dnes je 19.6.2024

Input:

Bezbariérové stavby - příklady chybných řešení

6.8.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.7
Bezbariérové stavby - příklady chybných řešení

Petr Lněnička

V této kapitole jsou uvedeny příklady chybně provedených bezbariérových úprav. Fotografie jsou doplněny stručným komentářem, který vystihuje podstatné aspekty nesprávně provedených úprav.

Úpravy jsou rozděleny podle druhu postižení (pohybové, zrakové, příp. sluchové).

Jsou zde uvedeny typické a často se vyskytující chybné bezbariérové úpravy, z nichž je možné odvodit i zdroje možných chyb na dalších, zde neuvedených místech.

U každého druhu staveb a typu postižení jsou fotografie s bezbariérovými úpravami řazeny v následujícím pořadí:

úpravy pro osoby s pohybovým postižením (P), úpravy pro osoby se zrakovým postižením (Z) a úpravy pro osoby se sluchovým postižením (S).

Pořadí fotografií, řazení a rozdělení je prováděno dle druhu a typu staveb

a funkčních celků.

• 01 pozemní objekty – přístup

• 02 pozemní objekty – výpravní budovy na železnici

• 03 dopravní stavby – pozemní komunikace, základní prvky (chodníky,plochy)

• 04 dopravní stavby – pozemní komunikace, funkční celky (přechody, místa pro přecházení)

• obytné a pěší zóny)

• 05 dopravní stavby – pozemní komunikace, vybavení (signalizace, veřejné osvětlení, dopravní a informační značení)

• 06 dopravní stavby – zastávky veřejné dopravy (nekolejová doprava)

• 07 dopravní stavby – zastávky veřejné dopravy (kolejová doprava)

• 08 dopravní stavby – železnice (nástupiště, podchody)

• 09 dopravní stavby – metro, základní prvky (nástupiště, vestibuly)

• 10 dopravní stavby – letiště

• 11 dopravní stavby – autobusová nádraží

• 12 stavby – orientační systémy pro veřejnost

• 13 dopravní stavby – informační systémy pro veřejnost

• 14 stavby, funkční celky – WC, výtahy, eskalátory, schodiště

Na každé fotografii je uveden druh postižení a popsány zobrazené nesprávné bezbariérové úpravy. Převážná část fotografií zachycuje úpravy pro zrakově postižené. Důvodem je především to, že se jedná o poměrně nový okruh bezbariérového řešení staveb a také to, že o funkčnosti úprav pro zrakově postižené mnohdy rozhodují i detaily provádění úprav. V krajních případech mohou chybně provedené úpravy (zejména dopravních staveb, zvláště pak pozemních komunikací a úpravy na železnici) přestavovat pro zrakově postižené vážná bezpečnostní rizika.

DRUH STAVBY 01/P – POZEMNÍ OBJEKTY, PŘÍSTUP

Bezbariérová rampa k objektu občanské vybavenosti nemá zarážku proti sjetí vozíku a nemá ani zábradlí a madlo. Zábradlí a vizuální kontrastní označení stupňů chybí i na schodišti (na fotografii vzadu vlevo).

Konstrukčně a materiálově zajímavá bezbariérová rampa nemá zábradlí a madlo. Chybné je i vizuálně kontrastní (žlutým pruhem) vyznačení začátku a konce rampy.

DRUH STAVBY 01/Z – POZEMNÍ OBJEKTY, PŘÍSTUP

Schodiště na přístupu k bytovému domu nemá vizuálně kontrastní označení nástupního a výstupního stupně. Chybí také dostatečný přesah madla v úrovni chodníku (min. 0,15 m).

Schodiště propojující chodník nemá zábradlí a madlo. Chybí také i vizuálně kontrastní označení stupňů. U exteriérových schodišť se jedná o velmi časté chyby.

Hrana sestupného schodu navazuje na vodicí linii (zídku a stěny rabátka). Při pohybu podél vodicí linie hrozí nebezpečí šlápnutí na hranu schodu a pád s vážnými následky. Pro zajištění bezpečného pohybu zrakově postiženého podél vodící linie musí být hrana schodu odsunuta od vodicí linie na vzdálenost nejméně 0,4 m. Pokud není možné hranu schodu z prostorových důvodů (pouze u změn staveb!) odsunout, musí být místo vyznačeno varovným pásem.

Venkovní schodiště na přístupu do stavby bytového domu má nedostatečný přesah madla (musí být nejméně 0,15 m), chybí také vizuálně kontrastní označení nástupního výstupního stupně schodiště.

