dnes je 25.2.2024

Input:

Bytové domy

30.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

13.4
Bytové domy

Bytové domy jsou obytné budovy obsahující více bytů přístupných ze společné komunikace, kterou může být schodiště (s výtahem u domů 5 a více podlažních, v domech s méně podlažími je při návrhu nutno zohlednit možnost dodatečného zřízení výtahu), chodba nebo pavlač. Byty jsou v těchto domech obývány rodinami s různým počtem členů, tzn. s různou skladbou domácnosti. V bytových domech nelze dosáhnout takového spojení bytu s přírodou jako u rodinných domů, a proto se u bytů navrhují balkóny, lodžie, případně terasy, aby tento nedostatek částečně nahradily.

Obyvatelům jednotlivých bytů slouží vedle bytů také společné domovní vybavení umístěné v bytovém domě i vně domu, ale v jeho bezprostřední blízkosti. ČSN 734301 Obytné budovy stanoví rozsah požadovaného domovního vybavení v bytových domech.

Bytové domy:

 1. musí mít:

  • domovní schránky, podrobnosti v ČSN;

  • prostor pro ukládání dětských kočárků, jízdních kol a vozíků pro invalidy;

  • místnosti pro uskladňování předmětů, pokud nejsou součástí bytu;

  • prostory a zařízení pro vytápění v domech s ústředním vytápěním;

  • prostor pro hygienicky a požárně nezávadné ukládání odpadků;

  • odstavné a parkovací plochy, garážová stání pro osobní automobily;

 2. mohou mít další prostory a zařízení, zejména:

  • místnost se skladem pro údržbu domu;

  • úklidovou komoru s výlevkou a výtokem teplé vody;

  • sušárnu, případně prádelnu a žehlírnu;

  • zařízení na klepání koberců;

  • místnost pro shromažďování obyvatel s víceúčelovým využitím;

  • úpravu plochých střech pro rekreační účely nebo pro sušení prádla.

Pro celkové uspořádání bytového domu, uspořádání bytů v jednotlivých podlažích i na disposiční uspořádání jednotlivých bytů má zásadní význam poloha domovní komunikace a tím i možnost přístupu k bytům.

Můžeme pak zde rozlišit hlavní typy:

 • schodišťové bytové domy, chodbové bytové domy, pavlačové bytové domy a dále různé jejich kombinace;

 • domy s byty ve více podlažích.

Celé objekty bytových domů mohou mít různý tvar – bude mít význam pro prostorovou urbanistickou kompozici – potom mluvíme o domech: deskových a věžových, bodových, terasových a strukturálních

V případě, kdy dům není vyhrazen pouze pro bydlení, jedná se o polyfunkční dům.

Schodišťový dům

Schodišťový dům je obytný dům, který má všechny byty na podlaží přístupné z jednoho vertikálního komunikačního prostoru. Dispoziční řešení schodišťového domu ovlivňuje použitý konstrukční systém (stěnový, skeletový/, rozpětí nosné části konstrukce, umístění schodiště /kolmo k průčelí, podél průčelí, uvnitř dispozice) a počet bytů na podlaží (2, 3 nebo 4). Jako optimální se z těchto hledisek považuje dům se třemi byty na podlaží. Schodišťový dům je vhodný pro umístění bytů všech velikostních kategorií.

Ve schodišťovém domě jsou jednotlivé byty přístupny přímo ze schodišťového prostoru, tj. z podesty, případně též z mezipodesty. Horizontální domovní komunikace buď nejsou žádné nebo jsou minimalizovány. Již z této skutečnosti, omezeného prostoru pro přístup k bytům, vyplývá, že takovýto dům byl koncipován pro malý počet bytů na jednom podlaží, Na jednom podlaží tedy bývá jeden, dva, nejčastěji tři až čtyři byty, výjimečně více, avšak menších – tyto byty pak, zejména v řadových sekcích řádkového zastavění, zřejmě budou mít disposiční uspořádání podobné bytům v chodbovém domě.

Schodišťový dům v řádové a blokové zástavbě

Charakteristickou možností pro schodišťové domy z hlediska jejich urbanistického uplatnění je vytváření řádkového a blokového zastavění – sestava skladebných částí (sekcí) uspořádaných do různých tvarů – řádek, bloků více či méně otevřených; uzavřené se realizují obtížně. Jsou sestaveny z řadových, koncových a rohových sekcí.

Jednotlivé byty jsou orientovány k oběma průčelím (při menším počtu bytů na podlaží) nebo některé byty jen k jednomu (při větším počtu bytů na podlaží). To má značný význam pro orientaci bytového domu ke světovým stranám.

Pro řadovou sekci (dle obr.) platí:
jeden a dva byty na podlaží – orientace libovolná,
tři byty na podlaží – orientace v rozsahu 236°,
čtyři byty na podlaží – orientace pouze (volnými průčelími) východ-západ, s odchylkou maximálně 28° v obou směrech (tj. celkem 56°).

