dnes je 10.6.2023

Input:

503/2006 Sb., Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění účinném k 20.3.2018

č. 503/2006 Sb., Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění účinném k 20.3.2018
VYHLÁŠKA
ze dne 10. listopadu 2006
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
63/2013 Sb.
(k 29.3.2013)
mění, celkem 57 novelizačních bodů
66/2018 Sb.
(k 20.3.2018)
mění, celkem 49 novelizačních bodů
ve znění tiskové opravy, částka 35 z r. 2018
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
(1)  Tato vyhláška upravuje obsahové náležitosti
a)  žádosti o územně plánovací informaci,
b)  žádostí o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a jejich příloh,
c)  žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí a jejích příloh,
d)  žádosti o vydání společného povolení a jejích příloh,
e)  žádosti o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí a jejích příloh,
f)  informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí,
g)  jednotlivých druhů územních rozhodnutí,
h)  společného povolení,
i)  společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí,
j)  žádosti o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení,
k)  informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení,
l)  oznámení záměru a jeho příloh,
m)  územního souhlasu,
n)  společného oznámení záměru a jeho příloh,
o)  společného souhlasu.
(2)  Tato vyhláška dále upravuje obsahové náležitosti
a)  veřejnoprávní smlouvy, kterou se nahrazuje územní rozhodnutí,
b)  územního opatření o stavební uzávěře,
c)  územního opatření o asanaci území.
(3)  Ve věcech stavebního řádu tato vyhláška dále upravuje obsahové náležitosti
a)  ohlášení staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona a jeho příloh,
b)  žádosti o stavební povolení a jejích příloh,
c)  oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, žádosti o povolení předčasného užívání stavby, žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, certifikátu autorizovaného inspektora, oznámení změny v užívání stavby, ohlášení odstranění stavby a dokladů k nim připojovaných,
d)  rozhodnutí stavebního úřadu, kterými se povoluje provedení staveb, veřejnoprávní smlouvy, kterou lze nahradit stavební povolení, kolaudačního souhlasu, kolaudačního rozhodnutí, souhlasu a rozhodnutí o změně v užívání stavby, souhlasu a rozhodnutí o odstranění stavby a rozhodnutí, jímž se poskytuje stavební příspěvek,
e)  výzvy ke zjednání nápravy a rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce stavby.
(4)  U systému stavebně technické prevence tato vyhláška upravuje rozsah a způsob předávání informací o výskytu závady, poruchy nebo havárie stavby.
ČÁST DRUHÁ
ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
HLAVA I
ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI
(K § 21 odst. 4 stavebního zákona)
§ 2
(1)  Žádost o územně plánovací informaci obsahuje
a)  identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu,
b)  katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých žadatel hodlá záměr realizovat,
c)  druh územně plánovací informace, o jaký žadatel žádá (§ 21 odst. 1 stavebního zákona),
d)  údaje o současném využívání pozemků a staveb na nich,
e)  druh, účel a popis požadovaného záměru, jeho základní rozměry a kapacitu, požadavky na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
(2)  K žádosti o územně plánovací informaci žadatel připojí celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.).
HLAVA II
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
(K § 86 odst. 6 a § 94c odst. 3 stavebního zákona)
§ 3
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
(1)  Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2)  K žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (příloha č. 1 k této vyhlášce) a podle druhu stavby dokumentaci podle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb. Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních.
(3)  K žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí, která se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce, žadatel připojí také přílohy uvedené v části D formuláře a podle druhu stavby dokumentaci podle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.
(4)  Žádost o vydání územního rozhodnutí pro soubor staveb v areálu jaderného zařízení vedle obsahových náležitostí stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce obsahuje
a)  identifikační údaje o stavbách v souboru staveb, o jejich druhu a účelu, jejich skladbě, základních údajích o kapacitních a časových maximech vstupů a výstupů, o maximální výměře zastavěných ploch pro umístění staveb v areálu, maximálním výškovém ohraničení staveb uvnitř areálu, o minimálních odstupových vzdálenostech jednotlivých staveb od hranice areálu a sousedních staveb mimo areál,
b)  údaj o době trvání stavby, pokud je navrhována stavba dočasná.
§ 4
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
(1)  Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(2)  K žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území (příloha č. 2 k této vyhlášce) a dokumentaci podle přílohy č. 6 k vyhlášce o dokumentaci staveb. Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních.
(3)  K žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí, která se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce, žadatel připojí také přílohy uvedené v části D formuláře a podle charakteru změny využití území dokumentaci podle přílohy č. 6 k vyhlášce o dokumentaci staveb a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.
§ 5
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
(1)  Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2)  K žádosti o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (příloha č. 3 k této vyhlášce) a dokumentaci podle přílohy č. 3 k vyhlášce o dokumentaci staveb. Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních.
