dnes je 10.6.2023

Input:

Analýza realitního trhu - trh se stavbami

25.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

26 Analýza realitního trhu – trh se stavbami

ÚVOD

V minulém vydání Cenových map České republiky byla zařazena kapitola, která se zabývala metodami obecné analýzy realitního trhu a další, která se zabývala trhem s pozemky. V tomto vydání je zařazena navazující kapitola, která se zabývá trhem se stavbami.

Trh staveb

Stavby jsou, na rozdíl od pozemků, jednak reprodukovatelné, jednak jsou s jejich existencí spojeny větší a širší možnosti změny jejich kvalitativních a kvantitativních parametrů. Nevýhodou staveb oproti pozemkům je to, že technicky, morálně i ekonomicky zastarávají, tedy v průběhu času se snižuje jejich hodnota, pokud do nich nejsou investovány další prostředky na údržbu a případné technické změny.

Nabídka staveb nemůže být na určitém lokálním trhu nekonečná – je limitována následujícími faktory:

  • Kapacitou stavebních pozemků – každá stavba musí stát na pozemku. Vzhledem k tomu, že pozemků je omezené množství, je tím limitován i počet staveb.

  • Technickými možnostmi – objemové parametry stavby, např. počet podlaží je limitován únosností podloží, zvoleným konstrukčním systémem, technologií výroby, stavebními hmotami a materiály.

  • Právními limity – legislativa, např. vyhlášky o obecných technických požadavcích na stavby, stavební zákon, hygienické a požární předpisy, technické normy a územně plánovací dokumentace determinují např. přípustný typ staveb na daném pozemku, odstupové vzdálenosti staveb, maximální podlažnost a řadu dalších omezujících podmínek a předpokladů pro realizaci staveb.

  • Mikroekonomickými limity – protože ani poptávka po nemovitostech (viz dále) není a ani nemůže být nekonečná, narazí nabídka nemovitostí v určitém stupni na konec poptávky a může se dostat do převisu. Stavby, které nemají svého finálního klienta, nemají na trhu místo.

  • Makroekonomickými limity – makroekonomické faktory jako je právě probíhající fáze ekonomického cyklu (konjunktura, deprese, krize), parita měn, stabilita kurzu, dostupnost úvěrů, úroková míra, apod. limitují a to někdy i velmi podstatným způsobem, nabídku staveb.

  • Ostatními limity – mezi ostatními limity se mohou objevit různé tržní i netržní vlivy jako je politická situace (politická stabilita, členství státu v mezinárodních organizacích), bezpečnostní

Nahrávám...
Nahrávám...