dnes je 1.12.2022

Input:

Celkové vyhodnocení vnějších vlivů v prostorech rozvodných zařízení

29.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.1 Celkové vyhodnocení vnějších vlivů v prostorech rozvodných zařízení

Ing. Karel Dvořáček

Rozvodná zařízení musí být navrhována a zřizována v souladu s opatřeními k ochraně z hlediska bezpečnosti, s požadavky na jejich řádnou a spolehlivou funkci s přiměřenou odolností proti předpokládaným vnějším vlivům.

Vnější vlivy není nutno určovat v prostorech, pro které jsou tyto vlivy stanoveny jednoznačně normou nebo předpisem.

Pro jednoznačné vnější vlivy u objektů či prostorů považované ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 za normální není nutno vypracovat doklad.

V souladu s ČSN 33 2000-5-51 lze v dokumentaci uvést pouze odkaz na normu nebo příslušný předpis, na jejichž základě byly vnější vlivy (zcela nebo z části) stanoveny. Toto ustanovení plně využívá PNE 33 0000-2 pro usnadnění činnosti při projektování, výstavbě a provozu rozvodných zařízení v rozsahu dále stanoveném.

K tomuto účelu bylo vyhodnocení vnějších vlivů pro prostory rozvodných zařízení rozděleno na standardní a variabilní vnější vlivy.

Dokumentace o určení vnějších vlivů bude obsažena v projektové dokumentaci formou protokolu (vzor viz příloha č. 3) včetně příloh.

Protokol o určení vnějších vlivů u projektovaných zařízení vypracovává projektant ve spolupráci s budoucím provozovatelem příslušného zařízení. U zařízení, která jsou v provozu a nejsou u nich k dispozici uvedené protokoly, vypracovává protokol provozovatel, eventuálně jím pověřená osoba.

Pokud v blízkosti projektovaného zařízení je již umístěno provozované zařízení či objekt, které může mít vliv na určení vnějších vlivů projektovaného zařízení, předá budoucí provozovatel uvedené protokoly od těchto provozovaných zařízení či objektů projektantovi k posouzení.

Protokol je součástí archivované technické dokumentace.

V případě, že bude mezi dokončením elektrotechnického díla, jeho převzetím a uvedením do provozu časová prodleva, stanoví se dohodou s investorem rovněž způsob zajištění tohoto díla před vnějšími vlivy, které jsou nad rámec vnějších vlivů stanovených pro dílo v protokolu o určení vnějších vlivů (například proti zaplavení).

Standardní vnější vlivy

Jsou vlivy předpokládané v daném určitém prostoru vyskytující se jen v jedné třídě vlivu. Jejich přehled je uveden tabulce 6.

Vnitřní prostory pro rozvodná zařízení jsou členěny podle čl. „Atmosférické podmínky” v okolí PNE 33 0000-2.

Vnější vlivy AS, AT a AU se ve vnitřních prostorách nevyskytují a vnější vliv AR (pohyb vzduchu) se v prostorách venkovních a pod přístřeškem nevyhodnocuje (obsažen ve vlivu AS – vítr).

Tabulka 6 – Standardní vnější vlivy

Vliv  Prostor dle čl. „Atmosférické podmínky”  
I  II  III  IV  V  VI  
AA  5  5  5  4  8(3) 8  
AB  5  5  5  4  8(3)  8  
AC  1  1  1  1  1  1  
AD  1  1  2(4) 2(4) 3  4  
AE  1  1  1  1  (1)  (1)  
AF  1  1  1(5) 1(5) (1)  (1)  
AG  1  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  
AH  1  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  
AK  1  1  1  1  (1)  (1)  
AL  1  1  1  1  (1)  (1)  
AM  2- 1  2-8  2-8  2-8  (1)  (1)  
AN  1  2(6) 2(6) 2(6) 3  3  
AP  1  1  1  1  1  1  
AQ  1(7) (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  
AR  1  1  1  1  1  1  
AS  (2)  (2)  (2)  (2)  (1)  (1)  
AT  (2)  (2)  (2)  (2)  (1)  (1)  
AU  (2)  (2)  (2)  (2)  (1)  (1)  
BA  5(8) 5(8) 5(8) 5(8) 5(8) 5(8) 
BB  1  1  2  2  2  2  
BC  2  2  3  3  3(9) 3(9) 
BD  1  1  1  1  1  1  
BE  1  1(10)  1(10) 1(10) 1(10) 1(10) 
CA  1  1  1  1  1  1  
CB  1  1  1  1  (1)  1  

Poznámky:

1. (1) viz tabulka 7

2. (2) nevyhodnocuje se

3. Prostor V je třeba řešit tak, aby jeho střecha při slunečných dnech nezvyšovala teplotu přes 40 oC pod přístřeškem. Potom lze navrhnout elektrické zařízení pro třídu AB8 nebo pro složení tříd AB3 s AB5.

