dnes je 28.1.2020

Input:

BOZ při praktické přípravě studentů vyšších odborných škol

14.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.23
BOZ při praktické přípravě studentů vyšších odborných škol

JUDr. Eva Dandová

Související právní předpisy:

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – § 29.

  • Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání.

  • Vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.

  • Metodický pokyn MŠMT č. j.: 37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - § 79a, § 101 - § 108.

  • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí.

  • Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

  • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách - § 5.

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), zejména § § 6 odst. 5, § 7 odst. 3, § 8, § 15a, příloha č. 1.

Obecně k vyšším odborným školám

Školský zákon stanoví, že vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných činností. Vyššího odborného vzdělání se dosáhne úspěšným ukončením příslušného akreditovaného vzdělávacího programu. Délka vyššího odborného vzdělávání v denní formě je 3 roky včetně odborné praxe, u zdravotnických oborů vzdělání až 3,5 roku.

Předpoklad k vyššímu odbornému vzdělávání

Obecně platí, že ředitel školy stanoví jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný školní rok. V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče podle hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy výsledků přijímací zkoušky, je-li stanovena, a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví je důležitým předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vyšší odborné škole splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.

Organizace vyššího odborného vzdělávání

Vyšší odborné vzdělávání obsahuje teoretickou přípravu a praktickou přípravu. Praktická příprava se uskutečňuje formou praktického vyučování ve škole nebo formou