DRUH STAVBY 02/Z – DOPRAVNÍ STAVBY, VÝPRAVNÍ BUDOVY

Na přístupu do výpravní budovy buď zcela chybí kontrastní označení prosklených stěn anebo je vizuálně nevýrazné (foto vlevo).

Na přístupu do výpravní budovy chybí kontrastní označení prosklených stěn, eskalátory nemají vizuálně (žlutou barvou) vyznačený hřeben. Chybí také akustická signalizace chodu eskalátorů.

DRUH STAVBY 02/Z – DOPRAVNÍ STAVBY – ŽELEZNICE, VÝPRAVNÍ BUDOVY

Schodiště na přístupu do výpravné budovy nemá madlo s přesahem 0,3 m, chybí také vizuálně kontrastní označení stupňů. Madlo chybí také na části (stěně budovy) bezbariérové rampy.

Na bezbariérové rampě na přístupu do výpravní budovy jsou nesmyslné hmatové úpravy. Ty jsou pro zrakově postiženého matoucí. Přirozenou vodicí linií je stěny budovy a proto nebylo nutné zřizovat hmatný pás v ose rampy, přístup na rampu není nebezpečným místem a proto zde nemá co dělat ani varovný pás vedený napříč rampu.

DRUH STAVBY 03/Z – DOPRAVNÍ STAVBY – POZEMNÍ KOMUNIKACE, ZÁKLADNÍ PRVKY

Na nově budovaném chodníku chybí přirozené vodicí linie, zvýšený obrubník trávníku výšky nejméně 0,06 m.

Na nově budovaném chodníku chybí přirozené vodicí linie, zvýšený obrubník trávníku výšky nejméně 0,06 m. Varovný pás v místě sníženého obrubníku má nedostatečnou délku (varovný pás musí být ukončen v místě, kde je výškový rozdíl mezi obrubníkem a vozovkou nejméně 0,08 m).

Na nově budovaném chodníku chybí přirozené vodicí linie, zvýšený obrubník (u pásu vysypaného kačírkem) výšky nejméně 0,06 m.

Na nově budovaném chodníku chyběla přirozené vodicí linie (zvýšený obrubník trávník výšky nejméně 0,06 m) a varovný pás v místě sníženého obrubníku. Po zásahu objednatele (obec) byl varovný pás doplněn a byl upraven navazující úsek chodníku (foto vpravo). Na původním chybně provedeném úseku byl za zapuštěný obrubník doplněn o vyvýšený obrubník předepsané výšky (nejméně 0,06 m) – viz foto zcela vpravo.

Na nově budovaných pěších komunikacích (v celém rozsahu stavby) byly chybně provedeny přirozené vodicí linie, zvýšený obrubník trávník měl malou výšku (od 0,02 do 0,045 m) nebo byl zapuštěný. Předepsaná minimální výška obrubníku trávníku tvořícího vodicí linií je 0,06 m.

Na nově budovaných pěších komunikacích (v celém rozsahu stavby) byly chybně provedeny přirozené vodicí linie, zvýšený obrubník trávník měl malou výšku (od 0,02 do 0,045 m) nebo byl zapuštěný. Předepsaná minimální výška obrubníku trávníku tvořícího vodicí linií je 0,06 m.

DRUH STAVBY 03/Z – DOPRAVNÍ STAVBY – POZEMNÍ KOMUNIKACE, SNÍŽENÝ OBRUBNÍK

V místě sníženého obrubníku chybí na hranici mezi chodníkem a vozovkou (trvale nebezpečné a nepřístupné místo) varovný pás. Pás z certifikovaného materiálu musí být směrem do chodníku lemován pásem z rovinných desek (šíře pásu je minimálně 0,25 m).

Varovné pásy v místě možného přístupu do vozovky přes zelený pruh jsou umístěny chybně. Jejich umístění neodpovídá dané orientační situaci a zrakově postižený může dojít k chybnému závěru (přecházení vozovky). Chyba je mimořádně nebezpečná a může nevidomého vést k omylu při skutečném křížení chodníku s vozovkou (místo bude považovat na chodník s nesprávně umístěnými varovnými pásy). Správné řešení viz ČSN 726110 změna Z1.

Varovný pás v místě přístupu do vozovky se sníženým obrubníkem je na chodníku nevhodně umístěný (funkčně i esteticky). Správné řešení (viz ČSN 73 6110, změna Z1) umisťuje varovný pás tak, že je zarovnán s nárožím obrubníku trávníku.

