dnes je 19.7.2024

Input:

Cena autorského dozoru

19.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.3 Cena autorského dozoru

Ing. Bohumír Číhal

Autorský dozor je vykonáván na základě smlouvy mezi stavebníkem a osobou tuto činnost vykonávající. Součástí této smlouvy je dohodnutá cena resp. způsob její stanovení. Obecně se přitom postupuje v intencích zákona č. 529/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení §2 Sjednávání ceny výslovně stanoví, že v případě dohodnutí způsobu, jakým bude cena stanovena je podmínkou, že tento způsob cenu dostatečně určuje. V našem případě to znamená uvést v dohodě o ceně (v nabídce resp. v uzavírané smlouvě) konkrétní údaje o rozsahu, způsobu a čase autorského dozoru, které použitá metoda k jeho ocenění vyžaduje.

Cenu autorského dozoru, obdobně jako cenu za projektové práce, lze stanovit

  • procentní sazbou ze základních rozpočtových nákladů – ceny stavebního díla;

  • individuální kalkulací předpokládaného počtu hodin zúčastněných pracovníků a jejich hodinových sazeb, případně podle počtu odpracovaných hodin;

  • individuální kalkulací ceny s využitím veřejně publikovaných podkladů, z nichž se nejčastěji uvádějí

    • Výkonový a honorářový řád architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (vydává Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českou komorou architektů;

    • Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností (vydává UNIKA Kolín).

Přestože cena stavebního dozoru úzce souvisí s požadovaným výkonem resp. vynaloženými časovými náklady, ovlivňuje ji mnoho dalších faktorů. Řada z nich je profesního charakteru, některé jsou rázu podnikatelského a mnohé veřejnoprávní (státní zakázky, dotace). Roli hraje cena obvyklá a ekonomicky oprávněné náklady a zisk, definované v ustanovení §2 odst 6 a 7 zákona o cenách.

Předběžně lze uvažovat v běžných případech, je-li cena honoráře za projekt a dozorovou činnost cca 11 % z celkových nákladů na stavbu, autorský dozor projektanta činí 3 % z honoráře.

Pro stanovení nabídkové ceny projektových činností (včetně autorského dozoru), např. podle metodiky Výkonového a honorářového řádu a Sazebníku UNIKA , existuje řada počítačových programů, usnadňujících mechanické činnosti (výběr příslušných tabulek, interpolace nákladů a tisk výstupu). Rozhodující vstupy ovlivňující výši ceny však zůstávají na znalostech a zkušenostech zpracovatele.

V dalším naznačíme, jak k uvedeným způsobům oceňování přistupují dva nejpoužívanější oceňovací podklady a jak s údaji v nich obsaženými nakládat.

Výkonový a honorářový řád

Hlavním podkladem pro určení ceny projektových prací a inženýrských činností jsou započitatelné náklady (souhrn všech nákladů potřebných k realizaci díla). Cena, uváděná zde jako honorář je finanční ohodnocení výkonů architekta, inženýra nebo technika, které vedou k předem určenému cíli (citace). Dle tohoto řádu se stavby člení podle nároků na jejich navrhování a provedení do pěti honorářových zón. Jednotlivé výkony jsou začleněny do výkonových fází, přičemž se dělí na výkony základní a výkony zvláštní. Jednou z devíti fázi každé stavby je VF8 Spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského a investorského dozoru. Podíl této fáze z celkového honoráře se liší pro pozemní, inženýrské a technologické stavby a uvádí se v širokém rozmezí od 7 % do 29 %.

Základní honorář za výkony pro celé dílo se stanoví procentem ze započítaných nákladů v rozpětí honorářové zóny odpovídající příslušné kategorii stavby (objektu). Podíly jednotlivých výkonových fází jsou uváděny rozdílně u příslušných honorářových zón. U VF 8 je uváděna specifikace

  • základní výkony: výkon autorského dozoru stavby, zabezpečení a případně výkon TDI při provádění stavby (vč. přejímání dokončených stavebních výkonů, zhotovování soupisu vad a nedodělků, kontrola vedení stavebního deníku a nákladů stavby);

  • zvláštní výkony: sestavení a rozepsání platebního pláni a dozor nad ním, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, spolupráce při kontrole účtu.

Z uvedeného obsahu VF8 je patrné, že rozdělení společné částky připadající na autorský dozor a TDI je velmi volné a honorářový řád k němu nedává bližší instrukce.

Časový honorář

Pro vypočítání časového honoráře uvádí honorářový řád následující tabulku hodinových sazeb pro vyjmenované kategorie výkonů.

Charakter činnosti   Požadavky na výkony   Honorář v Kč/hod  
odborné činnosti velmi vysoce kvalifikované   stanovení koncepce, celkové vedení a koordinace zvláště obtížných problémů   800 a výše  
odborné činnosti vysoce kvalifikované   odpovědnost za vedení zakázky, řešení obtížných problémů   600 až 800  
odborné činnosti středně kvalifikované   vedení dílčích částí zakázky, řešení dílčích problémů   450 až 600  
odborné činnosti méně kvalifikované   řešení konstrukčních úkolů   250 až 450  

Tabulka hodinových sazeb z 3. vydání 2002

Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA

Sazebník se používá k vypracování cenové nabídky projektových prací a inženýrských činností. Dohoda o ceně, která je součástí smlouvy se uzavírá po projednání návrhu nabídkové ceny a kvalitativních, dodacích a platebních podmínek, za

Nahrávám...
Nahrávám...