dnes je 13.4.2024

Input:

Časové plány a kontrola postupu stavby

1.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

301
Časové plány a kontrola postupu stavby

Ing. Josef Ladra, Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Cíl lekce

Vysvětlit základy časového plánování při stavebních pracích. Popsat metodiku kontroly průběhu prací prováděnou technickým dozorem investora.

Časové plánování

Na začátku je dobré zdůraznit, že TDS jako zástupce stavebníka by měl být hlavně kritickým posuzovatelem podrobného časového plánu stavby, zpracovávaného především zhotovitelem. Neměl by tedy časové plány tvořit, ale kontrolovat jejich správnost a jejich naplňování. V následující lekci si proto pouze povíme, s jakými druhy časových, či přesněji řečeno kalendářních plánů se na stavbách můžeme setkat a kde hledat nejčastější nedostatky a slabiny v plánech, které stavebníkovi předkládá zhotovitel. Při plánování a rozvrhování svých činností do času by měl zhotovitel vycházet ze základních údajů, které stavebník stanovil ve smlouvě o dílo. Těmi jsou zpravidla začátek prací a jejich ukončení (předání), případně některé důležité termíny v průběhu výstavby, kterým říkáme milníky.

Kalendářní plán a navazující dokumenty

Oponovaný a schválený kalendářní plán se stává základním dokumentem, podle kterého je koordinováno veškeré dění na stavbě. Navazují na něj zhotovitelovy plány zásobování stavby materiály a výrobky, plány zajištění subdodavatelských činnosti, případně plány nasazení rozhodujících mechanizmů. Pro TDS jsou velmi důležité plány čerpání finančních prostředků, případně plánování termínů postupně uvolňovaných částí staveniště, v případě rozsáhlých staveb také plán přejímání dokončených ucelených částí.

Formy časových plánů

Časové plány mohou mít různou formu, kterou může stavebník zpracovateli plánu určit podle svých zvyklostí a potřeb uživatelů jeho plánu. Nejčastěji jsou časové plány zpracovávány v grafické podobě, která je pro uživatele velmi názorná a při vhodném kalendářním (časovém) měřítku umožňuje uživateli rychlou orientaci v plánu a v plánovaných termínech.

Proto jsou dnes i ty formy časových plánů, u kterých se původně časové měřítko nepoužívalo, upravovány do zobrazení s časovým měřítkem. TDS se bude nejčastěji setkávat s následujícími formami časových (kalendářních) plánů:

  • termínová listina

  • řádkový harmonogram

  • cyklogram

  • síťový graf

Termínová listina

Jak již název naznačuje, tento časový plán nemá grafickou formu. Jde pouze o soupis důležitých činností seřazený podle smlouvou stanovených termínů jejich zahájení nebo dokončení. Pro užití ke kontrole průběhu prací, kterou musí TDS provádět, příliš nevyhovuje, protože zpravidla nezachycuje provázanost jednotlivých naplánovaných prací. Je proto používána pouze u málo složitých staveb, kde většinou probíhají práce postupně jedna po druhé.

Řádkový harmonogram

Řádkový harmonogram byl prvně použit již od začátku minulého století (Ganttův diagram) a od té doby se pro svou názornost stal nejpoužívanější formou časového plánu. Trvání jednotlivých činností je zobrazeno úsečkami na mřížce časového měřítka, a pokud se počet plánovaných činností pohybuje kolem čísla 40, je řádkový harmonogram dostatečně názorný a přehledný. Nicméně, v klasické formě harmonogramu jsou vzájemné vztahy mezi jednotlivými rozplánovanými činnostmi pouze vyznačeny polohou na časové mřížce. Nejsou matematicky definovány a v takovém případě samozřejmě nelze k časovému plánování, (pro výpočet termínů zahájení, dokončení, zjištění časových rezerv atd.), použít výpočetní

Nahrávám...
Nahrávám...