dnes je 22.4.2024

Input:

Automatické parkovací systémy (APS)

29.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.5.4
Automatické parkovací systémy (APS)

Ing. Bohumír Číhal

Automatické parkovací systémy nejsou ničím novým, u nás se používají již řadu let a jejich použití se neustále rozšiřuje. Většina nedostatků, které tyto systémy v minulosti měly, byla odstraněna a jejich využití se stává běžnou záležitostí urbanistické a projekční praxe. Název automatické parkovací systémy nevychází pouze z představ gigantických parkovacích domů, ale z obecného požadavku postarat se o efektivní způsob zaparkování potřebného počtu vozidel ve vymezeném prostoru, splňující požadavky obslužnosti, bezpečnosti a ochrany prostředí. Proto se jejich využití pohybuje od garáží pro bytové domy po koncernové objekty výrobců automobilů.

Obr. č. 1: Parkovací dům koncernu VW

Výběr vhodného automatického parkovacího systému je závislý zejména na vyčleněném prostoru v části budovy, případně na provozním začlenění parkovacího domu v urbanistickém a architektonickém ztvárnění dané lokality. V současné době existuje v České republice několik firem, které prakticky pokrývají veškeré možnosti využití těchto parkovacích systémů.

Automatický parkovací systém

Automatický parkovací systém je zařízení, které bez přítomnosti řidiče zaparkuje vozidlo s vypnutým motorem v hromadné garáži. Řidič opustí vozidlo po příjezdu na odbavovací místo a proces vlastního zaparkování vozidla řídí počítačový program, ovládající potřebné mechanické prvky (výtahy, posuvny, dopravníky, hydraulické ovladače a další) a provozně-bezpečnostní zařízení. Systém je možné prostorově i kapacitně přizpůsobit místním podmínkám (využití stávajících budov pro parkování vozidel, stísněných prostor mezi budovami apod.). APS je prostorově méně náročný než klasická hromadná garáž s rampami.

Automatický parkovací systém využívá pro parkování vozidel zpravidla kruhové silo nebo regálový zakladač, jak uvádí a jejichž princip znázorňuje příloha C ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže: 2011.

Principiální dělení

Parkovací systémy využívající principy mechanického ukládání vozidel na parkovací místo lze principiálně rozdělit na automatické a poloautomatické parkovací systémy.

V garáži využívající automatický parkovací systém předá řidič vozidlo do parkovacího systému ve vstupním terminálu. Vše ostatní probíhá prostřednictvím sofistikovaného způsobu uspořádání parkujících vozidel v garážovém prostoru. Do prostoru parkovaných vozidel nemá nikdo z uživatelů přístup.

U poloautomatických systémů si řidič ovládá zařízení sám, od povolení přístupu (klíčkem, kartou), umístění vozidla v určeném místě, až po vyzvednutí vozidla. Řešení těchto systémů věnujeme samostatnou kapitolu.

Z hlediska rozvržení parkovacích prostor dělíme automatické parkovací systémy na vertikální a horizontální, které mohou být uspořádány sériově nebo paralelně, případně kruhově. S jednotlivými typy se seznámíme v následující kapitole.

POŽADAVKY NOREM PRO GARÁŽE S APS

ČSN 73 6058

Požadavky norem a právních předpisů ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže: 2011. Tato norma nově popisuje automatický parkovací systém jako zařízení, které umístí vozidlo s vypnutou pohonnou jednotkou na volné parkovací stání v hromadné garáži bez přítomnosti řidiče.

Norma uvádí následující obecné způsoby parkování v hromadné garáži:

• s pohybem vozidel vlastní silou;

• s automatickým parkovacím systémem;

• kombinované (mezi jednotlivými podlažími jsou vozidla včetně řidiče přepravována výtahem a po podlaží se pohybují vlastní silou.

