dnes je 13.4.2024

Input:

Autorský dozor vykonávaný jiným projektantem

15.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.1
Autorský dozor vykonávaný jiným projektantem

Ing. Bohumír Číhal

Pro stanovení, za jakých podmínek může autorský dozor projektanta vykonávat rovněž jiný projektant než samotný autor projektové dokumentace je nutno posoudit celou problematiku nejen z pohledu stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, ale rovněž z hlediska problematiky autorského práva, neboť v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze vnímat projektovou dokumentaci jako autorské dílo, přičemž autorská práva jsou v této souvislosti vázána k osobě autora. Osoby autorizované ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. se rovněž musí řídit profesní etikou kladoucí důraz na ochranu autorských práv.

Zásah do autorských práv

Z výše uvedeného lze konstatovat neoprávněný zásah do autorských práv projektanta, jakožto zhotovitele projektové dokumentace, pokud by byla bez dalšího jeho osoba při výkonu autorského dozoru nahrazena jinou osobou, projektantem ve smyslu ustanovení

Nahrávám...
Nahrávám...