(3)  K žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí, která se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce, žadatel připojí také přílohy uvedené v části D formuláře a dokumentaci podle přílohy č. 7 k vyhlášce o dokumentaci staveb a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.
§ 6
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
(1)  Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(2)  K žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (příloha č. 4 k této vyhlášce).
(3)  Grafické přílohy žádosti se přikládají ve dvou vyhotoveních.
§ 7
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
(1)  Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce.
(2)  K žádosti o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (příloha č. 5 k této vyhlášce).
(3)  Grafické přílohy žádosti se přikládají ve dvou vyhotoveních.
§ 7a
Žádost o vydání společného povolení
(K § 94l odst. 7 a § 94s odst. 6 stavebního zákona)
(1)  Žádost o vydání společného povolení se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce.
(2)  K žádosti o vydání společného povolení stavebník připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání společného povolení podle přílohy č. 6 k této vyhlášce a podle druhu stavby dokumentaci podle příloh č. 8 až 11 k vyhlášce o dokumentaci staveb.
(3)  K žádosti o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí, která se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce, žadatel připojí také přílohy uvedené v části C formuláře a podle druhu stavby dokumentaci podle příloh č. 8 až 11 k vyhlášce o dokumentaci staveb a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.
(4)  Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních. Není-li obecní úřad obce, jehož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, dokumentace se přikládá ve třech vyhotoveních, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. Další vyhotovení průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů a dokumentace objektů, k jejichž povolení jsou příslušné spolupůsobící úřady, se v potřebném počtu připojuje v případě souboru staveb, pokud k umístění nebo povolení vedlejší stavby není příslušný stavební úřad, který rozhodnutí vydává.
HLAVA III
INFORMACE O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ A O PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
(K § 87 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA)
§ 8
(1)  Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí obsahuje
a)  identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu,
b)  předmět územního řízení s jeho stručnou charakteristikou,
c)  katastrální území a parcelní čísla dotčených pozemků,
d)  údaj, zda předmět územního řízení vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí,
e)  místo a čas veřejného ústního jednání, případně spojeného s místním šetřením,
f)  upozornění, že námitky, závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci řízení, dotčené orgány a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak že se k nim nepřihlíží,
g)  údaj o tom, kde lze nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí.
(2)  Součástí informace je grafické vyjádření záměru, které tvoří situační výkres předmětu územního řízení a jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdálenosti od sousedních pozemků a staveb na nich, případně též znázornění vzhledu záměru. U souboru staveb v areálu jaderného zařízení se pouze graficky vymezí plochy areálu jaderného zařízení a jeho vazby na okolí.
(3)  Informace podle odstavců 1 a 2 musí být vyhotovena tak, aby byla zajištěna její čitelnost a odolnost proti povětrnostním vlivům, nejméně o velikosti formátu A3.
HLAVA IV
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
(K § 92 odst. 5 stavebního zákona)
§ 9
Rozhodnutí o umístění stavby
(1)  Rozhodnutí o umístění stavby kromě obecných náležitostí rozhodnutí2) a náležitostí stanovených v § 92 stavebního zákona obsahuje
a)  druh a účel umisťované stavby,
b)  katastrální území a parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje,
c)  umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb,
d)  určení prostorového řešení stavby, zejména půdorysnou velikost, maximální výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě,
e)  vymezení území dotčeného vlivy stavby.
(2)  Rozhodnutí o umístění stavby v odůvodněných případech dále obsahuje
a)  podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě vyplývající z výsledku řešení rozporů,
b)  další podmínky pro projektovou přípravu stavby,
c)  podmínky napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
(3)  Rozhodnutí o umístění stavby, pro kterou se podle § 96b stavebního zákona nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování, obsahuje podle potřeby podmínky k zabezpečení souladu stavby s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.
(4)  Rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení obsahuje
a)  vymezení areálu jako stavebního pozemku,
b)  údaje o katastrálním území a parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se soubor staveb umisťuje,
c)  stanovení skladby, druhu a účelu staveb,
d)  stanovení minimálních odstupových vzdáleností staveb umisťovaných uvnitř areálu jaderného zařízení od hranice areálu, popřípadě od sousedních staveb mimo areál jaderného zařízení,
e)  vymezení maximální výměry zastavěných ploch pro umístění staveb v areálu jaderného zařízení, maximální výškové omezení staveb uvnitř areálu jaderného zařízení,
f)  stanovení rámcových podmínek napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, zejména míst napojení a kapacit, limitních požadavků na vstupy a výstupy nezbytné pro realizaci a provoz areálu, a to kapacitních a časových maxim povolených vstupů, například vody, energie a skladovaného paliva, a kapacitních a časových maxim povolených výstupů, například odpadních vod, odpadů, emisí a imisí,
g)  vymezení území dotčeného vlivy stavby,
h)  podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě vyplývající z výsledku řešení rozporů,
i)  podle potřeby stanovení dalších podmínek pro projektovou přípravu stavby,
j)  stanovení doby platnosti, má-li být delší, než stanoví stavební zákon,
k)  u dočasných staveb stanovení lhůty pro jejich odstranění.