  1. (4) V prostorech III a IV se připouští možnost občasné kondenzace vodních par.
  2. (5) Akumulátorovny je třeba řešit v provedení do třídy AF3.
  3. (6) Pro prostory II až IV je stanovena třída AN2 s ohledem na možnost prostorů s okny. V prostorách bez oken (např. transformovny vn/nn ve sklepních prostorách atp.) postačuje třída AN1.
  4. (7) U prostoru I se předpokládá, že jeho instalace není napájena z venkovního vedení. Proto třída AQ1.
  5. (8) S ohledem na energetické provozy se předpokládá přístup osob s odbornou způsobilostí, tj. třídy BA5 (připouští se i třída BA4 – osoby poučené, za podmínky dodržení podmínek bezpečnosti těchto osob).
  6. (9) Třída vlivu BC3 je přípustná pro obsluhu zařízení osobami se schopností BA5.
  7. (10) Pro prostory rozvodných zařízení je požadováno provedení odpovídající třídě BE1 (prostor normální).

Prostory se stanovištěm olejových transformátorů, tlumivek a vypínačů odpovídá třída BE2N3 (při splnění podmínky v poznámce 1 čl. „Povaha zpracovaných nebo skladovaných látek” jsou tyto prostory definovány jako nebezpečné). Pro prostory se zařízením obsahující tlakové nádoby nebo plyny (vypínače, zařízení s SF6 atp.) odpovídá třídě BE3N2. Při splnění podmínky v poznámce 2 čl. /„Povaha zpracovaných nebo skladovaných látek” jsou tyto prostory bez nebezpečí výbuchu tj. prostory nebezpečné.

Variabilní vnější vlivy

Variabilní vnější vlivy jsou vlivy, které se v určitém prostoru mohou vyskytovat v různých třídách vlivu

Tabulka 7 - variabilní vnější vlivy

Vliv  Prostor dle čl. „Atmosférické podmínky”  
I  II  III  IV  V  VI  
AE  (1)  (1)  (1)  (1)  2 až 6  2 až 6  
AF  (1)  (1)  (1)  (1)  1 až 3(3) 1 až 3(3) 
AG  (1)  1 až 2(4) 1 až 2(4) 1 až 2(4) 1 až 2(4) 1 až 2(4) 
AH  (1)  1 až 2(4) 1 až 2(4) 1 až 2(4) 1 až 2(4) 1 až 2(4) 
AK  (1)  (1)  (1)  (1)  1 až 2  1 až 2  
AL  (1)  (1)  (1)  (1)  2  2  
AM  (1)  (1)  (1)  (1)  2 -31  2-31  
AQ  (1)  1 až 2(5) 1 až 2(5) 1 až 2(5) 3  3  
AR  (1)  (1)  (1)  (1)  1 až 3  1 až 3  
AS  (1)  (1)  (1)  (1)  1 až 3  1 až 3  
AT  (1)  (1)  (1)  (1)  1 až 3  1 až 3  
AU  (1)  (1)  (1)  (1)  1 až 4  1 až 4  

Poznámky:

(1) viz tabulka 6

(2) nevyhodnocuje se

(3) pro energetická zařízení provést opatření tak, aby prostor nebyl ve třídě AF4, protože je potom definován jako zvlášť nebezpečný

(4) v případě, že vlivy AG a AH jsou oba ve třídě 1, pak je prostor normální

(5) u zařízeních, která nejsou napájena z venkovního vedení

Celkové vyhodnocení prostorů

Hodnocení prostorů se provádí z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vychází ze stanovení vnějších vlivů pro příslušné prostory dle tabulek 6 a 7 s porovnáním tabulek 32 – NM1 (prostory normální), 32 – NM2 (prostory nebezpečné) a 32 -NM3 (prostory zvlášť nebezpečné) ČSN 33 2000-5-51.

