dnes je 9.6.2023

Input:

512/2002 Sb., Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 512/2002 Sb., Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění účinném k 1.1.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2002
o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
41/2006 Sb.
(k 1.3.2006)
mění 39 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
273/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
mění celkem 27 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
44/2012 Sb.
(k 1.3.2012)
mění § 1 a přílohu; nové přechodné ustanovení
39/2016 Sb.
(k 10.2.2016)
mění § 4, § 5 a přílohu; nové přechodné ustanovení
173/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 1, § 2 a přílohu; nová přechodná ustanovení
109/2018 Sb.
(k 1.7.2018)
mění § 1 a přílohu; nová přechodná ustanovení
222/2018 Sb.
(k 1.11.2018)
ruší slova v příloze
411/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 1 a přílohu; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
§ 1
(1)  Zvláštní odbornou způsobilost prokazují úředníci územních samosprávných celků (dále jen „úředníci”), kteří vykonávají správní činnosti
a)  při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství,
b)  v silniční dopravě,
c)  při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a správních řízeních souvisejících,
 
d)  při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech,
e)  při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel,
f)  při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy,
g)  při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu,
h)  při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
i)  při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy,
j)  v územním plánování,
k)  při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění,
l)  při výkonu veřejného opatrovnictví,
m)  v sociálních službách,
n)  při sociálně-právní ochraně dětí,
o)  při správě živnostenského podnikání,
p)  při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy,
q)  ve školství,
r)  při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku,
s)  při správě matrik a státního občanství,
t)  při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů,
u)  při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení,
v)  ve zdravotnictví,
w)  ve vodním hospodářství,
x)  v lesním hospodářství a myslivosti,
y)  v zemědělství,
z)  v ochraně přírody a krajiny,
aa)  v ochraně ovzduší,
bb)  v hospodaření s odpady,
cc)  při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi,
dd)  při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění,
ee)  při ochraně zemědělského půdního fondu.
(2)  V příloze k této vyhlášce jsou ve sloupci 4 stanoveny náplně jednotlivých správních činností, k jejichž výkonu je nezbytné prokázání zvláštní odborné způsobilosti.
§ 2
(1)  Přihláška ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti (dále jen „zkouška”) má tyto náležitosti
a)  jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a pracovní zařazení úředníka,
b)  správní činnost, pro kterou má být zvláštní odborná způsobilost úředníka ověřena zkouškou, s přihlédnutím k náplni této správní činnosti uvedené v příloze k této vyhlášce,
c)  datum vyplnění přihlášky, název, adresa územního samosprávného celku,
d)  adresa územního samosprávného celku, na kterou Ministerstvo vnitra sdělí den, místo a čas konání zkoušky, soubor zkušebních otázek a seznam odborné literatury.
(2)  V případě dalšího ověření zvláštní odborné způsobilosti, jde-li o úředníka, který je držitelem platného osvědčení vydaného před 1. lednem 2003 pro některou správní činnost, přiloží územní samosprávný celek k přihlášce originál osvědčení převedený do elektronické podoby.
§ 3
(1)  Písemnou zkoušku tvoří dva samostatné písemné testy; v prvním písemném testu se ověřují znalosti z obecné části a v druhém písemném testu znalosti ze zvláštní části. Tyto písemné testy jednotlivě netrvají déle než 60 minut a jsou vykonávány i hodnoceny samostatně.
(2)  Ústní zkouška z obecné části a ze zvláštní části se vykonává samostatně. Doba na přípravu odpovědi činí nejméně 15 minut. Ústní zkouška netrvá zpravidla déle než 30 minut.
(3)  Jestliže úředník v písemném testu z obecné části správně zodpoví alespoň dvě třetiny v něm obsažených otázek, je hodnocen klasifikačním stupněm „vyhověl”; v opačném případě je hodnocen klasifikačním stupněm „nevyhověl”. Hodnocení v písemném testu ze zvláštní části se provede obdobně. Podmínkou pro úspěšné složení písemné zkoušky je hodnocení úředníka klasifikačním stupněm „vyhověl” v písemném testu z obecné části i v písemném testu ze zvláštní části. Znalosti prokázané při ústní zkoušce se v obecné části a ve zvláštní části hodnotí samostatně; jestliže úředník prokázal znalosti podle § 1 odst. 2 a schopnost jejich aplikace, je hodnocen klasifikačním stupněm „vyhověl” a v opačném případě klasifikačním stupněm „nevyhověl”.
(4)  Úředník, který byl ze zkoušky vyloučen nebo se k písemné nebo ústní zkoušce bez náležité omluvy nedostavil anebo při písemné nebo ústní zkoušce od zkoušky odstoupil, při zkoušce nevyhověl.
(5)  Úředníkovi, který se ze závažného důvodu ke zkoušce nemohl dostavit a jehož neúčast byla náležitě omluvena, Ministerstvo vnitra určí náhradní termín.
§ 4
Při opakování písemné zkoušky se úředník podrobí opakovaně písemnému testu buď z obecné části, nebo ze zvláštní části, podle toho, ve kterém z nich byl při předchozím konání zkoušky hodnocen klasifikačním stupněm „nevyhověl”, nebo opakuje oba testy, byl-li klasifikačním stupněm „nevyhověl” hodnocen v obou testech. Pro opakování ústní zkoušky to platí obdobně.
§ 5
(1)  Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky má tyto náležitosti
a)  jméno, příjmení, titul, datum a místo narození úředníka,
b)  číslo osvědčení,
c)  správní činnost, pro kterou úředník prokázal zvláštní odbornou způsobilost, a
