dnes je 19.7.2024

Input:

61/1988 Sb., Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 61/1988 Sb., Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
České národní rady
ze dne 21.dubna 1988
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
425/1990 Sb.
(k 24.11.1990)
mění § 27 odst. 2 a 3
542/1991 Sb.
(k 20.12.1991)
74 novelizačních bodů
ÚZ 440/1992 Sb.
 
 
169/1993 Sb.
(k 22.6.1993)
doplňuje § 10 odst. 2, v § 41 odst. 2 vkládá nová písm. c) a l)
128/1999 Sb.
(k 1.9.1999)
mění
71/2000 Sb.
(k 3.4.2000)
v § 8 doplňuje odst. 6
124/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění § 8, vkládá § 8a, v § 41 odst. 1 doplňuje písm. i)
315/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
celkem 36 novelizačních bodů, též ruší § 37
315/2001 Sb.
(k 1.5.2004)
§ 25 odst. 3, 7, 9, § 25 odst. 12 poslední věta, § 40 odst. 5 písm. c) a § 40 odst. 6 písm. d)
206/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění, celkem 19 novelizačních bodů
206/2002 Sb.
(k 1.5.2004)
vkládá § 5a
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 16 odst. 4 nahrazuje slova „okresní” a „územním” a doplňuje větu
ÚZ 408/2002 Sb.
 
 
226/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
9 novelizačních bodů
227/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
mění § 21, § 25, § 27 a § 46
3/2005 Sb.
(k 6.1.2005)
v § 40 odst. 6 doplňuje písm. f), mění poznámky pod čarou
386/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 17 odst. 2 doplňuje větu, v § 25 mění odst. 3
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 10 odst. 10
313/2006 Sb.
(k 22.6.2006)
v § 17 odst. 2 ruší větu druhou
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 46a
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
v § 33 odst. 3 nahrazuje slova, nové přechodné ustanovení
376/2007 Sb.
(k 30.1.2008)
mění celkem 38 novelizačních bodů, vkládá přílohu a přechodná ustanovení
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 34 vkládá nové odst. 2 a 3
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 5a; vkládá v § 8a odst. 10 a v § 36 odst. 8
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění slova v § 29 odst. 2
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 5 a § 35 odst. 1 písm. b); nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 22 odst. 5 a § 46a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 41 odst. 1 písm. j)
155/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
mění § 23 odst. 1
184/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 31 novelizačních bodů
184/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
nabývá účinnosti § 25f odst. 2
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 34 odst. 5
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 1 odst. 2 a 3
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 39, § 42, § 44a
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 38 odst. 3 a 4
204/2015 Sb.
(k 1.10.2016)
vkládá v § 44 odst. 5; nové přechodné ustanovení
206/2015 Sb.
(k 4.9.2015)
mění, celkem 26 novelizačních bodů
320/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 1 odst. 3 písm. a)
91/2016 Sb.
(k 15.4.2016)
mění § 40 odst. 5 písm. e)
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 25j
451/2016 Sb.
(k 13.1.2017)
mění, celkem 61 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 44, § 44a, § 44d; ruší § 44b a § 44c
91/2018 Sb.
(k 15.6.2018)
ruší § 24 a mění § 44a
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 40 odst. 6 písm. i)
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 44d odst. 2
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 46a
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění § 19, 20, 30, 40, 41; ruší § 31 a 32; nová přechodná ustanovení
225/2022 Sb.
(k 20.8.2022)
mění § 44 odst. 1 písm. d) a § 44a odst. 1 písm. c)
152/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 19, § 29, § 40 a § 41
179/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění, celkem 18 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
465/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 17 a vkládá § 18b a 18c; nové přechodné ustanovení
Česká národní rada se usnesla o tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  podmínky pro provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,
b)  podmínky pro nakládání s výbušninami,
c)  podmínky pro bezpečné provozování podzemních objektů,
d)  podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví osob, bezpečnost provozu a ochranu pracovního prostředí při činnostech uvedených pod písmeny a) a b),
e)  organizaci a působnost orgánů státní báňské správy.
(2)  Tento zákon se též vztahuje na výbušniny, pokud přešly z držení ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, zpravodajských služeb České republiky1d) , Hasičského záchranného sboru České republiky nebo Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva1f) do držení organizací oprávněných s výbušninami nakládat podle tohoto zákona.
(3)  Tento zákon se nevztahuje na
a)  výbušniny, které drží pro své potřeby ozbrojené síly České republiky, Vojenská policie, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské služby České republiky, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, policejní školy zřízené Ministerstvem vnitra České republiky nebo Hasičský záchranný sbor České republiky,
b)  výbušniny, které drží pro své potřeby ozbrojené síly a sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, při průjezdu přes území České republiky nebo při přeletu nad územím České republiky, vyplývá-li to z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
c)  výbušniny vyhledané pyrotechnickým průzkumem, a dále na bezdýmný prach, černý prach a zápalky, které drží za podmínek podle zákona o zbraních24) fyzická nebo právnická osoba za účelem přebíjení nábojů pro vlastní potřebu nebo použití ve zbrani nebo podnikatel v oboru zbraní a střeliva za účelem jejich prodeje,
d)  podzemní objekty, které podléhají dozoru Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy a Ministerstva spravedlnosti,

pokud tento zákon nestanoví jinak.
(4)  Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
ČÁST DRUHÁ
HORNICKÁ ČINNOST A ČINNOST PROVÁDĚNÁ HORNICKÝM ZPŮSOBEM
Oddíl první
ZÁKLADNÍ POJMY
§ 2
Hornická činnost
Hornickou činností se podle tohoto zákona rozumí
a)  vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen „výhradní ložiska”),1a
b)  otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,
c)  zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,
d)  úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,
e)  zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d),
f)  zvláštní zásahy do zemské kůry,2)
g)  zajišťování a likvidace starých důlních děl,3)
h)  báňská záchranná služba,
i)  důlně měřická činnost.
§ 3
Činnost prováděná hornickým způsobem
Činností prováděnou hornickým způsobem se podle tohoto zákona rozumí
a)  dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně
Nahrávám...
Nahrávám...