dnes je 24.2.2024

Input:

Autorský dozor a dělení veřejných zakázek

16.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.2
Autorský dozor a dělení veřejných zakázek

Ing. Bohumír Číhal

Při posouzení otázky potenciálního dělení předmětu zakázky při zadávání veřejných zakázek na služby, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, autorském dozoru projektanta a výkonu technického dozoru investora, stále přetrvávají nejasnosti v bezproblémové aplikaci zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zákaz dělení předmětu VZ

Z ustanovení § 13 tohoto zákona vyplývá, že zadavatel má právo vymezit předmět veřejné zakázky dle vlastního rozhodnutí. Současně však platí, že je vždy povinen dodržet pravidlo zákazu dělení předmětu veřejné zakázky specifikované v ustanovení § 13 odst. 3, pokud by v důsledku toho došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ustanovení § 12. Přitom při posouzení, zda se jedná o jednu či více veřejných zakázek, je třeba zejména přihlédnout k souvislostem věcným, geografickým, časovým a současně rovněž k tomu, zda předmět plnění veřejné zakázky netvoří jeden funkční celek

Při posuzování, zda je zadavatel povinen jako jedinou veřejnou zakázku zadávat plnění spočívající ve zpracování projektové dokumentace, výkonu autorského dozoru (a případně v zajištění výkonu technického dozoru investora) a v této souvislosti sčítat předpokládanou hodnotu tohoto plnění, je nezbytné vždy analyzovat konkrétní obsah požadovaných služeb a následně poté řádně aplikovat výše zmiňované ustanovení § 13 zákona o veřejných zakázkách. V této souvislosti je třeba připomenout též ustanovení § 44, které stanoví, že za správnost a úplnost zadávací dokumentace, která musí být v této souvislosti v celém svém rozsahu zpracována v souladu s platnými právními předpisy České republiky, odpovídá zadavatel.

Varianty veřejné zakázky

Při plánování záměru zadat uvedenou veřejnou zakázku mohou nastat vzhledem k vnitřním souvislostem zakázky dvě varianty rozhodování o jejím rozsahu.

Varianta 1

Zadavatel si v zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku na vypracování projektové dokumentace vyhradí i právo s projektem nakládat pro účely provedení autorského dozoru. Pokud tak zadavatel učiní a autor projektové dokumentace poskytne předmětný souhlas, může zadat veřejnou zakázku na provedení autorského dozoru rovněž subjektu odlišnému od autora projektové dokumentace (není porušován autorský zákon) a je naplněna dikce ustanovení § 44 zákona o veřejných zakázkách

Při analýze věcných, geografických, a časových souvislostí veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace a na činnost autorského dozoru projektanta a posuzování skutečnosti, zda předmět plnění těchto veřejných zakázek tvoří jeden funkční celek,

Nahrávám...
Nahrávám...