(5)  V případě, kdy podle § 8 nebo § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny je příslušným orgánem ochrany přírody namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje územní rozhodnutí též povolení kácení dřevin nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V případě, kdy je podle § 32 zákona o pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje územní rozhodnutí též povolení umisťovat stavbu, která podle zvláštních předpisů vyžaduje povolení.
(6)   V případě rozhodnutí stavebního úřadu, kterým se stanoví, že u staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. f) až h) stavebního zákona nebude k jejich provedení vyžadováno ohlášení (§ 78 odst. 6 stavebního zákona), obsahuje rozhodnutí o umístění stavby i podmínky pro provedení stavby.
(7)   V případě, že je stavba označena jako nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem (§ 117 odst. 1 stavebního zákona), je toto označení obsahovou náležitostí rozhodnutí o umístění stavby.
(8)  Přílohou rozhodnutí o umístění stavby je katastrální situační výkres podle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb. U liniových staveb delších než 1 000 m a staveb zvláště rozsáhlých se přikládá situační výkres širších vztahů podle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb.
§ 10
Rozhodnutí o změně využití území
(1)  Rozhodnutí o změně využití území kromě obecných náležitostí rozhodnutí2) a náležitostí stanovených v § 92 stavebního zákona obsahuje
a)  katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, jichž se změna využití týká,
b)  plošné vymezení a určení nového využití území.
(2)  Rozhodnutí o změně využití území podle potřeby dále obsahuje
a)  podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě vyplývající z výsledku řešení rozporů,
b)  další podmínky pro projektovou přípravu změny využití území,
c)  podmínky napojení území na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a způsob jeho nezávadného odvodnění.
(3)  Rozhodnutí o změně využití území, pro které se podle § 96b stavebního zákona nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování, obsahuje podle potřeby podmínky k zabezpečení souladu posuzované změny s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.
(4)  V případě, kdy podle § 8 nebo § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny je příslušným orgánem ochrany přírody namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje rozhodnutí o změně využití území též povolení kácení dřevin nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V případě, kdy je podle § 32 zákona o pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje rozhodnutí o změně využití území též povolení provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky.
(5)   V případě rozhodnutí stavebního úřadu, kterým se stanoví, že u terénních úprav uvedených v § 104 odst. 1 písm. i) stavebního zákona nebude k jejich provedení vyžadováno ohlášení (§ 78 odst. 6 stavebního zákona), obsahuje rozhodnutí o změně využití území i podmínky pro provedení změny.
(6)  Přílohou rozhodnutí o změně využití území je katastrální situační výkres podle přílohy č. 6 k vyhlášce o dokumentaci staveb. Při změnách využití území zvláště rozsáhlého se přikládá situační výkres širších vztahů podle přílohy č. 6 k vyhlášce o dokumentaci staveb.
§ 11
Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
(1)  Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území kromě obecných náležitostí rozhodnutí2) a náležitostí stanovených v § 92 stavebního zákona obsahuje
a)  označení stavby, jíž se změna vlivu užívání týká, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž je stavba umístěna,
b)  specifikaci změny užívání stavby.
(2)  Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území dále podle potřeby obsahuje podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě výsledek vyplývající z řešení rozporů.
(3)  Přílohou rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území je celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě vybraná část dokumentace objektů podle přílohy č. 7 k vyhlášce o dokumentaci staveb.
§ 12
Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
(1)  Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků kromě obecných náležitostí rozhodnutí2) a náležitostí stanovených v § 92 stavebního zákona obsahuje
a)  katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, jichž se dělení nebo scelení týká,
b)  určení nových hranic pozemků s vyznačením přístupu z veřejně přístupné pozemní komunikace ke každému pozemku.
(2)  Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků dále podle potřeby obsahuje podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě výsledek vyplývající z řešení rozporů.
(3)  Grafická příloha rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, ověřená stavebním úřadem, obsahuje celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením nových hranic pozemků a přístupu z veřejně přístupné pozemní komunikace na každý nově vytvořený pozemek.
