dnes je 20.5.2024

Input:

Bezpečnostní systémy a jejich klasifikace

13.8.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7.1
Bezpečnostní systémy a jejich klasifikace

Jakýkoliv bezpečnostní systém je složen z řady technických prvků navzájem propojených vazbami. Strukturu bezpečnostního systému tvoří prvky a vazby

 • mechanického zábranného systému;

 • signalizačních a monitorovacích systémů;

 • systému organizačních opatření a ostrahy.

Bezpečnostní systém jako celek má smysl a jeho účinnost lze hodnotit jen tehdy, je-li jeho reakce taková, že pokryje časový interval potřebný k překonání překážky pachatelem.

Mechanický zábranný systém

Základem konceptu systému bezpečnosti a ochrany majetku je vždy mechanický zábranný systém (MZS), poskytující ochranu svou mechanickou pevností.

Obr. č. 1: Systém bezpečnosti a ochrany majetku

Základním úkolem mechanického zábranného systému je vytvořit pevnou překážku definovanou určitým odporem proti destrukčnímu narušení. Jde zejména o zabránění

 • násilnému proniknutí osob do chráněného prostoru;

 • znehodnocení techniky a zařízení uvnitř chráněného prostoru;

 • krádeži předmětů a dalších hodnot z chráněného prostoru;

 • možnosti umístění nebezpečného předmětu v chráněném prostoru.

Bezpečnostní úschovné objekty – trezory, sejfy – představují určitý druh mechanických zábranných systémů, označovaných jako předmětová ochrana. Slouží pro uložení věcí. Jejich hlavní funkci je ochrana dat, cenností, peněžních hotovostí, platebních šeků a důležitých listin před zneužitím a odcizením. Jedná se o uzavřený bezpečnostní systém, skládající se z několika bezpečnostních prvků, z nichž základní jsou trezorové dveře, zámky a plášť. Význam bezpečnostních prvků musí být rovnocenný. Žádný z nich nesmí být pod úrovní odolnosti ostatních prvků, neboť by tak znehodnotil celkovou úroveň zabezpečení. Pro zvýšení ochrany se trezory doplňují dalšími prostředky ochrany (např. EZS s přenosem na pult centralizované ochrany).

Obr. č. 2: Bezpečnostní prvky trezoru

Trezory mohou být pevně spojené s objektem, ve kterém jsou umístěny, zazděné do zdi, popřípadě kotvené ke zdi nebo k podlaze. Zvláštním druhem trezorů jsou komorové trezory, které tvoří celá místnost.

Podle stupně odolnosti jsou trezory vhodné pro různě vysoké hodnoty uložených věcí a důležitosti dokumentů. Stupně odolnosti neboli bezpečnostní třídy začínají třídami základní bezpečnosti (Z1, Z2 a Z3) stanovenými v ČSN 91 6012. Požadavky vyšší bezpečnosti (bezpečnostní třídy 0 až XIII) uvádí převzatá evropská norma ČSN EN 1143 +A1. Úschovné objekty určené k uložení dokumentů se hodnotí podle odolnosti proti násilnému a skrytému vniknutí. NBÚ požaduje podle stanoveného stupně utajení dokumentů (V, D, T, PT) dodržení požadavků určité třídy bezpečnosti úschovného objektu (za předpokladu, že je umístěn v zabezpečené oblasti).

Zjednodušeně řečeno, hlavní důvody zřizování bezpečnostních úschovných objektů jsou: posílení pocitu jistoty a bezpečnosti, splnění požadavků předpisů a podmínek pojišťoven.

DEFINICE VYBRANÝCH VÝRAZŮ Z OBLASTI ÚSCHOVNÝCH OBJEKTŮ

Pro orientaci v problematice je nezbytné seznámit se alespoň s některými základními termíny užívanými v normách a s jejich významem.

Vestavěný trezor – skříňový trezor, jehož ochrana proti vloupání je částečně spojena s materiály, které jsou při jeho instalaci zabudovány nebo k němu přičleněny. Zvláštními formami vestavěných trezorů jsou trezory zabudované ve stěně a v podlaze.

Komorový trezor – úschovný objekt, zajišťující ochranu proti vloupání, který v uzavřeném stavu má délky vnitřních stran ve všech směrech větší než 1 m. Může být monoliticky zhotovený na místě, sestavený z průmyslově vyrobených prefabrikátů, nebo vytvořený kombinací obou variant.

ATM (automatic teller machine) – úschovný objekt určený pro úschovu a automatické vydávání hotovosti nebo cenin.

ATM systémy – systémová zařízení, která vytvářejí funkci ATM a zajišťují jeho bezpečnost.