Obr. č. 1: Schodišťový dům v řadové zástavbě

Půdorysné rozměry jsou závislé na počtu a velikosti bytů na jednom podlaží: délka průčelí vyplývá především z počtu obytných místností a jejich šířek (umístit předsíně, komory, hygienická vybavení atd. u fasády je zřejmě neúsporné, ačkoli nikoli vyloučené). Hloubka domu, tedy vzájemná vzdálenost jeho průčelí, bude opět v souvislosti s obytnými místnostmina jejich hloubkou, která je dána možností osvětlení (vyhláška č. 268/2009 Sb.: obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami) a dále současně na poměru jejich ploch ku ploše místností neobytných, neosvětlených: hlubší dům bude mít ve svém nitru více neosvětlené plochy, plochy s omezenou možností využití.

Výšková hladina se navrhuje 4, 6 a 8 nadzemních podlaží. Tyto výšky jsou voleny především z ekonomických důvodů, potřeby výtahů a požárních důvodů.

Obr. č. 2: Schodišťový dům v blokové zástavbě

Zástavba bloky s ulicemi:

Znamená to, že šířka ulic bude v souladu s požadovanou odstupovou vzdáleností: např. dle vyhl. č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ...vzdálenost je rovna vyššímu z obou průčelí (při převýšení 1:1 nejsou byty ve spodních podlažích, při jakékoli orientaci, dostatečně prosluněny – srov. Diagram doby proslunění); a současně by neměla klesnout pod 20 m (pro zachování intimity obytných místností. V místech bez možnosti proslunění lze ovšem bytový dům integrovat s jinými funkcemi.

Obr. č. 3: Diagram doby proslunění

ISOLOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ DŮM – BODOVÝ A VĚŽOVÝ
Bodový bytový dům

Bodový obytný dům je volně stojící schodišťový dům, obvykle do cca 8 podlaží (věžový dům je rovněž schodišťový, avšak vertikální dimenze je výraznější – cca od 9 podlaží – má podobu věže). Schodiště je umístěno buď centrálně v dispozici osvětlené jen horním osvětlením nebo je umístěno k obvodu domu a dokonale osvětleno. V bodovém domě lze navrhovat velikostní škálu bytů.

Bodový a věžový dům má průčelí orientována ke všem světovým stranám přibližně rovnoměrně, tedy i ke stranám, které nejsou prosluněny – při větším počtu bytů na podlaží bude poněkud obtížnější navrhnout dispozici tak, aby všechny byty byly dostatečně prosluněny.

Při čtyřech bytech na podlaží (dle obr.) je nutno dům orientovat směrem k severu ortogonálně, s natočením nejvýše ± 28°; při diagonální orientaci bude jeden byt orientován k severovýchodu a k severozápadu, čímž nebude (ještě i s natočením v rozsahu ± 17°) dosaženo normových hodnot (1. březen, 1,5 h, slunce 5° nad obzorem, půdorysný úhel slunečních paprsků 25°).

Deskový dům může být chodbový, zřejmě častěji vzniká liniovým seřazením navazujících schodišťových sekcí; o deskovém domě mluvíme v případě, pokud dům má větší počet podlaží, cca 9 a více.

Věžový bytový dům

Věžový bytový dům je schodišťový bytový dům izolovaný převládajícím výškovým rozměrem, tedy relativně s malou zastavěnou plochou.

Principy jeho půdorysného řešení jsou obdobné jako u bodového domu, tedy i orientace ke světovým stranám.

Někdy dochází, za účelem dosažení většího počtu bytů na podlaží, ke kombinaci principů schodišťového uspořádání domu částečně s chodbovou dispozicí, s krátkou chodbou. Některé byty pak budou mít dispozici podobnou bytům v chodbovém domě – včetně důsledků na orientaci ke světovým stranám.

Z hlediska urbanistického zřejmě není vhodné, z důvodu nutných odstupů mezi bytovými domy, uplatnit zástavbu izolovanou v řádce, nýbrž volnou ve skupině či alespoň nějakou formu šachovnicového uspořádání. Proslunění bytů ve spodních podlažích je pak vymezeno svislými hranami stínících objektů – nutno prověřit proslunění 21. června.

Investičně jsou věžové domy výhodné pro malou zastavěnou plochu a velký počet bytů i přes jistou konstrukční náročnost a zvýšené požární požadavky (požární výška nad 22,5 m). Jsou rovněž oblíbené pro možnost výhledu, často se zde umisťují luxusní byty. Uplatnění výškových domů obvykle znamená zásah do stávajícího prostředí, ať již se jedná o jednotlivé solitéry či skupinu domů.

Chodbové bytové domy

Chodbový dům je druh bytového domu se střední chodbou probíhající po délce celého objektu, byty jsou řazeny vedle sebe zpravidla po obou stranách chodby: na každý byt (pokud např. jsou stejné) připadá taková délka chodby, jaká je jeho šířka dělená dvěma. Chodbový dům s chodbou u fasády, byty jsou pouze po jedné straně chodby, je zřejmě málo ekonomický, zdůvodnitelný vnějšími

Nahrávám...
Nahrávám...