dnes je 8.12.2023

Input:

500/2006 Sb., Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění účinném k 1.1.2023, platné do 30.6.2023

č. 500/2006 Sb., Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění účinném k 1.1.2023, platné do 30.6.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 10. listopadu 2006
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
458/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 94 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
13/2018 Sb.
(k 29.1.2018)
mění včetně příloh; nová přechodná ustanovení
418/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění včetně příloh; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška podrobněji upravuje náležitosti obsahu územně analytických podkladů, obsahu územně plánovací dokumentace, včetně náležitostí dokladů spojených s jejich pořizováním, vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území a aktualizací územně plánovací dokumentace, a podkladů pro evidenci územně plánovací činnosti. Tato vyhláška dále upravuje podrobnosti jednotného standardu územně plánovací dokumentace.
§ 2
Základní pojmy
(1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  výkresem veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací výkres ploch, koridorů nebo pozemků určených pro umístění navrhovaných veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, veřejných prostranství, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a pro asanaci území, ve kterých lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo ke kterým lze uplatnit předkupní právo (§ 101 stavebního zákona),
b)  koordinačním výkresem výkres zahrnující navržené řešení, neměněný současný stav a důležitá omezení v území, zejména limity využití území (§ 26 odst. 1 stavebního zákona),
c)  schématem výkres, ve kterém se zjednodušenou formou zobrazují jevy v měřítku menším, než je stanoveno pro jednotlivé nástroje územního plánování,
d)  urbanistickou kompozicí cílevědomá skladba vybraných prostorů, částí urbánních a krajinných prvků za účelem vytváření a ochrany jejich vzájemných harmonických vztahů, například pohledových horizontů, panoramatu, urbanistických a pohledových os, průhledů, dominant, přiměřeného měřítka a proporcí.
(2)  Úplné znění územně plánovací dokumentace obsahuje textovou a grafickou část územně plánovací dokumentace, ve znění platném po aktualizaci zásad územního rozvoje, změně územního plánu nebo regulačního plánu, a z odůvodnění koordinační výkres celého území kraje nebo celého území obce anebo celé plochy řešené regulačním plánem. V případě územního plánu pro vymezenou část území hlavního města Prahy úplné znění obsahuje textovou a grafickou část územního plánu, ve znění platném po změně územního plánu, a z odůvodnění koordinační výkres pro celou vymezenou část území hlavního města Prahy.
(3)  Strojově čitelným formátem pro potřeby územně plánovací činnosti se rozumí formát datového souboru s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat z tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury. Prostorová data se vedou v referenčním Souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální a referenčním Výškovém systému baltském - po vyrovnání.
Nahrávám...
Nahrávám...