Obr. č. 3: Příklad jednoduchého ATM systému

Odporová jednotka (RU) – odolnost proti vloupání, která vyplývá z jednominutového použití nářadí s hodnotou koeficientu nářadí rovnou 1 a se základním oceněním rovným 0.

Základní ocenění (BV) – číselná hodnota vyjádřená v odporových jednotkách, přidělená určitému nářadí. Bere v úvahu problémy se získáním, přepravou, užitím a používáním určitého nářadí na místě, zohledňuje vědomosti a nutné zkušenosti potřebné pro jeho účinné použití.

Koeficient nářadí – číselná hodnota v odporových jednotkách za minutu přiřazená určité skupině nářadí. Bere v úvahu faktory, jako je hluk, kouř, dým a další jevy, které zvyšují pravděpodobnost, že napadení bude zpozorováno.

Hodnota průlomové odolnosti – číselná hodnota v odporových jednotkách vypočtená pro určitý objekt na základě zkoušky.

Bezpečnostní třída – označení klasifikace odolnosti proti vloupání.

Sejf a trezor

Na závěr normových termínů je vhodné objasnit dva v praxi používané termíny: sejf a trezor.

Sejf, z anglického save (chránit), je primárně určen k ochraně uložených předmětů před zničením (vodou, teplem, ohněm, magnetickým polem apod.). Typický sejf je dvouplášťová schránka s vnitřní izolací (například z čedičové vaty). Rozdíl ve značení sejfů a trezorů lze najít v sortimentu prodejců bezpečnostních ochranných schránek: sejfy nejsou oproti trezorům certifikovány.

Trezor, z anglického treasure (poklad), je rovněž určen k ochraně svého obsahu, ale zejména před zloději. Typický trezor má vysoce odolný plášť schránky (z tvrdé pancéřové ocele, železobetonu apod.) a odpovídající další prvky zabezpečení (dveře, zámky apod.).

BEZPEČNOSTNÍ KLASIFIKACE ÚSCHOVNÝCH OBJEKTŮ

Identifikace bezpečnostních tříd

Rozlišení BT

Současně platné ČSN a EN a návazné technické standardy rozlišují dva druhy bezpečnostních tříd (BT) pro

 • úschovné objekty, označované římskými číslicemi BT 0–XIII;

 • ostatní mechanické zábranné systémy označované arabskými číslicemi BT 1–6;

Podle klasifikace NBÚ se MZS dělí na typy v návaznosti na stupeň utajení Vyhrazené, Důvěrné, Tajné a Přísně tajné.

Bezpečnostní třída

Bezpečnostní třída je určující parametr u všech úschovných objektů. Třída vypovídá, jak je objekt bezpečný a teoreticky také, za jak dlouhou dobu do něj zloděj vnikne. Vyšší třída je lépe chráněná.

Za optimální způsob prokázání bezpečnostní třídy u výrobku se považuje certifikace jeho shody s příslušnou normou. Přitom je požadováno, aby certifikát shody byl vydán k tomu způsobilou právnickou osobou, tzn. institucí akreditovanou podle ČSN EN 45011 (015256) Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků pro certifikaci mechanických zábranných systémů z hlediska jejich průlomové odolnosti (např. akreditovaná zkušebna Trezor Test Praha).

Daleko méně průkazný způsob dosažení bezpečnostní třídy je vydání osvědčení na základě protokolu o zkoušce, které platí jen v omezeném rozsahu a lze je prakticky vztáhnout pouze na zkoušený předmět.

Výrobce na každý trezor umísťuje výrobní štítek a přikládá certifikát.

Štítek

Každý výrobek, pro který je stanovena bezpečnostní třída s odvoláním na klasifikaci podle ČSN EN 1143-1 +A1, musí být označen trvanlivým způsobem na kovovém štítku, připevněném na vnitřní straně dveří, případně v jejich závorovém systému nebo na prefabrikátech určených pro stavbu komorového trezoru. Požadované údaje jsou patrné z následujícího příkladu štítku.

Obr. č. 4: Příklad provedení kovového štítku skříňového trezoru

Jednotka odporu RU

Při testování trezorů bezpečných proti vloupání provádí testovací instituce normou předepsané zkoušky včetně násilného otevření. Aby se dospělo k obsahu bezpečnostní skříně nebo trezoru, provádí se ruční otevření (částečný průlom) nebo se dveře vylomí (plný průlom). Získané výsledky se převedou do hodnoty odporu, přičemž je zohledněn čas a použité nástroje. Odpor trezoru bezpečného proti pokusu o vloupání je vyjádřený jednotkou odporu RU. Vyšší hodnota RU představuje vyšší odpor a tím i ochranu, kterou trezor bezpečný proti vloupání nabízí. Na základě počtu jednotek RU se trezor zařadí do tzv. třídy odporu. Základem pro klasifikaci je nejnižší změřený odpor.

