dnes je 13.4.2024

Input:

Archeologické výzkumy a nálezy z pohledu zákona o státní památkové péči

26.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Archeologické výzkumy a nálezy je název třetí části zákona o státní památkové péči, která může mít poměrně zásadní dopad na přípravu nové stavby či investičního záměru. Každý stavebník by měl totiž záměr výstavby v území s archeologickými nálezy oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, který je ze zákona oprávněn provádět archeologické výzkumy. Kromě toho mohou výzkumy provádět tzv. oprávněné organizace, kterým udělilo povolení ministerstvo kultury.

První otázka, která vyvstává ještě předtím, než může být předestřen postup, jež následuje po oznámení stavební činnosti, se týká možností zjištění, zda se záměr nachází v území s archeologickými nálezy, či nikoliv. Ministerstvo kultury pořídilo pro tyto účely identifikace záměru v rámci archeologických lokalit Státní archeologický seznam České republiky, který, jak je uvedeno na internetových stránkách Národního památkového ústavu, je informačním systémem o území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona o státní památkové péči. Nutno podotknout, že sám zákon o památkové péči v ust. § 23b hovoří o tzv. „plánu území s archeologickými nálezy“, který může v dohodě s ministerstvem kultury vydat kraj, a který slouží jako podklad pro plnění oznamovací povinnosti stavebníka. Takové plány však dosud vydány nejsou, a stavebníci tak musí vycházet ze Státního archeologického seznamu, přestože na něj sám zákon o státní památkové péči v této souvislosti neodkazuje. Z judikatury i ze stanovisek ministerstva kultury totiž vyplynulo, že možnost kraje vydat uvedený plán je možnost fakultativní, a její nevyužití nezbavuje stavebníka povinnosti záměr oznámit a vycházet tak z podkladu zpracovaného ministerstvem kultury. Podle Státního archeologického seznamu tvoří území s archeologickými nálezy převážná část naší republiky.

Jestliže tedy stavebník zjistí, že záměr se nachází v území s archeologickými nálezy, oznámí tuto skutečnost Archeologickému ústavu a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Pokud je stavebníkem fyzická nebo právnická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost archeologického výzkumu, musí uhradit náklady archeologického výzkumu, a to v rozsahu odpovídajícím nákladům na terénní fázi archeologického výzkumu. V případě, že stavebník tuto oznamovací povinnost nesplní, spáchá tím přestupek nebo jiný správní delikt, za které hrozí vysoké správní pokuty. Zákon o památkové péči nestaví, v jaké formě a v jaké lhůtě má být oznámení učiněno. Archeologický ústav možnosti provést výzkum může a nemusí využít. Formulář, na kterém lze oznámení podat

Nahrávám...
Nahrávám...