1.  slova „obecná a zvláštní část zvláštní odborné způsobilosti”, pokud prokázal zvláštní odbornou způsobilost z obecné a zvláštní části, nebo
2.  slova „obecná část zvláštní odborné způsobilosti”, popřípadě „zvláštní část zvláštní odborné způsobilosti”, pokud prokázal zvláštní odbornou způsobilost pouze z obecné části, popřípadě pouze ze zvláštní části,
d)  datum vydání osvědčení,
e)  úřední razítko Ministerstva vnitra,
f)  podpis předsedy zkušební komise.
(2)  Osvědčení se vydává v jednom vyhotovení.
§ 6
(1)  Správní činnosti ověřené zkouškou zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů v době od 24. listopadu 1990 do 31. prosince 2002, uvedené v příloze k této vyhlášce ve sloupci 2, se považují za správní činnosti podle této vyhlášky.
(2)  Správní činnosti ověřené zkouškou zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů v době od 1. ledna 2003, uvedené v příloze k této vyhlášce ve sloupci 2, se považují za správní činnosti stanovené touto vyhláškou.
§ 7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1.  Vyhláška č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti).
2.  Vyhláška č. 427/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti).
§ 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
* * *
Článek II. vyhl. č. 41/2006 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Úředníci, kteří byli přihlášení ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti přede dnem účinnosti této vyhlášky, ji dokončí podle dosavadních právních předpisů.
* * *
Článek II. vyhl. č. 273/2007 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Úředníci, kteří byli přihlášeni ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, ji dokončí podle dosavadních právních předpisů.
* * *
Článek II. vyhl. č. 44/2012 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Úředníci, kteří ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky vykonávají správní činnost při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel, prokáží svoji zvláštní odbornou způsobilost do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
* * *
Článek II. vyhl. č. 39/2016 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Úředníci, kteří ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky vykonávají správní činnost v sociálních službách a neměli povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jsou povinni prokázat zvláštní odbornou způsobilost do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
* * *
Článek II. vyhl. č. 173/2017 Sb. zní:
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Zvláštní odborná způsobilost při správě daní a poplatků prokázaná podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za zvláštní odbornou způsobilost při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Úředníci, kteří ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky vykonávají správní činnost při výkonu veřejného opatrovnictví, jsou povinni prokázat zvláštní odbornou způsobilost do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
3. Úředníci, kteří ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky vykonávají správní činnost při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě a pořádku v územní samosprávě, jsou povinni prokázat zvláštní odbornou způsobilost pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Úředník, který přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky prokázal zvláštní odbornou způsobilost při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, splňuje zvláštní odbornou způsobilost pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku.
4. Zvláštní odborná způsobilost v hospodaření s odpady a nakládání s obaly prokázaná podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za zvláštní odbornou způsobilost v hospodaření s odpady podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
5. Zvláštní odborná způsobilost při ochraně zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků a prevenci havárií způsobených těmito látkami prokázaná podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za zvláštní odbornou způsobilost při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
* * *
Článek II. vyhl. č. 109/2018 Sb. zní:
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Zvláštní odborná způsobilost při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů prokázaná podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za zvláštní odbornou způsobilost při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Úředník, který prokázal zvláštní odbornou způsobilost při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do nabytí účinnosti této vyhlášky, může vykonávat správní činnosti spočívající v ukládání odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, aniž by prokázal zvláštní odbornou způsobilost při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu.
* * *
Článek II. vyhl. č. 411/2021 Sb. zní:
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Zvláštní odborná způsobilost při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících prokázaná podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za zvláštní odbornou způsobilost při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a správních řízeních souvisejících podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Úředník, který ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky vykonává správní činnost, pro jejíž výkon nebylo podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, předpokladem prokázání zvláštní odborné způsobilosti a pro jejíž výkon je podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, předpokladem prokázání zvláštní odborné způsobilosti, je povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Příloha k vyhlášce č. 512/2002 Sb.
Náplně jednotlivých správních činností, k jejichž vykonávání je nezbytné prokázání zvláštní odborné způsobilosti
Náplně jednotlivých správních činností, k jejichž vykonávání je nezbytné prokázání zvláštní odborné způsobilosti
 