Bez třídy

Nezjištěná konstrukce – NK

Do této kategorie se zařazují všechny trezory, které nemají stanovenou bezpečnostní třídu. Paradoxně se může jednat i o velice bezpečný a těžký trezor, který ale nemá certifikát. V podstatě se nejedná o třídu bezpečnosti, a proto není vydáván žádný dokument.

Plechové skříně

Bezpečnostní třídy S1 a S2

Bezpečnostní třídy "S“ podle normy ČSN EN 14450 (916013): 2005 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Trezorové schránky představují bezpečnostní třídy plechových skříní. Z praktického hlediska vytvářejí přechod ke klasifikaci trezorů.

Základní bezpečnostní třídy Z1, Z2, Z3

Jak jsme již uvedli, představují základní bezpečnost trezorů, klasifikovanou ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Trezory se základní bezpečností: 2002, která se používá pro trezory, jejichž parametry (hodnota průlomové odolnosti pro částečný průlom, úplný průlom, pevnost ukotvení a požadavky na zámky) nejsou řešeny ČSN EN 1143-1 +A1.

Bezpečnostní třída Z1

Bezpečnostní třída Z1 je nejnižší možná třída trezorů (v podstatě se jedná o kvalitnější pokladničku). Dle vyhlášky NBÚ (č. 528/2005 Sb., v platném znění) se jedná o úschovný objekt typu 1A (S1 = 1 bod). Jedna z podmínek pro takové trezory je alespoň jeden trezorový zámek třídy A.

Bezpečnostní třída Z2

Bezpečnostní třída Z2 – standard – zahrnuje nábytkové schránky, skříňové schránky, archivační skříně. Dle NBÚ se jedná o úschovný objekt typu 1B (S1 = 2 body). Třída má 15 odporových jednotek a splňuje požadavky odolnosti proti vloupání podle NV č. 338/2002 Sb. Úschovné objekty této třídy jsou vhodné pro úschovu

 • dokladů, dokumentů, léků aj.;

 • malé finanční hotovosti cca do 30 tis. Kč (výše se liší, je třeba konzultovat s pojišťovnou);

 • zbraní do 10 ks;

 • střeliva do 10 tis. kusů.

Bezpečnostní třída Z3

Bezpečnostní třída Z3 – vyšší standard – zahrnuje nábytkové schránky, skříňové schránky, archivační skříně. Dle NBÚ se jedná o úschovný objekt typu 1C (S1 = 3 body). Výše malé finanční hotovosti se uvádí cca do 50 tis. Kč.

Odolnost trezorů se základní bezpečností proti vloupání se klasifikuje na základě výsledků provedených zkoušek podle následující tabulky.

Bezpečnostní třída Zkouška napadení
Hodnota odolnosti pro
Zkouška ukotvení 1)
Požadovaná síla
částečný průlom úplný průlom
RU RU kN
Z1 10 10 10
Z2 15 20 10
Z3 20 25 10

Tab. č. 1: Minimální požadavky pro klasifikaci trezorů se základní bezpečností do bezpečnostních tříd

Požadavky na zámky

Použité zámky musí být certifikovány podle ČSN EN 1300 (165110) Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření do třídy A a/nebo pro cylindrické vložky podle ČSN EN 1303 (165191) Stavební kování – Cylindrické vložky pro zámky – Požadavky a zkušební metody do třídy bezpečnosti minimálně 5 a podle ČSN EN 1627 (746001) Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace do bezpečnostní třídy 4. Nejsou-li certifikovány, musí splňovat konkrétní požadavky uvedené v rozsáhlé Tabulce č. 2 ČSN 91 6012.

Bezpečnostní třídy trezorů

ČSN EN 1143-1 +A1

Základ pro zkoušení a klasifikaci mobilních skříňových trezorů, vestavěných trezorů (do podlahy a stěny), ATM trezorů a ATM podstavců, trezorových dveří a komorových trezorů (s dveřmi nebo bez nich) podle hodnoty jejich odolnosti proti vloupání stanoví ČSN EN 1143-1 +A1 (916011) Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Část 1 : Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory: 2009. Norma neplatí pro zkoušení a klasifikaci depozitních systémů a ATM systémů.

Klasifikace skříňových trezorů do bezpečnostních tříd se provádí podle Tabulky č. 1, jejíž zkrácenou část uvádíme.

