dnes je 1.2.2023

Input:

63/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

č. 63/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
VYHLÁŠKA
ze dne 28. února 2013,
kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, se mění takto:
1. V názvu vyhlášky se slovo „řízení” nahrazuje slovem „rozhodování”, slova „veřejnoprávní smlouvy a” se zrušují a doplňují se slova „a stavebního řádu”.
2. V § 1 odstavec 1 zní:
„(1) Tato vyhláška upravuje obsahové náležitosti
a) žádosti o územně plánovací informaci,
b) žádostí o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a jejich příloh,
c) žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a jejích příloh,
d) informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí,
e) jednotlivých druhů územních rozhodnutí,
f) společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
g) žádosti o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném řízení,
h) informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení,
i) žádosti o územní souhlas a jejích příloh,
j) územního souhlasu.”.
3. V § 1 odst. 2 se za slovo „upravuje” vkládá slovo „obsahové” a slovo „obsahu” se zrušuje.
4. V § 1 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Ve věcech stavebního řádu tato vyhláška dále upravuje obsahové náležitosti
a) ohlášení staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona a jeho příloh,
b) žádosti o stavební povolení a jejích příloh,
c) oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, žádosti o povolení předčasného užívání stavby, oznámení o užívání stavby, žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, certifikátu autorizovaného inspektora, oznámení změny v užívání stavby, ohlášení odstranění stavby a dokladů k nim připojovaných,
d) rozhodnutí stavebního úřadu, kterými se povoluje provedení staveb, veřejnoprávní smlouvy, kterou lze nahradit stavební povolení, kolaudačního souhlasu, souhlasu a rozhodnutí o změně v užívání stavby, souhlasu a rozhodnutí o odstranění stavby a rozhodnutí, jímž se poskytuje stavební příspěvek,
e) výzvy ke zjednání nápravy a rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce stavby.
(4) U systému stavebně technické prevence tato vyhláška upravuje rozsah a způsob předávání informací o výskytu závady, poruchy nebo havárie stavby.”.
5. § 2 zní:
㤠2
(1) Žádost o územně plánovací informaci obsahuje
a) identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu,
b) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých žadatel hodlá záměr realizovat,
c) druh územně plánovací informace, o jaký žadatel žádá (§ 21 odst. 1 stavebního zákona),
d) údaje o současném využívání pozemků a staveb na nich,
e) druh, účel a popis požadovaného záměru, jeho základní rozměry a kapacitu, požadavky na připojení
Nahrávám...
Nahrávám...