§ 13
Rozhodnutí o ochranném pásmu
(1)  Rozhodnutí o ochranném pásmu kromě obecných náležitostí rozhodnutí2) a náležitostí stanovených v § 92 stavebního zákona obsahuje
a)  označení chráněné stavby, zařízení či území, katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se ochranné pásmo zřizuje,
b)  stanovení zákazů nebo omezení některých činností z důvodů ochrany života, veřejného zdraví a životního prostředí před negativními účinky provozu průmyslových, zemědělských, dopravních a jiných staveb nebo z důvodů ochrany staveb a zařízení před negativními vlivy okolí,
c)  dobu platnosti rozhodnutí, pokud je možno ji předem stanovit.
(2)  Rozhodnutí o ochranném pásmu dále podle potřeby obsahuje podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě výsledek vyplývající z řešení rozporů.
(3)  Grafická příloha rozhodnutí o ochranném pásmu, ověřená stavebním úřadem, obsahuje celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením hranic ochranného pásma a chráněných staveb, zařízení a pozemků. U ochranných pásem liniových staveb delších než 1 000 m a staveb zvlášť rozsáhlých se doplní uvedené údaje na mapovém podkladě v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000.
§ 13a
Společné povolení
(K § 94p odst. 7 a § 94y odst. 8 stavebního zákona)
(1)  Společné povolení, kterým se schvaluje stavební záměr, obsahuje
a)  stanovení druhu a účelu stavby,
b)  údaje o katastrálním území a parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje a povoluje,
c)  popis prostorového řešení stavby, zejména její půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě,
d)  umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb,
e)  vymezení území dotčeného vlivy stavby.
(2)  Společné povolení dále podle potřeby obsahuje
a)  stanovení podmínek pro provedení stavby, zejména z hlediska komplexnosti a plynulosti výstavby a ochrany životního prostředí,
b)  podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě vyplývající z výsledku řešení rozporů,
c)  stanovení podmínek pro užívání stavby,
d)  stanovení podmínek napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
e)  stanovení podmínek pro dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem,
f)  stanovení fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby,
g)  uložení zpracování dokumentace pro provádění stavby,
h)  stanovení doby platnosti, má-li být delší, než stanoví stavební zákon,
i)  stanovení lhůty pro odstranění dočasných staveb,
j)  stanovení provedení zkušebního provozu, popřípadě podmínek pro jeho provedení.
(3)  V případě, kdy podle § 8 nebo § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny je příslušným orgánem ochrany přírody namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje společné povolení též povolení kácení dřevin nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V případě, kdy je podle § 10 nebo § 32 zákona o pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje společné povolení též povolení připojení pozemní komunikace nebo povolení umisťovat a provádět stavbu, která podle zvláštních předpisů vyžaduje povolení, souhlas nebo ohlášení stavebnímu úřadu nebo povolení provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky.
(4)  Pokud je ve společném povolení povolováno vodní dílo4) , obsahuje výroková část společného povolení dále
a)  název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku podle údajů v evidenci vodních toků, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód útvaru povrchových vod a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se žádost o společné povolení týká vodního díla souvisejícího s vodním tokem,
b)  číslo hydrogeologického rajonu, název a kód útvaru podzemních vod, pokud se žádost o společné povolení týká vodního díla souvisejícího se zdrojem podzemních vod,
c)  určení polohy vodního díla orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.
ČÁST TŘETÍ
ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
§ 13b
Žádost o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení
(K § 95 odst. 7 stavebního zákona)
(1)  Žádost o vydání příslušného druhu územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení se podává na formulářích, jejichž obsahové náležitosti jsou stanoveny v přílohách č. 1 až 4 k této vyhlášce.
(2)  K žádosti o vydání příslušného druhu územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení žadatel připojí přílohy uvedené v částech C formulářů jednotlivých žádostí o vydání příslušných druhů územních rozhodnutí (přílohy č. 1 až 4 k této vyhlášce) a odpovídající dokumentaci podle příloh č. 1, 2, 4, 6 a 7 k vyhlášce o dokumentaci staveb.
(3)  Grafické přílohy žádosti a dokumentace se přikládají ve dvou vyhotoveních.
(4)  Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních. Není-li obecní úřad obce, jehož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, dokumentace se přikládá ve třech vyhotoveních, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. Další vyhotovení průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů a dokumentace objektů, k jejichž povolení jsou příslušné spolupůsobící úřady, se v potřebném počtu připojuje v případě souboru staveb, pokud k umístění nebo povolení vedlejší stavby není příslušný stavební úřad, který rozhodnutí vydává.
§ 14
Informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení
(K § 95 odst. 7 stavebního zákona)
(1)  Informace o návrhu výroku rozhodnutí, které má být vydáno ve zjednodušeném územním řízení, obsahuje
a)  návrh výroku příslušného územního rozhodnutí,
b)  upozornění o
Nahrávám...
Nahrávám...