dnes je 14.6.2024

Input:

AKTUALITA: Nové nařízení vlády o poskytování OOPP

25.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.19
AKTUALITA: Nové nařízení vlády o poskytování OOPP

JUDr. Anna Janáková

Dne 22. října 2021 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno nové nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, které nahradí dosavadní nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  Podrobnosti přinášíme v této aktualitě.  

Důvody vydání nového nařízení vlády

Nezbytnost nové právní úpravy na úseku osobních ochranných pracovních prostředků vyplynula dle důvodové zprávy k návrhu shora uvedeného nařízení vlády z členství České republiky v Evropské unii a ze znění transponované směrnice.

Bylo nevyhnutelné provést úplnou transpozici směrnice Komise (EU) 2019/1832 ze dne 24. října 2019, kterou se mění přílohy I, II a III směrnice Rady 89/656/EHS, pokud jde o úpravy čistě technického rázu. Nové nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (dále též "OOPP"), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků řeší transpozici uvedené směrnice Komise, v úpravách nejde nad její rámec a v maximálním možném rozsahu se snaží zachovat doposud účinnou právní regulaci.

Cíle změny na evropské úrovni

Cíle změny na evropské úrovni je změnou směrnice 89/656/EHS poskytnout v přílohách I, II a III směrnice 89/656/ EHS návody, jejichž cílem je usnadnit a podpořit výběr přiměřených osobních ochranných prostředků pro příslušná rizika, aktivity a sektory, dále pak zajistit soulad s klasifikací rizik uvedenou v nařízení (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS a jejich sladění s terminologií použitou v nařízení (EU) 2016/425, a také soulad s typy osobních ochranných prostředků uvedených v tomtéž nařízení.

Dopady nové právní úpravy

Nové nařízení vlády mění právní stav pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění transpozice článku 1 směrnice Komise 2019/1832, která přináší úpravy příloh čistě technického rázu, a tedy stávající povinnosti dotčených subjektů se vyhlášením tohoto nařízení vlády nijak nemění. Dopady ekonomické povahy se nepředpokládají, s výjimkou případných nevýznamných výdajů na úpravu formulářů pro výběr osobních ochranných pracovních prostředků.

Dotčenými subjekty jsou obecně zaměstnavatelé, a to jak v podnikatelské sféře, tak ve veřejném nebo neziskovém sektoru, a dále osoby uvedené v § 12 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jejich povinnost poskytovat zaměstnancům OOPP, a to na základě vyhodnocení rizik a v případech, kdy nelze rizika jinak odstranit ani dostatečně omezit, vyplývá přímo ze zákoníku práce.

Předpokládá se, že nové nařízení vlády zaměstnavatelům oproti dosavadní právní úpravě usnadní výběr vhodných OOPP ve vazbě na nařízení (EU) 2016/425.

Rozsah a struktura nového nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. zachovává stejnou strukturu a obsahové zaměření jednotlivých paragrafů, jako dosavadní nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Nové nařízení vlády má o jeden paragraf, který obsahuje zrušovací ustanovení, více. Nové nařízení vlády má 4 přílohy, jako dosavadní nařízení vlády.

Co je v nařízení vlády č. 390/2021 Sb. jinak, než dosud

Dosavadní nařízení vlády bylo vydáno na základě zmocnění obsaženého ve starém zákoníku práce č. 65/1965 Sb., v § 133a odst. 6.

Nové nařízení vlády bylo vydáno k provedení nového zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Platné zmocnění uvedené v § 104

Nahrávám...
Nahrávám...