dnes je 21.7.2024

Input:

591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění účinném k 1.5.2016

č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění účinném k 1.5.2016
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. prosince 2006
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
136/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění, celkem 28 novelizačních bodů
Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) k provedení § 3 odst. 3, § 15, § 18 odst. 1 písm. c) a § 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci):
§ 1
(1)  Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
b)  náležitosti oznámení o zahájení prací,
c)  práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a
d)  další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor”) povinen provádět při přípravě a realizaci stavby,
e)  bližší požadavky na obsah a rozsah plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán”).
(2)  Nařízení se nevztahuje na práce na staveništi prováděné při hornické činnosti v podzemí a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí2) a na zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m3 horniny, s výjimkou zakládání staveb.
§ 2
(1)  Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem3) a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu4) a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště zpracován plán , uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených.
(2)  Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci5) .
(3)  Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.
§ 3
Zhotovitel zajistí, aby
a)  při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen „stroje”), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů6) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
b)  byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí
Nahrávám...
Nahrávám...