1.
Ústřední správní úřad
2.
Dosavadní správní činnosti (§ 6 odst. 1)
3.
Správní činnosti (§ 1 odst. 1)
4.
Náplně jednotlivých správních činností (§ 1 odst. 2)
Náplně správních činností nezahrnují rozhodování o přestupcích, ledaže je to v nich výslovně stanoveno.
Ministerstvo dopravy
silniční hospodářství
při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
- výkon působnosti silničního správního úřadu, zejména zařazování pozemních komunikací, rozhodování o připojení pozemních komunikací, uzavírkách, zvláštním užívání, pevných překážkách, umísťování podzemních vedení, věcných břemenech, odstraňování vraků, zajišťování sjízdnosti a schůdnosti, ochrana pozemních komunikací, kontrolní vážení, výkon státního dozoru.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- výkon působnosti speciálního stavebního úřadu na pozemních komunikacích.
 
silniční doprava
v silniční dopravě
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
- vydávání stanovisek ke koncesi nebo změně koncese pro provozování silniční dopravy, podávání návrhu na změnu nebo zrušení koncese,
- vydávání stanovisek k rozhodnutí o udělení licence nebo povolení v linkové osobní dopravě,
- provádění zkoušek a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti,
- ověřování finanční způsobilosti podnikatelů v silniční dopravě,
- ověřování plnění podmínky usazení, dobré pověsti a odborné způsobilosti,
- ověřování splnění podmínky spolehlivosti řidičů,
- udělování a odnímání oprávnění řidiče taxislužby a vydávání průkazů řidiče taxislužby,
- rozhodování o udělení, změně a odejmutí licence k provozování linkové osobní dopravy,
- výkon státního odborného dozoru v oblasti silniční dopravy, rozhodování o ztrátě dobré pověsti,
- zadržení průkazu řidiče taxislužby a vedení navazujícího správního řízení, odebrání karty řidiče,
- vybírání kaucí, vrácení, propadnutí a započtení kauce,
- zabránění v jízdě,
- přikázání jízdy do autorizovaného metrologického střediska,
- zapisování údajů do Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě, schvalování jízdních řádů linkové osobní dopravy a jejich změn,
- vydávání licencí Evropských společenství a jejich opisů, vydávání osvědčení řidiče třetích států a jejich opisů, vydávání osvědčení pro provozování mezinárodní osobní dopravy pro vlastní potřebu,
- evidence vozidel taxislužby a vydávání evidenčních nálepek vozidel taxislužby,
- rozhodování o přestupcích.
 
-
při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a správních řízeních souvisejících
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
- rozhodování o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ave věcech pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
- rozhodování ve věci bodového hodnocení řidiče,
- rozhodování ve věci zadržení řidičského průkazu,
- postup po výběru kauce a zabránění v jízdě,
- postup při pozbytí a vrácení řidičského oprávnění,
- posuzování oznámení o přestupcích z hlediska vyloučení podezření ze spáchání trestných činů v dopravě.
 