Varovný pás je veden z místa odpočinkové zóny do společného prostoru v obytné zóně. Nejedná se tedy o hranici nebezpečného prostoru, a proto zde nesmí být standardní hmatový prvek (varovný pás). Standardními hmatovými prvky se označuje pouze začátek a konec obytných a pěších zón. Na konci samostatné komunikace v obytné zóně je možné provést úpravu odlišnou dlažbou (např. pásem ze středních kostek apod.) nebo jiným způsobem.

V místě sníženého obrubníku chybí na hranici mezi chodníkem a vozovkou (trvale nebezpečné a nepřístupné místo) varovný pás. Pás z certifikovaného materiálu musí být směrem do chodníku lemován pásem z rovinných desek (šíře pásu je minimálně 0,25 m).

V místě sníženého obrubníku chybí na hranici mezi chodníkem a vozovkou (trvale nebezpečné a nepřístupné místo) varovný pás. Varovný pás se umisťuje na hranici pásu zeleně a chodníku tak, aby propojoval nároží obrubníků zeleně (viz ČSN 73 6110, změna Z1).

DRUH STAVBY 03/Z – DOPRAVNÍ STAVBY – POZEMNÍ KOMUNIKACE, ZÁKLADNÍ PRVKY

Na chodníku vedeném mezi dvěma komunikacemi (vozovkou ulice a vozovkou parkoviště) chybí vodicí linie pro zrakově postižené. Tu je možné v tomto případě provést pouze přerušovaným zábradlím se zarážkou pro slepeckou hůl. Zábradlí se vždy umisťuje za bezpečnostním odstupem vozovky u hrany chodníku směrem k parkovišti.

Na chodníku vedeném mezi dvěma komunikacemi (vozovkou ulice a vozovkou parkoviště) chybí vodicí linie pro zrakově postižené. Tu je v tomto případě možné provést pouze přerušovaným zábradlím se zarážkou pro slepeckou hůl. Zábradlí se vždy umisťuje za bezpečnostním odstupem vozovky u hrany chodníku směrem k parkovišti.

DRUH STAVBY 03/Z – DOPRAVNÍ STAVBY – POZEMNÍ KOMUNIKACE, UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE

Umělá vodicí linie je nefunkční a nesmyslná. Mimo jiné také nesplňuje požadavek na volný průchozí prostor podél ní v šíři 0,8 m na obě strany. Správným řešením bylo provedení přerušovaného vyvýšeného obrubníku trávníku, toto řešení by také zajistilo odvedení srážkových vod do plochy zeleně.

Umělá vodicí linie je nefunkční a nesmyslná. Mimo jiné také nesplňuje požadavek na volný průchozí prostor podél ní v šíři 0,8 m na obě strany (vede zrakově postiženého bezpečnostním odstupem vozovky, nepřístupným místem – do bezpečnostního odstupu vozovky smí chodec vstoupit pouze při přecházení a vyhýbání se překážkám). Správným řešením bylo provedení zídky vpravo tak, aby splnila požadavek na vodicí linie pro zrakově postižené.

Umělá vodicí linie je nefunkční a nesmyslná. Mimo jiné také nesplňuje požadavek na volný prostor podél ní v šíři 0,8 m na obě strany (vede zrakově postiženého bezpečnostním odstupem vozovky, nebezpečným a nepřístupným místem). Chybné je i materiálové řešení (povrch vodicí linie vždy tvoří drážky). Správným řešením (viz část 5.2.6) bylo zřízení přerušovaného zábradlí se zarážkou pro slepeckou hůl u vozovky parkoviště (za bezpečnostním odstupem vozovky).

Umělá vodicí linie na levém snímku je chybně umístěná (musí být zasunuta tak, aby propojila nároží plochy zeleně). Znázorněné řešení však může být příkladem, kdy takové umístění umělé vodicí linie je dáno majetkoprávními vztahy na hranici dvou pozemků. Chybné je i materiálové řešení vodicích linií na obou fotografiích (povrch vždy tvoří drážky). Umělá vodicí linie na snímku vpravo je vzhledem k  orientační situaci nesmyslná (vedení zajišťují vyvýšené prvky).

DRUH STAVBY 03/Z – DOPRAVNÍ STAVBY – POZEMNÍ KOMUNIKACE, HMATOVÉ ÚPRAVY

Pro hmatové úpravy (signální a varovné

Nahrávám...
Nahrávám...