Bezpečnostní
třída
Zkouška napadením
s využitím nářadí
Pevnost
ukotvení *)
Zámky Doplňkové požadavky pro
označení EX označení CD
Hodnota průlomové
odolnosti
Požadovaná
síla
Počet Třída
podle
ČSN EN 1300
Hodnota
průlomové
odolnosti
po výbuchu
Hodnota
průlomové
odolnosti
Částečný
průlom
Úplný
průlom
RU RU kN RU RU
0 30 30 60 1 A b) c)
I 30 50 50 1 A b) c)
II 50 80 50 1 A 4 c)
III 80 120 50 1 B 6 c)
IV 120 180 100 2 B 9 1 000
... ... ... ... ... ... ... ...
X 900 1 350 100 2 C 68 1 000
b) EX označení není přípustné pro bezpečnostní třídy 0 a I.
c) CD označení není přípustné pro bezpečnostní třídy 0 až III.

Tab. č. 2: Minimální požadavky pro klasifikaci skříňových trezorů do bezpečnostních tříd

Bezpečnostní třída 0 představuje již dobrou třídu zabezpečení. Dle hodnocení NBÚ se jedná o úschovný objekt typu 2 (SS1 = 2 body). Trezory v této třídě se používají pro uložení například denní tržby. Vhodné jsou pro uschování

 • dokumentů, dokladů, léků, cenností aj.;

 • finanční hotovosti cca do 150 tis. Kč;

 • zbraní do 10 ks;

 • nábojů do střelných zbraní v počtu do 10 tis. ks.

Bezpečnostní třída I p ředstavuje standard, dle NBÚ se jedná o úschovný objekt typu 3 (SS1 = 3 body). Je nejrozšířenější bezpečnostní třídou trezorů pro domácnosti a menší podniky. Trezory této třídy jsou vhodné pro uschování

 • dokumentů, dokladů, léků, cenností aj.;

 • finanční hotovosti cca do 300 tis. Kč;

 • zbraní do 20 ks;

 • nábojů do střelných zbraní v počtu do 20 tis. ks.

Bezpečnostní třída II představuje vyšší standard, dle NBÚ se jedná o úschovný objekt typu 4 (SS1 = 4 body). Je to nejobvyklejší bezpečnostní třída pro zlatníky a střední podniky, vhodná pro uschování

 • dokumentů, dokladů, léků, cenností aj.;

 • finanční hotovosti cca do 500 tis. až 1 mil. Kč.

Bezpečnostní třída III představuje vysoký stupeň ochrany. Nejrozšířenější bezpečnostní třída pro větší podniky a ochranu větších hodnot, vhodná pro uschování

 • dokumentů, dokladů, léků, cenností aj.;

 • finanční hotovosti nad 1 mil. Kč.

Bezpečnostní třída IV a vyšší je určena převážně pro bankovní a finanční instituce.

Dveře a komorové trezory

Klasifikace trezorových dveří a komorových trezorů do bezpečnostních tříd se provádí podle Tabulky č. 3 ČSN EN 1143-1 +A1, kterou ve zkrácení uvádíme.

Bezpečnostní
třída
Zkouška
napadením
s využitím nářadí
Zámky a) Doplňkové požadavky pro
označení EX
Doplňkové požadavky pro
označení CD
Hodnota
průlomové
odolnosti pro
úplný průlom
Počet Třída Hodnota průlomové
odolnosti po výbuchu
Hodnota průlomové
odolnosti c)
RU RU RU
0 30 1 A b) d)
I 50 1 A b) d)
II 80 1 A 4 d)
III 120 1 B 6 d)
... ... ... ... ... ...
VIII 825 2 C 41 10 000
... ... ... ... ... ...
XIII 4 500 2 D 225 10 0000
b) EX označení není přípustné pro bezpečnostní třídy 0 a I.
d) CD označení není přípustné pro bezpečnostní třídy 0 až VII.

Tab. č. 3: Minimální požadavky pro klasifikaci trezorových dveří a komorových trezorů do bezpečnostních tříd

Klasifikace ZVB

Požadavky na spolehlivost, odolnost proti vloupání a neoprávněnému otevření zámků s vysokou bezpečností (ZVB) spolu se způsoby zkoušek stanoví ČSN EN 1300 +A1 (165110): 2012 Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření. Rovněž uvádí klasifikaci zámků na základě ocenění jejich průlomové odolnosti proti destrukčnímu napadení a skrytému – neoprávněnému otevření.

Otvory

Vstupní otvory pro kabely ve

Nahrávám...
Nahrávám...