost o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání elektronicky Státní energetické inspekci na formuláři uvedeném v příloze č. 6 k této vyhlášce. Žadatel může žádost vzít zpět, nelze ji však v průběhu hodnocení odbornou komisí měnit nebo doplňovat.
(2)  Povinné položky žádosti jsou na formuláři žádosti. V případě, že položky formuláře nebudou správně nebo úplně vyplněny, je žádost považována za neplatnou a je Státní energetickou inspekcí navržena k vyřazení z dalšího hodnocení.
(3)  Žádost o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání se předkládá v termínu stanoveném Státní energetickou inspekcí. Státní energetická inspekce stanoví termíny pro podání žádostí vzdělávacích akcí do průběžného vzdělávání a uveřejní je na úřední desce, a to nejméně dvakrát za kalendářní rok.
(4)  Před hodnocením žádostí zpracuje Státní energetická inspekce protokol, který obsahuje seznam doručených žádostí, údaje o návrzích vzdělávacích akcí a jejich úplnosti.
(5)  Státní energetická inspekce informuje žadatele o organizování vzdělávací akce o zařazení nebo nezařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání nejpozději do 7 kalendářních dní od zasedání odborné komise. Zároveň žadateli sdělí počet kreditů, který byl vzdělávací akci ze strany odborné komise přidělen, a sdělí číslo akce, které bylo systémem prostřednictvím evidence ministerstva o provedených činnostech energetického specialisty vzdělávací akci přiděleno.
(6)  Hranice bodů pro přidělení kreditů za vzdělávací akci jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.
(7)  Kritéria pro hodnocení vzdělávací akce jsou
a)  tematický rozsah vzdělávací akce,
b)  obsah přednášek a profesní zaměření organizátora,
c)  doba trvání vzdělávací akce; minimální doba trvání vzdělávací akce je minimálně 6 hodin a
d)  hodinový finanční náklad na organizaci vzdělávací akce.
§ 7
Odborná komise
(K § 10a odst. 3 a 5 zákona)
(1)  Výběrem vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání a přidělováním počtu kreditů na základě kritérií podle § 6 odst. 7 je pověřena odborná komise.
(2)  Odborná komise musí mít minimálně 7 členů, z nichž je 1 jmenován předsedou, a nejméně 2 další členové jsou jmenováni místopředsedy. Ústřední ředitel Státní energetické inspekce jmenuje členy na základě odborné kvalifikace a odborné praxe s vazbou na činnost energetických specialistů, a zároveň je odvolává.
(3)  Odborná komise je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň 7 členů, z nichž 1 je předseda, a není-li ten přítomen nebo pověří-li místopředsedu, tak místopředseda komise.
(4)  Jednání odborné komise řídí předseda komise, není-li ten přítomen, pověřený místopředseda.
(5)  Tajemník svolává odbornou komisi nejméně dvakrát ročně.
(6)  O zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání se odborná komise usnáší většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo místopředsedy.
(7)  Z jednání odborné komise se pořizuje zápis. Zápis vyhotovuje tajemník a podepisují ho všichni přítomní členové odborné komise. Vzor zápisu je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.
§ 8
Rozsah údajů předávaných do evidence ministerstva o provedených činnostech energetického specialisty
[K § 10 odst. 7 písm. e) a odst. 10 zákona]
Údaje předávané energetickým specialistou do evidence ministerstva o provedených činnostech energetického specialisty jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.
§ 9
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1.  Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech.
2.  Vyhláška č. 234/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech.
§ 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
 
Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 4/2020 Sb.
Formulář žádosti o udělení oprávnění fyzické osoby
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 4/2020 Sb.
Formulář žádosti o udělení oprávnění právnické osoby
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 4/2020 Sb.
Tematické zkušební okruhy pro ústní část odborné zkoušky pro jednotlivé typy oprávnění a pro průběžné vzdělávání
A. Okruhy zkušebních otázek k podrobnostem provádění energetických auditů a energetických posudků
 
Okruh
Rámcový obsah okruhu
Vyhodnocení stávajícího stavu energetického hospodářství
Vymezení předmětu energetického auditu, tzn.
energetického hospodářství.
Přístup a postup při provádění energetického auditu.
Vyhodnocení:
• systému zásobování elektřinou,
• systému zásobování teplem,
• systému zásobování stlačeným vzduchem,
• systému zásobování zemním plynem,
• tepelné ochrany budov.
Nahrávám...
Nahrávám...