dnes je 1.4.2023

Input:

62/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

č. 62/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
VYHLÁŠKA
ze dne 28. února 2013,
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se mění takto:
1. § 1 zní:
㤠1
(1)  Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah
a)  dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,
b)  dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území,
c)  dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
d)  společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
e)  projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení,
f)  dokumentace pro provádění stavby a
g)  dokumentace skutečného provedení stavby.
(2)  Tato vyhláška dále stanoví náležitosti dokumentace bouracích prací, obsahové náležitosti stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení.
(3)  Tato vyhláška se nevztahuje na projektovou dokumentaci pro stavby letecké, stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 194 písm. c) stavebního zákona.”.
2. Za § 1 se vkládají nové § 1a až 1d, které včetně nadpisů znějí:
㤠1a
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
(K § 86 odst. 7 stavebního zákona)
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 1b
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území
(K § 86 odst. 7 stavebního zákona)
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 1c
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
(K § 86 odst. 7 stavebního zákona)
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 1d
Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
(K § 94a odst. 7 stavebního zákona)
Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.”.
3. § 2 včetně nadpisu zní:
㤠2
Projektová dokumentace
(K § 105 odst. 8 a § 110 odst. 5 stavebního zákona)
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.”.
4. V § 3 se číslo „2” nahrazuje číslem „6”.
5. V § 4 odst. 1 se slova „pořizované podle § 125 odst. 1 a 3 stavebního zákona je stanoven v příloze č. 3” nahrazují slovy „je stanoven v příloze č. 7”.
6. V nadpisu § 5 se číslo „7” nahrazuje číslem „8”.
7. V § 5 se slova „připojované k ohlášení záměru odstranit stavbu podle § 128 odst. 1 stavebního zákona stanoví
Nahrávám...
Nahrávám...