-
při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.
- rozhodování o profesní způsobilosti řidiče.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
- rozhodování o udělení, omezení, podmínění, pozastavení a odnětí řidičských oprávnění,
- rozhodování o uložení povinnosti přezkoumání zdravotní způsobilosti nebo odborné způsobilosti držitele řidičských oprávnění,
- rozhodování o zrušení podmínění nebo omezení řidičských oprávnění a rozhodování o vrácení řidičských oprávnění,
- vydávání řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů držitelům řidičských oprávnění a vydávání řidičských průkazů příslušníkům států Evropské unie a příslušníkům jiných států,
- vyřizování ztrát řidičských průkazů a s tím spojené vydávání potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu,
- řízení při odevzdání a navrácení řidičských průkazů,
- výkon činnosti v oblasti bodového hodnocení řidiče,
- rozhodování o vydání karty řidiče digitálního tachografu,
- rozhodování o zadržení řidičského průkazu,
- vydávání údajů z registru řidičů a bodového hodnocení řidiče.
 
 
při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
- rozhodování o zápisu silničního vozidla do registru vozidel,
- provádění zápisu údajů zapisovaných v registru vozidel a jejich změn,
- provádění zápisu údajů v technickém průkazu silničního vozidla a jejich změn,
rozhodování o vyřazení silničního vozidla z provozu a zánik silničního vozidla,
- postup v případě ztráty, zničení, poškození nebo odcizení technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla nebo tabulky registrační značky,
- rozhodování o přidělení registrační značky na přání,
- vedení registru historických a sportovních vozidel.
 
 
při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy
Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách. Na úrovni krajského úřadu:
- projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy nebo její části s ohledem na jeho dopady na dopravu provozovanou na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících,
- projednávání jízdních řádů pro veřejnou osobní drážní dopravu a jejich změn,
- projednávání návrhů na omezení a zastavení drážní dopravy.

Na úrovni obecního úřadu:
- zjišťování zdrojů ohrožování, poškozování nebo rušení provozování drah, drážní dopravy, drážních telekomunikačních zařízení a vedení a drážních zabezpečovacích zařízení na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové,
- vydávání úředního povolení k provozování dráhy speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové a jeho změn,
- rozhodování o zrušení úředního povolení k provozování dráhy speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové,
- udělování licencí k provozování drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové a trolejbusové,
- rozhodování o změně licence k provozování drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové a trolejbusové,
- rozhodování o odejmutí licence k provozování drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové a trolejbusové,
- schvalování plánu omezení provozování dráhy nebo její části na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové,
rozhodování o přechodném omezení nebo o zastavení drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové,
- vydávání průkazu způsobilosti křížení vozidla na dráze speciální, tramvajové a trolejbusové,
- nařizování přezkoušení zdravotní a odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo, rozhodování o omezení řízení nebo zákazu řízení, odnímání průkazu způsobilosti k řízení osobám řídícím drážní vozidlo na dráze speciální, tramvajové a trolejbusové,
- rozhodování o přestupcích,
- výkon státního dozoru ve věcech drah.

Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.
- uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou.
Ministerstvo financí
finanční hospodaření a rozpočtová pravidla územních samospráv
při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,
zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
- sestavování rozpočtu a závěrečného účtu,
- zpracování rozpočtu v třídění podle rozpočtové skladby,
- sledování a hodnocení plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle rozpočtové skladby,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- provádění kontroly vlastního hospodaření, hospodaření organizačních složek a zřízených a založených právnických osob,
- správa odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně.
 
