dnes je 28.11.2022

Input:

498/2006 Sb., Vyhláška o autorizovaných inspektorech

č. 498/2006 Sb., Vyhláška o autorizovaných inspektorech
VYHLÁŠKA
ze dne 10. listopadu 2006
o autorizovaných inspektorech
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví činnost koordinačního orgánu pro autorizované inspektory, obsahové náležitosti žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem, přípravu, provádění a obsah zkoušek, náležitosti a způsob vedení evidence autorizovaných inspektorů.
§ 2
(1) Koordinačním orgánem podle § 150 odst. 1 stavebního zákona je Koordinační rada pro autorizované inspektory (dále jen „Rada”), která zabezpečuje podklady pro vyjádření Komory ke jmenování uchazeče autorizovaným inspektorem, z osob jmenovaných ministrem ustavuje jednotlivé zkušební komise, řídí a sjednocuje činnost zkušebních komisí a přijímá nezbytná opatření k přípravě a provádění zkoušek.
(2) Členové Rady volí předsedu a místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu. Rada zasedá podle potřeby tak, aby byly řádně a včas vyřizovány podané žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem, nejméně však dvakrát ročně.
Zkouška
§ 3
(1) Zkoušky uchazečů jsou neveřejné; přítomen může být člen Rady nebo pověřený zaměstnanec v Ministerstvu pro místní rozvoj. Organizují se podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termín a místo konání zkoušky oznamuje Rada uchazečům, kteří podali žádost, nejméně 30 dnů před konáním zkoušky.
(2) Zkušební komise jsou pětičlenné, jejich předsedy jmenuje Rada. Zkušební komise je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni nejméně tři její členové. Zkoušku řídí předseda komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
§ 4
(1) Zkouška je zaměřena na ověření komplexních odborných teoretických a praktických znalostí týkajících se zejména přípravy staveb, zpracování a projednávání projektové dokumentace, provádění a užívání staveb.
(2) Zkouška se skládá z písemné a následně z ústní části, může být rozložena do dvou dnů. Rámcový obsah zkoušky je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Písemná zkouška se koná formou písemného testu, zaměřeného na právní znalosti a praktické posouzení modelové dokumentace z hlediska její úplnosti, přehlednosti a náležitého uspořádání, jejího souladu s právními předpisy, dodržení stanovisek dotčených orgánů, souladu s územním rozhodnutím, popřípadě územním souhlasem, regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou, a ostatních podmínek stanovených v podkladových materiálech pro zpracování dokumentace. Součástí písemné zkoušky je sestavení návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby ve fázích rozhodujících pro bezpečné provedení a užívání stavby.
(4) Ústní zkouškou se ověřuje, zda uchazeč má v potřebných souvislostech znalosti o procesu přípravy, projektování, povolování a provádění staveb, a znalost právních předpisů potřebných pro vykonávání dohledu na provádění stavby.
(5) Výsledek zkoušky se hodnotí výrokem „vyhověl”, jestliže v písemné i ústní části uchazeč uspěl; jinak výrokem „nevyhověl”. Uchazeč musí být po ukončení zkoušky seznámen s výrokem a v případě výroku „nevyhověl” i s důvody, pro které ve zkoušce neuspěl. Je-li uchazeč v písemné zkoušce klasifikován výrokem
Nahrávám...
Nahrávám...