dnes je 23.2.2019
Input:

Cena autorského dozoru

19.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.3 Cena autorského dozoru

Ing. Bohumír Číhal

Autorský dozor je vykonáván na základě smlouvy mezi stavebníkem a osobou tuto činnost vykonávající. Součástí této smlouvy je dohodnutá cena resp. způsob její stanovení. Obecně se přitom postupuje v intencích zákona č. 529/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení §2 Sjednávání ceny výslovně stanoví, že v případě dohodnutí způsobu, jakým bude cena stanovena je podmínkou, že tento způsob cenu dostatečně určuje. V našem případě to znamená uvést v dohodě o ceně (v nabídce resp. v uzavírané smlouvě) konkrétní údaje o rozsahu, způsobu a čase autorského dozoru, které použitá metoda k jeho ocenění vyžaduje.

Cenu autorského dozoru, obdobně jako cenu za projektové práce, lze stanovit

 • procentní sazbou ze základních rozpočtových nákladů – ceny stavebního díla;

 • individuální kalkulací předpokládaného počtu hodin zúčastněných pracovníků a jejich hodinových sazeb, případně podle počtu odpracovaných hodin;

 • individuální kalkulací ceny s využitím veřejně publikovaných podkladů, z nichž se nejčastěji uvádějí

  • Výkonový a honorářový řád architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (vydává Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českou komorou architektů;

  • Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností (vydává UNIKA Kolín).

Přestože cena stavebního dozoru úzce souvisí s požadovaným výkonem resp. vynaloženými časovými náklady, ovlivňuje ji mnoho dalších faktorů. Řada z nich je profesního charakteru, některé jsou rázu podnikatelského a mnohé veřejnoprávní (státní zakázky, dotace). Roli hraje cena obvyklá a ekonomicky oprávněné náklady a zisk, definované v ustanovení §2 odst 6 a 7 zákona o cenách.

Předběžně lze uvažovat v běžných případech, je-li cena honoráře za projekt a dozorovou činnost cca 11 % z celkových nákladů na stavbu, autorský dozor projektanta činí 3 % z honoráře.

Pro stanovení nabídkové ceny projektových činností (včetně autorského dozoru), např. podle metodiky Výkonového a honorářového řádu a Sazebníku UNIKA , existuje řada počítačových programů, usnadňujících mechanické činnosti (výběr příslušných tabulek, interpolace nákladů a tisk výstupu). Rozhodující vstupy ovlivňující výši ceny však zůstávají na znalostech a zkušenostech zpracovatele.

V dalším naznačíme, jak k uvedeným způsobům oceňování přistupují dva nejpoužívanější oceňovací podklady a jak s údaji v nich obsaženými nakládat.

Výkonový a honorářový řád

Hlavním podkladem pro určení ceny projektových prací a inženýrských činností jsou započitatelné náklady (souhrn všech nákladů potřebných k realizaci díla). Cena, uváděná zde jako honorář je finanční ohodnocení výkonů architekta, inženýra nebo technika, které vedou k předem určenému cíli (citace). Dle tohoto řádu se stavby člení podle nároků na jejich navrhování a provedení do pěti honorářových zón. Jednotlivé výkony jsou začleněny do výkonových fází, přičemž se dělí na výkony základní a výkony zvláštní. Jednou z devíti fázi každé stavby je VF8 Spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského a investorského dozoru. Podíl této fáze z celkového honoráře se liší pro pozemní, inženýrské a technologické stavby a uvádí se v širokém rozmezí od 7 % do 29 %.

Základní honorář za výkony pro celé dílo se stanoví procentem ze započítaných nákladů v rozpětí honorářové zóny odpovídající příslušné kategorii stavby (objektu). Podíly jednotlivých výkonových fází jsou uváděny rozdílně u příslušných honorářových zón. U VF 8 je uváděna specifikace

 • základní výkony: výkon autorského dozoru stavby, zabezpečení a případně výkon TDI při provádění stavby (vč. přejímání dokončených stavebních výkonů, zhotovování soupisu vad a nedodělků, kontrola vedení stavebního deníku a nákladů stavby);

 • zvláštní výkony: sestavení a rozepsání platebního pláni a dozor nad ním, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, spolupráce při kontrole účtu.

Z uvedeného obsahu VF8 je patrné, že rozdělení společné částky připadající na autorský dozor a TDI je velmi volné a honorářový řád k němu nedává bližší instrukce.

Časový honorář

Pro vypočítání časového honoráře uvádí honorářový řád následující tabulku hodinových sazeb pro vyjmenované kategorie výkonů.

Charakter činnosti  Požadavky na výkony  Honorář v Kč/hod  
odborné činnosti velmi vysoce kvalifikované  stanovení koncepce, celkové vedení a koordinace zvláště obtížných problémů  800 a výše  
odborné činnosti vysoce kvalifikované  odpovědnost za vedení zakázky, řešení obtížných problémů  600 až 800  
odborné činnosti středně kvalifikované  vedení dílčích částí zakázky, řešení dílčích problémů  450 až 600  
odborné činnosti méně kvalifikované  řešení konstrukčních úkolů  250 až 450  

Tabulka hodinových sazeb z 3. vydání 2002

Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA

Sazebník se používá k vypracování cenové nabídky projektových prací a inženýrských činností. Dohoda o ceně, která je součástí smlouvy se uzavírá po projednání návrhu nabídkové ceny a kvalitativních, dodacích a platebních podmínek, za kterých bude cena platit podle příslušných ustanovení obchodního

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz