dnes je 8.2.2023

Input:

501/2006 Sb., Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, ve znění účinném k 1.1.2023, platné do 30.6.2023

č. 501/2006 Sb., Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, ve znění účinném k 1.1.2023, platné do 30.6.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 10. listopadu 2006
o obecných požadavcích na využívání území
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
269/2009 Sb.
(k 26.8.2009)
mění § 1, § 7, § 20, § 22, § 24, § 25, § 26; vkládá nové § 24a až § 24e
22/2010 Sb.
(k 26.1.2010)
mění § 26
20/2011 Sb.
(k 15.3.2011)
mění § 26
431/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 21 a § 26
360/2021 Sb.
(k 5.10.2021)
mění § 20 odst. 5 písm. c)
360/2021 Sb.
(k 1.1.2023)
mění
418/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 a § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato vyhláška stanoví obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a pozemků, při stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich a rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území.
(2) Ustanovení části druhé této vyhlášky se použije při vymezování ploch v územních plánech. Ustanovení částí třetí a čtvrté této vyhlášky se použije při vymezování pozemků a umisťování staveb na nich; při rozhodování o nástavbách, stavebních úpravách, změně vlivu stavby na využití území, při vymezování pozemků veřejných prostranství a u zastavěných stavebních pozemků stavbami, které jsou kulturními památkami nebo jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách, se podle vyhlášky postupuje, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) stavbou pro bydlení
1. bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena,
2. rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví,
b) stavbou pro rodinnou rekreaci stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomuto účelu určena; stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví,
c) stavbou ubytovacího zařízení stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby s tím spojené; stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci; ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategorií
1. hotel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených;
2. motel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených pro motoristy;
3. penzion, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem;
4. ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, kempy a skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro poskytování přechodného ubytování.
ČÁST DRUHÁ
POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ PLOCH
(K § 43 stavebního zákona)
HLAVA I
OBECNÉ POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ PLOCH
§ 3
(1) K naplňování cílů a úkolů územního plánování (§ 18 a 19 stavebního zákona) a s ohledem na rozdílné nároky na prostředí se území člení územním plánem na plochy, které se s přihlédnutím k účelu a
Nahrávám...
Nahrávám...