daně
při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
- provádění dokazování, vyhledávací a kontrolní činnosti při správě daní,
- vyměření jednotlivých místních poplatků, vydávání platebního výměru a hromadného předpisného seznamu, ukládání sankce za nezaplacení poplatku včas a ve správné výši,
- rozhodování o opravných a dozorčích prostředcích,
- provádění vracení, použití a převodu přeplatků,
- provádění výběru a vymáhání daní,
- rozhodování o prominutí místních poplatků.
Ministerstvo kultury
památková péče
při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
- správní řízení a další postupy při péči o kulturní památky a národní kulturní památky, při nakládání s nemovitostmi v památkových rezervacích, památkových zónách a v ochranných pásmech nemovitých kulturních památek, nemovitých národních kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón, při péči o archeologické nálezy a v souvislosti s prováděním archeologických výzkumů,
- rozhodování o přestupcích.
Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
- správní řízení při ochraně movitých památek.
Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
- správa muzejních sbírek.
Ministerstvo pro místní rozvoj
územní plánování
v územním plánování
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Na úrovni krajského úřadu:
- výkon státní správy na úseku územního plánování,
- pořizování a projednávání územně plánovací dokumentace kraje a její změny,
- pořizování územně plánovacích podkladů a jejich aktualizace,
- poskytování územně plánovacích informací,
- evidence územně plánovací činnosti,
- metodická, koordinační a kontrolní činnost vůči příslušným obecním úřadům, výkon státního dozoru ve věcech územního plánování.

Na úrovni obecního úřadu:
- výkon státní správy na úseku územního plánování,
- pořizování a projednávání územně plánovací dokumentace obce a její změny,
- vymezování zastavěného území,
- pořizování územně plánovacích podkladů a jejich aktualizace,
- poskytování územně plánovacích informací,
- evidence územně plánovací činnosti.
 
stavební řád a vyvlastnění pozemků
při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).
- výkon státní správy na úseku územního rozhodování, zejména vedení jednotlivých řízení, zejména územního řízení a řízení o vydání územního opatření, vydávání územních rozhodnutí, územních souhlasů, poskytování územně plánovacích informací,
- výkon státní správy na úseku stavebního řádu, zejména při posuzování ohlašování a povolování staveb, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb; výkon stavebního dozoru a zvláštních pravomocí stavebního úřadu,
- výkon státní správy na úseku vyvlastnění, zejména vedení vyvlastňovacího řízení, posuzování splnění podmínek pro vyvlastnění a zrušení vyvlastnění, posuzování náhrad za vyvlastnění včetně náhrad třetím osobám.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
-
při výkonu veřejného opatrovnictví
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních,
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách).

Na úrovni krajského úřadu:
- metodické a odborné vedení a usměrňování činnosti obcí při výkonu státní správy na tomto úseku,
- kontrola a dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí a kontrola výkonu veřejného opatrovnictví pověřenými osobami.

Na úrovni obecního úřadu:
- vykonávání opatrovnictví nad osobami, jejichž opatrovníkem je obec, spočívající v jejich zastupování, správě jejich jmění a nezbytně souvisejících činnostech,
- účast při právních jednáních a účast v řízeních před orgány veřejné moci,
- zajištění vypracování zpráv opatrovníka a případných návrhů a podnětů podávaných soudu.
 
sociální péče
při řízení o dávkách a službách sociální péče
v sociálních službách
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,
vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka,
zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,
zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném).

Na úrovni krajského úřadu:
- rozhodování o registraci poskytovatelů sociálních služeb, v němž krajský úřad působí jako správní orgán I. stupně,
- vedení registru poskytovatelů sociálních služeb,
- spolupráce při zajišťování sociálních služeb a jiné pomoci osobám nacházejícím se v bezprostředním ohrožení jejich práv a zájmů v případě, kdy poskytovatel sociální služby ukončil její poskytování,
- koordinace poskytování sociálních služeb a realizace a koordinace činnosti sociální práce vedoucí k řešení situace osob v hmotné nouzi, řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob,
- kontrola a dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí a kontrola výkonu sociální práce sociálními pracovníky.

Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
- rozhodování o úhradě za pobyt dítěte v domově pro osoby se zdravotním postižením umístěného na základě rozhodnutí soudu,
- zastupování osoby neschopné samostatného jednání při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby,
- zajišťování sociálních služeb nebo jiné pomoci osobám ohroženým na životě nebo zdraví,
- koordinace poskytování sociálních služeb a realizace činností sociální práce vedoucí k řešení situace osob v hmotné nouzi, řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob.