Požadované třídy jednotlivých vlivů musí i za cenu přijetí opatřením zabezpečovat zařazení prostorů energetických zařízení jako normální nebo nebezpečné. Prostory zvlášť nebezpečné jsou pro řešení energetických zařízení obtížně realizovatelné z hlediska ochrany proti úrazu elektrickým proudem.

Prostor I (vnitřní prostor – plně klimatizovaná místa)

Standardní – prostor normální

Se předpokládá v místnostech výpočetní a řídící techniky dispečinků a elektrických stanic zvn/vvn.

Prostor II (vnitřní prostor s trvalou regulací teploty)

Variabilní – pro vnější vlivy AG a AH

- pro AG1 a AH1 jako normální

- pro AG2 nebo AH2 jako nebezpečný

Prostor II se předpokládá v místnostech dozorny (stálé obsluhy), ochran a místnostech řídící techniky rozvoden.

Prostor III (vnitřní prostor s možností regulace teploty)

Variabilní – pro vnější vlivy AG, AH, AM a AQ jako nebezpečný

Prostor III se předpokládá v prostorách rozvoden, místnostech ochran, spínacích stanic, Koskových TS vn/nn.

Prostor IV (vnitřní prostor bez regulace teploty)

Variabilní – pro vnější vlivy AG, AH, AM a AQ jako nebezpečný

Prostor IV se předpokládá v místnostech se stanovišti transformátorů, tlumivek, vestavěných TS vn/nn (zejména podzemních), v kolektorech a kabelových tunelech.

Prostor V (pod přístřeškem)

Variabilní pro vnější vlivy AE, AF, AG, AH, AK, AL, AM, AS, AT a AU jako prostor nebezpečný

Prostor V se předpokládá u venkovních rozvoden, TS vn/nn, kabelových skříní.

Prostor VI (prostor přímo vystavený působení venkovního klimatu)

Variabilní pro vnější vlivy AE, AF, AG, AH, AK, AL, AM, AS, AT a AU jako prostor nebezpečný.

Prostor VI se předpokládá u venkovních rozvoden, stanovišť transformátorů a tlumivek, stožárových TS vn/nn, venkovních vedení a kabelových vedení (zařazena vzhledem k možné agresivitě půdy).

Poznámky:

(1) V případě, že kabelová vedení jsou v městských kolektorech včetně dalších inženýrských zařízení (zejména plynová vedení) musí být provedeno samostatné vyhodnocení a přijata řešení pro případ prostoru zvlášť nebezpečného.

(2) V případě, že se vyskytne odchylka od požadovaných vnějších vlivů dle tab. 6 a/nebo od předpokládaných vnějších vlivů dle tab. 7 musí být provedeno samostatné vyhodnocení příslušného vnějšího vlivu.

PŘÍLOHA 1 PNE 33 0000-2 (informativní)

Vzor protokolu o určení vnějších vlivů

PROTOKOL

O určení vnějších vlivů dle PNE 33 0000-2

I. Posuzovaný objekt (elektrické zařízení)

1) Druh zařízení (objekt):

2) Umístnění zařízení (objekt):

Místo:

Kat. území:

Parcela Čís.:

II. Soupis podkladů (příloh) použitých pro určení vnějších vlivů

III. Vyhodnocení:

1) Odkaz dle PNE 33 0000-2

2) Odchylka vnějších vlivů od údajů tab. 6 nebo tab. 7.

IV. Celkové zhodnocení

Na základě uvedených podkladů a posouzení pro příslušné elektrické zařízení (objekt) umístěný dle odstavce I je prostor definován dle PNE 33 0000-1 jako

norrmální, nebezpečný, zvlášť nebezpečný*-------------------------------------------

* nehodící se škrtněte

V. Vyhodnocení bylo dne ………….. provedeno za účasti

Zástupce projektanta (firma, jméno, funkce)

Podpis:

Zástupce budoucího provozovatele: (jméno, funkce)

Podpis:

Přizvaných expertů: ((firma, jméno, funkce)

Podpisy:

Příloha 2 PNE 33 0000-2 (informativní)

Vyhodnocení vnějších vlivů na rozvodná zařízení a zařízení pomocných provozů umístěných ve

Nahrávám...
Nahrávám...