Garáže vybavené automatickým parkovacím systémem jsou z hlediska posuzování podle této normy pouze jedním typem hromadných garáží. Od hromadných garáží pojezdového typu se odlišují způsobem manipulace vozidel v prostoru, který je pro jejich garážování vymezen. Tento prostor je velice variabilní, zahrnuje možnosti nad i pod úrovní terénu, zařízení volně stojící, objekty solitérní či vestavby do objektů občanské nebo průmyslové výstavby. Jak uvádíme dále, automatický parkovací systém řadu požadavků předpisů příznivě ovlivňuje, mění a případně zcela eliminuje (týká se např. osvětlení parkovacích prostor a přístupů k vozidlu, sociálního zařízení a vytápění, osobních výtahů pro veřejnost apod.). V této kapitole se budeme věnovat vlastním parkovacím systémům a souvisejících oblastí se dotkneme pouze v případech, kdy to bude potřebné.

Požární hledisko

ČSN 73 0804

Garáže s hromadnými zakladačovými systémy (popř. jiné mechanizované systémy garáží) člení ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty: 2010 (vč. změny Z2 2.15t) z požárního hlediska do dvou skupin

• garáže, které mají zajištěn samočinný provoz (vozidla jsou samočinně umístěna s dálkovým ovládáním na příslušná stání); posuzovány jsou jako volně stojící hromadné garáže;

• garáže, u nichž je provoz v menším či větším rozsahu zajištěn mechanicky příslušnými zaměstnanci (vozidla jsou umístěna pracovníky garáží na stanovená místa, odkud následuje poloautomatický posun); posuzovány jsou jako vestavěné hromadné garáže.

Garážová stání lokálního zakladačového systému se podle této normy nepovažují za uvedené případy.

Požární úseky

Hromadné garáže se člení do požárních úseků podle počtu stání a požárně bezpečnostního zajištění. Mezní počet stání v jednom požárním úseku se stanoví násobením údajů tabulky I. 2 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty: 2010 stanovenou hodnotou

x = 1,3 pro otevřený požární úsek;

x = 0,9 pro částečně otevřený požární úsek;

x = 0,25 pro uzavřený požární úsek.

Položka Hromadná garáž /Skupina vozidel Nejvyšší počet stání v jednom požárním úseku s konstrukčním systémem
nehořlavým smíšeným hořlavým
1 volně stojící 1 190 95 45
2 2, 3 50 25 15
3 vestavěná 1 135 65 30
4 2, 3 40 20 10

Tab. č. 1: Nejvyšší počet stání podle tabulky I.2 ČSN 73 0804

Hromadné garáže vozidel skupiny 1, ve kterých je v požárním úseku více než 20 vozidel ve dvou či třech úrovních a kromě toho jsou další stání vozidel v jedné úrovni, se posuzují podle ustanovení článku I.3.5.1 přílohy I ČSN 73 0804.

Podle tohoto ustanovení mohou být v hromadných garážích vozidla skupiny 1 umístěna v lokálním zakladačovém systému ve dvou až třech úrovních nad sebou, pokud jde o otevřené, nebo částečně otevřené požární úseky (x ≥ 0,9) s prostorovým oddělením podle Tabulky I.3, položka 3 (vestavěná hromadná garáž). V těchto garážích musí být sprinklerové stabilní nebo doplňkové hasicí zařízení a elektrická požární signalizace. Pokud je v požárním úseku této hromadné garáže méně než 40 vozidel při x ≥ 0,9, nebo 20 vozidel při x ≥ 0,25 umístěných v nadzemních nebo v prvním podzemním podlaží, nepožaduje se sprinklerové stabilní ani doplňkové hasicí zařízení.

Oddělení požárního úseku

Pro informaci uvádíme nejvyšší počet stání v jednom oddělení požárního úseku hromadné garáže podle Tabulky I.3 normy. Do počtu stání se v případě lokálního zakladačového systému započítávají všechna vozidla nad sebou.