Na úrovni pověřeného obecního úřadu:
- realizace činností sociální práce vedoucí k řešení situace osob v hmotné nouzi,
- spolupráce s Úřadem práce České republiky při posouzení případů hodných zvláštního zřetele podle § 33c odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
 
sociálně-právní ochrana dětí
při sociálně-právní ochraně dětí
Úmluva o právech dítěte (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb.),
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže),
vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Na úrovni krajského úřadu:
- přezkoumávání rozhodnutí obecních úřadů a ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, vydaných ve správním řízení,
- kontrola a dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí,
- plnění úkolů krajského úřadu při zprostředkování náhradní rodinné péče,
- zajišťování konzultací o výkonu pěstounské péče,
- zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a poskytování poradenské pomoci související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu,
- vedení evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, rozhodování o vydání, změně nebo odnětí pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí,
- kontrola výkonu sociálně-právní ochrany dětí pověřenými osobami,
- rozhodování o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a jeho výplata.

Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
- plnění úkolů orgánu sociálně-právní ochrany dětí při zprostředkování náhradní rodinné péče,
- sledování dodržování práv a vývoje dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů, a sledování dodržování práv dětí v ústavních zařízeních a dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
- vyhodnocování situace ohrožených dětí a jejich rodin, zpracování individuálního plánu ochrany dítěte a výkon dalších opatření v rámci preventivní a poradenské činnosti,
- vykonávání opatrovnictví a poručenství a účast u občanského soudního a správního řízení v rámci působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
- plnění úkolů orgánu sociálně-právní ochrany dětí v rámci sociální kurately pro děti a mládež,
- zajišťování neodkladné péče dítěti, které se ocitne bez péče přiměřené jeho věku,
- plnění úkolů spojených s výkonem preventivní a poradenské činnosti,
- účast v soudních řízeních ve věci výchovy dítěte,
- poskytování součinnosti při výkonu rozhodnutí soudu o výchově nezletilých dětí,
- spolupráce s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí za účelem realizace mezinárodních smluv a poskytování sociálně-právní ochrany dětí.

Na úrovni obecního úřadu:
- plnění úkolů spojených s výkonem preventivní a poradenské činnosti,
- zajišťování neodkladné péče dítěti, které se ocitne bez péče přiměřené jeho věku.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
živnostenské podnikání
při správě živnostenského podnikání
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech,
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Na úrovni krajského živnostenského úřadu:
- výkon řídící, koordinační, kontrolní a metodické činnosti vůči obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu,
- rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů,
- spolupráce s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání,
- výkon dozoru nad dodržováním zákona č. 40/1995 Sb.,
- provozování živnostenského rejstříku,
- plnění dalších úkolů stanovených zvláštními právními předpisy,
- rozhodování o přestupcích.

Na úrovni obecního živnostenského úřadu:
- činnosti spojené s posuzováním oprávněnosti provozování živnosti fyzickými a právnickými osobami včetně posuzování všeobecných podmínek provozování živnosti u fyzických osob,
- činnosti spojené se vznikem živnostenského oprávnění včetně vydávání výpisů z živnostenského rejstříku a rozhodování o koncesích,
- realizace kontrolních činností podle kontrolního řádu a dalších zákonů,
- činnosti spojené s provozováním živnostenského rejstříku včetně provádění zápisů týkajících se podnikatelů a vydávání úředních opisů z jeho veřejné a neveřejné části,
- činnosti spojené se zánikem živnostenského oprávnění včetně jeho zrušení podle živnostenského zákona,
- plnění funkce centrálního registračního místa pro podnikatele,
- rozhodování o přestupcích.
Správa státních hmotných rezerv
hospodářská opatření pro krizové stavy
při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy
Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti správy státních hmotných rezerv,
zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů,
vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy.

Na úrovni krajského úřadu:
- zpracování podkladů, plánů a zajištění nezbytných dodávek včetně využití informačního systému Argis,
- koordinace zpracování plánů nezbytných dodávek obcí s rozšířenou působností,
- použití pohotovostních zásob, použití zásob pro humanitární pomoc,
- zajištění doplnění pracovních sil a prostředků subjektům hospodářské mobilizace,
- příprava a realizace regulačních opatření,
- kontrola přípravy a účinnosti hospodářských opatření pro krizové stavy.

Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
- zpracování podkladů, plánů a zajištění nezbytných dodávek včetně využití informačního systému Argis,
- použití pohotovostních zásob,
- použití zásob pro humanitární pomoc,
- příprava a realizace regulačních opatření,
- kontrola přípravy a účinnosti hospodářských opatření pro krizové stavy.
Nahrávám...
Nahrávám...