Položka Hromadná garáž / Skupina vozidel Nejvyšší počet stání v oddělení požárního úseku s konstrukčním systémem
nehořlavým smíšeným hořlavým
1 volně stojící 1 75 40 20
2 2, 3 25 15 6
3 vestavěná 1 60 25 10
4 2, 3 15 10 5

Tab. č. 2: Počet stání v jednom oddělení požárního úseku hromadné garáže

U hromadných garáží se zakladačovými systémy se z hlediska požárně-technického zabezpečení požaduje:

• objekty musí mít nehořlavé konstrukční systémy;

• požární úseky garáží musí být otevřené (x = 1,3); jsou-li jen částečně otevřené (x = 0,9), musí být instalováno alespoň doplňkové sprinklerové hasící zařízení (y ≥ 2,0),

• za objekty s hromadnými volně stojícími zakladačovými systémy se považují jen prostory (požární úseky) souvisící s provozem těchto garáží;

• za objekty s vestavěnými garážemi se považují prostory (požární úseky) jiného účelu bez ohledu na jejich půdorysný podíl;

• jednotlivé požární úseky musí být vzájemně odděleny konstrukcemi druhu DP1 (nikoliv požárně bezpečnostními zařízeními);

• nahodilé požární zatížení v úsecích hromadných zakladačových systémů se stanoví jako násobek počtu vrstev vozidel nad sebou (podle přílohy A ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty: 2009);

• další požadavky týkající se požárních úseků a umísťování vozidel uvádí ustanovení článku I.3.5.1 přílohy I ČSN 73 0804.

Poznámka: Hodnoty y pro instalace sprinklerových hasících zařízení:

• y = 2,5 stabilní;

• y = 2,0 doplňkové;

• y = 1,5 polostabilní při zásahu požární jednotkou v časovém pásmu H1;

• y = 1,3 polostabilní při zásahu požární jednotkou v časovém pásmu H2.

Při návrhu zakladačových garáží se největší počet stání vozidel v požárním úseku stanoví stejně jako u hromadných garáží pojezdových (i když jsou vozidla nad sebou). Pokud by v těchto požárních úsecích nebylo instalováno samočinné stabilní hasicí zařízení, sníží se počty garážových stání (y = 1).

Instalace samočinného stabilní hasicího zařízení vyplývá z výše uvedených požadavků, jakož i v případech, kde není možný rychlý a vlivem vnitřního uspořádání garáže i účinný zásah jednotek požární ochrany. Při určení parametru odvětrání se počítá se skutečnou nebo fiktivní plochou podlaží, do této plochy jsou započítány všechny otevřené otvory v obvodových stěnách požárního úseku s průměrnou výškou. Požární úseky garáží musí být posouzeny i z hlediska odtoku uvolněných těžších plynů než je vzduch (LPG), a to zejména v podzemních podlažích.

VÝHODY A NEVÝHODY GARÁŽÍ S APS

Výhody pro uživatele

Při zaparkování vozidla není třeba hledat parkovací místo a k zajetí do volného místa provádět složité nájezdy a zatáčky. Výhodou je větší komfort a tím i šetření času při nástupu a výstupu z vozidla. Vše šetří čas a množství pohonných hmot.

Vjezd do automatických parkovacích systémů bývá uživatelsky přívětivější. Velice často systém funguje takovým způsobem, že vozidlo vjede do systému směrem dopředu a systém vozidlo otočí, aby řidič mohl opět komfortně vyjet. Některé systémy mají předávací prostory průjezdné. V garážích, kde funguje automatický systém, je téměř vyloučená možnost nehody a celá řada systémů se stará o to, aby při jeho činnosti nedošlo k poškození vozidla.

Významnou výhodou těchto systémů je, že zabraňují přístupu cizím osobám k uloženému vozu. Přístup k vozidlu má jen osoba s oprávněním (prostřednictvím parkovací karty, elektronického kódu) v předávacím místě garáže. Eliminuje se tím tak počet krádeží a poškození vandaly.

Nevýhody APS

Hlavní nevýhodou automatických parkovacích systémů je náročnost na elektrickou energii. Ve stávajícím objektu, ve kterém se nově instaluje automatický parkovací systém, je často z tohoto důvodu třeba elektroinstalaci upravit. V celkovém porovnání je potřeba energie za zaparkování vozidla nižší, ale dojde k nárůstu spotřeby energie, kterou platí vlastník, případně provozovatel garáže. Pokud není součástí garáže náhradní elektrický zdroj, v případě, že je vypnutý přísun elektrické energie není možné odjet s vozidlem.

Nahrávám...
Nahrávám...